velge

1: La meg få høre om Jesus

1. 
La meg få høre om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord,
herligste budskap om frelse
som kan fortelles på jord!
Minn meg om englenes jubel
den gang på Betlehems vang!
«Ære skje Gud i det høye,
fred over jorden!» det klang.
 
kor
La meg få høre om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord,
herligste budskap om frelse
som kan fortelles på jord!
 
2. 
Tal om hans faste i ørk’nen
og om hans fristelse hard,
da han i bitreste kvaler
for meg den seirende var.
Tal om hans gjerning på jorden,
sorgen han hadde for meg,
hvordan han hjemløs og fattig
vandret på lidelsens vei.
 
3. 
La meg få høre om korset
der han led smertefull død.
Minn meg om ordet ved graven!
«Han er oppstanden!» det lød.
Syng om forløsningens under,
kjærlighets veldige makt!
Stans, la meg si: «Jeg vil følge
ham som har allting fullbragt.»
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

2: Har du mot å følge Jesus

1. 
Har du mot å følge Jesus
hva det enn skal koste deg?
Har du mot når verden håner
og til motstand reiser seg?
Har du mot å følge Jesus,
vandre villig i hans bud?
Har du mot med alt å bryte
og å våge alt for Gud?
 
2. 
Byen som på fjellet ligger,
ingenlunde skjules kan.
Heller ei den tro kan dølges
som er levende og sann.
Om du vil la Jesus være
for ditt hjerte riktig stor,
se, da må du gi til kjenne
fritt for verden hva du tror!
 
3. 
Nådens dør er for deg åpen,
livets kilde flyter enn’.
Lytt til kallet som du kanskje
aldri høre får igjen.
Tenk da etter hva det gjelder,
og i tide deg bered,
korset først, men kronen siden,
striden her, så evig fred!
 
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

3: Jesus kom frå himmelriket

1. 
Jesus kom frå himmelriket
for å openberra Gud.
Han som sanninga oss viste,
vil no gje oss høgtidsskrud.
 
kor
Lat oss fylgja, alltid fylgja
glade i hans fotefar.
Når vårt blikk er vendt mot Jesus,
overalt vi siger har.
 
2. 
Mørkret herskar over verda,
synd og død ikring oss rår.
Men om vi vil fylgja Jesus,
er vi trygge der vi går.
 
3. 
Gud har sendt sin glade bodskap
om at fangar skal gå fri.
Jesus sjølv har ofra livet,
så vår Frelsar han kan bli.
 
4. 
Vondskaps makt skal få ein ende,
snart kjem Livsens fyrste att.
Når alt mørkret bort er svunne,
skal vi få ein himmelsk skatt.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John Zundel
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

4: Så ut hans ord

1. 
Evig’ og sanne, det er Jesu ord,
som frø om våren veks dei og gror.
Ber fram hans bodskap, om livet fortel!
Orda frå Jesus gjev håp til mi sjel.
 
kor
Så ut hans ord, Guds rikets frø!
Orda frå Jesus er himmelens brød.
 
2. 
Så ut i tolmod og i kjærleik stor
den glade bodskap, sendt til vår jord.
Eg er i trelldom og i syndas garn.
Ber fram hans bodskap, så eg blir Guds barn.
 
3. 
Ber fram det heile, for fri vert eg då.
Jesus min venleik må eg få sjå.
Han vil eg velja, den levande veg.
Han vil eg krona som konge for meg.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ I. H. Meredith
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/4

5: Fader, senk din fred

1. 
Fader, senk din fred og din kjærlighet
i vårt bange hjerte ned!
Livets uro, larm gjør vår sjel så arm,
kun i deg er hvilested.
 
2. 
Må vi i deg bli og vårt liv helt gi
som et offer levende.
Vi nå trengsler får, men til deg vi går,
du jo ble den seirende.
 
3. 
Herre, vær vår borg gjennom all vår sorg,
vær vårt feste og vårt skjold!
Om enn kamp vi får, intet ondt oss når,
vi er trygge i din fold.
 
4. 
Som en tjener her til sin herre ser,
vendes nå vårt blikk til deg.
Vær oss nådig, mild, så vi ei går vill,
styrk oss på vår pil’grimsvei!
 
5. 
Himmelsk fred det gir når vi i deg blir,
og din lov vi holder kjær.
Vi ei anstøt tar, vi ditt samfunn har,
og du er oss alltid nær.
 
komponist→ H. S. Thompson
tonehøyde→ D₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

6: Å, hvor herlig er det budskap

1. 
Å, hvor herlig er det budskap
som vårt hjerte når!
Jesus er i dag den samme
som han var i går.
Han som syndere vil frelse,
stiller alle savn.
Dem som sørger, vil han trøste.
Lovsyng Herrens navn!
 
kor
Ja, i går, idag, for evig,
han den samme er.
Alt forandres, men ei Jesus.
Pris hans navn enhver!
 
2. 
Se, en synders venn er Jesus,
han deg søker nå.
Kom og bøy deg ydmykt for ham,
la ham hjertet få!
Han som sa: «Jeg ei fordømmer,
gå, og synd ei mer,»
nå tilgivelse tilbyr deg,
nådig til deg ser.
 
3. 
Han som gikk på ville bølger,
over stormen rår,
han kan stille indre stormer:
for han alt formår.
Han som gråt og bad alene
i Getsemane,
deler ennå sorgen med oss
i vår lidelse.
 
forfatter→ Albert B. Simpson
komponist→ J. H. Burke
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

7: Rens meg, o du Guds Lam

1. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Ved ditt forsoningsblod
gjør du meg ren!
Når bare du er nær,
helliges all min ferd.
Skjønn hvilen i deg er;
du gjør meg ren.
 
2. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Kun deg jeg stoler på,
hold du meg ren!
Daglig til deg jeg går,
liv, hjerte, alt du får.
Frelst jeg i nåden står,
for synd gjort ren.
 
3. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Ved troen på ditt blod
gjør du meg ren!
Rens meg for synd og svik
så jeg kan bli deg lik.
Må kjærligheten rik
holde meg ren.
 
4. 
Rens meg, o du Guds Lam,
rens meg for synd!
Jeg vil bli mer lik deg,
du som er ren!
Må blodet du utgjøt,
som fra din side fløt,
da du led korsets død,
gjøre meg ren.
 
forfatter→ Mrs. H. B. Beegle
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Bethany
toneart→ G
taktart→ 4/4

8: Se en hånd så god

1. 
Se en hånd så god og kjærlig
som i nåde rekkes ut.
Trygt til staden lys og herlig
vil den lede, til vår Gud.
 
kor
Se, en hånd deg utrakt er,
samme hånd er rakt til meg.
Den er tro mot oss enhver,
hva enn som vil krysse vår vei.
 
2. 
Han sin hånd deg nådig rekker.
Skal den møtes med forakt?
Sorg hos Frelseren det vekker
om du ei på den gir akt.
 
3. 
Jeg vil la hans hånd meg føre,
for den leder alltid rett.
Ja, jeg vil nå valget gjøre,
ta imot hans kjærlighet.
 
4. 
Hånd i hånd med ham her nede,
med min Frelser og min venn,
med Guds Sønn som trygt vil lede,
vandrer jeg mot himmelen.
 
forfatter→ M. W. Morse
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

9: Gå meg ei forbi min Frelser

1. 
Gå meg ei forbi, min Frelser,
ber jeg inderlig.
Mens du nå på andre kaller,
gå ei meg forbi!
 
kor
Frelser, Frelser hør mitt hjertes bønn:
Du som andre her velsigner,
glem ei meg, Guds Sønn!
 
2. 
La meg da ved nådens trone
finne fred og ro.
Når jeg ydmykt på deg kaller,
styrk min svake tro!
 
3. 
Du mitt knuste hjerte leger
når du der får bo.
Du fra synd og skyld meg renser,
Frelser, ved ditt blod.
 
4. 
Jesus, du er gledens kilde,
lys og liv for meg.
Ingenting som verden tilbyr,
måles kan med deg.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

10: Mere om Jesus

1. 
Mere om Jesus tal til meg,
mer av hans dyder ønsker jeg,
mer av hans kjærlighet forstå,
mer av hans rike fylde få!
 
kor
Mer, mere om Jesus.
Mer, mere om Jesus.
Mer av hans rike fylde få,
mer av hans kjærlighet forstå!
 
2. 
Mere om Jesus lær meg nå;
hjelp meg hans vilje å forstå!
Led meg, Guds Ånd, min lærer vær,
vis meg hva Jesus for meg er.
 
3. 
Mere om Jesus og hans ord,
mer av hans samfunn her på jord!
Må jeg i sannhet lytte til
alt han meg kjærlig lære vil.
 
4. 
Mere om Jesus i hans prakt,
han som har allting i sin makt!
Mer om hans vandring her på jord,
ja, mer om fredens fyrste stor!
 
forfatter→ Eliza E. Hewitt
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

11: Den tid du har

1. 
Den tid du har, lær deg å bruke den!
Du får den aldri, aldri mer igjen.
Det som du sår, du høste skal en gang
med smerte eller under jubelsang.
 
2. 
Om ikke tiden du av Herren får,
benyttes nå, så du i Ånden sår,
vil du en dag erfare syndens høst,
og da forgjeves søke etter trøst.
 
3. 
Mange vil ønske tiden om igjen
for at de bedre kunne bruke den.
Men akk «for sent» skal lyde for enhver
som ikke Herrens tid har aktet her.
 
4. 
Lyd kallet nå før tiden svunnet er,
og Herrens nåde ikke tilbys mer.
Da får du lønnen på den siste dag
fordi du søkte Herrens velbehag.
 
forfatter→ Edgar Carlson
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

12: Når i stillhet og bønn

1. 
Når i stillhet og bønn jeg betrakter ditt verk,
som i kjærlighet, Gud, du har gjort,
for å sone vår skyld, for å kjøpe oss fri–
det for meg er ufattelig stort!
 
kor
Jeg vil vandre den vei du har gått,
for du, Herre, har vunnet min sjel.
Gi meg visdom i stort og i smått,
du som ser til mitt evige vel.
 
