velge

1: La meg få høre om Jesus

1. 
La meg re om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord,
herligste budskap om frelse
som kan fortelles jord!
Minn meg om englenes jubel
den gang Betlehems vang!
«Ære skje Gud i det høye,
fred over jorden!» det klang.
 
kor
La meg re om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord,
herligste budskap om frelse
som kan fortelles jord!
 
2. 
Tal om hans faste i ørk’nen
og om hans fristelse hard,
da han i bitreste kvaler
for meg den seirende var.
Tal om hans gjerning jorden,
sorgen han hadde for meg,
hvordan han hjemløs og fattig
vandret lidelsens vei.
 
3. 
La meg re om korset
der han led smertefull død.
Minn meg om ordet ved graven!
«Han er oppstanden!» det lød.
Syng om forløsningens under,
kjærlighets veldige makt!
Stans, la meg si: «Jeg vil følge
ham som har allting fullbragt.»
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

2: Har du mot å følge Jesus

1. 
Har du mot å følge Jesus
hva det enn skal koste deg?
Har du mot når verden ner
og til motstand reiser seg?
Har du mot å følge Jesus,
vandre villig i hans bud?
Har du mot med alt å bryte
og å ge alt for Gud?
 
2. 
Byen som fjellet ligger,
ingenlunde skjules kan.
Heller ei den tro kan dølges
som er levende og sann.
Om du vil la Jesus re
for ditt hjerte riktig stor,
se, da du gi til kjenne
fritt for verden hva du tror!
 
3. 
dens dør er for deg åpen,
livets kilde flyter enn’.
Lytt til kallet som du kanskje
aldri re får igjen.
Tenk da etter hva det gjelder,
og i tide deg bered,
korset først, men kronen siden,
striden her, evig fred!
 
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

3: Jesus kom frå himmelriket

1. 
Jesus kom frå himmelriket
for å openberra Gud.
Han som sanninga oss viste,
vil no gje oss høgtidsskrud.
 
kor
Lat oss fylgja, alltid fylgja
glade i hans fotefar.
Når vårt blikk er vendt mot Jesus,
overalt vi siger har.
 
2. 
Mørkret herskar over verda,
synd og død ikring oss rår.
Men om vi vil fylgja Jesus,
er vi trygge der vi går.
 
3. 
Gud har sendt sin glade bodskap
om at fangar skal fri.
Jesus sjølv har ofra livet,
vår Frelsar han kan bli.
 
4. 
Vondskaps makt skal ein ende,
snart kjem Livsens fyrste att.
Når alt mørkret bort er svunne,
skal vi ein himmelsk skatt.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John Zundel
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

4: Så ut hans ord

1. 
Evig’ og sanne, det er Jesu ord,
som frø om ren veks dei og gror.
Ber fram hans bodskap, om livet fortel!
Orda frå Jesus gjev håp til mi sjel.
 
kor
ut hans ord, Guds rikets frø!
Orda frå Jesus er himmelens brød.
 
2. 
ut i tolmod og i kjærleik stor
den glade bodskap, sendt til vår jord.
Eg er i trelldom og i syndas garn.
Ber fram hans bodskap, eg blir Guds barn.
 
3. 
Ber fram det heile, for fri vert eg då.
Jesus min venleik eg sjå.
Han vil eg velja, den levande veg.
Han vil eg krona som konge for meg.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ I. H. Meredith
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/4

5: Fader, senk din fred

1. 
Fader, senk din fred og din kjærlighet
i vårt bange hjerte ned!
Livets uro, larm gjør vår sjel arm,
kun i deg er hvilested.
 
2. 
vi i deg bli og vårt liv helt gi
som et offer levende.
Vi trengsler får, men til deg vi går,
du jo ble den seirende.
 
3. 
Herre, vær vår borg gjennom all vår sorg,
vær vårt feste og vårt skjold!
Om enn kamp vi får, intet ondt oss når,
vi er trygge i din fold.
 
4. 
Som en tjener her til sin herre ser,
vendes vårt blikk til deg.
Vær oss dig, mild, vi ei går vill,
styrk oss vår pil’grimsvei!
 
5. 
Himmelsk fred det gir når vi i deg blir,
og din lov vi holder kjær.
Vi ei anstøt tar, vi ditt samfunn har,
og du er oss alltid nær.
 
komponist→ H. S. Thompson
tonehøyde→ D₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

6: Å, hvor herlig er det budskap

1. 
Å, hvor herlig er det budskap
som vårt hjerte når!
Jesus er i dag den samme
som han var i går.
Han som syndere vil frelse,
stiller alle savn.
Dem som sørger, vil han trøste.
Lovsyng Herrens navn!
 
kor
Ja, i går, idag, for evig,
han den samme er.
Alt forandres, men ei Jesus.
Pris hans navn enhver!
 
2. 
Se, en synders venn er Jesus,
han deg ker nå.
Kom og bøy deg ydmykt for ham,
la ham hjertet få!
Han som sa: «Jeg ei fordømmer,
gå, og synd ei mer,»
tilgivelse tilbyr deg,
dig til deg ser.
 
3. 
Han som gikk ville bølger,
over stormen rår,
han kan stille indre stormer:
for han alt formår.
Han som gråt og bad alene
i Getsemane,
deler en sorgen med oss
i vår lidelse.
 
forfatter→ Albert B. Simpson
komponist→ J. H. Burke
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

7: Rens meg, o du Guds Lam

1. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Ved ditt forsoningsblod
gjør du meg ren!
Når bare du er nær,
helliges all min ferd.
Skjønn hvilen i deg er;
du gjør meg ren.
 
2. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Kun deg jeg stoler på,
hold du meg ren!
Daglig til deg jeg går,
liv, hjerte, alt du får.
Frelst jeg i den står,
for synd gjort ren.
 
3. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Ved troen ditt blod
gjør du meg ren!
Rens meg for synd og svik
jeg kan bli deg lik.
kjærligheten rik
holde meg ren.
 
4. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Jeg vil bli mer lik deg,
du som er ren!
blodet du utgjøt,
som fra din side fløt,
da du led korsets død,
gjøre meg ren.
 
forfatter→ Mrs. H. B. Beegle
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Bethany
toneart→ G
taktart→ 4/4

8: Se en hånd så god

1. 
Se en hånd god og kjærlig
som i de rekkes ut.
Trygt til staden lys og herlig
vil den lede, til vår Gud.
 
kor
Se, en hånd deg utrakt er,
samme hånd er rakt til meg.
Den er tro mot oss enhver,
hva enn som vil krysse vår vei.
 
2. 
Han sin hånd deg dig rekker.
Skal den tes med forakt?
Sorg hos Frelseren det vekker
om du ei den gir akt.
 
3. 
Jeg vil la hans hånd meg re,
for den leder alltid rett.
Ja, jeg vil valget gjøre,
ta imot hans kjærlighet.
 
4. 
Hånd i hånd med ham her nede,
med min Frelser og min venn,
med Guds Sønn som trygt vil lede,
vandrer jeg mot himmelen.
 
forfatter→ M. W. Morse
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

9: Gå meg ei forbi min Frelser

1. 
meg ei forbi, min Frelser,
ber jeg inderlig.
Mens du andre kaller,
ei meg forbi!
 
kor
Frelser, Frelser hør mitt hjertes bønn:
Du som andre her velsigner,
glem ei meg, Guds Sønn!
 
2. 
La meg da ved dens trone
finne fred og ro.
Når jeg ydmykt deg kaller,
styrk min svake tro!
 
3. 
Du mitt knuste hjerte leger
når du der får bo.
Du fra synd og skyld meg renser,
Frelser, ved ditt blod.
 
4. 
Jesus, du er gledens kilde,
lys og liv for meg.
Ingenting som verden tilbyr,
les kan med deg.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

10: Mere om Jesus

1. 
Mere om Jesus tal til meg,
mer av hans dyder ønsker jeg,
mer av hans kjærlighet forstå,
mer av hans rike fylde få!
 
kor
Mer, mere om Jesus.
Mer, mere om Jesus.
Mer av hans rike fylde få,
mer av hans kjærlighet forstå!
 
2. 
Mere om Jesus lær meg nå;
hjelp meg hans vilje å forstå!
Led meg, Guds Ånd, min rer vær,
vis meg hva Jesus for meg er.
 
3. 
Mere om Jesus og hans ord,
mer av hans samfunn her jord!
jeg i sannhet lytte til
alt han meg kjærlig re vil.
 
4. 
Mere om Jesus i hans prakt,
han som har allting i sin makt!
Mer om hans vandring her jord,
ja, mer om fredens fyrste stor!
 
forfatter→ Eliza E. Hewitt
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

11: Den tid du har

1. 
Den tid du har, lær deg å bruke den!
Du får den aldri, aldri mer igjen.
Det som du sår, du høste skal en gang
med smerte eller under jubelsang.
 
2. 
Om ikke tiden du av Herren får,
benyttes nå, du i Ånden sår,
vil du en dag erfare syndens høst,
og da forgjeves ke etter trøst.
 
3. 
Mange vil ønske tiden om igjen
for at de bedre kunne bruke den.
Men akk «for sent» skal lyde for enhver
som ikke Herrens tid har aktet her.
 
4. 
Lyd kallet før tiden svunnet er,
og Herrens de ikke tilbys mer.
Da får du lønnen den siste dag
fordi du søkte Herrens velbehag.
 
forfatter→ Edgar Carlson
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

12: Når i stillhet og bønn

1. 
Når i stillhet og bønn jeg betrakter ditt verk,
som i kjærlighet, Gud, du har gjort,
for å sone vår skyld, for å kjøpe oss fri–
det for meg er ufattelig stort!
 
kor
Jeg vil vandre den vei du har gått,
for du, Herre, har vunnet min sjel.
Gi meg visdom i stort og i smått,
du som ser til mitt evige vel.
 
2. 
Del i hån og i strid, som ditt folk hadde før,
er min lodd din vei enn i dag.
Men i tro kan jeg se hvilken lønn du vil gi
til enhver som er deg til behag.
 
3. 
jeg følge det lys som jeg ser i ditt ord,
at renselse gies til meg.
Jeg da fellesskap har med deg selv og ditt folk,
og til sist får en bolig hos deg.
 
4. 
Hvilken glede det er å ha mål for sitt liv,
og et levende håp har jeg fått.
Når mitt hus blir brutt ned, får jeg komme til deg,
når jeg livspets prøve har stått.
 
forfatter→ Vera Pettersson
komponist→ George Bennard
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Old Rugged Cross
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

13: Å, Jesus led

1. 
Å Jesus, led, vill jeg farer ei;
hold du min hånd!
Jeg frykter skjulte snarer min vei;
hold du min hånd!
Jeg er svak og lett forviller meg.
Styr du min fot, jeg ei går fra deg.
 
2. 
Du som meg elsket, elsk du meg ennå,
og rens min sjel!
Bryt ned min stolthet, bøy min vilje
at alt blir vel.
Om livet mitt deg herliggjøre kan,
til gagn det blir og gir meg glede sann.
 
3. 
Kan mitt liv til nytte for deg bli,
jeg gir det da.
For meg du levde, gikk den tunge sti
til Golgata.
Med deg jeg går den tornefulle vei;
før du meg fram, vill jeg farer ei.
 
forfatter→ John Sullivan
komponist→ C. H. Purday
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Sandon
toneart→ F
taktart→ 4/4

14: Du gav ditt liv

1. 
Du gav ditt liv for meg,
ditt dyre blod utgjøt,
betalte all min skyld,
utfridde meg fra død.
Du gav, du gav ditt liv for meg.
Hva har jeg gitt til deg?
Du gav, du gav ditt liv for meg.
Hva har jeg gitt til deg?
 
2. 
Du ofret alt for meg,
og måtte alt utstå,
jeg en evighet
i glede kunne få.
Du alt, du alt forlot for meg.
Hva ofrer jeg for deg?
Du alt, du alt forlot for meg.
Hva ofrer jeg for deg?
 
3. 
Du gaver brakte meg
fra him’lens herlighet,
full frelse for min sjel
og evig kjærlighet.
Du kom, du kom med alt til meg,
hva har jeg brakt til deg?
Du kom, du kom med alt til meg,
hva har jeg brakt til deg?
 
4. 
Jeg ønsker, Herre kjær,
mitt hele liv å gi,
i glede og i sorg
atskilt med deg å bli.
Jeg gir, jeg gir mitt alt til deg.
Vær konge over meg!
Jeg gir, jeg gir mitt alt til deg.
Vær konge over meg!
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/8

15: Fyrst av alt

1. 
Fyrst av alt: Søk her Guds rike,
Herrens rettferd, fryd og fred.
Lovnaden er utan like:
Alt du treng, det får du med.
Fyrst av allting du ra
å hans bodskap akta på.
Herren vil at du skal vera
blant hans trufaste og små.
 
2. 
Lytt, når Herrens stemme lyder,
opna hjarta for hans ord.
Det som Gud i kjærleik byder,
gjev deg håp og glede stor.
Lær å telja dine dagar
og i hjarta visdom få.
Ver blant dei som trufast jagar
for å evig liv oppnå.
 
3. 
Vel å vandra fram i visdom
og å lyda Jesu kall.
Det gjev fred og fryd imellom
Gud og deg i æva all.
«Om du fekk kvar ting jorda,
men tok skade di sjel,
kva var vunne?» Hugs dei orda!
Sørg i tide for ditt vel!
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ Frå «Gosli» Leningrad
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

16: Alle som lever

1. 
Alle som lever sitt liv uten Herren,
ligner en bølge som kastes omkring.
Noe vel synes som lys her i verden,
nærmere skuet, det er ingenting.
 
2. 
Har du ei sett hvordan alt her i livet
blomstrer en tid, men visner det bort?–
hvordan en tankeløs ferd kan deg drive
litt etter litt mot fortapelsens port?
 
3. 
Prøver da enden deg å forre?
Gir han deg håp om å himmelen
uten å daglig Guds vilje å gjøre,
og uten veien med Jesus å gå?
 
4. 
Jesus kjærlig deg prøver å vekke.
ger du en å stå ham imot?
Motta den hjelp han deg ønsker å rekke;
skynd deg til Jesus og lær ved hans fot!
 
forfatter→ Gerda Svensson
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

17: Han kaller meg

1. 
Med Gud vil jeg den veien
som hans utvalgte vandret på.
Hans røst jeg rer: «Følg du meg!»
og glad og villig lyder jeg.
 
kor
Han kaller meg, han kaller meg:
«Kom, vend deg bort fra verdens vei!»
Jeg skynder meg den vei å
som hans utvalgte vandret på.
 
2. 
Står verden mot, jeg frykter ei;
Gud taler trøstens ord til meg.
Han hjelper meg veien frem,
inntil jeg når mitt rette hjem.
 
3. 
Fra hjertets dyp en trang oppstår
når jeg hans offer skue får.
Jeg ønsker livet mitt å gi,
det til Guds behag kan bli.
 
4. 
Om kampen her blir hard og stri,
vet jeg Gud vil kraft meg gi.
Han vil bevare meg fra fall;
gled deg, sjel, du seire skal.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

18: Guds sanne vei

1. 
Guds sanne vei vi kjær har fått,
den vei som Jesus selv har gått.
Vi gjester er jorden nå,
men skal et hjem hos Fad’ren få.
 
kor
Veien vi fant i Jesus kjær,
leder til dag som evig er.
lenge vi jorden bor,
vi trofast lyde vil hans ord.
 
2. 
Guds milde røst vi re kan.
Trygt gjennom ørk’nen leder han.
Og når vi står ved reisens slutt,
skal vi hos ham hvile ut.
 
3. 
Vår Gud er medynksfull og mild.
Han fant oss blinde, farne vill,
kjærlig oss førte til sitt lys.
Vi dag og natt ham synger pris.
 
4. 
Guds arm er sterk; vi frykter ei
om ondt vi ter vår vei.
Han vil bevare oss enhver,
når tro mot ham vi alltid er.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ James M. Black
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

19: Hør, Jesus på deg kaller

1. 
Hør, Jesus deg kaller:
Kom, festen rede er.
Selv om du er uverdig,
er du innbudt der.
Alt er for deg gjort ferdig,
kom, gled din konge stor!
Alle blir ett i Jesus,
sitter ved hans bord.
 
2. 
Livet vil snart ta ende,
snart synker solen ned.
La ikke selvet hindre
deg å re med.
La ikke venner hindre,
frykt ikke mennesker!
Snart vil din konge komme,
det han lovet skjer.
 
3. 
Tro selv om det er dunkelt,
snart blir det lyst igjen.
Hans hånd er alltid mektig,
grip den nå, min venn!
Sann tro vil aldri tvile,
selv om du ei forstår.
Sann kjærlighet vil lede
du fremad går.
 
4. 
Gud har jo planlagt veien
du kan vinne frem.
Kjærlig han deg kaller
og vil lede hjem.
Stå fast for Jesu sannhet,
stå i den mørke natt!
Skinn som en himmelstjerne
der Gud har deg satt.
 
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Diligence
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

20: Så mange tror

1. 
mange tror at sjelens tørst kan slukkes
fra brønner som ei har det klare vann.
trist å se at hjerterer lukkes
for den som vil bringe glede sann.
 
kor
Å, kom til Jesus, drikk av livets vann!
Å, kom til han, ja, kom til han!
Å, kom til Jesus, han som frelse kan.
Si ja til han, si ja til han!
 
2. 
I re hjerter lyder mange røster;
selv vi velge veien vi vil gå.
Det som er sådd, blir synlig når vi høster;
en dag alle fremfor Herren stå.
 
3. 
Guds røst kjærlig re hjerter rer,
og minner om at livets dag er kort.
Hvor godt når vi Herrens budskap rer,
og vender oss fra verdens uro bort.
 
4. 
Guds kjærlighet, den kjenner ingen grenser.
For oss gav Jesus Krist sitt dyre blod.
Det gir oss fred og fra all synd oss renser;
vi drikker vann av livets klare flod.
 
komponist→ Svensk folkemelody
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

21: Jesus, kun tanken på deg er

1. 
Jesus, kun tanken deg er
en liflig fryd for meg,
men enda mer å ha deg nær
og hvile i deg.
 
2. 
Ei noen stemme eller sang,
i glede eller savn,
kan skape slik en herlig klang
som lyden av ditt navn.
 
3. 
Du gir de knuste hjerter håp
og trøst til sørgende.
De falne ømt du reiser opp
og ser til kende.
 
4. 
Din kjærlighet, hvem tolker den?
Nei, ingen det formår.
Men de som har deg til sin venn,
alene den forstår.
 
5. 
Jesus, du all vår glede er,
vår skatt og herlighet.
Jesus, vær du vår ære her
og i all evighet.
 
forfatter→ Bernard av Clairvaux
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ St. Agnes
toneart→ G
taktart→ 3/4

22: Kom hit til meg

1. 
Kom hit til meg, det er din Frelsers røst.
Hør, livets Herre tilbyr hjertet trøst:
Du trette sjel, syndens øde vei,
kom til meg, jeg hvile gir til deg.
 
kor
Kom hit til meg!
Kom hit til meg!
Kom hit til meg!
Jeg hvile gir til deg,
hvile gir til deg,
hvile gir til deg.
 
2. 
Nedtrykt og trett i livets kamp stor,
tvilende sjel, hør atter Jesu ord:
La tvil forsvinne, dine sorger med.
Kom til meg, og jeg vil gi deg fred.
 
3. 
Du trette sjel som er i synden død,
kjenner du frykt og ser du hjertets nød?
Tvil ikke mer når du ham rer si:
Kom til meg, jeg evig liv vil gi!
 
4. 
Liv, hvile, fred, som aldri vil forgå,
er gaver vi av Frelseren vil få.
En liten forsmak han jord oss gir,
i himmelen det enda større blir!
 
forfatter→ N. Norton
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 6/8

23: Mer om din vei

1. 
Mer om din vei jeg re vil,
o du Guds Sønn god,
jeg i den fast kan stå,
kjøpt med ditt dyre blod.
 
2. 
Tal ofte om din kjærlighet,
om smerten som du bar,
hjertet mitt erkjenne kan:
Min rikdom der jeg har.
 
3. 
jeg som tap betrakte alt
som her tilrer meg.
For verdiløst er alt jord
mot det jeg har i deg.
 