2. 
Del i hån og i strid, som ditt folk hadde før,
er min lodd på din vei enn i dag.
Men i tro kan jeg se hvilken lønn du vil gi
til enhver som er deg til behag.
 
3. 
Må jeg følge det lys som jeg ser i ditt ord,
så at renselse gies til meg.
Jeg da fellesskap har med deg selv og ditt folk,
og til sist får en bolig hos deg.
 
4. 
Hvilken glede det er å ha mål for sitt liv,
og et levende håp har jeg fått.
Når mitt hus blir brutt ned, får jeg komme til deg,
når jeg livsløpets prøve har stått.
 
forfatter→ Vera Pettersson
komponist→ George Bennard
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Old Rugged Cross
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

13: Å, Jesus led

1. 
Å Jesus, led, så vill jeg farer ei;
hold du min hånd!
Jeg frykter skjulte snarer på min vei;
hold du min hånd!
Jeg er så svak og lett forviller meg.
Styr du min fot, så jeg ei går fra deg.
 
2. 
Du som meg elsket, elsk du meg ennå,
og rens min sjel!
Bryt ned min stolthet, bøy min vilje så
at alt blir vel.
Om livet mitt deg herliggjøre kan,
til gagn det blir og gir meg glede sann.
 
3. 
Kan så mitt liv til nytte for deg bli,
jeg gir det da.
For meg du levde, gikk den tunge sti
til Golgata.
Med deg jeg går den tornefulle vei;
før du meg fram, så vill jeg farer ei.
 
forfatter→ John Sullivan
komponist→ C. H. Purday
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Sandon
toneart→ F
taktart→ 4/4

14: Du gav ditt liv

1. 
Du gav ditt liv for meg,
ditt dyre blod utgjøt,
betalte all min skyld,
utfridde meg fra død.
Du gav, du gav ditt liv for meg.
Hva har jeg gitt til deg?
Du gav, du gav ditt liv for meg.
Hva har jeg gitt til deg?
 
2. 
Du ofret alt for meg,
og måtte alt utstå,
så jeg en evighet
i glede kunne få.
Du alt, du alt forlot for meg.
Hva ofrer jeg for deg?
Du alt, du alt forlot for meg.
Hva ofrer jeg for deg?
 
3. 
Du gaver brakte meg
fra him’lens herlighet,
full frelse for min sjel
og evig kjærlighet.
Du kom, du kom med alt til meg,
hva har jeg brakt til deg?
Du kom, du kom med alt til meg,
hva har jeg brakt til deg?
 
4. 
Jeg ønsker, Herre kjær,
mitt hele liv å gi,
i glede og i sorg
atskilt med deg å bli.
Jeg gir, jeg gir mitt alt til deg.
Vær konge over meg!
Jeg gir, jeg gir mitt alt til deg.
Vær konge over meg!
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/8

15: Fyrst av alt

1. 
Fyrst av alt: Søk her Guds rike,
Herrens rettferd, fryd og fred.
Lovnaden er utan like:
Alt du treng, det får du med.
Fyrst av allting må du læra
å hans bodskap akta på.
Herren vil at du skal vera
blant hans trufaste og små.
 
2. 
Lytt, når Herrens stemme lyder,
opna hjarta for hans ord.
Det som Gud i kjærleik byder,
gjev deg håp og glede stor.
Lær å telja dine dagar
og i hjarta visdom få.
Ver blant dei som trufast jagar
for å evig liv oppnå.
 
3. 
Vel å vandra fram i visdom
og å lyda Jesu kall.
Det gjev fred og fryd imellom
Gud og deg i æva all.
«Om du fekk kvar ting på jorda,
men tok skade på di sjel,
kva var vunne?» Hugs dei orda!
Sørg i tide for ditt vel!
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ Frå «Gosli» Leningrad
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

16: Alle som lever

1. 
Alle som lever sitt liv uten Herren,
ligner en bølge som kastes omkring.
Noe vel synes som lys her i verden,
nærmere skuet, det er ingenting.
 
2. 
Har du ei sett hvordan alt her i livet
blomstrer en tid, men så visner det bort?–
hvordan en tankeløs ferd kan deg drive
litt etter litt mot fortapelsens port?
 
3. 
Prøver da fienden deg å forføre?
Gir han deg håp om å himmelen nå
uten å daglig Guds vilje å gjøre,
og uten veien med Jesus å gå?
 
4. 
Jesus så kjærlig deg prøver å vekke.
Våger du ennå å stå ham imot?
Motta den hjelp han deg ønsker å rekke;
skynd deg til Jesus og lær ved hans fot!
 
forfatter→ Gerda Svensson
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

17: Han kaller meg

1. 
Med Gud vil jeg den veien gå
som hans utvalgte vandret på.
Hans røst jeg hører: «Følg du meg!»
og glad og villig lyder jeg.
 
kor
Han kaller meg, han kaller meg:
«Kom, vend deg bort fra verdens vei!»
Jeg skynder meg den vei å gå
som hans utvalgte vandret på.
 
2. 
Står verden mot, jeg frykter ei;
Gud taler trøstens ord til meg.
Han hjelper meg på veien frem,
inntil jeg når mitt rette hjem.
 
3. 
Fra hjertets dyp en trang oppstår
når jeg hans offer skue får.
Jeg ønsker livet mitt å gi,
så det til Guds behag kan bli.
 
4. 
Om kampen her blir hard og stri,
så vet jeg Gud vil kraft meg gi.
Han vil bevare meg fra fall;
så gled deg, sjel, du seire skal.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

18: Guds sanne vei

1. 
Guds sanne vei vi kjær har fått,
den vei som Jesus selv har gått.
Vi gjester er på jorden nå,
men skal et hjem hos Fad’ren få.
 
kor
Veien vi fant i Jesus kjær,
leder til dag som evig er.
Så lenge vi på jorden bor,
vi trofast lyde vil hans ord.
 
2. 
Guds milde røst vi høre kan.
Trygt gjennom ørk’nen leder han.
Og når vi står ved reisens slutt,
skal vi hos ham få hvile ut.
 
3. 
Vår Gud er medynksfull og mild.
Han fant oss blinde, farne vill,
kjærlig oss førte til sitt lys.
Vi dag og natt ham synger pris.
 
4. 
Guds arm er sterk; vi frykter ei
om ondt vi møter på vår vei.
Han vil bevare oss enhver,
når tro mot ham vi alltid er.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ James M. Black
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

19: Hør, Jesus på deg kaller

1. 
Hør, Jesus på deg kaller:
Kom, festen rede er.
Selv om du er uverdig,
er du innbudt der.
Alt er for deg gjort ferdig,
kom, gled din konge stor!
Alle blir ett i Jesus,
sitter ved hans bord.
 
2. 
Livet vil snart ta ende,
snart synker solen ned.
La ikke selvet hindre
deg å være med.
La ikke venner hindre,
frykt ikke mennesker!
Snart vil din konge komme,
det han lovet skjer.
 
3. 
Tro selv om det er dunkelt,
snart blir det lyst igjen.
Hans hånd er alltid mektig,
grip den nå, min venn!
Sann tro vil aldri tvile,
selv om du ei forstår.
Sann kjærlighet vil lede
så du fremad går.
 
4. 
Gud har jo planlagt veien
så du kan vinne frem.
Kjærlig han på deg kaller
og vil lede hjem.
Stå fast for Jesu sannhet,
stå i den mørke natt!
Skinn som en himmelstjerne
der Gud har deg satt.
 
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Diligence
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

20: Så mange tror

1. 
Så mange tror at sjelens tørst kan slukkes
fra brønner som ei har det klare vann.
Så trist å se at hjertedører lukkes
for nåden som vil bringe glede sann.
 
kor
Å, kom til Jesus, drikk av livets vann!
Å, kom til han, ja, kom til han!
Å, kom til Jesus, han som frelse kan.
Si ja til han, si ja til han!
 
2. 
I våre hjerter lyder mange røster;
selv må vi velge veien vi vil gå.
Det som er sådd, blir synlig når vi høster;
en dag må alle fremfor Herren stå.
 
3. 
Guds røst så kjærlig våre hjerter rører,
og minner om at livets dag er kort.
Hvor godt når vi på Herrens budskap hører,
og vender oss fra verdens uro bort.
 
4. 
Guds kjærlighet, den kjenner ingen grenser.
For oss gav Jesus Krist sitt dyre blod.
Det gir oss fred og fra all synd oss renser;
vi drikker vann av livets klare flod.
 
komponist→ Svensk folkemelody
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

21: Jesus, kun tanken på deg er

1. 
Jesus, kun tanken på deg er
en liflig fryd for meg,
men enda mer å ha deg nær
og hvile få i deg.
 
2. 
Ei noen stemme eller sang,
i glede eller savn,
kan skape slik en herlig klang
som lyden av ditt navn.
 
3. 
Du gir de knuste hjerter håp
og trøst til sørgende.
De falne ømt du reiser opp
og ser til søkende.
 
4. 
Din kjærlighet, hvem tolker den?
Nei, ingen det formår.
Men de som har deg til sin venn,
alene den forstår.
 
5. 
Jesus, du all vår glede er,
vår skatt og herlighet.
Jesus, vær du vår ære her
og i all evighet.
 
forfatter→ Bernard av Clairvaux
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ St. Agnes
toneart→ G
taktart→ 3/4

22: Kom hit til meg

1. 
Kom hit til meg, det er din Frelsers røst.
Hør, livets Herre tilbyr hjertet trøst:
Du trette sjel, på syndens øde vei,
kom nå til meg, jeg hvile gir til deg.
 
kor
Kom hit til meg!
Kom hit til meg!
Kom hit til meg!
Jeg hvile gir til deg,
hvile gir til deg,
hvile gir til deg.
 