4. 
Skriv dine bud i hjertet mitt
med evighetens penn!
jeg din dype kjærlighet
gjengjelde litt igjen.
 
forfatter→ James Hutton
komponist→ J. J. Walch
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Sawley C. M.
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

24: Er det noen

1. 
Er det noen som kan hjelpe,
en som kjenner hjertets nød,
når av livets sorger det er tynget ned?
Fins det en som med oss ler,
og som med en kjærlig glød
vil oss trøste her og dig til oss se?
 
kor
Det er en, bare en,
den dyrebare Jesus, ja, kun han!
Når bedrøvelse du får,
og stormers bølger slår,
da en trofast venn du trenger,
ja, kun han.
 
2. 
Er det noen som kan hjelpe
og sann fred en synder gi
når hans hjerte tynges ned av skyld og nød?
Fins det en som tilgir synden
og kan sette sjelen fri,
og med blodet sitt oss renser hvit som snø?
 
3. 
Er det noen som kan hjelpe
når ved livets slutt vi er,
og når vi igjennom dens mørke går?
Fins det en som da er med oss
og vil fjerne frykten der,
en som hjelper til vi himmelstranden når?
 
forfatter→ J. B. Mackay
komponist→ J. B. Mackay
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

25: Ved Jesu føter

1. 
Ved Jesu ter ei stille stund
når orda kjem frå hans eigen munn,
når eg med Jesus åleine er,
er det hugnad å leva her.
 
2. 
Kvar finst ein fagrare stad jord?
Kvar høyrest visare sanningsord?
Når eg med Jesus åleine er,
ynskjer eg ikkje meire her.
 
3. 
Her det tunge og vonde fly,
her vert eg alltid i striden ny.
For eg med Jesus åleine er,
den største løyndom får løysing her.
 
4. 
lat koma kva koma vil,
eg veit den stad eg skal springa til.
Der eg med Jesus åleine er,
kven kan standa imot meg her?
 
5. 
Og snart kjem ho, den stunda kjær,
eg skal sjå honom slik han er.
eg med Jesus i him’len er
og taler med han som aldri her.
 
forfatter→ T. M. Orheim 1908
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ E♭₄
©→ tekst
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

26: Fra him’lens trone

1. 
Fra him’lens trone,
fra sin Faders herlighet,
kom vår gjenser
ned i kjærlighet.
Hvilken sorg og smerte
han korset for oss led,
da for oss han de
for å bli vår fred.
 
kor
Frelser, min Frelser,
korsets død du led for meg,
hjelp meg deg å tjene
til jeg skuer deg.
 
2. 
Jesus alene
den led Golgata,
i angst og smerte
livet sitt han ga.
Han vårt håp og tilflukt,
led for oss i ydmykhet,
han stod opp og lever
i all evighet.
 
3. 
Kan vi bedrøve
Jesus, Frelseren god,
han som frivillig
ga sitt dyre blod?
Uten hjelp vi vandret
mot en kald og håpløs død,
men han fri oss kjøpte
og oss frelse bød.
 
4. 
Kom til din Frelser
med din sorg og hjertets ve.
Tal om din smerte,
han vil til deg se.
Han vil ta din byrde,
over synd deg seier gi.
Du vil sann glede,
han din fred vil bli.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Spansk tone
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

27: Jeg vil stole på deg

1. 
Jeg vil stole deg, Herre,
stole kun deg.
Jeg vil stole din frelse
stor for meg.
 
2. 
Jeg vil stole din miskunn,
falle ned for deg,
stole at du i de
tilgir meg.
 
3. 
Jeg vil stole din visdom.
Styr du all min gang!
Hver en time vil du stille
all min trang.
 
4. 
Jeg vil stole din styrke,
for du alt formår.
Ord som bare du kan gi meg,
ei forgår.
 
5. 
Jeg vil stole deg, Jesus.
Frels du meg fra fall!
deg, Herre god, jeg alltid
stole skal.
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ E. W. Bullinger
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

28: Skyggene faller

1. 
Skyggene faller sakte min aftensti,
stille de hvisker: «Dag er snart forbi.»
Fugl vei mot hjemmet, gyllen glans i vest jeg ser,
det er tegn som varsler: Tiden svinner her.
 
kor
Visner, alt visner,
falne løv omkring meg er.
Visner, alt visner,
vi og dø, enhver.
 
2. 
Salig å minnes, når jeg er ved livets slutt,
at min forser dens makt har brutt.
Gjennom dypest’ mørke, ensom for min skyld han gikk.
Han korset seiret; evig håp jeg fikk.
 
3. 
Jesus jeg elsker, og jeg vet han elsker meg.
Jeg vil ham følge hvor han viser vei.
Gjennom lys og mørke, og når veien synes lang,
skal hans trøst og omsorg re hjertets sang.
 
4. 
Skulle jeg engstes når jeg dens flod er nær?
Min kjære Frelser hjelper og der.
Han, min helliggjører, renser meg fra synd og skyld,
tar meg da for evig til sin hvile inn.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Franklin E. Belden
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

29: Bøy øret ned til meg

1. 
Bøy øret ned til meg,
jeg uten hvile er.
Jeg vender meg til deg, o Gud,
å, meg barmhjertig vær!
 
2. 
Bøy øret ned til meg,
min sjel er tynget ned.
Til deg jeg kommer i min nød
og ker hjertefred.
 
3. 
ørkenvei jeg har
lenge vandret frem.
Dens tomhet jeg forlater, Gud,
og vender til deg hjem.
 
4. 
All verdslig glede er
kortvarig og ei sann.
Jeg søkte brød, men fant kun stein,
som ikke mette kan.
 
5. 
Forlat meg ei, o Gud,
når mørket senker seg.
Et ydmykt hjerte gir jeg deg,
vær dig, Gud, mot meg!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Hans G. Nageli
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Dennis
toneart→ F
taktart→ 3/4

30: Min hyrde Jesus er

1. 
Min hyrde Jesus er,
og intet mangler jeg.
Til grønne enger ved sin hånd
han stille leder meg.
Han kjenner all min trang,
den daglig stiller han.
I ro og stillhet hviler jeg
ved livets kildevann.
 
2. 
Når striden gjør meg trett,
han vederkveger meg.
I kjærlighet og miskunnhet
han vinner meg til seg.
rettferdssti med ham
jeg glad og villig går.
Jeg går ei vill, han leder meg.
Hans navn all ære får.
 
3. 
I dens skyggedal
jeg vandrer uten frykt.
Hans kjepp og stav de trøster meg,
han leder alltid trygt.
Han dekker bord for meg
om enden er nær.
I overflod han alt meg gir,
av ham jeg salvet er.
 
4. 
Kun godt og miskunnhet
skal etterjage meg.
Han kjærlig meg bevarer her
fra hver en urett vei.
Å daglig med ham
gir glede rik og stor.
Til sist i herligheten hans
med ham jeg evig bor.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ John Zundel
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

31: Stans ei stund

1. 
Stans ei stund i livsens gleder,
og når mørkt det er.
Under tvil og frykt om natta
kjem vår Frelsar nær.
 
kor
Tida kverv og blomen visnar,
livet svinn fort.
Stans, og tenk kvar du endar.
Livet er kort.
 
2. 
Midt i livsens fryd og medgang,
under gleda all,
kan snart gamle og snart unge
høyra dens kall.
 
3. 
Livet er som tidevatnet,
ja, det hastar bort.
Får vi då, når tida stansar,
høyra hans «Vel gjort!»?
 
4. 
Hjelp oss, Herre, til å lyda
dine kjærleiksbod.
vi heilt og fullt oss bøya
for din vilje god.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Arr. J. M. Bonnar
tonehøyde→ A♭₄
melodi, navn→ Highway
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

32: Gud har ei lovt

1. 
Gud har ei lovt at him’len skal stå
uten forandring, skyfri og blå.
Han har ei lovt oss kun solskinnsvær,
at vi skal vandre sorgse her.
 
kor
Men Gud har lovt oss styrke hver dag,
lys over veien, hjelp i vår sak.
Han gir oss de der prøven står,
kjærlig oss hjelper og med oss går.
 
2. 
Gud har ei lovt at vi skal fri,
aldri ha kamper, ret ei bli.
Han har ei lovt oss blikkstille hav,
at vi skal slippe fra alle krav.
 
3. 
Gud har ei lovt oss at det skal
uten hans hjelp: Vi veiledes må.
Han har ei lovt at Mesterens vei
skal re sorgløs for deg og meg.
 
forfatter→ Annie J. Flint
komponist→ Albert B. Smith
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

33: Hurtig livssolen stiger

1. 
Hurtig livssolen stiger og daler.
Morgenden flyr hastig av sted.
Dagens ilende timer, de taler
om at solen snart atter går ned.
 
2. 
Men en sol som for evig skal skinne,
kommer og fra Skaperen god.
Evig ungdom vi alle kan vinne
gjennom ham som fra graven oppstod.
 
3. 
Har du tenkt over livet du lever,
at de jordiske gleder forgår?
Har du fattet hva Frelseren krever
for å gi deg et liv som består?
 
4. 
Han vil komme saktmodig og ringe,
de stolte ei kjenne ham kan.
Han Guds evige sollys vil bringe
til de ydmyke i alle land.
 
5. 
Om hans dyder i livet vi eier,
hans saktmodige mildhet i ferd,
hans uselviske kjærlighets veier,
det er ting av udelig verd.
 
forfatter→ P. L. Svinth
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

34: Var det for meg

1. 
Var det for meg Guds Sønn kom ned
fra him’lens store herlighet,
forlot den plass han hadde der?
Var det for meg han de her?
 
kor
Det var for meg, ja, og meg
at Jesus villig ofret seg.
Jeg takker ham; å kjærlighet!
Min konge den for meg led!
 
2. 
Var det for meg Guds englekor
sang fredens budskap ut jord:
«En frelser fødtes! og se!»
Var det for meg Gud lot det skje?
 
3. 
Var det for meg i bønn han stred?
Var det min synd som tynget ned
den natten i Getsemane?
Var det for meg all angst og ve?
 
4. 
Var det for meg han korset led
og ofret seg i lydighet,
sitt dyrebare blod utgjøt?
Var det for meg min Frelsers død?
 
forfatter→ J. M. Whyte
komponist→ J. M. Whyte
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

35: Kjærleg du høyrer

1. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Jesus inderleg kallar deg.
Vent ikkje lenger, til han no!
Han gjev deg frelse, sann glede og ro.
 
2. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Planlaust med straumen no vildrar du deg,
heilt utan tilflukt, von eller ven!
Skund deg til Jesus som kallar igjen.
 
3. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Evige gleder no lovar han deg.
Aktar du ikkje kallet du får,
ventar for alltid ei vanære sår.
 
4. 
Alvoret talar: Tenk om du her
strandar synda sitt svikfulle skjer!
Englar i medynk skjønar din kval.
Vel slik at aldri du angrar ditt val.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

36: Kjærlig og inderlig

1. 
Kjærlig og inderlig Jesus oss kaller,
kaller deg og meg.
Se hvor tålmodig ved ren han venter,
venter deg og meg.
 
kor
Kom hjem, kom hjem,
kom til ditt himmelske hjem!
Kjærlig og inderlig
Jesus oss kaller,
kaller vennlig: Kom hjem!
 
2. 
Tiden fort svinner og dagene iler,
iler fra deg og fra meg.
Skygger blir lange og den snart kommer,
kommer til deg og til meg.
 
3. 
Å, for en kjærlighet han har til alle,
har, ja, til deg og til meg.
Om vi har syndet, han mot oss er dig,
dig mot deg og mot meg.
 
forfatter→ Will L. Thompson
komponist→ Will L. Thompson
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

37: Mitt harde hjerte

1. 
Mitt harde hjerte Herren vant,
hans kjærlighet fatter jeg.
Han sendte Jesus, livets lys,
for meg å leve, ja, for meg.
 
kor
Hans liv meg viste livets vei,
han ved sin død meg kjøpte fri.
Mitt liv, mitt alt, ofrer jeg,
for hans å bli, for hans å bli.
 
2. 
Å ofre alt for Jesu skyld,
i lidelse å holde ut,
gir glede verden kjenner ei,
og fred med Gud, ja, fred med Gud.
 
3. 
I verdens mørke trenger jeg
en venn som trygt meg lede kan.
Jeg ham til enden følge vil,
han veien kjenner, ja, kun han.
 
forfatter→ Mrs. Rene Beattie
komponist→ James M. Black
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

38: Livet kun en gang

1. 
Livet kun en gang kan leves.
Tenk hvor alvorlig det er!
Snart er vår vandring til ende,
striden tar slutt for enhver.
 
kor
Å, hva skal det gagne
rikdom og ære å
om du din sjel derved taper,
og du utenfor stå.
 
2. 
Likesom blomster marken
visner, og borte de blir,
skal og livet forsvinne.
Kortvarig glede det gir.
 
3. 
Er du blitt nedtrykt av livet
som for deg tommere blir?
Jesus har lovet deg frelse
om du ditt hjerte ham gir.
 
4. 
Velger du Jesus å lyde
når han kaller deg,
blir han din Herre og Konge
og bringer frelse med seg.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

39: Trette sjel, hør Jesus kaller

1. 
Trette sjel, hør Jesus kaller:
«Ta mitt åk og lær av meg!»
Du vil hvile hos ham finne.
Herrens vei er best for deg.
 
kor
Ingen venn du har som venter
tålmodig som han gjør.
Se, de naglemerkte hender
holder åpen dens dør.
 
2. 
Jesus, som er mild og ydmyk,
har deg løskjøpt med sitt blod.
Han sin rike de tilbyr.
La ham i ditt hjerte bo!
 
3. 
«Kom til meg, mitt åk er gagnlig.»
Vennlig ber han deg igjen.
Hva blir enden om du ikke
akter frelsens kall, min venn?
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ S. J. Vail
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

40: Frykt ei for å følge

1. 
Frykt ei for å følge Jesus,
hvor han leder trygg du er.
Går det gjennom mørke daler,
gir han styrke og der.
 
kor
Frykt ei for å lide med ham,
for når pet er fullendt,
skal du en evig glede,
og av Herren bli godkjent.
 
2. 
Hold ei opp å re byrden
om din strid er hard og lang.
Dersom du er tro mot Jesus,
får du synge sei’rens sang.
 
3. 
Frykt da ei, fram med Jesus,
han som utholdt korsets skam.
Om du trofast her vil lide,
skal du æret bli med ham.
 
4. 
Løp tålmodig fram mot let,
der du får din seierslønn.
Ved den styrken som han gir deg,
vinner du en krone skjønn.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Geo. C. Hugg
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

41: Ta opp ditt kors

1. 
Ta opp ditt kors, som Jesus bød,
om du vil hans disippel bli.
Fornekt deg selv og verdens lyst;
følg ham ydmykhetens sti!
 
2. 
Ta opp ditt kors, la tyngden ei
slå motet ned, frykt oppstår.
Guds kraft bevarer da din ånd,
og du i hjertet trygghet får.
 
3. 
Ta opp ditt kors, la ei dets skam
og hjertets stolthet hindre deg!
Guds Sønn deg frelste ifra død
da han korset ofret seg.
 
4. 
Ta opp ditt kors i Herrens kraft,
i alle farer modig vær!
Det rer til et bedre hjem
og seier over dens hær.
 
forfatter→ Charles W. Everest
komponist→ Henry W. Baker
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Hesperus
toneart→ F
taktart→ 3/2

42: Hele livet har jeg lengtet

1. 
Hele livet har jeg lengtet,
har jeg søkt et kildevell,
som jeg pet ville slukke
tørsten i min arme sjel.
 
kor
Jesus Kristus har jeg funnet,
som meg tilfredsstille kan.
Han jeg lenge søkte etter,
er blitt min redningsmann.
 
2. 
Jeg av verdens skolmer spiste
til min styrke nesten svant.
Sjelen søkte noe bedre,
men kun tomhet der jeg fant.
 
3. 
Fattig var jeg, søkte rikdom,
søkte tilfredsstillelse.
Men det støv jeg samlet om meg,
bare spottet hjertets ve.
 
4. 
Livets vann som slukker tørsten,
livets brød som metter meg,
skatter som vil aldri svikte,
har jeg, Jesus, i deg.
 
forfatter→ Clara Teare
komponist→ Ralph E. Hudson
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

43: Har du ikke rom

1. 
Har du ikke rom for Jesus,
han som bar din synd og skam?
ditt hjertes dør han banker,
vil du lukke opp for ham?
 
kor
Rom for Jesus, ærens Konge!
Skynd deg og hans ord adlyd!
Lukk opp ren til ditt hjerte,
glad og villig ham innby!
 
2. 
Rom for lyst og rom for verden,
ja, for synd, forfeng’lighet.
Rom for Jesus har du ikke,
han som den for deg led.
 
3. 
Rom og tid gi til Jesus,
snart er dens dag forbi.
Og når den deg kaller,
hvordan vil da enden bli?
 
forfatter→ Daniel W. Whittle
komponist→ C. C. Williams
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

44: Om du vil ha Jesus med

1. 
Om du vil ha Jesus med deg,
du ham ditt hjerte gi.
Da vil han hos deg ta bolig,
du for synd vil renset bli.
 
kor
Hør, han kaller deg,
vend deg ikke fra ham bort!
Gi ham rom i ditt hjerte,
husk at livets dag er kort!
 
2. 
Lukk ditt hjerte opp for Jesus
og hans sannhets ord motta.
Veien, som til him’len leder,
vil du finne åpen da.
 
3. 
Om du stenger Jesus ute,
og hans ord du lyder ei,
vil med smerte du da finne
him’lens dør er stengt for deg.
 
4. 
Velg i dag å lyde Jesus,
tilgivelse du får.
Gi ditt liv og tjen ham villig;
hans «velgjort» du da oppnår.
 
forfatter→ Tom Holmes
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

45: Vend øret hit og kom

1. 
Vend øret hit og kom,
mot Jesus lydig vær!
inn igjennom pets dør,
som åpen for deg er.
 
kor
Hør, han kaller deg
med sin stemme mild.
Snart vil Mesteren stå opp
og lukke ren til.
 
2. 
Se, Jesus ønsker
å gi deg livets vann.
En trofast venn vandringen,
omsorgsfull er han.
 
3. 
Hans kjærlighet og fred
deg tilfredsstille kan.
Et guddomsliv som varer ved,
av de skjenker han.
 
4. 
Din synd vil han tilgi,
han den korset bar.
Du vil fri dommens dag
om du hans liv mottar.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Lewis Hartsough
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

46: Det aldri var noen som

1. 
Det aldri var noen som Jesus jord,
medynksfull, kjærlig og mild.
Det finnes ei noen lik Jesus, stor,
som ker de får som går vill.
 
kor
Han ofret sitt liv, og han utgjøt sitt blod,
han levde og de for meg.
Mot mørket han stred til han seirende stod,
ei noen gang sparte han seg,
men villig alt ofret for meg.
 
2. 
En underfull Frelser er Jesus for meg,
han kjente den nød jeg var i.
Min straff og min pine tok Jesus seg,
og derfor er den forbi.
 
3. 
En evighetsklippe jeg hviler på,
et verk som han selv har fullbrakt.
Ved troen Jesus jeg veien kan gå,
selv verner han meg ved sin makt.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/8

47: Skje, Gud din vilje

1. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Dann du selv karet, leiret er jeg.
Bøy meg og form meg slik som du vil,
hjelp meg å re villig dertil!
 
2. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Prøv og ransak meg, vis meg din vei!
Rens meg inntil jeg blir hvit som snø,
hjelp meg fra selvet daglig å dø!
 
3. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Trett og bedrøvet går jeg til deg.
Makten, all makten, vet jeg er din,
legedom gi meg, Frelseren min.
 
4. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Jeg i mitt hjerte sier ei nei.
Måtte da alle se deg, Guds Sønn,
levende i meg, det er min bønn.
 
forfatter→ Adelaide A.Pollard
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/4

48: Å vandrer, kom til Jesus

1. 
Å vandrer, kom til Jesus,
ham du stole kan.
Hvert jordisk håp vil briste,
men evig liv gir han.
Du trenger frelsens kilde,
du kan bli gjort ren
i sjel og sinn og hjerte
for syndens plett og mén.
 
2. 
Du trenger hjelp fra Jesus,
han gir deg sjelero.
Hans godhet får du smake
og i hans skygge bo.
Du trenger å re
hans stemme: «Gå i fred!»
Han stiller indre stormer,
som deg vil trykke ned.
 
3. 
Du trenger kraft fra Jesus,
du bevart kan bli.
I fristelsene mange
vil han deg seier gi.
Hans kjærlighet og vennskap
du alltid trenger til.
Og trofast inntil enden
han mot deg re vil.
 
4. 
kom da til din Frelser
til tross for frykt og tvil.
Han vil deg dig hjelpe
om du ham lyde vil.
Om du i ærlig anger
for Gud faller ned,
vil han din synd forlate
og gi deg hjertefred.
 
forfatter→ Horace E. Govan
komponist→ George J. Webb
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

49: Stort å kjenne evangeliet

1. 
Stort å kjenne evangeliet!
ja, det største her jord.
Jeg vil prise Gud bestandig
for hans kjærlighet stor!
 
kor
Snart vil livets dag ta ende,
og vi ser vår Frelser kjær.
Evig og guddom’lig samfunn
venter den som trofast er.
 
2. 
Når de mørke skyer kommer,
se igjen til Golgata.
Jesus led for oss villig
og for oss sitt blod han ga.
 
3. 
Skulle vi vel ge livet
ved å ta vår egen sti?
Kast ei bort din tid kostbar,
det vil evig anger gi.
 
4. 
Livets bok skal en dag åpnes,
Herren kjenner oss enhver.
Selv om vi har vandret sammen,
vi stå alene der.
 
forfatter→ Kenneth Dissmore
komponist→ Elsie Ahlwen
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

50: Lær oss å telle våre dager

1. 
Lær oss å telle re dager,
vi i hjertet visdom få,
re liv deg, Gud, kan ære,
og vi ditt velbehag oppnå.
 
kor
Lær oss i visdom, Gud, å vandre
Vår tid hurtig fra oss går.
vi jord i alt deg likne
inntil vårt hjem hos deg vi når.
 
2. 
Lær oss å telle re dager,
for vi skal her ei lenge bli,
at vi kan med himmelsk visdom
helt til din gjerning hen oss gi.
 
3. 
Lær oss å telle re dager!
vi din rettferd akte på.
Fri oss ifra all jordisk attrå,
og la oss liv og frelse få.
 
4. 
Lær oss å telle re dager!
vi i visdom bruke dem,
til din gjerning vi er rede,
inntil du oss vil kalle hjem.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

51: No Jesu stemme kallar meg

1. 
No Jesu stemme kallar meg,
eg vil stå opp og gå,
og bu hjå han i heilag fred,
tilgjeving av han få.
 
kor
Med ei sjel trøytt og sorgtung
kjem eg veik og arm.
Gjev meg kvile, om uverdig,
Frelsar, ved din barm.
 
2. 
Mitt trøytte sinn har inga ro,
kvi skal eg halda
å fylla livet mitt med det
som skal snart forgå.
 
3. 
Sin de gjev han rikeleg,
det trøystar meg kvar dag.
grøne enger leier han
til stille elvedrag.
 
4. 
Kom no, eg høyrer kallet nær,
han talar mildt til meg.
Si kvile gjev han for all tid
om eg vil hans veg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. H. Stockton
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

52: Tal om Guds kjærlighets under

1. 
Tal om Guds kjærlighets under og makt
og om Guds Sønn som forlot him’lens prakt.
For re synder han lot ofre seg,
brakte forsoning til deg og til meg.
 
kor
Tal om hans liv, tal om hans død,
hvordan korset han lot ofre seg.
For verdens synd ble han ret og slått.
Kjærlighets under, fortell det til meg!
 
2. 
Tal om hans rer for menneskers synd,
han åpnet ren og bød dem inn.
De ham foraktet og hørte ei på,
utstøtte Frelseren, ba ham å gå.
 
3. 
Tal om hans angst da i hagen han ba,
da Gud vår synd og vår skyld ham la.
Kun gjennom Jesus forsoning det er;
ene, dødsbegeret tømte han der.
 
4. 
Tal om hans nødrop da han for oss led.
Naglet til korset han dødskampen stred,
ensom Golgata; Gud ham forlot.
Fullbrakt ble kjærlighets soningsverk stort.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/8

53: Det gis deg framfor

1. 
Det gis deg, framfor andre tider,
en tid som er din detid.
Men innen den mot enden skrider,
søk him’lens skatter med flid!
Om det skal deg vel til slutt,
overvei din sak forut.
 
2. 
Hvor ofte Jesu kall du rer–
han kaller en deg, venn.
Hans desbudskap hjertet rer,
kan du re det igjen.
Tenk hvor mange ganger før
han banket ditt hjertes dør.
 
3. 
Står Jesus utenfor og bier
og slipper ikke til deg inn?
Å, hør hans røst, han stille sier:
«Jeg elsker deg, bli da min.
Jeg led for deg en bitter død
Du frelses kan fra syndens nød».
 
4. 
kom og gled deg over livet
i Herrens samfunn her jord,
for siden evig fred å eie
når vi får se det som vi tror!
Men vil du denne fred oppnå,
dens tid du akte på.
 
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

54: Kven står så tolsamt

1. 
Kven står tolsamt og bankar
hjartera mi?
Kven ynskjer inn til meg koma?
Kven er den røysta si?
 
kor
Stille ei stemme lyder:
Opna di dør for meg!
Om du kallet mitt aktar,
vil eg bu hjå deg.
 
2. 
Einsam han står der ute,
sjølv er eg einsam med.
Om eg no ventar for lenge,
vil han halda ved?
 
3. 
Midt i den mørkaste timen
bankar han stilt igjen.
Jesus, skal aldri du trøytna
sjølv om eg dryger enn’?
 
4. 
Ja, eg vil ra mi opna.
Jesus, kom inn og ver!
Du kan meg tukta og fostra,
berre du hjå meg er.
 
forfatter→ Mary B. C. Slade
komponist→ Asa B. Everett
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

55: Hør en røst

1. 
Hør en røst, mild og stille,
kalle deg fra syndens sti.
Det er Jesus, øm og kjærlig,
Frelseren som går forbi.
 
kor
Går forbi, går forbi,
kanskje går forbi for alltid,
kanskje går forbi for alltid.
Jesus går her forbi.
 
2. 
Han vennlig til deg taler:
Tom og mørk er syndens vei.
Verdens gleder snart forsvinner,
tilfredsstiller hjertet ei.
 
3. 
Til de sønderknuste hjerter
vil han fred og glede gi.
Ved Guds kjærlighet i hjertet,
de fra ondt bevart vil bli.
 
4. 
Selv om andre har deg sviktet,
svikter Jesus aldri deg.
Ta med alvor imot kallet:
«Kom i dag og følg du meg!»
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ E. S. Rice
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

56: Du som søker etter

1. 
Du som ker etter det Guds lam,
lengter under sorg og ve,
gled deg nå, for vi har funnet ham,
Messias, kom og se!
 
kor
Han er funnet! Hvilken glede!
Og vi synger med i lovsangs kor.
Vi har funnet ham profeter talte om.
Vi har funnet Kongen stor!
 
2. 
Du som lengter etter manna god,
tørster etter livets vann.
Kom, hos Herren finnes overflod,
ja, fryd og hvile sann.
 
3. 
Samme Kristus, som til sine kom
og dem lærte Fad’rens ord,
vandrer en her jorden om,
i svake leirkar bor.
 
4. 
Herlig budskap! Vi har funnet ham!
Bring det ut til alle land,
de sørgende kan se Guds lam,
i ham de trøstes kan.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

57: Det lønner seg Jesus å tjene

1. 
Det lønner seg Jesus å tjene med flid
og ofre til ham de evner og tid.
Ei annet i verden tilfredsstille kan,
hos ham finnes glede og fred som er sann.
 
2. 
Det lønner seg skatter å samle hos Gud,
der tyver ei makter å gjøre innbrudd.
Ei rust eller møll vil forre dem der,
for bare i Jesus det sikkerhet er.
 
3. 
Det lønner seg daglig å ofre vårt alt
og gjøre hans vilje som han har befalt.
Når trofast vi tjener til Herrens behag,
da gledes hans hjerte, ja, dag etter dag.
 
4. 
Det lønner seg daglig å til seg selv
og la ham de, for han vil vårt vel.
Snart skal vi ham te; og hva vil da skje?
Vil vi re rede vår Frelser å se?
 
forfatter→ James Craig
komponist→ A. J. Gordon
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Clarendon Street
toneart→ F
taktart→ 4/4

58: Jesus ene er vårt budskap

1. 
Jesus ene er vårt budskap,
Jesus skal vårt emne bli.
Vi vil kun opphøye Jesus,
ham alene skuer vi.
 
kor
Jesus ene, Jesus alltid,
ham vi priser, Livets ord,
vår Forsoner, Helliggjører,
herlighetens Konge stor!
 
2. 
Jesus ene er vår Frelser,
all vår skyld han tok seg.
Sin rettferdighet han gir oss,
styrke til å hans vei.
 
3. 
Jesus ene er vår styrke,
han i re hjerter bor.
Vi bever aldri frykte,
for han gir oss de stor.
 
4. 
Jesus ene er vår Herre,
til hans gjerning er vi kalt.
Ham alene vil vi tjene
med de han har utvalgt.
 
forfatter→ Albert B. Simpson
komponist→ J. H. Burke
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 9/8

59: Jesus i dag, i går

1. 
Jesus i dag, i går,
og inn i fremtids år,
den samme er.
I ringhet fødtes han,
og høy var ei hans stand.
Kun han er veien sann,
Guds Sønn kjær.
 
2. 
Jesus mitt hjerte ta,
og meg som tjener ha
fra dag til dag.
all min lengsel bli
å glad og villig gi
mitt liv livets sti,
til ditt behag.
 
3. 
Guds barn i tusentall
om tronen samles skal
for Gud en gang.
Når fri fra kamp de står
og død ei lenger rår,
da alle synge får
de frelstes sang.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Olivet
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

60: Samme Jesus

1. 
Samme Jesus, samme Jesus,
som ved Sikars brønn en gang
talte ord lik destrømmer
som fra Livets kilde sprang,
banet vei til synderhjertet
det slo med nye slag–
se, han en er den samme
som ved Sikar enn i dag.
 
2. 
Samme Jesus, som om natten
under stormens ville sang
nærmet seg disippelten
Tiberias sjø den gang,
og sa mildt til de forsagte:
«Frykt da ikke, det er meg!»
Med den samme fredens hilsen
nærmer han seg meg og deg.
 
3. 
Samme Jesus, som korset
for vår synd har ofret seg,
samme Jesus, samme Frelser,
elsker en deg og meg.
Han, som blodet sitt har utgytt,
for Fad’rens åsyn står.
Han for evig er den samme,
ja, i dag, slik som i går.
 
forfatter→ Lina Sandell
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

61: Det finst ein port

1. 
Det finst ein port som open står
til Kristi derike.
Frå krossen hans ein bodskap går
om kjærleik utan like.
 
kor
djup ein kjærleik, Gud, hjå deg,
at porten open står for meg,
for meg, for meg,
han open står for meg!
 
2. 
Han open står for kvar ei sjel
som ser si synd i smerte,
for ung og gamal, fri og træl,
for kvart eit sorgfyllt hjarte.
 
3. 
No er han open, skund deg inn,
la enden ei hindre!
Ber krossen no, og krona vinn,
som Gud gjev borna sine.
 
4. 
Vi krona får, skal vår kross
oss ikkje meire tyngje.
Hans kjærleik som forlikte oss,
vi evig skal lovsyngje.
 
komponist→ Silas J. Vail
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 6/8

62: Min Hyrding er kjærleg

1. 
Min Hyrding er kjærleg og god.
Alt eg treng, han rikeleg gjev meg.
Og hans milde røyst gjev meg fryd og trøyst,
eg fylgjer han heimveg.
 
kor
Han meg kallar til seg ei stund i løynd
for å skjerma meg frå alt kiv.
Eg får himmelsk løn når eg er i bøn.
Han styrkjer mitt indre liv.
 
2. 
Eg vantar ’kje noko jord
når eg er med Jesus fjellet.
Under dagsens brann, eg nyta kan
ein svaledrikk frå vellet.
 
3. 
I tider når eg er i naud,
og når natteskuggar vert lange,
han styrkjer meg og vil visa veg.
Hans kall til meg er mange.
 
4. 
Hans medynk og godleik er stor,
som ei elv som flyt i all æva.
Han meg elskar så, eg til slutt skal
med han i him’len leva.
 
komponist→ C. Austin Miles
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/4

63: Jeg så lenge søkte

1. 
Jeg lenge søkte etter
ro i mitt sinn.
Stadig fram i synd jeg vandret,
hjelpeløs, blind;
bad og stred for lys å finne,
for tilgivelse å vinne.
Skyen vek dog ingensinne
før Jesus kom.
 
2. 
Skjul jeg funnet har i Jesus,
skjønn, liflig ro.
kan jeg av ham beskyttet
i trygghet bo.
Fienden vil legge snarer.
Herren frir fra alle farer.
Jeg ham lyder og erfarer
fred, fred i ham.
 
3. 
Jeg har funnet ham som frelser
fra synd og fall.
Han, den rene og den skjønne,
han seire skal.
Med sin hjelp han til meg iler
for å slukke Satans piler.
Jeg er hans og i ham hviler-
å, glede stor!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ A. W. Beatty
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Caritas
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

64: Vi vil visne

1. 
Vi vil visne likesom blomsten,
som i går stod herlig i sin prakt.
Se, hvor mange dør i hver time!
Over livet er gravens skygge lagt.
 
kor
Ja, vi haster, vi kan aldri,
aldri leve livet om igjen.
Å, hvor tungt å se at mange
lar sitt liv uten tanke svinne hen!
 
2. 
re dager er som en skygge,
gjennom dens dal vi vandre må.
Verdens gleder varer ei lenge,
jordisk håp skal ved livets slutt forgå.
 
3. 
I din ungdom du ei glemme:
Du får ei igjen de tapte år.
Fram med tidens strømmer vi iler,
alle snart den andre stranden står.
 
4. 
Tenk Jesu sorger og trengsler!
Han for oss har vandret smertens vei.
Trett og ensom led han korset.
Skal hans kjærlighet re spilt deg?
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Mary Naline
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

65: Når prøvestunden kommet er

1. 
Når prøvestunden kommet er,
og tornene meg rer her,
da er den tanken alltid kjær:
Du tenker, Gud, meg.
 
kor
Du tenker, Gud, meg.
Du tenker, Gud, meg.
Ja, trygg jeg er når du er nær
og tenker, Gud, meg.
 
2. 
Om livets byrder tunge blir,
og jeg i harde kamper strir,
den tanken alltid trøst meg gir:
Du tenker, Gud, meg.
 
3. 
La skyer komme, skyer gå!
Er dagen solrik eller grå,
det hjelper meg å vite få:
Du tenker, Gud, meg.
 
forfatter→ Edward Mund
komponist→ E. S. Lorenz
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

66: Gud om du vil misgjerninger

1. 
Gud, om du vil misgjerninger gjemme,
hvem kan da for ditt åsyn bestå?
Nei, du vil re synder forglemme
når vi beder og veien vil gå.
 
kor
I et ydmykt og sønderknust hjerte,
hos en villig og nedbøyet ånd,
tar, o Gud, du med glede din bolig;
for en dan får hjelp av din hånd.
 
2. 
La oss akte prisen, den høye,
hvormed Frelseren kjøpte oss fri.
Hjelp oss, Fader, vår vilje å bøye,
vårt offer deg glede vil gi.
 
3. 
Og når tanken og munnen vil dømme
nær og fjern, de neste og venn,
den tanke oss holde i tømme:
Kun den rene kan først kaste sten.
 
4. 
Lær oss Herre, å elske hverandre,
ditt ord i oss oppfylles må.
Hjelp oss daglig i lyset å vandre,
fra synd vi kan renselse få.
 
forfatter→ Gunnar Syversen
komponist→ L. J. Lund
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Colibri
toneart→ F
taktart→ 4/4

67: Jeg trenger deg hver stund

1. 
Jeg trenger deg hver stund,
min Herre kjær.
Ei noen røst som din
til trøst meg er.
 
kor
Ja, deg hver stund jeg trenger,
hver en stund deg trenger.
Velsign meg du, min Frelser.
Jeg kommer til deg.
 
2. 
Jeg trenger deg hver stund,
vær meg nær!
I alle fristelser
min styrke vær!
 
3. 
Jeg trenger deg hver stund,
lær meg din vei!
Ditt rike løftesord
oppfyll i meg!
 
4. 
Jeg trenger deg hver stund,
ja, deg Guds Sønn.
gjør meg helt til din,
det er min bønn.
 
forfatter→ Annie R. Hawks
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

68: Jesu dyrebare fotspor

1. 
Jesu dyrebare fotspor
viser meg Guds sanne vei,
som en varde tent i mørket
med en himmelsk glans om seg.
 
kor
Jesu dyrebare fotspor
er en skatt for meg her nede.
Bort fra synd og verdslig glede,
opp til Gud de viser vei.
Jeg vil følge, Frelser, der du leder meg.
 
2. 
Jesu dyrebare fotspor
visshet om det rette gir,
er en hjelp i livets stormer
og fra angst og tvil meg frir.
 
3. 
Jesu dyrebare fotspor,
jeg ved tro kan følge dem.
Går jeg enn i redalen,
de meg sikkert rer frem.
 
4. 
jeg prise, kjære Frelser,
dine dyre fotspor mer,
og deg følge der du leder,
til ditt åsyns glans jeg ser.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ J. R. Thomas
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

69: I sin miskunnhet Gud

1. 
I sin miskunnhet Gud elsket verden,
og sin Sønn, den enbårne, han ga,
vi ei skal fortapes ferden,
men i Jesus et evig liv ha.
 
2. 
Jesus kom ikke hit for å dømme.
Han for oss ble Guds ofrede Lam,
vi skulle Guds kjærlighet skjønne
og frelse ved troen ham.
 
3. 
Den som tror, skal ei komme for dommen.
Han fra den til livet har gått,
og fra mørke til lys er han kommen.
Han for synd har tilgivelse fått.
 
4. 
Hold deg ikke i mørket tilbake,
i din trelldom og ufred og skam!
Herrens frihet og fred kan du smake
ved å følge Guds elskede Lam.
 
5. 
Om hans røst da i dag når ditt hjerte,
gi deg over i Frelserens favn!
Han har kjøpt deg fra synden med smerte,
la ham skrive i him’len ditt navn!
 
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

70: Sølv og gull har ei

1. 
Sølv og gull har ei meg løskjøpt,
det har Kristi dyre blod.
Hvilket offer, uvurderlig,
som ble gitt av Fad’ren god!
 
kor
Det var Jesus, min Frelser,
som villig livet ga.
Kjærlighet som ei kan fattes,
viste han Golgata.
 
2. 
Jeg er løskjøpt, vil ei spille
tid og evner som jeg får.
Kraft han gir til hver en byrde,
ved hans hjelp jeg alt formår.
 
3. 
Jeg er løskjøpt, og vil leve
livet her til Guds behag.
Tid og krefter fort forsvinner,
lang er ei min arbeidsdag.
 
4. 
Jeg er løskjøpt hvilken de!
Større kjærlighet fins ei.
Guds enbårne Sønn, den rene,
lot seg ofre, ja, for meg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Chas. J. Butler
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

71: Nå er det tiden

1. 
er det tiden Gud deg ker,
du som øde veier går,
en tid når Herren til deg taler,
og foran hjerteren står,
og foran hjerteren står.
 
2. 
er det tiden Hyrden kaller
tapte får som farer vill,
en tid når han dem kjærlig samler,
for dem han satte livet til,
for dem han satte livet til.
 
3. 
Den tid vil komme når han slutter
å rope så: «Kom hit til meg!»
en tid når han ei mer formaner
den sjel som han har kjøpt til seg,
den sjel som han har kjøpt til seg.
 
4. 
Den tid kan komme når du roper
med høylytt røst til Gud i bønn,
en tid når du vil felle rer
om ikke du mottar Guds Sønn,
om ikke du mottar Guds Sønn.
 
5. 
Om dette blir den siste gangen
at Herren taler til deg,
stans, og vend deg fra de mange
som en vandrer mørkets vei,
som en vandrer mørkets vei.
 
forfatter→ Edgar Carlson
komponist→ Heinrich Pfeil
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

72: Gud gir frelse

1. 
Gud har alltid villet vinne hver en sjel
til å i livets sanne vei sin del.
Det er det han tilbyr i sitt løftes ord.
Du kan leve Jesu Kristi liv jord.
 
kor
Gud gir frelse kun i Jesus Krist,
daglig seier over synd for visst.
i ord og liv han æret bli,
vandre i hans fotspor, og han fred vil gi.
 
2. 
Noen lever livet etter jordisk bud.
Gjennom gjerninger de tror de kan Gud.
Selv de beste liv ny fra ham,
ellers vil de en gang stå igjen med skam.
 