2. 
Nedtrykt og trett i livets kamp så stor,
tvilende sjel, hør atter Jesu ord:
La tvil forsvinne, dine sorger med.
Kom nå til meg, og jeg vil gi deg fred.
 
3. 
Du trette sjel som er i synden død,
kjenner du frykt og ser du hjertets nød?
Tvil ikke mer når du ham hører si:
Kom nå til meg, jeg evig liv vil gi!
 
4. 
Liv, hvile, fred, som aldri vil forgå,
er gaver vi av Frelseren vil få.
En liten forsmak han på jord oss gir,
i himmelen det enda større blir!
 
forfatter→ N. Norton
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 6/8

23: Mer om din vei

1. 
Mer om din vei jeg lære vil,
o du Guds Sønn så god,
så jeg i nåden fast kan stå,
kjøpt med ditt dyre blod.
 
2. 
Tal ofte om din kjærlighet,
om smerten som du bar,
så hjertet mitt erkjenne kan:
Min rikdom der jeg har.
 
3. 
Må jeg som tap betrakte alt
som her tilhører meg.
For verdiløst er alt på jord
mot det jeg har i deg.
 
4. 
Skriv dine bud i hjertet mitt
med evighetens penn!
Må jeg din dype kjærlighet
gjengjelde litt igjen.
 
forfatter→ James Hutton
komponist→ J. J. Walch
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Sawley C. M.
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

24: Er det noen

1. 
Er det noen som kan hjelpe,
en som kjenner hjertets nød,
når av livets sorger det er tynget ned?
Fins det en som med oss føler,
og som med en kjærlig glød
vil oss trøste her og nådig til oss se?
 
kor
Det er en, bare en,
den dyrebare Jesus, ja, kun han!
Når bedrøvelse du får,
og stormers bølger slår,
da en trofast venn du trenger,
ja, kun han.
 
2. 
Er det noen som kan hjelpe
og sann fred en synder gi
når hans hjerte tynges ned av skyld og nød?
Fins det en som tilgir synden
og kan sette sjelen fri,
og med blodet sitt oss renser hvit som snø?
 
3. 
Er det noen som kan hjelpe
når ved livets slutt vi er,
og når vi igjennom dødens mørke går?
Fins det en som da er med oss
og vil fjerne frykten der,
en som hjelper til vi himmelstranden når?
 
forfatter→ J. B. Mackay
komponist→ J. B. Mackay
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

25: Ved Jesu føter

1. 
Ved Jesu føter ei stille stund
når orda kjem frå hans eigen munn,
når eg med Jesus åleine er,
då er det hugnad å leva her.
 
2. 
Kvar finst ein fagrare stad på jord?
Kvar høyrest visare sanningsord?
Når eg med Jesus åleine er,
då ynskjer eg ikkje meire her.
 
3. 
Her må det tunge og vonde fly,
her vert eg alltid i striden ny.
For eg med Jesus åleine er,
den største løyndom får løysing her.
 
4. 
Så lat då koma kva koma vil,
eg veit den stad eg skal springa til.
Der eg med Jesus åleine er,
kven kan då standa imot meg her?
 
5. 
Og snart så kjem ho, den stunda kjær,
då eg skal sjå honom slik han er.
Då eg med Jesus i him’len er
og taler med han som aldri her.
 
forfatter→ T. M. Orheim 1908
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ E♭₄
©→ tekst
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

26: Fra him’lens trone

1. 
Fra him’lens trone,
fra sin Faders herlighet,
kom vår gjenløser
ned i kjærlighet.
Hvilken sorg og smerte
han på korset for oss led,
da for oss han døde
for å bli vår fred.
 
kor
Frelser, min Frelser,
korsets død du led for meg,
hjelp meg deg å tjene
til jeg skuer deg.
 
2. 
Jesus alene
døden led på Golgata,
i angst og smerte
livet sitt han ga.
Han vårt håp og tilflukt,
led for oss i ydmykhet,
han stod opp og lever
i all evighet.
 
3. 
Kan vi bedrøve
Jesus, Frelseren så god,
han som frivillig
ga sitt dyre blod?
Uten hjelp vi vandret
mot en kald og håpløs død,
men han fri oss kjøpte
og oss frelse bød.
 
4. 
Kom til din Frelser
med din sorg og hjertets ve.
Tal om din smerte,
han vil til deg se.
Han vil ta din byrde,
over synd deg seier gi.
Du vil få sann glede,
han din fred vil bli.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Spansk tone
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

27: Jeg vil stole på deg

1. 
Jeg vil stole på deg, Herre,
stole kun på deg.
Jeg vil stole på din frelse
stor for meg.
 
2. 
Jeg vil stole på din miskunn,
falle ned for deg,
stole på at du i nåde
tilgir meg.
 
3. 
Jeg vil stole på din visdom.
Styr du all min gang!
Hver en time vil du stille
all min trang.
 
4. 
Jeg vil stole på din styrke,
for du alt formår.
Ord som bare du kan gi meg,
ei forgår.
 
5. 
Jeg vil stole på deg, Jesus.
Frels du meg fra fall!
På deg, Herre god, jeg alltid
stole skal.
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ E. W. Bullinger
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

28: Skyggene faller

1. 
Skyggene faller sakte på min aftensti,
stille de hvisker: «Dag er snart forbi.»
Fugl på vei mot hjemmet, gyllen glans i vest jeg ser,
det er tegn som varsler: Tiden svinner her.
 
kor
Visner, alt visner,
falne løv omkring meg er.
Visner, alt visner,
vi må også dø, enhver.
 
2. 
Salig å minnes, når jeg er ved livets slutt,
at min forløser dødens makt har brutt.
Gjennom dypest’ mørke, ensom for min skyld han gikk.
Han på korset seiret; evig håp jeg fikk.
 
3. 
Jesus jeg elsker, og jeg vet han elsker meg.
Jeg vil ham følge hvor han viser vei.
Gjennom lys og mørke, og når veien synes lang,
skal hans trøst og omsorg være hjertets sang.
 
4. 
Skulle jeg engstes når jeg dødens flod er nær?
Min kjære Frelser hjelper også der.
Han, min helliggjører, renser meg fra synd og skyld,
tar meg da for evig til sin hvile inn.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Franklin E. Belden
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

29: Bøy øret ned til meg

1. 
Bøy øret ned til meg,
jeg uten hvile er.
Jeg vender meg til deg, o Gud,
å, meg barmhjertig vær!
 
2. 
Bøy øret ned til meg,
min sjel er tynget ned.
Til deg jeg kommer i min nød
og søker hjertefred.
 
3. 
På ørkenvei jeg har
så lenge vandret frem.
Dens tomhet jeg forlater, Gud,
og vender til deg hjem.
 
4. 
All verdslig glede er
kortvarig og ei sann.
Jeg søkte brød, men fant kun stein,
som ikke mette kan.
 
5. 
Forlat meg ei, o Gud,
når mørket senker seg.
Et ydmykt hjerte gir jeg deg,
vær nådig, Gud, mot meg!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Hans G. Nageli
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Dennis
toneart→ F
taktart→ 3/4

30: Min hyrde Jesus er

1. 
Min hyrde Jesus er,
og intet mangler jeg.
Til grønne enger ved sin hånd
han stille leder meg.
Han kjenner all min trang,
den daglig stiller han.
I ro og stillhet hviler jeg
ved livets kildevann.
 
2. 
Når striden gjør meg trett,
han vederkveger meg.
I kjærlighet og miskunnhet
han vinner meg til seg.
På rettferdssti med ham
jeg glad og villig går.
Jeg går ei vill, han leder meg.
Hans navn all ære får.
 
3. 
I dødens skyggedal
jeg vandrer uten frykt.
Hans kjepp og stav de trøster meg,
han leder alltid trygt.
Han dekker bord for meg
om fienden er nær.
I overflod han alt meg gir,
av ham jeg salvet er.
 
4. 
Kun godt og miskunnhet
skal etterjage meg.
Han kjærlig meg bevarer her
fra hver en urett vei.
Å daglig gå med ham
gir glede rik og stor.
Til sist i herligheten hans
med ham jeg evig bor.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ John Zundel
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

31: Stans ei stund

1. 
Stans ei stund i livsens gleder,
og når mørkt det er.
Under tvil og frykt om natta
kjem vår Frelsar nær.
 
kor
Tida kverv og blomen visnar,
livet svinn så fort.
Stans, og tenk på kvar du endar.
Livet er så kort.
 
2. 
Midt i livsens fryd og medgang,
under gleda all,
kan snart gamle og snart unge
høyra dødens kall.
 
3. 
Livet er som tidevatnet,
ja, det hastar bort.
Får vi då, når tida stansar,
høyra hans «Vel gjort!»?
 
4. 
Hjelp oss, Herre, til å lyda
dine kjærleiksbod.
Må vi heilt og fullt oss bøya
for din vilje god.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Arr. J. M. Bonnar
tonehøyde→ A♭₄
melodi, navn→ Highway
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

32: Gud har ei lovt

1. 
Gud har ei lovt at him’len skal stå
uten forandring, skyfri og blå.
Han har ei lovt oss kun solskinnsvær,
at vi skal vandre sorgløse her.
 
kor
Men Gud har lovt oss styrke hver dag,
lys over veien, hjelp i vår sak.
Han gir oss nåde der prøven står,
kjærlig oss hjelper og med oss går.
 
2. 
Gud har ei lovt at vi skal gå fri,
aldri ha kamper, såret ei bli.
Han har ei lovt oss blikkstille hav,
at vi skal slippe fra alle krav.
 