3. 
Venn, vær ærlig og til Gud ditt liv helt gi!
La hans Sønn bli Herre, velg den smale sti!
Frykt ei for å ta hans navn og tjen ham nå.
Kraft ifra det høye vil du daglig få.
 
forfatter→ Willie Hughes
komponist→ E. O. Excell
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

73: Fins det ei lys

1. 
«Fins det ei lys,» spør mange blant oss engst’lig,
«som lede kan min fot livets vei?»
«Fins det ei lys, for jeg i mørket vandrer,
og verdens synd og tomhet tretter meg?»
 
2. 
Se livets lys fra Jesus en skinner.
«Jeg veien er,» slik taler han til deg.
Tvilende sjel, la ikke noe hindre!
Vend om til ham og den rette vei!
 
3. 
Jesus er lyset i den mørke verden.
Du trenger ei i mørket mer å bli.
Motta ham nå, han kan bli din frelser.
Kraft til å bli Guds barn vil han deg gi.
 
4. 
En liten stund vil lyset for deg skinne.
Følg ham, og du vil samfunn med ham få.
Gjør valget nå, før mørket deg omslutter
og du får re: «Bort ifra meg gå!»
 
forfatter→ Alex Walker
komponist→ Hubert P. Main
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 2/4

74: Å sjel, om du bare

1. 
Å sjel, om du bare fikk kjenne
den vennen som har deg kjær!
Da ville du fylles med glede
og fryd som usigelig er.
Ja, visste du om alle skatter
som han ville bringe til deg,
da ville du ke hans vennskap
og vandre hans liflige vei.
 
kor
Den venn som deg elsker er Jesus,
fra himmelen kom han, Guds Lam.
Han leder deg trygt gjennom livet,
om kun du vil vandre med ham.
 
2. 
Har aldri du merket hvor øde
ditt liv er foruten den venn,
at år etter år bare svinner
i tomhet gledesløst hen?
De roser du hittil har plukket,
har bleknet og visnet fort.
Og fremfor deg venter i mørket
det evige dødsrikets port.
 
3. 
Tenk over hvor mye han tilbyr,
og akt hans kjærlige kall!
Ditt liv vil han forme og smykke
med blomster som visne ei skal.
Du samler deg skatter i him’len
når sammen med Jesus du går.
Og siden, når livet er omme,
livskronen for evig du får.
 
forfatter→ Peter L.Svinth
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

75: Hvem er han

1. 
Hvem er han, den konge stor,
som forkynner livets ord?
Han vil evig håp deg gi
og fra synd deg sette fri.
Komme kan da hvem som helst
til hans rike og bli frelst.
 
2. 
Hvem er han som ønsker
ord i hjertet ditt å så?
Himmeriket du da får,
og hans makt i livet rår.
Kristus vil din konge bli,
over synd deg seier gi.
 
3. 
Hvem er han som villig gir
makt til dem som i ham blir,
sender lys deres vei,
som i synd forviller seg.
Himmeriket bringes nær
og gir fred som evig er.
 
4. 
Jesus til din konge gjør!
Åpne for ham hjertets dør!
Han er verd å tronen få,
all din synd ham her lå.
Da med ham evindelig
skal du i hans rike bli.
 
forfatter→ Gladys Porteous
komponist→ J. E. Gould
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

76: Jeg et liflig budskap

1. 
Jeg et liflig budskap hørte,
da vi var i dens land.
Evig håp til meg det førte,
fred og fryd og hvile sann.
Jeg for deg har grått og ventet,
lød en stemme til meg hen.
Vend deg bort fra synd og møye.
Jeg er hver en synders venn.
 
2. 
Ofte dypt mitt hjerte grunnet
i mitt bange, arme bryst
det budskap, ømt opprunnet,
inntil alt for meg ble lyst.
Jeg falt ned for ham beseiret
og ble hans, ja, evig hans.
Sjelen min med glede fyltes,
glede jeg ei visste fans!
 
3. 
Evig liv i ham jeg eier,
hjertets sår, det legte han.
Håp, guddommelig med seier,
gav han meg, og livets vann.
Bannlyst er alt hat, all ondskap.
Stolthet er òg fjernet nå.
Når han en gang henter sine,
skal jeg ved hans side stå.
 
4. 
En gang eng’lens røst vil byde
når hav og jord han står.
Da til alle vil det lyde:
«Endt, ja, endt er dens år!»
Skal fjellene du rope:
«Skjul meg for hans åsyns prakt!»,
eller skal hans blod deg verne
gjennom dens rike makt?
 
forfatter→ James Jardine
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

77: Fortell det gamle budskap

1. 
Fortell det gamle budskap,
det beste her jord,
om Jesu makt og de
og kjærligheten stor.
Fortell det ganske enkelt,
som til et lite barn,
for jeg er trett og ret,
omspent av syndens garn.
 
2. 
Fortell det langsomt til meg,
og la det trenge inn,
ordet om forløsning
går dypt i sjel og sinn.
Fortell det ofte til meg,
for jeg kan glemme fort,
som morgendoggens friskhet
ved middagstid går bort.
 
3. 
Fortell det jevnt og stille,
men legg dog alvor til.
Husk jeg er en synder
som Jesus frelse vil.
Fortell meg stadig om det,
virkelig hans røst
i alle livets trengsler
kan gi meg ro og trøst.
 
4. 
Fortell det samme budskap
når frykten er meg nær,
og denne verdens gleder
er blitt meg altfor kjær.
Når evighetens klarhet
opprinner med sin fred,
for siste gang fortell meg
om Jesu kjærlighet.
 
komponist→ H. R. Bishop
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 2/4

78: Å, kjære Gud

1. 
Å, kjære Gud, se, nattens skygger faller,
om bare dagen ei snart svant bort!
Se, hvite marker– folkeslag oss kaller,
stor er høsten, og lite gjort!
Men kaller du når åkeren blir skåret,
eller når aks blir sanket inn til deg,
eller når gylne nek i hus blir ret,
hjelp meg da, Herre, glad å svare: «Her er jeg!»
 
kor
Å, skal ved natt din gjenkomststund opprinne,
eller ved dag– ved stille aftentid?
Kom til ditt rike når din tid er inne,
men kom meg da i hug, jeg ber inderlig.
 
2. 
I fordums dager folk deg ville følge,
tross dagens hete, nattens mørke gru,
tross farene havets ville bølge;
jeg deres kår vil dele glad i hug.
Salv meg, jeg kan samle inn i laden;
bevar du meg, jeg ei sprede må,
men samle hjem til deg i himmelstaden,
hvor møll og rust ei er og tyver ei kan nå.
 
3. 
Med frelsens budskap glad jeg går til andre;
for det er best, skjønt minst blant dine små,
å tjene ydmykt og med dine vandre,
å ke rede min plass å stå.
Hjelp meg å holde, til min tid er omme,
ditt ord og bud, som liv har skjenket meg,
og hviler jeg i graven ved ditt komme,
da vekk meg og et evig liv meg gi hos deg!
 
forfatter→ John Martin
tonehøyde→ B₃
melodi, navn→ Londonderry Air
toneart→ C
taktart→ 4/4

79: O Gud, du ser mitt hjerte

1. 
O Gud, du ser mitt hjerte
og alt som bor i meg.
Hjelp meg i fryd og smerte
å alltid følge deg.
 
2. 
Du ser den skjulte tanke
ifra din himmelsal.
La meg ei ensom vanke
i dens skyggedal.
 
3. 
Du vokter òg mitt øye,
mitt øre og min munn.
Vil du ifra det høye
meg skjerme hver en stund.
 
4. 
Min fot og mine hender
styr rett, jeg ber deg, Gud.
Og hvor du da meg sender,
jeg følger glad ditt bud.
 
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

80: O Jesus, lær meg velge rett

1. 
O Jesus, lær meg velge rett.
Jeg mange valg foran meg ser,
og hvert vil re til et mål,
hjelp meg velge rett, jeg ber.
Du valgte rett i unge år,
og alt som vil friste meg,
var mangedobbelt deg lagt.
Jeg derfor ber om hjelp fra deg.
 
kor
O Jesus, lær meg velge rett;
for hvert et valg ditt råd meg gi.
Hjelp meg å velge som jeg bør,
før mine dager er forbi.
 
2. 
O Jesus, lær meg velge rett,
for jeg er kun et lite barn
i verdens tefulle spill
med mørke, død og syndens garn.
De nytelser som verden byr,
og lene den setter seg,
du, Jesus, ei berørtes av.
Jeg ønsker mer å likne deg.
 
3. 
O Jesus, lær meg velge rett.
glad jeg er at du forstår
den strid et ungdomshjerte har,
hvis vei blant mange snarer går.
Og om jeg ei det fatter nå,
jeg skal når livet er forbi
forstå hvorfor du lærte meg
å velge livets smale sti.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ T. F. Westendorf
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

81: Lev for Jesus

1. 
Lev for Jesus, for alt annet
er ei verdt å kalles liv!
Til den vennen fremfor andre
helt og fullt ditt hjerte gi.
 
2. 
Lev for Jesus! Verdens ære,
rikdom, herlighet og glans
aldri kan ditt hjerte bringe
slik en stille fred som hans.
 
3. 
Lev for Jesus! La ham eie
livets skjønne ungdoms vår!
Gi ham all din manndoms styrke,
ja, og alderdommens år!
 
4. 
Gi deg helt! Det er hans vilje.
Selv han gav seg helt for deg,
da han fattig og foraktet
gikk her nede korsets vei.
 
5. 
Gi deg helt! Og vit at ingen
en angret har det.
Lev for Jesus til du en gang
får som lønn hans åsyn se!
 
forfatter→ Lina Sandell
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

82: De ting som vi skuer

1. 
De ting som vi skuer, hurtig forgår,
de er ikke evige, de ei består.
Til himmelske ting står vårt hjertes attrå,
det øret ei hørte, det øyet ei så.
 
kor
Vi skuer frem mot let
og vandrer veien mot løftenes land.
For der skal de trofaste hvile,
helt frigjort himmelens strand.
 
2. 
De prøvelser som vi har for en tid,
bereder for oss etter jordlivets strid
en fylde av herlighet hos Herren Gud,
om vi holder ut og bevarer hans bud.
 
3. 
En dag blir vår jordiske bolig brutt ned,
vår tid her jorden, den iler av sted.
Men vi skal i herlighetsglansen oppstå,
av Herren udelig legeme få.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

83: Hvor gåtefull var

1. 
Hvor tefull var livets vei
om Kristus ei hadde levd for meg.
I ord og gjerning viste han
hvordan jeg Gud behage kan.
 
2. 
Det håpløst ville vært for meg
om Kristus ei hadde ofret seg.
Sitt blod gav han Golgata
evig håp jeg kunne ha.
 
3. 
Jeg kunne ikke Guds vei
om Kristus ei bolig fikk i meg.
Hans liv i meg gjør at jeg kan
i ord og gjerning ligne han.
 
4. 
Mitt hjerte ofte engster seg,
men Kristus i forbønn går for meg.
Til detronen vil jeg
og fred fra Gud i hjertet få.
 
5. 
Jeg har ei her mitt rette hjem,
til Kristus skal komme ser jeg frem.
Og når ved den jeg blir kalt,
da svarer jeg: Han er mitt alt.
 
forfatter→ Gladys Porteous
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Woodworth
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

84: Gud vil tale til den ringe

1. 
Gud vil tale til den ringe
som et ydmykt hjerte har,
og som lengter i sitt indre
etter Gud, sin venn og far.
Han vil tale ord som hjelper,
ord som stormen stille kan.
Bare han formår å frelse
om vi vil forbli i han.
 
kor
Salv du mine øyne, Herre,
av deg jeg re kan.
La meg re din disippel,
trofast, villig, ren og sann.
 
2. 
Han vil tale til den trette
som i striden segner ned.
Tunge byrder vil han lette,
styrke gi i kjærlighet.
Folket før i tiden jublet
når de hørte Herrens røst.
En vil han bringe seier,
og den trette gi sin trøst.
 
3. 
De hovmodige han trosser,
de som i seg selv er rik.
Herre, du oss bevare
fra å bli en dan lik.
Gi oss hunger i vårt hjerte
etter din rettferdighet.
Gud, vil du iblant oss re,
tross all vår uverdighet.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

85: Snart er den svunnet

1. 
Snart er den svunnet, livsdagen kort.
Likesom skyggen forsvinner den fort.
Dager og år i hast renner ut.
Hva har jeg gjort for min Frelser og Gud?
 
2. 
Tiden å virke snart er forbi.
Natten, den kommer og borte er vi.
Fader, i de gi da til meg
lyst til å virke, helt ledet av deg.
 
3. 
Hastig vi vandrer mot gravens rand
for å forsamles evighets strand.
Der skal vi fremstå for Herren stor
og av ham dømmes for gjerning og ord.
 
4. 
Bedende, Herre, kommer vi frem:
Vær du vår styrke vandringen hjem!
Hjelp du oss, Gud, å seire hver dag,
at vi lever til ditt velbehag.
 
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

86: Trette barn, vend bort

1. 
Trette barn, vend bort fra synden,
steng ei hjertet mer!
Våkn opp fra lykkedrømmen,
åpne, Jesus ber!
 
kor
Ja, når livets lampe brenner,
og utrakte er hans hender,
ja, før dedagen ender:
åpne hjertets dør!
 
2. 
Når din Frelsers ord deg rer,
steng ei hjertet mer!
Og når dens kall du rer,
åpne, Jesus ber!
 
3. 
Mens han vennlig deg innbyder,
steng ei hjertet mer!
Frelse gir han om du lyder,
åpne, Jesus ber!
 
4. 
For den fryd som ei forsvinner,
steng ei hjertet mer!
For den fred du i ham finner,
åpne, Jesus ber!
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

87: Det er en vei

1. 
Det er en vei, den smale vei,
den leder hjem til Gud,
en fredens vei, en hellig vei
i kjærlighetens bud.
 
kor
Mitt hjertes lengsel er at jeg
den veien finne må.
Gud, hør min bønn og hjelp meg til
den sanne vei å gå.
 
2. 
Om livets vei vi finne vil,
vår synd vi oppgi.
Kun de som rene hjerter har,
kan livets sti.
 
3. 
Det er en vei, en ydmyk vei,
en sannhets, des vei,
en vei i Guds rettferdighet
der «jeget» trives ei.
 
4. 
Fullkommen er Guds vei jord,
som vi kan vandre på.
Og de som lider med ham her,
skal ærens krone få.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 6/8

88: Er ditt hjerte ei rørt

1. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
korset dødsangsten utstod?
Han var net og slått og elendig.
Han løskjøpte deg med sitt blod.
 
kor
I dypeste angst og kvaler han var
da sitt liv han lot ofre i den.
For deg og for meg alt han bar!
 
2. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
din smerte og skyld tok seg,
da han kjøpte en evig forløsning
med frelse og frihet for deg?
 
3. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
i dag vandrer veien forbi,
at i de han rekker deg hånden
og sier: Jeg kjøpte deg fri?
 
4. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
som dommer skal komme til jord?
Hvordan vil det da deg den morgen
når alt skal til doms hans ord?
 
komponist→ Frank M. Davis
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

89: Å trette sjel

1. 
Å trette sjel, Gud kaller deg.
Han over deg forbarmer seg.
Stå opp og svar ham- nøl ei:
Jeg Kristus velge vil i dag.
 
2. 
Din sjel ei lenge bolig har
i dette svake støvets kar.
Snart blir du dens engel var:
Han henter deg, han henter deg.
 
3. 
Selv om du har forvillet deg
langt bort fra Gud syndens vei,
ønsker han det svar fra deg:
Jeg Kristus velge vil i dag.
 
4. 
Se, Jesus står og banker på.
Å, la ham ei forbi deg gå,
men uten ling svar ham nå:
Deg, Kristus, velger jeg i dag.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

90: Jesus som Konge

1. 
Jesus som Konge skal komme!
Budskapet lyder jord.
Dagen og timen vet ingen,
dette går fram av Guds ord.
Mange budskapet tviler,
nekter å tro det skal skje.
Løftene kan ikke svikte,
snart finner gjenkomsten sted.
 
kor
Jesus i himmelens skyer skal komme,
Gud re æret i all evighet!
 
2. 
Snart skal hvert øye se ham,
Jesus i ære og makt.
Da skal hvert menneske knele
fremfor hans herlighets prakt.
Mørke og ondskap vike
når Jesus kommer ny.
Salig er dagen vi venter,
fredsrikets morgen skal gry.
 
3. 
Hjelp oss, vår Far og vår Herre,
du som i himmelen bor,
rede å re når Jesus
kommer i herlighet stor.
Hjelp oss i bønnen å ke,
aldri bli trett av å be!
vi da vente tålmodig
inntil vi Jesus får se.
 
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ (Whispering Hope)
toneart→ C
taktart→ 6/4

91: Ransak meg, Gud

1. 
Ransak meg, Gud, min gjerning prøv,
ja, prøv meg mer og mer!
Og la meg se mitt hele liv
som du, o Gud, det ser.
 
2. 
Ransak den skjulte tankegang
og hvert motiv jeg har.
Tilgi hver synd, hvert selvisk ord
som hjertet mitt opptar.
 
3. 
Ransak inntil ditt blikk av ild
har gjennomskuet meg,
og jeg av den bøyes ned
i ydmykhet for deg.
 
4. 
rer jeg å skjønne mer
hva jeg i Kristus har:
en kjærlighet uendelig,
rik og underbar.
 
forfatter→ Francis Bottome
komponist→ Asa Hull
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

92: Se, en grense er satt

1. 
Se, en grense er satt om du Herren motstår,
da av ham du ei lenger blir kalt.
Du som iler fremad i de lystglades rad,
har du regnet, har du regnet med alt?
 
kor
Har du regnet med alt når hver livsdag er talt.
Tenk om sjelen gikk evig fortapt!
Har du grensen mon nådd, kanskje over den gått,
har du regnet, har du regnet med alt?
 
2. 
Skal det evige morgenskjærs strålende håp
for en kortvarig lyst bli betalt,
for den rende glans og berusende sans?
Har du regnet, har du regnet med alt?
 
3. 
Mens Guds miskunnhets dør holdes åpen for deg,
før Guds kjærlighets livssol er dalt,
å, vend om fra din vei! Hvisk: «Jeg kommer til deg!
Jeg har regnet, jeg har regnet med alt.»
 
forfatter→ A. J. Hodge
komponist→ A. J. Hodge
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

93: Min Frelser, hvile

1. 
Min Frelser, hvile har du lovt,
jeg ønsker den å få.
Skjønn hvile, når jeg lydig er,
kan jeg i deg oppnå.
 
2. 
Mitt eget jeg og verden ond
ofte mot meg står
og kommer mellom deg og meg,
jeg ei hvile får.
 
3. 
ofte enden med list
meg vil legge bånd
og meg til å tvile
din trygge, sterke hånd.
 
4. 
En hellig hvile ker jeg
helt fri fra syndens makt.
Jeg ønsker at mitt liv bli
deg, Herre, underlagt.
 
5. 
Jeg gir meg over i din hånd
i tillit til ditt ord.
Utfør i meg ditt underverk,
du allmakts Gud stor.
 
forfatter→ Eliza H. Hamilton
komponist→ H. C. G. Moule
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

94: Kom hit

1. 
«Kom hit,» lyder Meisterens røyst,
«og lær av meg!» seier han deg.
Det ventar ei kvile og trøyst
om han får visa deg veg.
 
kor
Kom no, kom no!
Kom og ro for di sjel!
Høyr, Meisteren kallar ny:
«Å, kom, ro for di sjel!»
 
2. 
I livet fins uro og kiv,
og rer som tyngjer di sjel.
Lær kva som har verd for ditt liv
av han som vil deg alt vel.
 
3. 
Guds fred kjem til alle som vil
ta lærdom av Meisteren god.
Forlating for synder dertil
du får i Frelsarens blod.
 
forfatter→ Hugo Johnson
komponist→ P. P. Bilhorn
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

95: Har du mål for din vandring

1. 
Har du mål for din vandring
under livsdagen lang?
Skal ditt håp og din lengsel
oppfylt bli noen gang?
Er du ofte blitt skuffet
over verden tom,
når du uten din Frelser
vandrer ørkesløst om?
 
2. 
Gud har mål for din vandring.
Frelsesplanen er klar.
Himmelveien er banet,
porten åpnet han har.
Du ble frigjort da Jesus
gav korset sitt blod.
Engleskaren deg venter,
står du en imot?
 