3. 
Gud har ei lovt oss at det skal gå
uten hans hjelp: Vi veiledes må.
Han har ei lovt at Mesterens vei
skal være sorgløs for deg og meg.
 
forfatter→ Annie J. Flint
komponist→ Albert B. Smith
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

33: Hurtig livssolen stiger

1. 
Hurtig livssolen stiger og daler.
Morgenrøden flyr hastig av sted.
Dagens ilende timer, de taler
om at solen snart atter går ned.
 
2. 
Men en sol som for evig skal skinne,
kommer også fra Skaperen god.
Evig ungdom vi alle kan vinne
gjennom ham som fra graven oppstod.
 
3. 
Har du tenkt over livet du lever,
at de jordiske gleder forgår?
Har du fattet hva Frelseren krever
for å gi deg et liv som består?
 
4. 
Han vil komme saktmodig og ringe,
så de stolte ei kjenne ham kan.
Han Guds evige sollys vil bringe
til de ydmyke i alle land.
 
5. 
Om hans dyder i livet vi eier,
hans saktmodige mildhet i ferd,
hans uselviske kjærlighets veier,
det er ting av udødelig verd.
 
forfatter→ P. L. Svinth
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

34: Var det for meg

1. 
Var det for meg Guds Sønn kom ned
fra him’lens store herlighet,
forlot den plass han hadde der?
Var det for meg han døde her?
 
kor
Det var for meg, ja, også meg
at Jesus villig ofret seg.
Jeg takker ham; å kjærlighet!
Min konge døden for meg led!
 
2. 
Var det for meg Guds englekor
sang fredens budskap ut på jord:
«En frelser fødtes! Gå og se!»
Var det for meg Gud lot det skje?
 
3. 
Var det for meg i bønn han stred?
Var det min synd som tynget ned
den natten i Getsemane?
Var det for meg all angst og ve?
 
4. 
Var det for meg han korset led
og ofret seg i lydighet,
sitt dyrebare blod utgjøt?
Var det for meg min Frelsers død?
 
forfatter→ J. M. Whyte
komponist→ J. M. Whyte
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

35: Kjærleg du høyrer

1. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Jesus så inderleg kallar på deg.
Vent ikkje lenger, gå til han no!
Han gjev deg frelse, sann glede og ro.
 
2. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Planlaust med straumen no vildrar du deg,
heilt utan tilflukt, von eller ven!
Skund deg til Jesus som kallar igjen.
 
3. 
Kjærleg du høyrer: «Kom nær til meg!»
Evige gleder no lovar han deg.
Aktar du ikkje kallet du får,
ventar for alltid ei vanære sår.
 
4. 
Alvoret talar: Tenk om du her
strandar på synda sitt svikfulle skjer!
Englar i medynk skjønar din kval.
Vel slik at aldri du angrar ditt val.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

36: Kjærlig og inderlig

1. 
Kjærlig og inderlig Jesus oss kaller,
kaller på deg og på meg.
Se hvor tålmodig ved døren han venter,
venter på deg og på meg.
 
kor
Kom hjem, kom hjem,
kom til ditt himmelske hjem!
Kjærlig og inderlig
Jesus oss kaller,
kaller så vennlig: Kom hjem!
 
2. 
Tiden fort svinner og dagene iler,
iler fra deg og fra meg.
Skygger blir lange og døden snart kommer,
kommer til deg og til meg.
 
3. 
Å, for en kjærlighet han har til alle,
har, ja, til deg og til meg.
Om vi har syndet, han mot oss er nådig,
nådig mot deg og mot meg.
 
forfatter→ Will L. Thompson
komponist→ Will L. Thompson
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

37: Mitt harde hjerte

1. 
Mitt harde hjerte Herren vant,
hans kjærlighet nå fatter jeg.
Han sendte Jesus, livets lys,
for meg å leve, ja, for meg.
 
kor
Hans liv meg viste livets vei,
han ved sin død meg kjøpte fri.
Mitt liv, mitt alt, nå ofrer jeg,
for hans å bli, for hans å bli.
 
2. 
Å ofre alt for Jesu skyld,
i lidelse å holde ut,
gir glede verden kjenner ei,
og fred med Gud, ja, fred med Gud.
 
3. 
I verdens mørke trenger jeg
en venn som trygt meg lede kan.
Jeg ham til enden følge vil,
han veien kjenner, ja, kun han.
 
forfatter→ Mrs. Rene Beattie
komponist→ James M. Black
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

38: Livet kun en gang

1. 
Livet kun en gang kan leves.
Tenk hvor alvorlig det er!
Snart er vår vandring til ende,
striden tar slutt for enhver.
 
kor
Å, hva skal det gagne
rikdom og ære å få
om du din sjel derved taper,
og du må utenfor stå.
 
2. 
Likesom blomster på marken
visner, og borte de blir,
skal også livet forsvinne.
Kortvarig glede det gir.
 
3. 
Er du blitt nedtrykt av livet
som for deg tommere blir?
Jesus har lovet deg frelse
om du ditt hjerte ham gir.
 
4. 
Velger du Jesus å lyde
når han nå kaller på deg,
blir han din Herre og Konge
og bringer frelse med seg.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

39: Trette sjel, hør Jesus kaller

1. 
Trette sjel, hør Jesus kaller:
«Ta mitt åk og lær av meg!»
Du vil hvile hos ham finne.
Herrens vei er best for deg.
 
kor
Ingen venn du har som venter
så tålmodig som han gjør.
Se, de naglemerkte hender
holder åpen nådens dør.
 
2. 
Jesus, som er mild og ydmyk,
har deg løskjøpt med sitt blod.
Han sin rike nåde tilbyr.
La ham i ditt hjerte bo!
 
3. 
«Kom til meg, mitt åk er gagnlig.»
Vennlig ber han deg igjen.
Hva blir enden om du ikke
akter frelsens kall, min venn?
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ S. J. Vail
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

40: Frykt ei for å følge

1. 
Frykt ei for å følge Jesus,
hvor han leder trygg du er.
Går det gjennom mørke daler,
gir han styrke også der.
 
kor
Frykt ei for å lide med ham,
for når løpet er fullendt,
skal du få en evig glede,
og av Herren bli godkjent.
 
2. 
Hold ei opp å bære byrden
om din strid er hard og lang.
Dersom du er tro mot Jesus,
får du synge sei’rens sang.
 
3. 
Frykt da ei, gå fram med Jesus,
han som utholdt korsets skam.
Om du trofast her vil lide,
skal du æret bli med ham.
 
4. 
Løp tålmodig fram mot målet,
der du får din seierslønn.
Ved den styrken som han gir deg,
vinner du en krone skjønn.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Geo. C. Hugg
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

41: Ta opp ditt kors

1. 
Ta opp ditt kors, som Jesus bød,
om du vil hans disippel bli.
Fornekt deg selv og verdens lyst;
følg ham på ydmykhetens sti!
 
2. 
Ta opp ditt kors, la tyngden ei
slå motet ned, så frykt oppstår.
Guds kraft bevarer da din ånd,
og du i hjertet trygghet får.
 
3. 
Ta opp ditt kors, la ei dets skam
og hjertets stolthet hindre deg!
Guds Sønn deg frelste ifra død
da han på korset ofret seg.
 
4. 
Ta opp ditt kors i Herrens kraft,
i alle farer modig vær!
Det fører til et bedre hjem
og seier over dødens hær.
 
forfatter→ Charles W. Everest
komponist→ Henry W. Baker
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Hesperus
toneart→ F
taktart→ 3/2

42: Hele livet har jeg lengtet

1. 
Hele livet har jeg lengtet,
har jeg søkt et kildevell,
som jeg håpet ville slukke
tørsten i min arme sjel.
 
kor
Jesus Kristus har jeg funnet,
som meg tilfredsstille kan.
Han jeg lenge søkte etter,
er nå blitt min redningsmann.
 
2. 
Jeg av verdens skolmer spiste
til min styrke nesten svant.
Sjelen søkte noe bedre,
men kun tomhet der jeg fant.
 
3. 
Fattig var jeg, søkte rikdom,
søkte tilfredsstillelse.
Men det støv jeg samlet om meg,
bare spottet hjertets ve.
 
4. 
Livets vann som slukker tørsten,
livets brød som metter meg,
skatter som vil aldri svikte,
har jeg, Jesus, nå i deg.
 
forfatter→ Clara Teare
komponist→ Ralph E. Hudson
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

43: Har du ikke rom

1. 
Har du ikke rom for Jesus,
han som bar din synd og skam?
På ditt hjertes dør han banker,
vil du lukke opp for ham?
 
kor
Rom for Jesus, ærens Konge!
Skynd deg og hans ord adlyd!
Lukk opp døren til ditt hjerte,
glad og villig ham innby!
 
2. 
Rom for lyst og rom for verden,
ja, for synd, forfeng’lighet.
Rom for Jesus har du ikke,
han som døden for deg led.
 
3. 
Rom og tid nå gi til Jesus,
snart er nådens dag forbi.
Og når døden på deg kaller,
hvordan vil da enden bli?
 
forfatter→ Daniel W. Whittle
komponist→ C. C. Williams
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

44: Om du vil ha Jesus med

1. 
Om du vil ha Jesus med deg,
må du ham ditt hjerte gi.
Da vil han hos deg ta bolig,
du for synd vil renset bli.
 
kor
Hør, han nå kaller deg,
vend deg ikke fra ham bort!
Gi ham rom i ditt hjerte,
husk at livets dag er kort!
 
2. 
Lukk ditt hjerte opp for Jesus
og hans sannhets ord motta.
Veien, som til him’len leder,
vil du finne åpen da.
 
3. 
Om du stenger Jesus ute,
og hans ord du lyder ei,
vil med smerte du da finne
him’lens dør er stengt for deg.
 
4. 
Velg i dag å lyde Jesus,
så tilgivelse du får.
Gi ditt liv og tjen ham villig;
hans «velgjort» du da oppnår.
 
forfatter→ Tom Holmes
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

45: Vend øret hit og kom

1. 
Vend øret hit og kom,
mot Jesus lydig vær!
Gå inn igjennom håpets dør,
som åpen for deg er.
 
kor
Hør, han kaller deg
med sin stemme mild.
Snart vil Mesteren stå opp
og lukke døren til.
 