3. 
Er det sant som du sier
at Guds Sønn gav sitt blod,
slik at veien ble åpnet?
Herre, hjelp meg å tro!
Jeg har vandret i mørket,
ødslet krefter og tid,
for jeg ikke veien
ut av tomhetens strid.
 
4. 
er himmelen let,
og lengter jeg dit.
Fred og glede jeg ker,
frelseskledningen hvit.
Størst av alt blir å skue
Jesus Kristus, Guds Lam.
For mitt håp og min lengsel
skal bli oppfylt av ham.
 
forfatter→ L. J. Lund
komponist→ Harry Redman
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/4

96: Led meg til et liv

1. 
Led meg til et liv, å Herre,
hvor jeg ser din kjærlighet.
La meg ledes av deg, Frelser,
du som lønner trofasthet.
Du meg kaller, jeg vil ile,
verdens lyst skal ei bestå.
Bare du kan gi meg hvile.
Til deg, Frelser, vil jeg gå.
 
2. 
All min lengsel står til Herren,
jordisk lyst ei hindrer meg.
Kun til Jesus jeg meg klynger,
han som lyser opp min vei.
For en salig fryd og glede
å re Jesus til!
Han i lyset vil meg lede,
tro mot ham jeg re vil.
 
3. 
Noe bedre kan ei tenkes
enn de skatter han vil gi.
jeg trofast for ham leve
og i styrken hans forbli.
Jeg vil vandre i hans re
til jeg ser hans åsyns glans.
Da skal jeg med ham re
der i herligheten hans.
 
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 9/8

97: Lytt til Jesu røst

1. 
Lytt til Jesu røst som kaller,
du som ro ei har.
For din skyld han led og de,
korsets skam han bar.
 
kor
Hør ham! Hør ham!
ei bort, min venn!
Villig, tillitsfullt til Jesus
kom og gi deg hen!
 
2. 
Du til verdens gledeskilder
ofte vendt deg har,
pet der å slukke tørsten
som i hjertet var.
 
3. 
Vil du ei hans stemme re?
Jesus har deg kjær?
Han fra ondt vil deg bevare
og deg re nær.
 
4. 
Om du hjertet gir til Jesus,
vender om i tro,
han ved Ånden deg besegler
og i deg vil bo.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

98: Mens så herlig allting

1. 
Mens herlig allting blomstrer
under livets korte vår,
tenk Jesus, han din Frelser,
som for hjertets dør står.
 
kor
Åpne hjertet før enn høsten
feier alle blomster bort.
Skynd deg da mens solen skinner,
solskinnsdagen er kort.
 
2. 
Han med tålmod står og venter
utenfor ditt hjerte enn’.
Husk at han vil ikke alltid
stå og vente der, min venn.
 
3. 
Men forsømmer du å åpne,
han sorgfull fra deg gå.
Og når livets høst er kommet,
ensom du i sorg vil stå.
 
4. 
Ifra venner du skilles,
snart du står ved dens port.
Se, ditt liv som blomsten visner,
livets dag i hast flyr bort!
 
forfatter→ Carl Boberg
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/8

99: Tynget av byrder

1. 
Mange tynget av byrder er,
hvile de kan ikke finne.
De kunne gledes i Jesus kjær,
livet, det evige, vinne.
 
kor
Liv, liv, ja, evig liv,
livet er Jesus alene.
Liv, liv i overflod
får du av Frelseren ene.
 
2. 
Hvorfor lenger og re
sorger som Jesus vil fjerne?
Åpne ditt hjerte og glede få,
livet han gir deg gjerne.
 
3. 
Syndige gleder si farvel,
velg din Frelser alene!
Vend deg til livet og berg din sjel,
velg ham med glede å tjene!
 
forfatter→ Wm. Leslie
komponist→ J. M. Bonnar
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

100: Langt fra Gud

1. 
Langt fra Gud og dens frelse
vandret jeg, en fattig trell.
Da jeg trøst og håp ei hadde,
talte Jesus til min sjel.
 
kor
Kjære Jesus, du min Frelser,
deg alene følger jeg.
Jeg din tjener her vil re;
tal du ved ditt ord til meg!
 
2. 
Røsten hans mitt hjerte rer:
Følg meg trofast dag for dag!
Gjennom prøvelser og møye
vinner du mitt velbehag.
 
3. 
Barn, forlat du dine veier,
la meg daglig lede deg!
Vend deg bort fra synd i verden,
jordisk lyst og dens vei!
 
4. 
For din skyld jeg felte rer
ensom i Getsemane.
Ja, Golgata jeg de
for å frelse syndere.
 
komponist→ Henry T. Smart
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

101: Søk din Fader

1. 
Søk din Fader, til ham i lønndom,
og fortell hva i hjertet ditt er!
Be om kraft til å helt vinne seier
over alt som vil tynge deg her,
over alt som vil tynge deg her.
 
2. 
Jesus seiret da han var i verden,
over alt som til hindring ham var,
for sin kraft fra det høye han eide,
at korset sitt villig han bar,
at korset sitt villig han bar.
 
3. 
Hjelp oss, Herre, å gjøre det samme,
som et offer oss villig gi hen,
og å vise et helt liv i seier
til en glede for Jesus, vår venn,
til en glede for Jesus, vår venn.
 
4. 
Skal vi re til nytte i livet,
la oss ke å vandre som han,
av hjertet vi daglig han tjener,
og vår Mester da hjelpe oss kan,
og vår Mester da hjelpe oss kan.
 
forfatter→ Minnie Hansen
komponist→ Gunnar Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

102: Kom, la oss følge Jesus

1. 
Kom, la oss følge Jesus
livets sanne vei!
De trofaste den vandret,
i striden sviktet ei.
Som pilegrimer, gjester,
og ett i sjel og sinn,
de gjennom kamp og møye
til hvilen fikk inn.
 
2. 
Profeter og apostler
som levde før jord,
de vandret samme veien,
holdt ut i kampen stor.
Med rer og med smerte
de veien merket har,
og tappert tålte trengsler,
i Gud de sterke var.
 
3. 
De trofast vandret fremad
inntil de kronen fikk,
og derved oss oppmuntrer
å den vei de gikk.
La ikke verden re,
for kort er tiden vår.
Gudslivet vi gripe
før livet vårt forgår.
 
4. 
Om livet vårt vi berger,
det tap for oss vil bli;
men om vi det mister,
Gud evig liv vil gi.
Med forsett sant og rede,
og him’len for vårt blikk,
vi samme veien vandrer
som Guds barn fordum gikk.
 
forfatter→ Robert Skerritt
komponist→ Samuel S. Wesley
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Aurelia
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

103: Vil jeg hjem til Gud

1. 
Vil jeg hjem til Gud, jeg korsveien gå;
det fins ingen annen vei.
Jeg vil aldri ved Guds side stå
om jeg korsveien vandrer ei.
 
kor
Korsets vei rer hjem til Gud.
Korsets vei rer hjem til Gud.
Alltid trøst jeg får når jeg fremad går,
for korsveien rer hjem.
 
2. 
Jeg trofast den torn’fulle vei
som Frelseren vandret har.
Snart i hellig skrud skal jeg stå for Gud,
i hans herlighet underbar.
 
3. 
Ja, til verdens vei har jeg sagt farvel;
ei lenger den vandrer jeg.
Herren kaller meg til å følge seg,
og i him’len han venter meg.
 
forfatter→ Jessie Brown Pounds
komponist→ Chas. H. Gabriel
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

104: Mange i den kalde verden

1. 
Mange i den kalde verden
lengter etter sjelero.
Du som trett er blitt ferden,
trenger legedom og tro.
Gud din sorg og smerte kjenner,
over deg forbarmer seg.
Om du bort fra ham deg vender,
venter evig anger deg.
 
kor
Du hans stille røst kan re,
stå ei mot hans frelsesord!
La han deg ved hånden re,
stille trangen din stor.
 
2. 
Du i verden ker gleder.
Ro og hvile du ei får.
All dens glimmer deg forleder,
du ingen fred oppnår.
Stadig noe nytt deg frister,
som skal stille sjelens krav.
Fienden deg overlister,
rer til en håpløs grav.
 
3. 
er hjertet ditt beveget,
og du rer Herrens kall.
Kom til ham, oppgi ditt eget,
og han deg bevare skal.
Himmelen med lengsel venter
ditt «ja», som gjør deg fri.
Når han sine egne henter,
skal du evig hos ham bli.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

105: I ungdomstidens lyse vår

1. 
I ungdomstidens lyse vår
når mange valg foran deg står,
en stemme til ditt hjerte når:
Guds vei er best for deg.
 
kor
Guds vei er best for deg.
Guds vei er best for meg.
Det glede er når han er nær,
Guds vei er best for deg.
 
2. 
La sommertiden skjønn og lang
bli fylt med takk og frydesang
til ham som kjenner all din trang.
Guds vei er best for deg.
 
3. 
Når trær om høsten feller løv,
til dette varsel vær ei døv:
Vi skal og òg bli til støv.
Guds vei er best for deg.
 
4. 
Når vintertiden kommet er,
og du vil te stormfullt vær,
du trygghet har når han er nær.
Guds vei er best for deg.
 
5. 
Når livets år er gått forbi,
og den kommer din sti,
hvor godt det blir å kunne si:
Guds vei var best for meg.
 
komponist→ E. S. Lorene
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

106: Herrens stemme ennå lyder

1. 
Herrens stemme en lyder
vennlig over land og hav.
Alle ønsker han å drage
til sin Sønn som livet gav.
 
kor
Lytt til Åndens stille stemme,
fra din egen vei vend om!
La ditt hjerte ei forherdes,
ellers blir hans ord til dom.
 
2. 
Spill ei tiden din kostbar,
husk at dens dag er kort.
Ungdomsroser snart vil blekne,
verdens gleder svinne bort.
 
3. 
Alt i verden er forgjeng’lig,
og dens skjønnhet fort forgår.
Bare den som finner Herren,
har den lykke som består.
 
forfatter→ Ragnar Olsson
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

107: Mange veier

1. 
Mange veier kan du velge
i din levetid kort.
Du lett kan sjelen selge
og i trelldom ledes bort.
 
kor
Jesus Krist sitt liv har ofret,
at du som ei har lett
ved de mange valg i livet
dog er fri å velge rett.
 
2. 
Mange veier synes rette
etter jordisk mål og bud.
Du kan synes de er lette,
men de leder ei til Gud.
 
3. 
Om du velger kun det lette,
vil det skuffe deg til sist.
Velg i dag Guds vei, den rette,
den som Jesus har deg vist.
 
forfatter→ L. J. Lund
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

108: Alene med Jesus

1. 
Alene med Jesus, hvor herlig
det er å re hans røst.
I fristelsesstunden, den mørke,
han skjenker mitt hjerte sin trøst.
Han leger de rede hjerter
og gir til de trette ro.
Han hjelper og trøster den arme
som villig av hjertet vil tro.
 
2. 
Alene med Jesus i verden,
jeg trofast vil bli i hans ord.
Han metter mitt hungrende hjerte
og dekker i ørkenen bord.
Hans retter for meg er en rikdom
langt bedre en alt her jord.
Jeg rer å kjenne hans hjerte,
hans miskunn og kjærlighet stor.
 
3. 
Alene med Jesus i kampen
mot synd og mot ondskapens makt.
Jeg seirer med pen han skjenker
om jeg hans ord vil gi akt.
De trofaste skal han belønne,
som villig i striden holdt ut.
Til Mesterens side med ære
de res ved vandringens slutt.
 
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Allein auf dem Berge
toneart→ G
taktart→ 3/4

109: Du evige klippe

1. 
Du evige klippe, hos deg er det ly,
til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly.
Om fattig, uverdig, gjemmer du meg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.
 
kor
Hviler i deg, hviler i deg,
du evige klippe,
jeg hviler i deg.
 
2. 
I glede, i trengsel, i liv og i død,
i armod, i sykdom, i angst og i nød,
når ondskapens rer fremstormer mot meg,
da, evige klippe, jeg hviler i deg.
 
3. 
Hvor lyst er vel livet fra klippeborgstind!
Hvor salig det er å ha funnet der inn!
Om allting forandres, om allting forgår,
jeg hviler i klippen som alltid består.
 
forfatter→ W. O. Cushing
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

110: Hvilken venn vi har i Jesus

1. 
Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrder han oss letter
når i bønn til ham vi går.
Akk, hvor titt vår fred forstyres,
sorg og uro blir vår lønn,
alt fordi vi ikke bringer
alleting til ham i bønn.
 
2. 
Blir du fristet eller prøvet,
synes livets kamp deg hård?
Aldrig skal du miste motet
når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
aldrig svikter deg Guds Sønn.
Han kan hjelpe, han kan trøste,
tal til ham om alt i bønn.
 
3. 
Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne
enn Guds egen kjære Sønn.
Bær i gleden som i sorgen
alle ting til ham i bønn.
 
forfatter→ Joseph Scriven
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

111: Jesus, du Konge er

1. 
Jesus, du Konge er,
og jeg er din.
Deg har jeg fått kjær,
jeg er kun din.
Verden forlatt jeg har,
tom all dens glede var.
Ei mer den meg bedrar.
Jeg er kun din.
 
2. 
Om andre går sin vei,
er jeg din.
Jeg leve vil for deg,
jeg er kun din.
Rikdom og verdens prakt,
ondskap og selvets makt
bak meg jeg har lagt.
Jeg er kun din.
 
3. 
Din vilje glad jeg gjør,
for jeg er din.
Jeg lide med deg tør,
jeg er kun din.
Du hele hjertet får,
rens meg, du der rår.
Fremad med deg jeg går.
Jeg er kun din.
 
forfatter→ George Railton
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ D₅
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

112: Mon glemme jeg kan

1. 
Mon glemme jeg kan all min lengsel og ve
før jeg fikk Guds mening med livet å se.
Jeg ventet i verden livslykken å få,
men midt i dens gleder kun tomhet jeg så.
Kunne jeg vel glemme igjen
at all verdens glans ei tilfredsstiller en?
 
2. 
Mon glemme jeg kan da Guds tjenere kom
og vandret i ringhet lik Mesteren om.
De Herrens juveler som den gang jeg så,
opplyste min himmel da natten falt på.
Kunne jeg vel glemme igjen
de stjerner som leder til Paradis hen?
 
3. 
Mon glemme jeg kan da jeg gav meg til ham,
og alt ble fornyet i lys av Guds Lam,
da renset og tilgitt ved Faderens bord
jeg satt og fikk smake hans kjærlighet stor.
Kunne jeg vel glemme igjen
at utenfor leiren er Jesus, min venn?
 
4. 
Mon glemme jeg kan at mens veien jeg gikk,
jeg ofte fikk plettet den kledning jeg fikk,
og måtte igjen til det rensende blod
som for meg ble utgytt av Frelseren god.
Kunne jeg vel glemme igjen
i bønnen å ke og holde meg ren?
 
5. 
Mon glemme jeg kan at Guds mening ei er
at jeg leve skal etter eget begjær,
men at jeg ham ærer som lot ofre seg,
saktmodig og ydmykt lidelsens vei.
Kunne jeg vel glemme igjen
å følge hans fotspor i lidelser enn?
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

113: Jesus har vunnet mitt hjerte

1. 
Jesus har vunnet mitt hjerte;
jeg er hans smertes lønn.
Han er, blant mennesker alle,
for meg blitt stor og skjønn.
 
kor
Herren har åpnet mitt øre,
og jeg er hans trell.
Villig og glad jeg ham tjener
med legeme, ånd og sjel.
 
2. 
Han meg med blodet sitt kjøpte,
fra trelldom løste meg.
Han gav meg lyst til å tjene
og bandt meg fast til seg.
 
3. 
da oppstandelsens krefter
virke i livet mitt.
jeg hans lidelser dele,
han er min glede blitt.
 
4. 
Salig det er ham å vente;
komme han skal igjen
for å forvandle min hytte
og ta meg til seg hen.
 
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

114: Jesus kaller, og tross stormer

1. 
Jesus kaller, og tross stormer
rer vi ham si:
Lev ei mer ditt liv forgjeves,
meg ditt hjerte gi.
 
kor
«Ta mitt åk,» han deg byder,
«og du vil bli fri.»
Det er frelsens sanne kilde
og vil hvile gi.
 
2. 
Ofte er ditt hjerte sorgfullt,
ingen ro det gir.
Og som livet ditt forsvinner,
mørkere det blir.
 
3. 
Mange knuste, trette sjeler
kan ei fred oppnå.
Men vil følge Jesus
og hans hvile få.
 
4. 
Lytt til visdoms røst som kaller:
Fra din synd vend om,
og bli frelst fra verdens mørke,
ja, fra evig dom!
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

115: Hjerter er det verden trenger

1. 
Hjerter er det verden trenger,
rene hjerter, uten tvil,
som ei Jesus utestenger,
men ham trofast følge vil,
hjerter som vil djerve re,
lik Guds tapre heltehær,
som vil ke Herrens ære
og ham alltid holde kjær.
 
kor
Hjerter trengs, som bann’ret hever
der hvor striden hetest står,
og som gjør det Herren krever,
hjerter som sitt kall forstår.
 
2. 
Hjerter trengs, som trofast banker
og for andre le kan,
som er uten onde tanker,
hjerter satt i hellig brann.
Hjerter trengs, som stiller den
og er fylt med Jesu sinn,
som er lydige til den
og som ber: Skje viljen din!
 
3. 
Hjerter trengs, som ber for andre,
like ømt for store, små,
den veien vi vandre,
hjerter som sitt kall forstår.
Hjerter trengs, som helt er rede
livet her å sette til,
og i sorg vel som glede,
trofast korset re vil.
 
forfatter→ John Lawley
komponist→ Ludwig van Beethoven
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

116: Tal med din kjærlige stemme

1. 
Tal med din kjærlige stemme, o Jesus,
tal til mitt hjerte og kunngjør for meg
hvordan jeg, Herre, for hver dag kan leve
livet i inderlig samfunn med deg.
 
2. 
Hjelp meg da alltid din stemme å lyde,
hvormed du taler kjærlighetsfullt,
villig mitt liv her i verden å miste,
liksom hveten som legges i muld.
 
3. 
Når liksom fjell for meg hindringer synes,
lik sennepskornet da lær meg å tro,
skue den de du rekker til alle
som i den Høyestes tilflukt vil bo.
 
4. 
min beslutning da re å re
ut i mitt liv det du taler til meg,
re et lys for en tid her i verden,
evig i lyset regjere med deg.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

117: Fins det et hjerte

1. 
Fins det et hjerte som lengter,
lengter å bli gjort fri?
Hør da det ord som forteller:
Jesus i dag går forbi!
 
kor
Jesus i dag går forbi,
forbi, i dag!
Jesus i dag går forbi,
han går her forbi i dag!
 
2. 
Fins det et hjerte som ker?
Kom med din byrde og bli
kjærlig velsignet av Jesus
når han i dag går forbi.
 
3. 
Fins det et sønderknust hjerte
som trøst og hvile ei har?
Kom da til Jesus, din Frelser,
han deg dig mottar.
 
4. 
Kom til den eneste frelser,
kom, hans kjærlighets makt!
Følg ham veien som rer
hjem til den himmelske prakt.
 
forfatter→ Annie L. James
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

118: Hvor skal jeg finne tilflukt

1. 
Hvor skal jeg finne tilflukt,
skjul under stormens hard?
Hvor fins et sted i trygghet,
der ikke frykt meg tar?
 
kor
Jesus, kun han kan frelse
og gi meg hvile sann.
Han i hver storm meg skjuler,
fred i min sjel gir han.
 
2. 
Stille hans røst jeg rer:
Hvile hos meg du får.
Skjul deg i mine armer,
trygghet du da oppnår.
 
3. 
Byrder meg ofte tynger,
uro det bringer meg.
Mildt da hans røst jeg rer:
Omsorg jeg har for deg.
 
4. 
Jeg mot mitt hjem vandrer,
fremad livets vei.
Jeg min Frelser stoler,
trofast han leder meg.
 
forfatter→ Kate Ulmer
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Sheltered
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

119: Fremad, fremad

1. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Si meg da: Hvor går du hen?
Er det til en himmelsk bolig,
til en hvile skjønn, min venn?
Fremad, fremad, hastig fremad,
si meg da: Hvor går du hen?
 
2. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Tiden, den ei stanses kan.
Tanke stor at noen vandrer
fremad til den skjønne strand!
Fremad, fremad, hastig fremad
går de mot det fagre land.
 
3. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Mange går mot dens flod
uten Gud og uten frelser,
uten Jesus mild og god.
Fremad, fremad, hastig fremad!
De ei akter Kristi blod!
 
4. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Timeglasset renner ut.
En lyder Herrens stemme,
en res dens bud:
Kom til meg! Jeg gir deg livet!
Kom til meg, en kjærlig Gud!
 
forfatter→ Albert Midlane
komponist→ Wm. L. Viner
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

120: Tiden flyr

1. 
Å, lytt til et varselord:
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
lev ei kun for denne jord,
tiden flyr, ja, tiden flyr!
Vend om ifra din egen vei,
til evig død den leder deg;
for synden har sin lønn med seg.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
2. 
Er huset ditt sanden bygd?
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
Kan du da leve lunt og trygt?
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
En dag vil livets storm deg nå,
men redning kan du en
klippen som vil alltid stå.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
3. 
kom i dag til Frelseren!
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
Og skynd deg til din beste venn,
tiden flyr, ja, tiden flyr!
Om du rer Herrens røst,
da kom til ham og hans trøst;
snart kommer livets sene høst.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
komponist→ Ethel Roehl
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

121: Uten Kristus, uten frelser

1. 
Uten Kristus, uten frelser!
Kan det da re så?
Lik et rorløst skip havet
prøver du å havnen nå.
 
kor
Kan du re uten frelser,
uten håp stormfull sjø?
ger du å alene
og å uten Kristus dø?
 
2. 
Uten Kristus, uten frelser!
Stormfull din reise er!
Mørke skyer om deg samles,
fly til ham, din Frelser kjær!
 
3. 
Uten Kristus, uten frelser!
La ham ditt hjerte
før enn dens dør blir lukket
og du bort fra ham gå!
 
forfatter→ Robert Beveridge
komponist→ Frank M. Davis
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

122: Om jeg eide alt

1. 
Om jeg eide alt, men ikke Jesus,
hva var det for meg å stole på?
Kunne vel mitt hjerte tilfredsstilles
med de ting som skal snart forgå?
Om jeg eide alt, men ikke Jesus,
var vel livet verd å leve da?
Er all jordisk glede verd å nevnes
mot å fred og fryd i Jesus ha?
 
2. 
Om jeg hadde rikdom, makt og ære
og blant mennesker et æret navn,
men ei noe håp for evigheten,
og for livets farkost ingen havn,
om jeg eide alt, men ikke Jesus,
han som for meg led en korsets død,
å, hvorhen i hele vide verden
skulle jeg vel ty i hjertets nød?
 
3. 
Å, hvor tomt er alt i denne verden,
uten Jesus bare synd og nød!
Uten Jesus blir òg evigheten
bare mørke, gråt og evig død.
Om jeg kunne leve uten Jesus,
hvordan ble det da å en gang?
Uten Jesus i den mørke dalen,
uten ham i evigheten lang!
 
4. 
Hvilken lykke å ha alt i Jesus,
legedom for alle hjertesår!
Ingen uten han formår å frelse,
ingen nød som ikke han forstår!
Om jeg eier Jesus, bare Jesus,
og i hele verden intet mer,
å, eier jeg dog alt i Jesus,
han som liv i overflod meg gir.
 
forfatter→ Anna Olander
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

123: Jeg trenger dine vingers ly

1. 
Jeg trenger dine vingers ly.
Det finnes, Gud, ei annet sted
hvor jeg kan bo og hvile trygt
og i hjertet ro og fred.
 
2. 
Jeg trenger kraft og visdom, Gud,
jeg i striden holder stand,
og visshet om at du er med,
jeg din byrde re kan.
 
3. 
Jeg trenger Kristus ydmyk, mild.
Stormer i livet stiller han,
jeg i tanke, gjerning, ord
deg Gud i alt behage kan.
 
4. 
Tilgivelse jeg trenger, Gud,
for ofte jeg forviller meg,
og renselse i Jesu blod,
jeg bevares din vei.
 
5. 
Skjønt arm og svak er jeg tilfreds,
for, Gud, du kjenner all min trang.
Jeg mangler intet, du meg gir
din des rikdom gang gang.
 
forfatter→ William Carroll
komponist→ Peter Ritter
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Hursley
toneart→ F
taktart→ 3/4

124: Lær meg å kjenne dine veier

1. 
Lær meg å kjenne dine veier
og dem modig, skritt for skritt.
Jeg vet at hva jord jeg eier,
det har jeg lånt, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil av let tar.
Om enn hvert håp vil her nede,
jeg sikkert håp i him’len har.
 
2. 
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem.
Og når i angst mitt hjerte banker,
da du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til den,
si da hva du har tenkt, o Gud,
jeg kan se at morgenden
bak tvil og uro veller ut.
 
3. 
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grensese kjærlighet.
Den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol er sunket ned.
Du tørker rene som skapes
og leger sår som hjertet får.
Din vei går gjennom det som tapes,
hos deg vi mange foll oppnår.
 
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

125: Til himmelen rekker

1. 
Til himmelen rekker din miskunnhet, Gud,
din trofasthet når dine skyer.
Din rettferds hånd over fjellene ut
er strakt over daler og byer.
 
2. 
Som himmelens favn er din kjærlighet, Gud,
som havenes dyp dine dommer!
Til frelse rer du sjelene ut,
du skapningens sukk ihukommer.
 
3. 
Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud,
hvor menneskebarn enn vil bygge.
I mulm er kjærlighetsvingen bredt ut;
vi skjuler oss under dens skygge.
 
4. 
Du metter i ørk’nen den hungrende sjel,
du berger den bevende due.
Hos deg er livets, det evige vell,
og lys i ditt lys skal vi skue.
 
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

126: Blott en dag

1. 
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
hvilken trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
I min Faders hånd jo alt stå.
Han som har for meg et faderhjerte,
han bestemmer selv for hver en dag
hver en times mål av fryd og smerte,
alt han styrer etter sitt behag.
 
2. 
Selv han alle dager nær vil re,
og han hjelpe vil i råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han re,
han som vet i alle sorger råd.
Han bevarer alle sine kjære,
denne omsorg tok han selv seg.
«Som din dag skal din styrke re,»
dette løftet har han skjenket meg.
 
3. 
Hjelp meg da å hvile trygt og stille
i ditt ord og løfte, Herre kjær.
Og ei denne dyre trøst forspille
som i dine ord meg lovet er.
La du meg i sorg og nød mangen
re røsten din, trofaste Far!
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
til jeg når det land du lovet har!
 
komponist→ Oscar Ahnfelt
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

127: Å Herre, til oss se

1. 
Å Herre, til oss se,
fyll oss med hellig fred!
Lær oss å ke, be
til dagen bryter fram.
 
2. 
La kjærligheten rå,
hjelp oss å sammen stå,
veien med glede
til dagen bryter fram.
 
3. 
Gi dine sendebud
mot til å holde ut,
å spre ditt ord, vår Gud,
til dagen bryter fram.
 
4. 
Vi er ringe, få,
din hjelp vi stoler på.
Da kan vi rede stå
når dagen bryter fram.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Darak
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

128: Å, hør Hyrdens røst

1. 
Å, hør Hyrdens røst som kaller deg.
Han tilbyr sin rikdom derved.
vandre ei lenger i armod og synd,
i hans fold finnes hvile og fred.
 
kor
Det er ro, det er fred,
det er hvile i folden for deg.
 
2. 
All glede i synden forsvinner fort,
og sorger vil tynge deg ned.
Hans rike har gull som vil ei res bort.
Kom til folden, der finner du fred!
 
3. 
Å, hør Hyrdens røst som kaller igjen,
ja, hvorfor hungrig avsted?
Hans hus har jo brød, og der der ei nød.
«Å, kom inn i hans fold og fred!»
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

129: Jeg må ha min Frelser

1. 
Jeg ha min Frelser med meg,
alene tør jeg ei.
Jeg kjenne Herrens nærhet
og at han meg viser vei.
 
kor
Intet ondt jeg frykter da.
Hvor han går, trygt vandrer jeg.
Jeg vil følge uten klage
der hans fotspor leder meg.
 
2. 
Jeg ha min Frelser med meg,
for min tro er ofte svak.
Ingen andre ord enn Herrens
trøst kan gi meg dag for dag.
 
3. 
Jeg ha min Frelser med meg
midt i livets kav og strid,
i de lyse solskinnsdager
som i storm og trengselstid.
 
4. 
Jeg ha min Frelser med meg,
la hans øye vise vei
til jeg dens flod meg nærmer,
over den han hjelper meg.
 
forfatter→ Lizzie Edwards
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

130: Vær beredt!

1. 
Livets dag, den er kort,
lik et blad som visner bort,
lik en sky som svinner fort.
Vær beredt!
Å, hvor hurtig tiden går;
snart foran din Gud du står,
og av ham du dommen får.
Vær beredt!
 
kor
Vær beredt, vær beredt!
mens Jesu røst deg kaller,
vær beredt!
Vender du i synd deg bort,
du for sent ved him’lens port
angre vil hva du har gjort.
Vær beredt!
 
2. 
Fagre blomster visne må,
ungdoms skjønnhet likeså;
snart du dens kall vil få.
Vær beredt!
Når Guds Ånd deg kaller: Kom,
skynd deg da å vende om,
og besegl ei din dom!
Vær beredt!
 
3. 
Lytt til formaningen!
og velg Jesus til din venn;
fryd det blir i himmelen.
Vær beredt!
Kom fra mørkets makt og synd,
og til him’lens lys deg skynd,
og veien begynn!
Vær beredt!
 
forfatter→ Wm. J. Kirkpatrick
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

131: Mitt liv er som ein vevnad

1. 
Mitt liv er som ein vevnad
imellom meg og Gud,
der Herren avgjer mønst’ret
i det som vert mitt skrud.
Han veven ser frå ovan,
kor vakker han seg ter.
Men eg som er her nede,
eg berre vranga ser.
 
2. 
Iblant eg undrar kvifor
det vonde vert vevd inn,
men det er Gud som fargar
og formar veven min.
Og skyttelen han vandrar,
kvar dag er som ein tråd.
Gud slår inn ljose dagar,
men og dei mørke, grå.
 
3. 
Når livsens vev er ferdig
og framfor Gud eg står,
får eg skoda veven
og korleis mønst’ret går.
Eg ser dei mørke fargar
iblant dei ljose der.
I takk og undring ser eg
kor vakker veven er.
 
komponist→ George J. Webb
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Webb
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

132: Gud, i dine vingers skygge

1. 
Gud, i dine vingers skygge
finner vi ly.
Der vi rolige og trygge
til deg kan ty.
Satan kan oss ikke re,
den kan ei ondt oss gjøre.
Mot all synd som vil forre,
gir du oss ly.
 
2. 
Det fins legedom for sorgen
her i ditt ly.
Håp og de for hver morgen
gir du ny.
Himmelsk fred du til oss sendte,
kjærlighet i hjertet tente.
Glede, som vi før ei kjente,
fins i ditt ly.
 
3. 
Gud, en verden lir i smerte,
fjernt fra ditt ly.
Mangt et knust og yet hjerte
til deg vil fly.
Hør i medynk hvor de klager,
nød og synd og sorg dem nager.
Fri dem ut fra syndens plager,
inn i ditt ly.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ David Owen
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

133: Vi søker bort fra verdens larm

1. 
Vi ker bort fra verdens larm og uro,
tal, Herre kjær!
Frels oss fra fall i hovmod og i vantro,
kom du oss nær!
Hvem merker selv hver feil og lønnlig synd?
Opplys og tal, din vilje oss forkynn!
 
2. 
La oss din ledelse i dag erfare,
vi ber deg, Gud!
Vil du fornye oss og åpenbare
din viljes bud!
Vi ofte unnlatt har å ke deg
og i vårt hjerte tatt vår egen vei.
 
3. 
Vi vender oss fra alle uretts veier,
rens oss i dag!
Da kan vi i ditt samfunn vinne seier
til ditt behag!
Vi vet at synden vår du sletter ut
når fast vårt hjertes forsett er, o Gud.
 
4. 
Marken er hvit, lengter mangt et hjerte.
Ser vi det ei?
I verdens ørken vandrer folk i smerte
dens vei.
Opplat vårt øye mer for deres nød;
gi oss, vi kan gi dem livets brød.
 
forfatter→ Milne Stouffer
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Lux Benigna
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

134: Eg vil kjempe

1. 
Eg vil kjempe, eg vil stride for eit evig liv.
Eg vil streve, tolig bie, Herre, kraft meg gi!
Ingen ting meg hindre får, fram i Jesu spor eg går.
Ile, ile, inga kvile før eg let når!
 
2. 
Kalla for å stå for trona, trona di, Guds lam,
og del i sigersongen– hastig går eg fram.
Til Guds herlegdom det ber; allting bort svinne her,
når eg berre, vinn eg berre sigerkrona der!
 
3. 
Mot det let i det ge, mot ein evig fred,
vend, å Herre, du mitt auge, ver mi kraft, eg bed.
Lokkar verda, ver meg nær, nar ho, min trøystar ver!
Du forsvarar, du meg varar, du mi tilflukt er!
 
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

135: Hjertets trang

1. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner,
du min bønn vil lytte til,
når jeg for ditt åsyn venter
og deg lydig re vil.
Etter deg mitt hjerte lengter,
jeg vil re der du bor.
Du alene tilfredsstiller
og meg metter med ditt ord.
 
kor
Etter deg mitt hjerte lengter,
vil du styrke ånden min?
Helliggjør meg, rens og bruk meg,
det ses at jeg er din.
 
2. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner,
dra meg, jeg vil følge deg.
La meg, fri fra syndens trelldom,
vandre livets sanne vei!
Du min svakhet kjenner, Herre;
når jeg fristes, vær meg nær,
jeg seieren kan vinne
og deg ligne mer og mer.
 
3. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner.
La min bønn ditt hjerte nå;
for du selv har veien vandret,
jeg hos deg kan medynk få.
Tenk i miskunn meg, Herre,
og din des kraft meg gi!
Hjelp meg, jeg tro kan re,
til jeg herliggjort skal bli.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ C₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

136: Ydmykt ved din fot

1. 
Ydmykt ved din fot, min Frelser,
om din de ber jeg deg.
Jeg din yndest vil ke,
skjul ditt åsyn ei for meg!
Ofte kjenner jeg min svakhet,
Frelser, kom med hjelp hit ned!
Å, hvor herlig at jeg ler
jeg er i din kjærlighet!
 
kor
Ikke utenfor, o Jesus,
kjærligheten dyp og bred!
Å, hvor herlig at jeg ler
jeg er i din kjærlighet!
 
2. 
Til min sjel min Frelser taler,
og hans ord mitt hjerte når.
Fred som overgår all kunnskap,
kraft og liv ved det jeg får.
Kjærligheten ubegrenset,
dypere enn noen sjø,
uforanderlig og evig,
endeløs, kan aldri dø!
 
3. 
Du vil ei ha bare offer,
hjertet ønsker du å
som ditt hjem og til din bolig;
jeg vil ikke mot deg stå.
Når du inderlig meg kaller,
hvordan kan jeg da si nei?
Kjærlighet meg overvinner,
og jeg gir meg glad til deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Albert B. Simpson
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

137: Å Mester, vis oss veien din

1. 
Å Mester, vis oss veien din
og led oss fremad trinn for trinn,
inntil vi går til hvilen inn.
Vi følger deg.
 
2. 
Hva enn vårt rykte måtte bli,
ditt dyre ord adlyder vi.
Du selv har vist oss livets sti.
Vi følger deg.
 
3. 
Om veien går i ensom natt,
har lys erfaring òg vi hatt,
om veien jevn er eller bratt,
vi følger deg.
 
4. 
Iført ny kraft vi fremad går
om bifall eller hån vi får.
I glede og i sorgens kår
vi følger deg.
 
5. 
Med ender alle hold
vi har i deg vårt vern og skjold.
Du vokter selv din refold.
Vi følger deg.
 
6. 
Du selv har veien gått foran,
vi dine fotspor følge kan.
pil’grimsvei mot løftets land
vi følger deg.
 
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Almsgiving
toneart→ F
taktart→ 3/4

138: Be om Guds fred

1. 
Be om Guds fred over staden!
Den er som lys et fjell.
Be at hver bolig blir styrket,
freden fylle hver sjel.
Se dens tårn og dens murer,
de skal jo aldri forgå.
Staden er bygget Jesus,
og den skal evig bestå.
 
kor
Vår Gud skal hurtig den hjelpe,
evig urokket den står.
Han der som konge har bolig,
i sine egne han rår.
 
2. 
Be om Guds fred over staden,
den mot stormen kan stå.
Vel går det dem som den elsker,
de skal velsignelse få.
Om alle fjell skulle falle,
rokkes ei staden for det.
Gud har i den tatt sin bolig.
Han er vår borg og vår fred.
 
3. 
Be om Guds fred over staden!
Snart er den rede som brud,
kommer som morgenens skyer,
kledd i sitt reneste skrud.
Kristus er lyset og temp’let.
Kristus har kongemakt der.
Be om Guds fred over staden
som Jesus kjøpte seg her.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/4

139: Bønn er et kraftens

1. 
Bønn er et kraftens kildevell,
vi uten den til grunne går.
Mens Moses bad, se, Israel
vant seier under kampen sår.
 
2. 
Min, bror og søster, bønnfall Gud,
som troner i sin majestet.
Han rer sine egnes bønn
og ser til dem i kjærlighet.
 
3. 
Gud de utvalgte hjelpe vil
som dag og natt bønnfaller ham.
Han jager enden flukt
og styrker sine får og lam.
 
4. 
mange går forvillet om,
Gud ser til dem i medynk stor.
Men han har å sende ut
med frelsens bud og livets ord.
 
5. 
Gå, bror og søster, fram med Gud,
med udelt hjerte hans vei!
de som vandrer fram i synd,
se at Kristus bor i deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ C₅
melodi, navn→ Eden
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

140: Når livets hav

1. 
Når livets hav i storm seg rer,
når hard og knudret er min sti,
da ønsker jeg for lukte rer
alene med min Gud å bli.
 
kor
I bønn til Gud, alt annet glemme!
I bønn til Gud, en salig stund!
I bønn til Gud, hos ham meg gjemme,
og der ha samfunn med ham kun!
 
2. 
Når mørke tider jeg erfarer,
og jeg får tukt og prøvelser,
Gud da sin vilje åpenbarer
når jeg alene med ham er.
 
3. 
Jeg får fornyet kraft å tjene
når jeg med Gud alene er.
Jeg Kongen ser i skjønnhet ene,
han gir meg fred og hvile der.
 
4. 
Når dens dag en gang seg nærmer
og Gud sitt barn fra jorden frir,
da ønsker jeg at han meg skjermer
og jeg for evig med ham blir.
 
forfatter→ Johnson Oatman, Jr.
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

141: Gud vi samles for å be

1. 
Gud vi samles for å be,
styrk du oss og til oss se!
Fremfor deg vi samlet er,
vær du lys for hver især!
 
2. 
all selvisk tale fly,
Vi til deg i bønn vil ty.
Ånden tolker hjertets ve
når vi fremfor deg vil be.
 
3. 
Fader til vår trang du ser,
fyll da hvert behov, vi ber.
For du ser langt mer enn vi,
fortid, fremtid vår sti.
 
4. 
Vis oss, Gud, din sympati,
og fra sløvhet oss befri!
og verdens store nød
re kjærlighetens glød.
 
5. 
Mens hvert hjerte stille er,
Fader, oss din vilje lær!
Skritt for skritt vis oss din vei,
vi vil glad den med deg.
 
komponist→ Wolfgang Mozart
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Kyrie
toneart→ F
taktart→ 3/4

142: En dyp og stille glede

1. 
En dyp og stille glede
min sjel i Jesus har.
Guds Sønn har tatt sete
tronen hos sin Far.
Og der fra lysets rike
en rikdom kommer ned
av gaver uten like
som vi velsignes med.
 
2. 
En dyp og stille glede
det er å se jord
dem som vil la seg lede
i Jesu sanne spor.
De ser med salvet øye,
blir drevet av Guds Ånd;
de lar seg sammenføye
med kjærlighetens bånd.
 
3. 
En dyp og stille glede
det er å tenke
at Gud vil berede
til høytid sine små.
Når de i glans og ære
lovpriser ham, Guds lam,
da skal de alltid re
i livets land med ham.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Chrétien d’Urhan
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Rutherford
toneart→ F
taktart→ 4/4

143: Angstfull Jesus bad

1. 
Angstfull Jesus bad i hagen;
ensom lidelsen han bar.
Se, disiplene var sovnet
mens han stred i kampen hard.
«Ei som jeg vil, men som du vil,»
ømt hans Fader hørte på.
Han fikk styrke til å seire
og for oss i den gå.
 