2. 
Se, Jesus ønsker nå
å gi deg livets vann.
En trofast venn på vandringen,
så omsorgsfull er han.
 
3. 
Hans kjærlighet og fred
deg tilfredsstille kan.
Et guddomsliv som varer ved,
av nåde skjenker han.
 
4. 
Din synd vil han tilgi,
han den på korset bar.
Du vil gå fri på dommens dag
om du hans liv mottar.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Lewis Hartsough
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

46: Det aldri var noen som

1. 
Det aldri var noen som Jesus på jord,
så medynksfull, kjærlig og mild.
Det finnes ei noen lik Jesus, så stor,
som søker de får som går vill.
 
kor
Han ofret sitt liv, og han utgjøt sitt blod,
han levde og døde for meg.
Mot mørket han stred til han seirende stod,
ei noen gang sparte han seg,
men villig alt ofret for meg.
 
2. 
En underfull Frelser er Jesus for meg,
han kjente den nød jeg var i.
Min straff og min pine tok Jesus på seg,
og derfor er nøden forbi.
 
3. 
En evighetsklippe jeg hviler nå på,
et verk som han selv har fullbrakt.
Ved troen på Jesus jeg veien kan gå,
selv verner han meg ved sin makt.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 6/8

47: Skje, Gud din vilje

1. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Dann du selv karet, leiret er jeg.
Bøy meg og form meg slik som du vil,
hjelp meg å være villig dertil!
 
2. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Prøv og ransak meg, vis meg din vei!
Rens meg inntil jeg blir hvit som snø,
hjelp meg fra selvet daglig å dø!
 
3. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Trett og bedrøvet går jeg til deg.
Makten, all makten, vet jeg er din,
legedom gi meg, Frelseren min.
 
4. 
Skje, Gud, din vilje alltid i meg!
Jeg i mitt hjerte sier ei nei.
Måtte da alle se deg, Guds Sønn,
levende i meg, det er min bønn.
 
forfatter→ Adelaide A.Pollard
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/4

48: Å vandrer, kom til Jesus

1. 
Å vandrer, kom til Jesus,
på ham du stole kan.
Hvert jordisk håp vil briste,
men evig liv gir han.
Du trenger frelsens kilde,
så du kan bli gjort ren
i sjel og sinn og hjerte
for syndens plett og mén.
 
2. 
Du trenger hjelp fra Jesus,
han gir deg sjelero.
Hans godhet får du smake
og i hans skygge bo.
Du trenger å få høre
hans stemme: «Gå i fred!»
Han stiller indre stormer,
som deg vil trykke ned.
 
3. 
Du trenger kraft fra Jesus,
så du bevart kan bli.
I fristelsene mange
vil han deg seier gi.
Hans kjærlighet og vennskap
du alltid trenger til.
Og trofast inntil enden
han mot deg være vil.
 
4. 
Så kom da til din Frelser
til tross for frykt og tvil.
Han vil deg nådig hjelpe
om du ham lyde vil.
Om du i ærlig anger
for Gud nå faller ned,
vil han din synd forlate
og gi deg hjertefred.
 
forfatter→ Horace E. Govan
komponist→ George J. Webb
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

49: Stort å kjenne evangeliet

1. 
Stort å kjenne evangeliet!
ja, det største her på jord.
Jeg vil prise Gud bestandig
for hans kjærlighet så stor!
 
kor
Snart vil livets dag ta ende,
og vi ser vår Frelser kjær.
Evig og guddom’lig samfunn
venter den som trofast er.
 
2. 
Når de mørke skyer kommer,
se igjen til Golgata.
Jesus led for oss så villig
og for oss sitt blod han ga.
 
3. 
Skulle vi vel våge livet
ved å ta vår egen sti?
Kast ei bort din tid så kostbar,
det vil evig anger gi.
 
4. 
Livets bok skal en dag åpnes,
Herren kjenner oss enhver.
Selv om vi har vandret sammen,
må vi stå alene der.
 
forfatter→ Kenneth Dissmore
komponist→ Elsie Ahlwen
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

50: Lær oss å telle våre dager

1. 
Lær oss å telle våre dager,
må vi i hjertet visdom få,
så våre liv deg, Gud, kan ære,
og vi ditt velbehag oppnå.
 
kor
Lær oss i visdom, Gud, å vandre
Vår tid så hurtig fra oss går.
Må vi på jord i alt deg likne
inntil vårt hjem hos deg vi når.
 
2. 
Lær oss å telle våre dager,
for vi skal her ei lenge bli,
så at vi kan med himmelsk visdom
helt til din gjerning hen oss gi.
 
3. 
Lær oss å telle våre dager!
Må vi din rettferd akte på.
Fri oss ifra all jordisk attrå,
og la oss liv og frelse få.
 
4. 
Lær oss å telle våre dager!
Må vi i visdom bruke dem,
så til din gjerning vi er rede,
inntil du oss vil kalle hjem.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

51: No Jesu stemme kallar meg

1. 
No Jesu stemme kallar meg,
eg vil stå opp og gå,
og bu hjå han i heilag fred,
tilgjeving av han få.
 
kor
Med ei sjel så trøytt og sorgtung
kjem eg veik og arm.
Gjev meg kvile, om uverdig,
Frelsar, ved din barm.
 
2. 
Mitt trøytte sinn har inga ro,
kvi skal eg halda på
å fylla livet mitt med det
som skal så snart forgå.
 
3. 
Sin nåde gjev han rikeleg,
det trøystar meg kvar dag.
På grøne enger leier han
til stille elvedrag.
 
4. 
Kom no, eg høyrer kallet nær,
han talar mildt til meg.
Si kvile gjev han for all tid
om eg vil gå hans veg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. H. Stockton
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

52: Tal om Guds kjærlighets under

1. 
Tal om Guds kjærlighets under og makt
og om Guds Sønn som forlot him’lens prakt.
For våre synder han lot ofre seg,
brakte forsoning til deg og til meg.
 
kor
Tal om hans liv, tal om hans død,
hvordan på korset han lot ofre seg.
For verdens synd ble han såret og slått.
Kjærlighets under, fortell det til meg!
 
2. 
Tal om hans tårer for menneskers synd,
han åpnet døren og bød dem gå inn.
De ham foraktet og hørte ei på,
utstøtte Frelseren, ba ham å gå.
 
3. 
Tal om hans angst da i hagen han ba,
da Gud vår synd og vår skyld på ham la.
Kun gjennom Jesus forsoning det er;
ene, dødsbegeret tømte han der.
 
4. 
Tal om hans nødrop da han for oss led.
Naglet til korset han dødskampen stred,
ensom på Golgata; Gud ham forlot.
Fullbrakt ble kjærlighets soningsverk stort.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/8

53: Det gis deg framfor

1. 
Det gis deg, framfor andre tider,
en tid som er din nådetid.
Men innen den mot enden skrider,
søk him’lens skatter nå med flid!
Om det skal gå deg vel til slutt,
så overvei din sak forut.
 
2. 
Hvor ofte Jesu kall du hører–
han kaller ennå på deg, venn.
Hans nådesbudskap hjertet rører,
nå kan du høre det igjen.
Tenk på hvor mange ganger før
han banket på ditt hjertes dør.
 
3. 
Står Jesus utenfor og bier
og slipper ikke til deg inn?
Å, hør hans røst, han stille sier:
«Jeg elsker deg, så bli da min.
Jeg led for deg en bitter død
Du frelses kan fra syndens nød».
 
4. 
Så kom og gled deg over livet
i Herrens samfunn her på jord,
for siden evig fred å eie
når vi får se det som vi tror!
Men vil du denne fred oppnå,
må nådens tid du akte på.
 
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

54: Kven står så tolsamt

1. 
Kven står så tolsamt og bankar
på hjartedøra mi?
Kven ynskjer inn til meg koma?
Kven er den røysta si?
 
kor
Stille ei stemme lyder:
Opna di dør for meg!
Om du på kallet mitt aktar,
då vil eg bu hjå deg.
 
2. 
Einsam han står der ute,
sjølv er eg einsam med.
Om eg no ventar for lenge,
vil han då halda ved?
 
3. 
Midt i den mørkaste timen
bankar han stilt igjen.
Jesus, skal aldri du trøytna
sjølv om eg dryger enn’?
 
4. 
Ja, eg vil døra mi opna.
Jesus, kom inn og ver!
Du kan meg tukta og fostra,
berre du hjå meg er.
 
forfatter→ Mary B. C. Slade
komponist→ Asa B. Everett
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

55: Hør en røst

1. 
Hør en røst, så mild og stille,
kalle deg fra syndens sti.
Det er Jesus, øm og kjærlig,
Frelseren som går forbi.
 
kor
Går forbi, går forbi,
kanskje går forbi for alltid,
kanskje går forbi for alltid.
Jesus nå går her forbi.
 
2. 
Han så vennlig til deg taler:
Tom og mørk er syndens vei.
Verdens gleder snart forsvinner,
tilfredsstiller hjertet ei.
 
3. 
Til de sønderknuste hjerter
vil han fred og glede gi.
Ved Guds kjærlighet i hjertet,
de fra ondt bevart vil bli.
 
4. 
Selv om andre har deg sviktet,
svikter Jesus aldri deg.
Ta med alvor imot kallet:
«Kom i dag og følg du meg!»
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ E. S. Rice
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

56: Du som søker etter

1. 
Du som søker etter det Guds lam,
lengter under sorg og ve,
gled deg nå, for vi har funnet ham,
Messias, kom og se!
 
kor
Han er funnet! Hvilken glede!
Og vi synger med i lovsangs kor.
Vi har funnet ham profeter talte om.
Vi har funnet Kongen stor!
 
2. 
Du som lengter etter manna god,
tørster etter livets vann.
Kom, hos Herren finnes overflod,
ja, fryd og hvile sann.
 
3. 
Samme Kristus, som til sine kom
og dem lærte Fad’rens ord,
vandrer ennå her på jorden om,
i svake leirkar bor.
 
4. 
Herlig budskap! Vi har funnet ham!
Bring det ut til alle land,
så de sørgende kan se Guds lam,
i ham de trøstes kan.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

57: Det lønner seg Jesus å tjene

1. 
Det lønner seg Jesus å tjene med flid
og ofre til ham både evner og tid.
Ei annet i verden tilfredsstille kan,
hos ham finnes glede og fred som er sann.
 
2. 
Det lønner seg skatter å samle hos Gud,
der tyver ei makter å gjøre innbrudd.
Ei rust eller møll vil fortære dem der,
for bare i Jesus det sikkerhet er.
 
3. 
Det lønner seg daglig å ofre vårt alt
og gjøre hans vilje som han har befalt.
Når trofast vi tjener til Herrens behag,
da gledes hans hjerte, ja, dag etter dag.
 
4. 
Det lønner seg daglig å dø til seg selv
og la ham få råde, for han vil vårt vel.
Snart skal vi ham møte; og hva vil da skje?
Vil vi være rede vår Frelser å se?
 
forfatter→ James Craig
komponist→ A. J. Gordon
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Clarendon Street
toneart→ F
taktart→ 4/4

58: Jesus ene er vårt budskap

1. 
Jesus ene er vårt budskap,
Jesus skal vårt emne bli.
Vi vil kun opphøye Jesus,
ham alene skuer vi.
 
kor
Jesus ene, Jesus alltid,
ham vi priser, Livets ord,
vår Forsoner, Helliggjører,
herlighetens Konge stor!
 
2. 
Jesus ene er vår Frelser,
all vår skyld han tok på seg.
Sin rettferdighet han gir oss,
styrke til å gå hans vei.
 
3. 
Jesus ene er vår styrke,
han i våre hjerter bor.
Vi behøver aldri frykte,
for han gir oss nåde stor.
 
4. 
Jesus ene er vår Herre,
til hans gjerning er vi kalt.
Ham alene vil vi tjene
med de få han har utvalgt.
 
forfatter→ Albert B. Simpson
komponist→ J. H. Burke
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 9/8

59: Jesus i dag, i går

1. 
Jesus i dag, i går,
og inn i fremtids år,
den samme er.
I ringhet fødtes han,
og høy var ei hans stand.
Kun han er veien sann,
Guds Sønn så kjær.
 
2. 
Jesus mitt hjerte ta,
og meg som tjener ha
fra dag til dag.
Må all min lengsel bli
å glad og villig gi
mitt liv på livets sti,
til ditt behag.
 
3. 
Guds barn i tusentall
om tronen samles skal
for Gud en gang.
Når fri fra kamp de står
og død ei lenger rår,
da alle synge får
de frelstes sang.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Olivet
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

60: Samme Jesus

1. 
Samme Jesus, samme Jesus,
som ved Sikars brønn en gang
talte ord lik nådestrømmer
som fra Livets kilde sprang,
banet vei til synderhjertet
så det slo med nye slag–
se, han ennå er den samme
som ved Sikar enn i dag.
 
2. 
Samme Jesus, som om natten
under stormens ville sang
nærmet seg disippelbåten
på Tiberias sjø den gang,
og sa mildt til de forsagte:
«Frykt da ikke, det er meg!»
Med den samme fredens hilsen
nærmer han seg meg og deg.
 
3. 
Samme Jesus, som på korset
for vår synd har ofret seg,
samme Jesus, samme Frelser,
elsker ennå deg og meg.
Han, som blodet sitt har utgytt,
nå for Fad’rens åsyn står.
Han for evig er den samme,
ja, i dag, slik som i går.
 
forfatter→ Lina Sandell
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

61: Det finst ein port

1. 
Det finst ein port som open står
til Kristi nåderike.
Frå krossen hans ein bodskap går
om kjærleik utan like.
 
kor
Så djup ein kjærleik, Gud, hjå deg,
at porten open står for meg,
for meg, for meg,
han open står for meg!
 
2. 
Han open står for kvar ei sjel
som ser si synd i smerte,
for ung og gamal, fri og træl,
for kvart eit sorgfyllt hjarte.
 
3. 
No er han open, skund deg inn,
la fienden ei hindre!
Ber krossen no, og krona vinn,
som Gud gjev borna sine.
 
4. 
Vi krona får, då skal vår kross
oss ikkje meire tyngje.
Hans kjærleik som forlikte oss,
vi evig skal lovsyngje.
 
komponist→ Silas J. Vail
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 6/8

62: Min Hyrding er kjærleg

1. 
Min Hyrding er kjærleg og god.
Alt eg treng, han rikeleg gjev meg.
Og hans milde røyst gjev meg fryd og trøyst,
eg fylgjer han på heimveg.
 
kor
Han meg kallar til seg ei stund i løynd
for å skjerma meg frå alt kiv.
Eg får himmelsk løn når eg er i bøn.
Han styrkjer mitt indre liv.
 
2. 
Eg vantar ’kje noko på jord
når eg er med Jesus på fjellet.
Under dagsens brann, då eg nyta kan
ein svaledrikk frå vellet.
 
3. 
I tider når eg er i naud,
og når natteskuggar vert lange,
då han styrkjer meg og vil visa veg.
Hans kall til meg er mange.
 
4. 
Hans medynk og godleik er stor,
som ei elv som flyt i all æva.
Han meg elskar så, eg til slutt skal få
med han i him’len leva.
 
komponist→ C. Austin Miles
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/4

63: Jeg så lenge søkte

1. 
Jeg så lenge søkte etter
ro i mitt sinn.
Stadig fram i synd jeg vandret,
hjelpeløs, blind;
bad og stred for lys å finne,
for tilgivelse å vinne.
Skyen vek dog ingensinne
før Jesus kom.
 
2. 
Skjul jeg funnet har i Jesus,
skjønn, liflig ro.
Nå kan jeg av ham beskyttet
i trygghet bo.
Fienden vil legge snarer.
Herren frir fra alle farer.
Jeg ham lyder og erfarer
fred, fred i ham.
 
3. 
Jeg har funnet ham som frelser
fra synd og fall.
Han, den rene og den skjønne,
han seire skal.
Med sin hjelp han til meg iler
for å slukke Satans piler.
Jeg er hans og i ham hviler-
å, glede stor!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ A. W. Beatty
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Caritas
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

64: Vi vil visne

1. 
Vi vil visne likesom blomsten,
som i går stod herlig i sin prakt.
Se, hvor mange dør i hver time!
Over livet er gravens skygge lagt.
 
kor
Ja, vi haster, vi kan aldri,
aldri leve livet om igjen.
Å, hvor tungt å se at så mange
lar sitt liv uten tanke svinne hen!
 
2. 
Våre dager er som en skygge,
gjennom dødens dal vi vandre må.
Verdens gleder varer ei lenge,
jordisk håp skal ved livets slutt forgå.
 
3. 
I din ungdom må du ei glemme:
Du får ei igjen de tapte år.
Fram med tidens strømmer vi iler,
alle snart på den andre stranden står.
 
4. 
Tenk på Jesu sorger og trengsler!
Han for oss har vandret smertens vei.
Trett og ensom led han på korset.
Skal hans kjærlighet være spilt på deg?
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Mary Naline
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

65: Når prøvestunden kommet er

1. 
Når prøvestunden kommet er,
og tornene meg sårer her,
da er den tanken alltid kjær:
Du tenker, Gud, på meg.
 
kor
Du tenker, Gud, på meg.
Du tenker, Gud, på meg.
Ja, trygg jeg er når du er nær
og tenker, Gud, på meg.
 
2. 
Om livets byrder tunge blir,
og jeg i harde kamper strir,
den tanken alltid trøst meg gir:
Du tenker, Gud, på meg.
 
3. 
La skyer komme, skyer gå!
Er dagen solrik eller grå,
det hjelper meg å vite få:
Du tenker, Gud, på meg.
 
forfatter→ Edward Mund
komponist→ E. S. Lorenz
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

66: Gud om du vil misgjerninger

1. 
Gud, om du vil misgjerninger gjemme,
hvem kan da for ditt åsyn bestå?
Nei, du vil våre synder forglemme
når vi beder og veien vil gå.
 
kor
I et ydmykt og sønderknust hjerte,
hos en villig og nedbøyet ånd,
tar, o Gud, du med glede din bolig;
for en sådan får hjelp av din hånd.
 
2. 
La oss akte på prisen, den høye,
hvormed Frelseren kjøpte oss fri.
Hjelp oss, Fader, vår vilje å bøye,
så vårt offer deg glede vil gi.
 
3. 
Og når tanken og munnen vil dømme
nær og fjern, både neste og venn,
må den tanke oss holde i tømme:
Kun den rene kan først kaste sten.
 
4. 
Lær oss Herre, å elske hverandre,
så ditt ord i oss oppfylles må.
Hjelp oss daglig i lyset å vandre,
så fra synd vi kan renselse få.
 
forfatter→ Gunnar Syversen
komponist→ L. J. Lund
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Colibri
toneart→ F
taktart→ 4/4

67: Jeg trenger deg hver stund

1. 
Jeg trenger deg hver stund,
min Herre kjær.
Ei noen røst som din
til trøst meg er.
 
kor
Ja, deg hver stund jeg trenger,
hver en stund deg trenger.
Velsign meg du, min Frelser.
Jeg kommer til deg.
 