2. 
La oss med ham i hagen
for å ke hjelp i bønn.
La oss ke, be og stride
til vi sei’ren får som lønn.
Jesus søkte Fad’rens vilje,
kjempet i Getsemane.
Engler kom og gav ham styrke
under sjelens kamp og ve.
 
3. 
La oss og til hagen
når det mørkner vår sti.
Og når angsten fyller hjertet,
Gud vil styrke til oss gi.
Jesus kjenner all vår svakhet,
korset som vi re må.
Han i alle ting var fristet;
vi hos ham vil medynk få.
 
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

144: Be i ånden, be bestandig

1. 
Be i ånden, be bestandig,
bli ei trett hva enn som skjer.
Jesus lever, Seierherren,
over alt han Konge er.
 
kor
Be i ånden, be bestandig,
sine barn Gud re vil.
Han vil trøste og bevare
hjerter som ham rer til.
 
2. 
Be når enden beseires,
søk din Gud i dens tid.
Hold deg nær til din beskytter,
fremad løp utrettelig!
 
3. 
Be når skyer om deg samles
og når solen skjuler seg.
Bed når sorger er deg tunge,
når det mørkner din vei.
 
4. 
Be at fram du fortsette
til en gang du let når
og bli funnet blant Guds egne,
hans seierspris du får.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Riverside
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

145: Hjelp meg å nå deg

1. 
Hjelp meg å deg med min bønn,
du kjenner, Gud, min lengsel sann.
Min vei er skjult, mitt håp forbi,
om ikke deg jeg finne kan.
 
kor
Som hjorten skriker etter vann,
slik roper, Gud, min sjel deg.
Du er mitt liv, mitt håp, mitt alt,
kom nær, jeg ber, kom nær til meg!
 
2. 
Gud, du er svaret min bønn,
å, la meg le du er nær!
du mitt hjerte re ved,
deg jeg rer, Herre kjær.
 
3. 
Du Herre, i din miskunnhet,
fra all min synd vil rense meg.
Da kan jeg ke deg med fryd
og i mitt hjerte prise deg.
 
4. 
For, Gud, du er en pil’grims venn,
å, da med meg min vei!
Vær du for meg et vern og skjold,
kom nær, jeg ber, kom nær til meg!
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ Bert Pattison
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

146: Frelser, hør mitt hjertes bønn

1. 
Frelser, hør mitt hjertes bønn,
ydmykt ber jeg.
Omsorg stor du har Guds Sønn,
jeg vil elske deg.
Livets vell av kjærlighet
fyll du selv mitt hjerte med.
jeg elske deg derved,
elske mer og mer.
 
kor
Elske deg, mer og mer!
Rør mitt hjerte at jeg
mer elske deg.
 
2. 
Him’lens trone du forlot,
for du elsket så.
Jeg ble frikjøpt med ditt blod
for å frelse få.
All den sjeleangst du led,
og din død korsets tre
står for meg levende.
Jeg vil elske mer.
 
3. 
Inntil den elsket du,
tok meg i din favn.
Med min styrke og min hug
priser jeg ditt navn.
All din sorg og angst for meg
villig deler jeg med deg.
re navnet ditt vil jeg,
og deg elske mer.
 
4. 
Du har kjøpt meg med ditt blod.
Hvilken pris stor!
Ingen vet hva du utstod
for meg her jord.
Til deg står min lengsel nå,
til de ting som skal bestå.
Du skal hjertets lovsang få,
jeg vil elske mer.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. H. McNaughton
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

147: Det gjør Guds hjerte sorg

1. 
Det gjør Guds hjerte alltid sorg
når hans utvalgte folk ei ber,
når de ei ker den stor,
de kan stå i prøvelser.
 
2. 
Bønn er et viktig bindeledd,
en mektig og en himmelsk ild.
Den brenner i de hjerter tro
som Herrens ære ke vil.
 
3. 
Oppriktig bønn vil bringe oss
velsignelse fra him’len ned.
Gud vil besvare slik en bønn
og se til oss i kjærlighet.
 
4. 
Ved bønnen blir Guds hjerte rørt,
vi gode gaver av ham får.
Et syn klart vil han oss gi,
et visdomshjerte som forstår.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 2/2

148: Vi din miskunn

1. 
Vi din miskunn daglig trenger,
dig til oss se!
vår ferd er mange farer,
lær oss, Gud, å be!
 
kor
Lær oss, Gud, å be,
alltid ke, be!
Mørkets makt er rundt omkring oss.
Lær oss, Gud, å be!
 
2. 
Mens vi venter for ditt åsyn,
la oss styrke få!
I den kamp som vi kjempe,
hjelp oss, Gud, å stå!
 
3. 
Skjerm og vern ditt folk, vår Herre,
enden er nær.
den vei som vi vandre,
skjulte snarer er.
 
4. 
din Ånd oss, Gud, fornye,
mens vi ber til deg.
Bønn fra sønderknuste hjerter
du forakter ei.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Joseph B. Morgan
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Tell Him All
toneart→ G
taktart→ 6/4

149: Gud, hør min røst

1. 
Gud, hør min røst, og bøy ditt øre til meg!
I hjertets nød jeg bønnfaller deg.
Å, led meg Gud, når hjertet er urolig
til klippen som er yere enn jeg.
 
2. 
I motgangstid kommer den forvissning:
«Du seire skal om du vil følge meg.»
Og når jeg feiler, har jeg en tilflukt
i klippen som er yere en jeg.
 
3. 
jeg si nei til hvert et selvisk ønske,
for det vil hindre meg livets vei.
Hjelp meg da, Gud, jeg kan finne veien
til klippen som er yere en jeg.
 
4. 
Når sorg og savn meg ter her i livet
og i mitt sinn et «hvorfor» melder seg,
hvem er jeg, Gud, at jeg da skulle tvile
klippen som er yere en jeg.
 
5. 
Når andre frister meg i svake stunder,
til å fornekte Jesus og hans vei.
Hjelp meg da, Gud, å ke nærm’re samfunn
med klippen som er yere en jeg.
 
forfatter→ Jack Price
komponist→ Mrs. M. L. Todd
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

150: Hvilken dyre ord av Jesus

1. 
Hvilken dyre ord av Jesus
når vi fram med ham vil
og den smale veien vandre:
ke, be, du alltid må!
Selv om lenger fram vi går,
og vår Gud vi kjenne får,
seier aldri vi oppnår
om vi ikke ker, ber.
 
kor
Våk og be hver en dag!
Våk og be hver en dag!
Fienden er alltid nær,
vi ke, be hver dag.
 
2. 
I de tider solen skinner,
og når stien klart vi ser,
vi ta det som et varsel,
vi alltid ker, ber.
Fienden er alltid nær,
selv om vi ei ser ham her.
Men vi trygge alltid er
når vi trofast ker, ber.
 
3. 
Når vi ter mørke tider,
og når hardt vi prøvet blir,
vi ikke frykte, vakle,
for han trøst og styrke gir.
ke Gud i bønn vi må,
vi kan hans de få.
Fram til let vil vi
om vi trofast ker, ber.
 
forfatter→ James Patrick
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

151: Lær meg å be, Gud

1. 
Lær meg å be, Gud, lær meg å be,
dagleg mitt hjarte ropar om det.
Vis meg din vilje, skjønsemd meg gje!
Lær meg å be, Gud, lær meg å be!
 
2. 
Kraft til å be, Gud, kraft til å be,
midt i all synd og vondskap og ve!
Mange i naud dei døyr utan fred.
Å, gje meg kraft, Gud, kraft til å be!
 
3. 
Lær meg å be, Gud, lær meg å be,
eit himmelsk mønster dagleg meg gje.
Trygg er eg alltid når du er med.
Lær meg å be, Gud, lær meg å be!
 
4. 
Leva i deg, Gud, og du i meg,
det vil eg be om ustanseleg.
Kraft utan grenser gje min veg,
kraft til å sigra, sigra med deg!
 
forfatter→ Albert S. Reitz
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 9/4

152: Jesus gikk den vei

1. 
Jesus gikk den vei som lede oss til him’len kan.
Du kan følge i hans fotspor til et bedre land.
Du klippen bygge vil og ei bunnløs sand
når du rer og adlyder Jesus.
 
kor
Jeg vil følge deg, min Herre,
gjerne lyde deg.
Glad og villig deg mitt beste
daglig ofrer jeg.
Du de gir tilstrekkelig
for hver en dag til meg.
Jeg mitt beste gir til deg, min Frelser.
 
2. 
Som et offer levende jorden Jesus var.
Ydmykt og tålmodig for vår skyld han korset bar,
søkte ei sitt eget, men var trofast mot sin Far
og hans gode vilje alltid gjorde.
 
3. 
vi ofre alt vi kan vårt rette hjem,
trosse spott og hindringer idet vi vandrer frem.
Gud vil oss bevare vi en gang står blant dem
som til sist hans «vel gjort» skal re.
 
forfatter→ Adam Hutchison
komponist→ F. S. Fearis
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

153: I de lyse, gode dager

1. 
I de lyse, gode dager,
når vi Herrens godhet smaker
og er fri for alle plager,
vi bede.
 
2. 
Er vårt hjerte dypt bedrøvet,
og er knust, bøyd ned i støvet,
når vi her jord blir prøvet,
kan vi bede.
 
3. 
Og når mørkets fyrste truer,
når vi for hans velde gruer,
da vi annet håp ei skuer
enn å bede.
 
4. 
Tynger korset vi re,
fristes vi å la det re,
av Jesus da vi re
rett å bede.
 
5. 
Gud som har et åpent øre,
han vil re bønner re.
Svake vil han sterke gjøre
om vi beder.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

154: Etter deg mitt hjerte

1. 
Etter deg mitt hjerte lengter
når jeg mørke skyer ser.
Inderlig min sjel deg ker,
Fader, hør meg når jeg ber.
Alt er gledesløst og øde
når du, Herre, er ei med.
Mens jeg for ditt åsyn venter,
tal til meg og gi meg fred!
 
2. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
du, den fagreste jord.
din skjønnhet jeg skue,
la meg hvile i ditt ord!
Rens du meg i sinn og hjerte,
fra all synd befri du meg!
Du vil selv meg helliggjøre,
for mitt alt jeg har i deg.
 
3. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
tilfredsstille meg du kan.
Er du nær, får jeg erfare
fred og trøst og glede sann.
Du for meg er lyset, livet;
hjertet lengter deg å se.
Kun hos deg kan jeg frelse
fra all frykt og engstelse.
 
4. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
du for meg er underbar;
for din store skapergjerning
i mitt liv begynt du har.
jeg mer og mer deg likne
og det beste velge, Gud.
La meg alltid deg tilre,
skriv i hjertet dine bud!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

155: Syng for meg av Sions sanger

1. 
Syng for meg av Sions sanger,
skjønneste denne jord,
ei den rikes sang om skatter
eller verdslighetens kor.
La en jubelsang frembryte,
en som Herrens folk forstår.
Vekk den trette opp til glede,
at sjelen hvile får.
 
2. 
Syng for meg når doggens friskhet
dekker gress og blomst ved gry,
for det minner om Guds miskunn,
som er hver en morgen ny.
Syng for meg ved middagstiden,
midt i livets travle strid.
Syng om ham som går i forbønn,
jeg minnes bønnens tid.
 
3. 
Syng for meg av Sions sanger
når min livskveld kommet er,
og mitt fartøy langsomt driver
dit hvor tid ei finnes mer.
Ensom den siste reisen,
kanskje jeg da engstes vil.
Syng for meg av Sions sanger,
la dem res en gang til!
 
4. 
Syng for meg at jeg skal oppstå
når vår Herre kommer frem,
og han ses i him’lens skyer
for å hente sine hjem.
Da ti tusen glade stemmer
stiger over land og by,
og da res Sions sanger
over jorden ut ny.
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ J. E. Hawes
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

156: Ved Jesu fot

1. 
Med eit knust og audmjukt hjarta
sit vi ned ved Jesu fot
og gjev akt ord dyre;
vi med glede tek imot.
Dei gjev trøyst når vi vert freista,
kveikjer liv i kvar især.
Kristi kjærleik fyller hjarta
og gjev glød for Herren kjær.
Kristi kjærleik fyller hjarta
og gjev glød for Herren kjær.
 
2. 
Eitt er naudsynt for oss alle
når vi vandrar Jesu veg:
Å ta tid å vera stille
hans fred kan senka seg.
Vi får nytt mot i kampen
til å setja krefter inn.
Jesus vil kvar stund oss hjelpa,
heilt til sigeren vi vinn.
Jesus vil kvar stund oss hjelpa,
heilt til sigeren vi vinn.
 
3. 
Lat oss velja å lyda
og å kja Herrens råd.
Han vil fylla oss med Anden
og i miskunn til oss sjå.
Meisteren vil vera med oss,
røysta hans oss stille når.
Ja, det er vår gledekjelde
at vi veit han med oss går.
Ja, det er vår gledekjelde
at vi veit han med oss går.
 
forfatter→ Harry Fleming
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

157: Din nåde, Frelser

1. 
Din de, Frelser, trenger jeg
pil’grimsveien jeg kan gå.
Jeg frykter for all mørkets makt
og derfor ke, be, jeg må.
 
2. 
La meg komme nær til deg,
for du er blitt mitt skjulested.
I ly av blodet som du gav,
jeg fremfor deg kan knele ned.
 
3. 
Din derike kjærlighet
mitt stolte hjerte vunnet har.
Den fyller helt mitt indre liv
og dig meg til fange tar.
 
4. 
Jeg ker nærm’re inntil deg,
for der jeg finner sjelero.
Hvem kan fornekte deg som kom
og villig led, vår Frelser god?
 
5. 
Skjønt jord og himmel skal forgå,
ditt ord står fast til evig tid.
Du lovet har å frelse dem
som holder ut i troens strid.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Ralph Harrison
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Warrington
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

158: I kraften av din kjærlighet

1. 
I kraften av din kjærlighet jeg vandrer fram i tro,
og tar din hånd med tillit mens jeg går mot him’lens ro.
Og Morgenstjernen leder meg, jeg ser dens klare skjær.
Den lyser opp den veien som jeg vandre her.
 
2. 
Den sterke glans gir sikkerhet, mitt håp jeg har i deg.
Ved denstrone hjelp jeg får til seier din vei.
Jeg ser de skatter som du gav til dem som deg adlød,
som strevde for sin Mester, ham tjente til sin død.
 
3. 
Han styrker meg ved den sin, mitt forrådshus er fullt.
Jeg rer meg livets brød som stiller sjelens sult.
Han lindrer all min nød og jeg er trygg i Hyrdens hjord.
Min skatt hos ham er evig, det er hans løftes ord.
 
4. 
Men hvordan gir jeg akt kallet Gud meg kjærlig gav?
Det vises skal reisen over livets store hav.
Når fristelser som bølger slår, står han ved roret da?
Hans ord vil stille stormen, og jeg vil trygghet ha.
 
forfatter→ Hugh Roberts
komponist→ Hugh Roberts
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

159: Kjærlighet er sterk

1. 
Kjærlighet er sterk som den.
Gud er kjærlighet vi vet.
Kjærlighet, som morgenden,
jager mørkets natt av sted.
Kjærlighetens makt seg viser
i Guds skapergjerning stor.
Alt Guds verk sin skaper priser:
Himmel skapte han og jord.
 
2. 
Kjærlighet fra him’lens rike
kom til jorden ved Guds Sønn.
Den har ikke her sin like,
har en glans evig, skjønn.
Egenvilje, egennytte
fantes ikke i Guds lam.
Kjærlighetens bånd vil knytte
Herrens folk til ett i ham.
 
3. 
Kjærligheten bar det onde,
hån og spott og korsets død.
Disse makter aldri kunne
slokke kjærlighetens glød.
Ubesei’ret kom fra graven,
kjærlighetens fyrste ut.
Han som led og bad i haven,
gav oss kjærlighetens bud.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Johannes A. Hultman
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

160: Å være din

1. 
Å re din, o Jesus, hva er større?
Er kongers glans og verdens gull og prakt?
Nei, Frelser, jeg deg ei bever spørre,
det største er: stå kledd i brudens drakt.
 
kor
Å re din, o Jesus, det er livet.
Å re din er lykke underbar.
Du har ditt hjerteblod for meg jo givet
og åpnet frelseskilden rik og klar.
Du har ditt hjerteblod for meg jo givet
og åpnet frelseskilden rik og klar.
 
2. 
Å re din når skyggene blir lange
og dens natt seg senker stille ned!
Når jeg er din, blir hjertet ikke bange.
Du lyser for meg i din kjærlighet.
 
3. 
Å re din i herlighet der hjemme,
blir salighet som her ei fattes kan.
Og når den nye sang jeg skal istemme,
alt ondt skal glemmes her fra fremmed land.
 
4. 
Nei, intet, intet finnes her i verden,
som skjenke kan min sjel en fred som din.
Du er min sang, min lyst pil’grimsferden,
o dyre Jesus, takk at du er min.
 
forfatter→ Th. Holm Glad
komponist→ Th. Holm Glad
tonehøyde→ E₄
©→ tekst
toneart→ C
taktart→ 4/4

161: Herren ønsker deg å gjøre

1. 
Herren ønsker deg å gjøre
lik sin Sønn som var jord,
hans liv du kan gjenspeile
mens du her jorden bor.
Søk å re sann og ydmyk
i din tjeneste for Gud,
villig, lydig, alltid rede
til å vandre i hans bud!
 
2. 
Tjen ham da med fryd og glede,
vandre i hans kjærlighet,
og vær ett i sinn og ånden,
vis ham hjertets lydighet!
Han vil gjøre deg fullkommen,
hans allmakt tvil du ei!
Med ditt sinn og alle tanker
lydig til ham hengi deg!
 
3. 
Vend ei bort ifra din Herre,
vandre trofast hans vei!
Når du lik ham blir hin morgen,
vil det tilfredsstille deg.
La ham virke da uhindret
til hans gjerning ferdig er,
og i deg han ser et bilde
av sin Sønn, som han har kjær.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

162: Han lever, min gjenløysar

1. 
Han lever, min gjenløysar stor,
mi von, mitt liv, Guds lam.
Guds ljos, som no bur i mi sjel,
ei noko skjula kan.
 
kor
Mitt liv er i min Meisters hand,
det reinsa bli.
Han prøver, lutrar, eg kan
som gull frå slagg bli fri.
 
2. 
Eg veit at han eg trur her,
inntil den dagen kan
ta vare det han meg gjev.
Det kan åleine han.
 
3. 
Eg veit for visst at han tek hand
om livet eg ber fram.
I villig lydnad mot Guds krav
eg fylgjer han, Guds lam.
 
4. 
Han lever min gjenløysar stor
og alltid for meg ber.
Med kraft til tolsam vandring her
han dig til meg ser.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Conrad Kocher
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Ellacombe
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

163: Hele veien går han med meg

1. 
Hele veien går han med meg,
hva kan jeg vel ønske mer?
Kan jeg tvile hans godhet
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og salig trygghet
i min Frelser har min sjel.
For jeg vet hva enn meg ter,
gjør Jesus allting vel.
For jeg vet hva enn meg ter,
gjør Jesus allting vel.
 
2. 
Hele veien går han med meg,
er min hjelp i all min nød.
Han gir de når jeg prøves,
styrker meg med livets brød.
Skulle da mitt hjerte tørste,
og blir veien tung og lang,
gledeskilder ifra klippen
fram skal springe gang gang,
gledeskilder ifra klippen
fram skal springe gang gang.
 
3. 
Hele veien går han med meg,
hvilken kjærlighet rik!
Og han gir en evig hvile
når en gang jeg blir ham lik.
Når jeg der skal fri, forklaret,
falle for hans trone ned,
skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med,
skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

164: Din vilje, Gud

1. 
Din vilje, Gud, er blitt min borg,
min ankergrunn som jeg har kjær.
I den min ånd kan hvile trygt
og kun i den jeg stille er.
 
2. 
Din vilje vil meg bare godt,
den leder alltid best, jeg vet.
Jeg følger som et lite barn
i tillit til din kjærlighet.
 