2. 
Jeg trenger deg hver stund,
så vær meg nær!
I alle fristelser
min styrke vær!
 
3. 
Jeg trenger deg hver stund,
lær meg din vei!
Ditt rike løftesord
oppfyll i meg!
 
4. 
Jeg trenger deg hver stund,
ja, deg Guds Sønn.
Så gjør meg helt til din,
det er min bønn.
 
forfatter→ Annie R. Hawks
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

68: Jesu dyrebare fotspor

1. 
Jesu dyrebare fotspor
viser meg Guds sanne vei,
som en varde tent i mørket
med en himmelsk glans om seg.
 
kor
Jesu dyrebare fotspor
er en skatt for meg her nede.
Bort fra synd og verdslig glede,
opp til Gud de viser vei.
Jeg vil følge, Frelser, der du leder meg.
 
2. 
Jesu dyrebare fotspor
visshet om det rette gir,
er en hjelp i livets stormer
og fra angst og tvil meg frir.
 
3. 
Jesu dyrebare fotspor,
jeg ved tro kan følge dem.
Går jeg enn i tåredalen,
de meg sikkert fører frem.
 
4. 
Må jeg prise, kjære Frelser,
dine dyre fotspor mer,
og deg følge der du leder,
til ditt åsyns glans jeg ser.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ J. R. Thomas
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

69: I sin miskunnhet Gud

1. 
I sin miskunnhet Gud elsket verden,
og sin Sønn, den enbårne, han ga,
så vi ei skal fortapes på ferden,
men i Jesus et evig liv ha.
 
2. 
Jesus kom ikke hit for å dømme.
Han for oss ble Guds ofrede Lam,
så vi skulle Guds kjærlighet skjønne
og få frelse ved troen på ham.
 
3. 
Den som tror, skal ei komme for dommen.
Han fra døden til livet har gått,
og fra mørke til lys er han kommen.
Han for synd har tilgivelse fått.
 
4. 
Hold deg ikke i mørket tilbake,
i din trelldom og ufred og skam!
Herrens frihet og fred kan du smake
ved å følge Guds elskede Lam.
 
5. 
Om hans røst da i dag når ditt hjerte,
gi deg over i Frelserens favn!
Han har kjøpt deg fra synden med smerte,
la ham skrive i him’len ditt navn!
 
komponist→ Norsk folketone
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

70: Sølv og gull har ei

1. 
Sølv og gull har ei meg løskjøpt,
det har Kristi dyre blod.
Hvilket offer, uvurderlig,
som ble gitt av Fad’ren god!
 
kor
Det var Jesus, min Frelser,
som så villig livet ga.
Kjærlighet som ei kan fattes,
viste han på Golgata.
 
2. 
Jeg er løskjøpt, vil ei spille
tid og evner som jeg får.
Kraft han gir til hver en byrde,
ved hans hjelp jeg alt formår.
 
3. 
Jeg er løskjøpt, og vil leve
livet her til Guds behag.
Tid og krefter fort forsvinner,
lang er ei min arbeidsdag.
 
4. 
Jeg er løskjøpt – hvilken nåde!
Større kjærlighet fins ei.
Guds enbårne Sønn, den rene,
lot seg ofre, ja, for meg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Chas. J. Butler
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

71: Nå er det tiden

1. 
Nå er det tiden Gud deg søker,
du som på øde veier går,
en tid når Herren til deg taler,
og foran hjertedøren står,
og foran hjertedøren står.
 
2. 
Nå er det tiden Hyrden kaller
på tapte får som farer vill,
en tid når han dem kjærlig samler,
for dem han satte livet til,
for dem han satte livet til.
 
3. 
Den tid vil komme når han slutter
å rope så: «Kom hit til meg!»
en tid når han ei mer formaner
den sjel som han har kjøpt til seg,
den sjel som han har kjøpt til seg.
 
4. 
Den tid kan komme når du roper
med høylytt røst til Gud i bønn,
en tid når du vil felle tårer
om ikke du mottar Guds Sønn,
om ikke du mottar Guds Sønn.
 
5. 
Om dette blir den siste gangen
at Herren taler så til deg,
så stans, og vend deg fra de mange
som ennå vandrer mørkets vei,
som ennå vandrer mørkets vei.
 
forfatter→ Edgar Carlson
komponist→ Heinrich Pfeil
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

72: Gud gir frelse

1. 
Gud har alltid villet vinne hver en sjel
til å få i livets sanne vei sin del.
Det er det han tilbyr i sitt løftes ord.
Du kan leve Jesu Kristi liv på jord.
 
kor
Gud gir frelse kun i Jesus Krist,
daglig seier over synd for visst.
Må i ord og liv han æret bli,
vandre i hans fotspor, og han fred vil gi.
 
2. 
Noen lever livet etter jordisk bud.
Gjennom gjerninger de tror de kan nå Gud.
Selv de beste må få liv på ny fra ham,
ellers vil de en gang stå igjen med skam.
 
3. 
Venn, vær ærlig og til Gud ditt liv helt gi!
La hans Sønn bli Herre, velg den smale sti!
Frykt ei for å ta hans navn og tjen ham nå.
Kraft ifra det høye vil du daglig få.
 
forfatter→ Willie Hughes
komponist→ E. O. Excell
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

73: Fins det ei lys

1. 
«Fins det ei lys,» spør mange blant oss engst’lig,
«som lede kan min fot på livets vei?»
«Fins det ei lys, for jeg i mørket vandrer,
og verdens synd og tomhet tretter meg?»
 
2. 
Se livets lys fra Jesus ennå skinner.
«Jeg veien er,» slik taler han til deg.
Tvilende sjel, la ikke noe hindre!
Vend om til ham og gå den rette vei!
 
3. 
Jesus er lyset i den mørke verden.
Du trenger ei i mørket mer å bli.
Motta ham nå, så han kan bli din frelser.
Kraft til å bli Guds barn vil han deg gi.
 
4. 
En liten stund vil lyset for deg skinne.
Følg ham, og du vil samfunn med ham få.
Gjør valget nå, før mørket deg omslutter
og du får høre: «Bort ifra meg gå!»
 
forfatter→ Alex Walker
komponist→ Hubert P. Main
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 2/4

74: Å sjel, om du bare

1. 
Å sjel, om du bare fikk kjenne
den vennen som har deg så kjær!
Da ville du fylles med glede
og fryd som usigelig er.
Ja, visste du om alle skatter
som han ville bringe til deg,
da ville du søke hans vennskap
og vandre hans liflige vei.
 
kor
Den venn som deg elsker er Jesus,
fra himmelen kom han, Guds Lam.
Han leder deg trygt gjennom livet,
om kun du vil vandre med ham.
 
2. 
Har aldri du merket hvor øde
ditt liv er foruten den venn,
at år etter år bare svinner
i tomhet så gledesløst hen?
De roser du hittil har plukket,
har bleknet og visnet så fort.
Og fremfor deg venter i mørket
det evige dødsrikets port.
 
3. 
Tenk over hvor mye han tilbyr,
og akt på hans kjærlige kall!
Ditt liv vil han forme og smykke
med blomster som visne ei skal.
Du samler deg skatter i him’len
når sammen med Jesus du går.
Og siden, når livet er omme,
livskronen for evig du får.
 
forfatter→ Peter L.Svinth
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

75: Hvem er han

1. 
Hvem er han, den konge stor,
som forkynner livets ord?
Han vil evig håp deg gi
og fra synd deg sette fri.
Komme kan da hvem som helst
til hans rike og bli frelst.
 
2. 
Hvem er han som ønsker nå
ord i hjertet ditt å så?
Himmeriket du da får,
og hans makt i livet rår.
Kristus vil din konge bli,
over synd deg seier gi.
 
3. 
Hvem er han som villig gir
makt til dem som i ham blir,
sender lys på deres vei,
som i synd forviller seg.
Himmeriket bringes nær
og gir fred som evig er.
 
4. 
Jesus til din konge gjør!
Åpne for ham hjertets dør!
Han er verd å tronen få,
all din synd på ham her lå.
Da med ham evindelig
skal du i hans rike bli.
 
forfatter→ Gladys Porteous
komponist→ J. E. Gould
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

76: Jeg et liflig budskap

1. 
Jeg et liflig budskap hørte,
da vi var i dødens land.
Evig håp til meg det førte,
fred og fryd og hvile sann.
Jeg for deg har grått og ventet,
lød en stemme til meg hen.
Vend deg bort fra synd og møye.
Jeg er hver en synders venn.
 
2. 
Ofte dypt mitt hjerte grunnet
i mitt bange, arme bryst
på det budskap, ømt opprunnet,
inntil alt for meg ble lyst.
Jeg falt ned for ham beseiret
og ble hans, ja, evig hans.
Sjelen min med glede fyltes,
glede jeg ei visste fans!
 
3. 
Evig liv i ham jeg eier,
hjertets sår, det legte han.
Håp, guddommelig med seier,
gav han meg, og livets vann.
Bannlyst er alt hat, all ondskap.
Stolthet er òg fjernet nå.
Når han en gang henter sine,
skal jeg ved hans side stå.
 
4. 
En gang eng’lens røst vil byde
når på hav og jord han står.
Da til alle vil det lyde:
«Endt, ja, endt er nådens år!»
Skal på fjellene du rope:
«Skjul meg for hans åsyns prakt!»,
eller skal hans blod deg verne
gjennom nådens rike makt?
 
forfatter→ James Jardine
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

77: Fortell det gamle budskap

1. 
Fortell det gamle budskap,
det beste her på jord,
om Jesu makt og nåde
og kjærligheten stor.
Fortell det ganske enkelt,
som til et lite barn,
for jeg er trett og såret,
omspent av syndens garn.
 
2. 
Fortell det langsomt til meg,
og la det trenge inn,
så ordet om forløsning
går dypt i sjel og sinn.
Fortell det ofte til meg,
for jeg kan glemme fort,
som morgendoggens friskhet
ved middagstid går bort.
 