3. 
Din skjønne, gode vilje, Gud,
den holder i sin himmelfavn
min vilje, som en fanget fugl,
i dens trygge, sikre havn.
 
4. 
Din byrde og ditt åk er lett,
min sjel oppløftes din sti.
Oppmuntret blir mitt hjerte da,
kun når du leder er jeg fri.
 
5. 
Din vilje god og herlig er,
den er blitt min ved seier, Gud.
Ved tro jeg glad kan si amen
til hvert av dine kjære bud.
 
forfatter→ Gerhard Tersteegen
komponist→ George Hews
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Holley
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

165: Jeg love Herren vil

1. 
Jeg love Herren vil
med alt som i meg er.
Med tungen vil jeg prise ham
for hans velgjerninger.
Min sjel, lov Herrens navn,
glem ei hans miskunnhet!
Ja, lovsyng ham med takk og pris
for all hans kjærlighet!
 
2. 
Han tilgir all din synd
og leger hjertets sår.
Han lindrer all din sorg og nød,
ny kraft av ham du får.
Han fattige gir hjelp
og dem som lider, ro.
De stolte Herren står imot,
mot ringe er han god.
 
3. 
Ei alltid Herren vil
med oss i rette gå.
Hans slag er færre enn fortjent
når han oss tukte må.
høyt som him’lens hvelv
er løftet over jord,
høy hans des rikdom er,
ufattelig og stor.
 
4. 
Med dem som frykter ham,
hans medynk større er
enn farens medynk med sitt barn,
han kjenner oss enhver.
Vårt liv er jo som gress,
lik markens blomster små.
Som de ved høstens stormer dør,
og vi forgå.
 
forfatter→ Salme 103
komponist→ Andrew Robb
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

166: Gud, vi ser at verden lider

1. 
Gud, vi ser at verden lider.
Hjelp oss å forstå dens nød,
bringe fred der folket strider
og gi hungrende ditt brød.
Hjelp du oss å rett forvalte
de talenter som vi fikk,
slik din Sønn en gang befalte
dem som ut med ordet gikk.
 
2. 
Kan vi se at verden lider
og stå uberørt derved?
Mennesker mot graven skrider,
uten håp om evig fred.
Guds kall vårt hjerte re,
gi oss mot å virke nå!
Han gir kjærlighet og visdom
vi kan all nød forstå.
 
3. 
Gud, vi ser din skapning gråte,
lide i sin trelldom stor.
Du har svar smertens te,
du som lindrer nød jord.
ditt budskap hjerter re.
Det er him’lens gledesbud.
de lidende re
frelsesordet fra deg, Gud!
 
forfatter→ Arne Foss
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

167: Som gjester og fremmede

1. 
Som gjester og fremmede ferdes vi her,
vårt hjemland vi skuer hen til.
Hva Gud har beredt, har øyet ei sett,
men trofast vi re ham vil.
 
kor
la oss, tross motgang og strid,
her under vår utlendighet,
vår tro holde ren, vi uten mén
når hjemlandets hvile og fred.
 
2. 
I himmelens rike vi borgerskap har,
ser vi dets lover og bud.
vi da jord, i liv og i ord,
vise vår troskap mot Gud.
 
3. 
Vi venter vår Herre, han komme jo skal,
for dan lød englenes ord.
Ja, mon om vi skal prøven bestå?
Skal han finne troen jord?
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ Johannes A. Hultman
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

168: Hvorfor er ikke hjertet

1. 
Hvorfor er ikke hjertet til daglig
kun en bolig for Herren, min Gud?
Hvorfor er ikke han der bestandig
i sitt tempel og kunngjør sitt bud?
Mon hans tempel, hans tempel er rent?
 
2. 
Kanskje hjertet er fylt av alt annet,
at Herren der ikke får rom?
Kanskje sannhet og løgn er blitt blandet?
Da er tiden å vende om,
hans tempel, hans tempel blir rent.
 
3. 
Å, Herren rense mitt hjerte
og sin sannhet der dypt legge ned.
Det hans sendebud en gang meg lærte,
vil jeg alltid og fast holde ved,
hans tempel, hans tempel blir rent.
 
4. 
jeg glemme alt som var til hinder,
og mer leve til Herrens behag,
at seier i hjertet jeg vinner
og kan vandre med Gud for hver dag,
hans tempel, hans tempel blir rent.
 
forfatter→ Gunnar Hemdal
komponist→ Gunnar Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

169: O Frelser, led

1. 
O Frelser, led og hold du hånden min,
til livets slutt bevar du meg som din!
Jeg er en pil’grim i et fremmed land,
led du meg fram, trygt jeg vandre kan.
 
kor
O Frelser, hold deg nær til meg,
jeg ønsker bare å bli hos deg.
Når du er kommet nær, oppmuntret da jeg er,
og frykt for mørkets hær vil ei hindre meg.
 
2. 
Om sorgens mørke senkes min sti,
og skulle veien knudret for meg bli,
vet jeg at du i de lar det skje.
Hjelp meg i alt din sterke hånd å se!
 
3. 
O Frelser, led og styrk du troen min,
ei det onde hersker i mitt sinn.
I alle stormer hjelp meg til å stå,
la meg din ledelse i livet få!
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ C. Austin Miles
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

170: Led meg frem

1. 
Kjære Frelser, jeg med glede
følge vil i dine spor.
Ingen annen vei kan lede
meg til herligheten stor.
 
kor
Led meg frem, ja, led meg frem
den vei du vandret har.
Led meg hjem til Gud, vår Far!
 
2. 
Dine fotspor vil meg re
gjennom dal og over fjell.
Herrens vilje vil jeg gjøre,
det er gledens kildevell.
 
3. 
Når din stille røst jeg rer,
trygt jeg følger dine spor.
Ingen annen vei meg rer
hjem til him’lens jubelkor.
 
4. 
Salig tanke at du leder,
for jeg kan ei se langt frem.
Du meg og vel bereder
hos deg selv et evig hjem.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Silas J. Vail
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Jura
toneart→ F
taktart→ 6/4

171: Ei til storhet og visdom

1. 
Ei til storhet og visdom og glans står min hug
for å æres av andre ved det.
Men den lengsel er stor som i hjertet mitt bor:
at jeg kan blant de tro regnes med.
 
kor
Regnet med blant de utvalgte, modige få,
blant de tro som en dag skal med Kristus fremstå!
Regnet med, regnet med,
jeg bli blant de tro regnet med!
 
2. 
Om det ei er min lodd som en stridsmann for Gud
i de forreste rekker å gå,
om ei hedret ei kjent, hvor han ønsker meg sendt,
vil jeg trofast for sannheten stå.
 
3. 
Glad jeg er når jeg vet at min tjeneste er
til min Mesters og Herres behag.
min vakt vil jeg stå, hans bud vil jeg gå.
Jeg vil tjene ham trofast hver dag.
 
forfatter→ Mrs. C. H. Morris
komponist→ Mrs. C. H. Morris
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

172: Jeg er nå Guds barn

1. 
Jeg er Guds barn jord.
Hvilken kjærlighet stor!
Jeg ble kjøpt med Jesu blod
og er hans, min Frelser god.
Livet mitt jeg villig gir,
det helliget ham blir.
 
2. 
du, dens Ånd skjønn,
bo i meg, det er min bønn.
La meg av din fylde få,
helliggjør meg helt også!
Ånd og sjel og legeme
gir jeg til din ledelse.
 
3. 
Selvfornektelse meg lær,
du som er min Herre kjær.
Hjelp meg, du, å daglig dø,
og å lyde alt du bød!
Kjærlighetens Gud, jeg
bli en bolig kun for deg.
 
4. 
La mitt øre lytte vel,
skap i meg en lydhør sjel!
Hjelp meg føyelig å bli,
egenviljen helt oppgi,
din gode vilje mer
dag for dag i livet skjer.
 
5. 
jeg re ydmyk, sann,
av deg jeg re kan.
I mitt liv du vokse må,
egenkjærlighet forgå.
Fullend du din gjerning skjønn,
jeg blir mer lik din Sønn.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Richard Redhead
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Ajalon
toneart→ D
taktart→ 4/2

173: Det neste skritt

1. 
Jeg kan ei se langt fram livets vei;
ett skritt om gangen, det er nok for meg.
Det er Guds vilje at jeg trygt skal gå;
han går foran, og jeg ham følge må.
 
kor
Det neste skritt er alt jeg ønsker se;
det neste skritt, jeg engstes ei for det.
Han leder meg trygt jeg vandre kan,
om enn min fremtid ligger skjult foran.
 
2. 
Å i tro, en hvile skjønn det gir
fra larm og strid, han alltid hos meg blir.
Og når jeg lever helt til Guds behag,
hans milde røst jeg rer hver en dag.
 
3. 
Ett skritt om gangen; ingen angst meg når,
jeg veien vet når han foran meg går.
Det som er best for meg min Herre vet,
det gjør meg trygg for tid og evighet.
 
komponist→ W. Stillman Martin
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

174: Herre tal

1. 
Herre, tal, din tjener rer,
venter ditt desord.
Ånd og liv det med seg rer,
og en glede, sann og stor.
Jeg vil lytte, Gud, til deg.
Hva har du å si til meg?
 
2. 
Når til meg ved navn du taler,
vet jeg at det er til meg.
Og hva enn du meg befaler,
vil jeg gjøre tro mot deg.
Hvor du enn som hyrde går,
vern og trygghet der jeg får.
 
3. 
Herre, tal, skjønt jeg er ringe,
la ditt ord mitt hjerte nå!
Du alene trøst kan bringe,
og du best kan meg forstå,
kjenner alt faderlig,
tal og gjør meg lykkelig!
 
4. 
Herre, tal, og gjør meg rede,
når jeg rer røsten din,
til å lyde deg med glede,
og deg følge trinn for trinn.
Jeg vil lytte, Gud, til deg,
Herre, tal, ja, tal til meg!
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Ottawa
toneart→ F
taktart→ 2/2

175: En takk til Gud

1. 
En takk til Gud i hjertet mitt oppstår
for de stor jeg daglig av ham får.
Den er meg nok og gjør meg vel i stand,
jeg i kampen vinne seier kan.
I ham jeg hviler trygt fordi jeg vet
han sørger for meg i sin kjærlighet.
 
kor
Min Gud han vet om striden her jord,
at jeg kan feile, at min trang er stor.
Hvor godt det er når ham jeg rer si:
Min de for deg er rik og fri.
 
2. 
Når prøvelser jeg ter min vei,
til bønnestedet han da viser meg.
Og når jeg foran detronen er,
trygt jeg i stillhet venter ham der,
og mens jeg venter, han fra frykt meg frir,
gjør allting klart og styrke til meg gir.
 
3. 
I denne onde verden kan jeg se
det som vil hindre meg og volde ve.
Min lengsel er å ke Herren mild,
som ved sin de stor meg frelse vil,
jeg i alt kan holdes ren og skjær
og leve for de ting som evig er.
 
4. 
Jeg vil leve jeg vise kan
hva det betyr å eie den sann.
De som er trette blitt i verdens lag
og lider nederlag for hver en dag,
vil da se, tross sorgen som de har,
hva de kan bli ved den underbar.
 
forfatter→ James Fawcett
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

176: Din vilje er min lyst

1. 
Din vilje er min lyst, o Gud,
din vei liflig er.
Og for hver dag jeg ønsker mer
å din vilje kjær.
 
2. 
Din gode vilje er ei tung,
for byrden er jo din.
Du seiret over verden har;
din seier er òg min.
 
3. 
Når hindringer og prøvelser
lik murer for meg står,
gjør jeg det lille som jeg kan,
og resten du formår.
 
4. 
Med deg jeg overvinne skal,
for hjelpen din er best.
Din vilje blir mer dyrebar
når den meg koster mest.
 
forfatter→ Frederick W. Faber
komponist→ T. A. Arne
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Arlington
toneart→ F
taktart→ 3/2

177: Mitt hjerte hviler

1. 
Mitt hjerte hviler i deg, Gud,
jeg lov og pris deg gir.
Jeg er ved kilden til alt godt
og der fornyet blir.
Alene du med gode ting
kan fylle støvets kar;
for gleder som i verden er,
min tørst ei slukket har.
 
2. 
Hver dag fremveller livets vann
og slukker hjertets tørst.
Din kjærlighet, rik og stor,
for meg er alltid størst.
En ny sang la du i min munn,
en sang til ditt behag.
Deg ære re for alt godt
jeg mottar for hver dag.
 
3. 
Deg ære re for din kraft,
for den jeg har kjent,
for frykt som driver meg til deg,
for lyset som er tent.
Jeg har en arv, en glede stor,
som gjemt i him’len er.
Den hånd som for meg ret var,
vil den bevare der.
 
4. 
Mitt hjerte hviler i deg, Gud,
du omsorg har for meg.
En sang om glede, fred og fryd
jorden rer jeg.
Du er min del, min sjel har sagt,
og mange stemmer i,
og lyden av et glad «amen»
for evig skal forbli.
 
forfatter→ Anna L. Waring
komponist→ Arr. J. M. Bonnar
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

178: Guds kjærleik

1. 
Guds kjærleik skein i Jesu liv jord.
Den kjærleiken, er audmjuk, aldri stor.
Guds kjærleik er langmodig, mild og sann.
Den sjølgode kan aldri bu hjå han.
 
2. 
Guds kjærleik tilgjev synd som andre gjer.
Han ber ei nag om han forbigått er,
vert aldri harm, mot alle er han god,
og han vinn siger over all hovmod.
 
3. 
Guds kjærleik syrgjer når han urett ser,
men over sanninga han støtt seg gler.
I han held von og tru og venskap til.
Alt toler han, mi sjel i han er still.
 
4. 
Guds kjærleik skal ei nokon gong forgå.
Tru, von og kjærleik skal for alltid stå
når alt av jordisk kunnskap, kunst og makt
forsvinn, skal dei stå fast, som Gud har sagt.
 
5. 
Å, lat meg meir av din kjærleik stor!
Gjev meg meir tru dine sanne ord.
Styrk du mi von som gjer at klårt eg ser,
men gjev meg mest din kjærleik, Gud, eg ber!
 
forfatter→ Georg Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

179: Liflig tanke

1. 
Liflig tanke at min Fader
alt forstår vel!
I hans kjærlighet jeg finner
hvile for min sjel.
Det han virker og bestemmer
meg til gode er.
Jeg igjennom sorg og glede
vet han har meg kjær.
 
2. 
Liflig tanke at min Fader
for meg omsorg har!
Jeg til ham når stormen raser,
trygt min tilflukt tar.
Om alt jordisk håp enn brister
og meg volder sorg,
vil han dog til trøst meg re
og min faste borg.
 
3. 
Han meg kjenner, og jeg derfor
til ham alt betror.
Jeg ham min byrde kaster
som er meg for stor.
Da, når ingen byrder tynger
og jeg hvile har,
vil jeg hjertets takk fremre
til min kjære Far.
 
4. 
min tillit til ham vokse
jeg mer i tro
og i kjærlighet kan vandre
og sjelero.
Jeg da vet at alt jeg ter,
er til gagn for meg,
for min Fader hjem meg leder,
den gode vei.
 
forfatter→ Mrs L. Ware
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

180: Gud, må jeg helhjertet

1. 
Gud, jeg helhjertet vandre
livets korte pil’grimsvei.
i trofasthet jeg tjene
deg med alt du skjenker meg.
 
kor
Hjelp meg å helhjertet tjene
deg med kjærlighet og glød.
jeg gi mitt liv lik Jesus.
Han var lydig til sin død.
 
2. 
Gud, jeg helhjertet tjene
og mitt alt deg gi hver dag.
mitt offer frem til let
re til ditt velbehag.
 
3. 
Gud, jeg helhjertet tale,
lik et ekko av din røst,
villfarne kan re
ord som bringer liv og trøst.
 
4. 
Alt som er i verden svikter,
leder til forvillelse.
Et helhjertet liv for Herren,
det gir tilfredsstillelse.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Grant Colfax Tullar
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

181: Gud en skatt

1. 
Gud en skatt i him’len eier,
dens verdi ei fattes kan,
har en glede og en seier
i sin Sønn, vår redningsmann.
Gud har òg en skatt her nede,
han alene vet dens verd,
har en dyp og evig glede:
Kristus sett i kristne her.
 
2. 
Kun igjennom leirkar svake
skinner lyset fram jord,
at andre kan smake
Kristi de rik og stor,
kar, uverdige og ringe
rer bud til alles vel,
om den rikdom Gud vil bringe,
skatten, gaven, Kristus selv.
 
3. 
Skjønt vi prøvet er som kristne,
tenk hvilket kall vi har!
Vi skal her om Kristus vitne
og bli brukt som ærens kar,
kar som verden ikke ærer,
svake, fattige og små.
De Guds store rikdom rer,
de Guds velbehag vil få.
 
4. 
Å, vi da renset re,
tømt og rede for hver stund,
bli for Gud et kar til ære,
fylt med Kristus og ham kun.
La ei selviskheten dekke
lyset i oss til hans skam!
Vi til andre kan rekke
gledens budskap om Guds Lam.
 
forfatter→ Paulus Gerhardt
komponist→ Annie F. Q. Harrison
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

182: Gud er trofast

1. 
Gud er trofast imot sine,
i sin gjerning mot enhver.
Han er dig når han dømmer,
evig han den samme er.
 
kor
Ny hver morgen er hans miskunn,
og hans trofasthet er stor.
Hans barmhjertighet ei svikter
når vi ker, ber og tror.
 
2. 
Gud er trofast, han oss frelser
ifra Satans skjulte garn.
Han i fristelsene store
styrke gir til sine barn.
 
3. 
Gud er trofast til å holde
alle løfter som han gir.
Han fra ondt vil oss bevare
når vi alltid i ham blir.
 
4. 
Gud er trofast, kaller sjeler
til sitt samfunn her jord.
Kjærlighet og fred der der,
vi hos ham for evig bor.
 
forfatter→ Roy Taylor
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Fully Trusting
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

183: Å, bli ikkje ført bort frå Sion

1. 
Å, bli ikkje bortført frå Sion, Guds by,
langt vekk frå den staden som Herren gjev ly.
Sit ned med ein lovsong, slipp du den ve
at harpa heng urørd framande tre.
 
kor
Å, bli ikkje bortført til Babylons land
ved elvane der var det rene rann.
Med lengt vil du minnast den heilage by
når vaktaren ber deg å syngja ny.
 
2. 
Frå Sion kjem songar av vakraste slag,
dei kan ikkje syngjast i Babel sitt lag.
For borna til Edom vil spotta din song,
ja, den som du lærte i Sion ein gong.
 
3. 
Nei, før dei gjerne mi høgre hand ta
før eg vel kan gløyma min fagraste stad.
Eg kan ikkje syngja om anna jord
enn Sion, mi glede, uendeleg stor.
 
forfatter→ John Martin
komponist→ Eli Christy
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 6/8

184: Hva morgendagen med seg føre vil

1. 
Hva morgendagen med seg re vil,
er skjult for deg og meg.
Vår fremtid ligger i vår Faders hånd.
Han planlagt har vår vei.
 
kor
I kjærlighet har Herren skjult vår fremtid,
som han holder i sin hånd.
Han vet hver dag har nok med sine byrder,
han vil styrke med sin Ånd.
 
2. 
Vi vandrer ikke i beskuelse,
men følger ham i tro.
Den tro som virksom er ved kjærlighet,
til him’len bygger bro.
 
3. 
De snarer som ofte skjuler seg,
langs veien der vi går.
er kjent av Gud, og han bevare vil
når farene oppstår.
 
4. 
Når skyer samles om oss, trenger vi
å re Fad’rens røst.
Hans milde stemme driver mørket bort
og bringer hjertet trøst.
 
forfatter→ Marion MacPherson
komponist→ Marion MacPherson
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

185: Vår fortid med seier

1. 
Vår fortid med seier og feilskritt har gått,
og mange med rer har livets ord sådd.
Mens andre skal høste med anger og gråt,
gis det lønn for hver trofast og sann.
 
kor
Vi slutter vårt livsløp med ære en gang
om vi holder fast ved hans navn.
Den mann skal høste med jubel og sang
som holdt ut og var trofast og sann.
 
2. 
Fornyelse fins for hver sjel som vil be,
og legedom gis for hvert sår og all ve.
Gud daglig gir visdom og tilgivelse
til den sjel som er trofast og sann.
 
3. 
Det hjelper å vite når kamper vi får,
og andre for endens makt ei består,
at Kristus i forbønn hos Gud daglig går
for hver sjel som er trofast og sann.
 
4. 
Om trofast vi lever, skjønt verden vil le,
vi intet skal