3. 
Fortell det jevnt og stille,
men legg dog alvor til.
Husk på jeg er en synder
som Jesus frelse vil.
Fortell meg stadig om det,
så virkelig hans røst
i alle livets trengsler
kan gi meg ro og trøst.
 
4. 
Fortell det samme budskap
når frykten er meg nær,
og denne verdens gleder
er blitt meg altfor kjær.
Når evighetens klarhet
opprinner med sin fred,
for siste gang fortell meg
om Jesu kjærlighet.
 
komponist→ H. R. Bishop
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 2/4

78: Å, kjære Gud

1. 
Å, kjære Gud, se, nattens skygger faller,
om bare dagen ei så snart svant bort!
Se, hvite marker– folkeslag oss kaller,
så stor er høsten, og så lite gjort!
Men kaller du når åkeren blir skåret,
eller når aks blir sanket inn til deg,
eller når gylne nek i hus blir båret,
hjelp meg da, Herre, glad å svare: «Her er jeg!»
 
kor
Å, skal ved natt din gjenkomststund opprinne,
eller ved dag– ved stille aftentid?
Kom til ditt rike når din tid er inne,
men kom meg da i hug, jeg ber så inderlig.
 
2. 
I fordums dager folk deg ville følge,
tross dagens hete, nattens mørke gru,
tross farene på havets ville bølge;
jeg deres kår vil dele glad i hug.
Salv meg, så jeg kan samle inn i laden;
bevar du meg, så jeg ei sprede må,
men samle hjem til deg i himmelstaden,
hvor møll og rust ei er og tyver ei kan nå.
 
3. 
Med frelsens budskap glad jeg går til andre;
for det er best, skjønt minst blant dine små,
å tjene ydmykt og med dine vandre,
å søke rede på min plass å stå.
Hjelp meg å holde, til min tid er omme,
ditt ord og bud, som liv har skjenket meg,
og hviler jeg i graven ved ditt komme,
da vekk meg og et evig liv meg gi hos deg!
 
forfatter→ John Martin
tonehøyde→ B₃
melodi, navn→ Londonderry Air
toneart→ C
taktart→ 4/4

79: O Gud, du ser mitt hjerte

1. 
O Gud, du ser mitt hjerte
og alt som bor i meg.
Hjelp meg i fryd og smerte
å alltid følge deg.
 
2. 
Du ser den skjulte tanke
ifra din himmelsal.
La meg ei ensom vanke
i dødens skyggedal.
 
3. 
Du vokter òg mitt øye,
mitt øre og min munn.
Vil du ifra det høye
meg skjerme hver en stund.
 
4. 
Min fot og mine hender
styr rett, jeg ber deg, Gud.
Og hvor du da meg sender,
jeg følger glad ditt bud.
 
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

80: O Jesus, lær meg velge rett

1. 
O Jesus, lær meg velge rett.
Jeg mange valg foran meg ser,
og hvert vil føre til et mål,
så hjelp meg velge rett, jeg ber.
Du valgte rett i unge år,
og alt som nå vil friste meg,
var mangedobbelt på deg lagt.
Jeg derfor ber om hjelp fra deg.
 
kor
O Jesus, lær meg velge rett;
for hvert et valg ditt råd meg gi.
Hjelp meg å velge som jeg bør,
før mine dager er forbi.
 
2. 
O Jesus, lær meg velge rett,
for jeg er kun et lite barn
i verdens gåtefulle spill
med mørke, død og syndens garn.
De nytelser som verden byr,
og målene den setter seg,
du, Jesus, ei berørtes av.
Jeg ønsker mer å likne deg.
 
3. 
O Jesus, lær meg velge rett.
Så glad jeg er at du forstår
den strid et ungdomshjerte har,
hvis vei blant mange snarer går.
Og om jeg ei det fatter nå,
jeg skal når livet er forbi
forstå hvorfor du lærte meg
å velge livets smale sti.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ T. F. Westendorf
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

81: Lev for Jesus

1. 
Lev for Jesus, for alt annet
er ei verdt å kalles liv!
Til den vennen fremfor andre
helt og fullt ditt hjerte gi.
 
2. 
Lev for Jesus! Verdens ære,
rikdom, herlighet og glans
aldri kan ditt hjerte bringe
slik en stille fred som hans.
 
3. 
Lev for Jesus! La ham eie
livets skjønne ungdoms vår!
Gi ham all din manndoms styrke,
ja, og alderdommens år!
 
4. 
Gi deg helt! Det er hans vilje.
Selv han gav seg helt for deg,
da han fattig og foraktet
gikk her nede korsets vei.
 
5. 
Gi deg helt! Og vit at ingen
ennå angret har på det.
Lev for Jesus til du en gang
får som lønn hans åsyn se!
 
forfatter→ Lina Sandell
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

82: De ting som vi skuer

1. 
De ting som vi skuer, så hurtig forgår,
de er ikke evige, de ei består.
Til himmelske ting står vårt hjertes attrå,
det øret ei hørte, det øyet ei så.
 
kor
Vi skuer frem mot målet
og vandrer på veien mot løftenes land.
For der skal de trofaste hvile,
helt frigjort på himmelens strand.
 
2. 
De prøvelser som vi nå har for en tid,
bereder for oss etter jordlivets strid
en fylde av herlighet hos Herren Gud,
om vi holder ut og bevarer hans bud.
 
3. 
En dag blir vår jordiske bolig brutt ned,
vår tid her på jorden, den iler av sted.
Men vi skal i herlighetsglansen oppstå,
av Herren udødelig legeme få.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

83: Hvor gåtefull var

1. 
Hvor gåtefull var livets vei
om Kristus ei hadde levd for meg.
I ord og gjerning viste han
hvordan jeg Gud behage kan.
 
2. 
Det håpløst ville vært for meg
om Kristus ei hadde ofret seg.
Sitt blod gav han på Golgata
så evig håp jeg kunne ha.
 
3. 
Jeg kunne ikke gå Guds vei
om Kristus ei bolig fikk i meg.
Hans liv i meg gjør at jeg kan
i ord og gjerning ligne han.
 
4. 
Mitt hjerte ofte engster seg,
men Kristus i forbønn går for meg.
Til nådetronen vil jeg gå
og fred fra Gud i hjertet få.
 
5. 
Jeg har ei her mitt rette hjem,
til Kristus skal komme ser jeg frem.
Og når ved døden jeg blir kalt,
da svarer jeg: Han er mitt alt.
 
forfatter→ Gladys Porteous
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Woodworth
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

84: Gud vil tale til den ringe

1. 
Gud vil tale til den ringe
som et ydmykt hjerte har,
og som lengter i sitt indre
etter Gud, sin venn og far.
Han vil tale ord som hjelper,
ord som stormen stille kan.
Bare han formår å frelse
om vi vil forbli i han.
 
kor
Salv du mine øyne, Herre,
så av deg jeg lære kan.
La meg være din disippel,
trofast, villig, ren og sann.
 
2. 
Han vil tale til den trette
som i striden segner ned.
Tunge byrder vil han lette,
styrke gi i kjærlighet.
Folket før i tiden jublet
når de hørte Herrens røst.
Ennå vil han bringe seier,
og den trette gi sin trøst.
 
3. 
De hovmodige han trosser,
de som i seg selv er rik.
Herre, må du oss bevare
fra å bli en sådan lik.
Gi oss hunger i vårt hjerte
etter din rettferdighet.
Gud, vil du iblant oss være,
tross all vår uverdighet.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

85: Snart er den svunnet

1. 
Snart er den svunnet, livsdagen kort.
Likesom skyggen forsvinner den fort.
Dager og år i hast renner ut.
Hva har jeg gjort for min Frelser og Gud?
 
2. 
Tiden å virke snart er forbi.
Natten, den kommer og borte er vi.
Fader, i nåde gi da til meg
lyst til å virke, helt ledet av deg.
 
3. 
Hastig vi vandrer mot gravens rand
for å forsamles på evighets strand.
Der skal vi fremstå for Herren stor
og av ham dømmes for gjerning og ord.
 
4. 
Bedende, Herre, kommer vi frem:
Vær du vår styrke på vandringen hjem!
Hjelp du oss, Gud, å seire hver dag,
så at vi lever til ditt velbehag.
 
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 9/8

86: Trette barn, vend bort

1. 
Trette barn, vend bort fra synden,
steng ei hjertet mer!
Våkn nå opp fra lykkedrømmen,
åpne, Jesus ber!
 
kor
Ja, når livets lampe brenner,
og utrakte er hans hender,
ja, før nådedagen ender:
åpne hjertets dør!
 
2. 
Når din Frelsers ord deg rører,
steng ei hjertet mer!
Og når nådens kall du hører,
åpne, Jesus ber!
 
3. 
Mens han vennlig deg innbyder,
steng ei hjertet mer!
Frelse gir han om du lyder,
åpne, Jesus ber!
 
4. 
For den fryd som ei forsvinner,
steng ei hjertet mer!
For den fred du i ham finner,
åpne, Jesus ber!
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

87: Det er en vei

1. 
Det er en vei, den smale vei,
den leder hjem til Gud,
en fredens vei, en hellig vei
i kjærlighetens bud.
 
kor
Mitt hjertes lengsel er at jeg
den veien finne må.
Gud, hør min bønn og hjelp meg til
den sanne vei å gå.
 
2. 
Om livets vei vi finne vil,
vår synd vi må oppgi.
Kun de som rene hjerter har,
kan gå på livets sti.
 
3. 
Det er en vei, en ydmyk vei,
en sannhets, nådes vei,
en vei i Guds rettferdighet
der «jeget» trives ei.
 
4. 
Fullkommen er Guds vei på jord,
som vi kan vandre på.
Og de som lider med ham her,
skal ærens krone få.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 6/8

88: Er ditt hjerte ei rørt

1. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
på korset dødsangsten utstod?
Han var hånet og slått og elendig.
Han løskjøpte deg med sitt blod.
 
kor
I dypeste angst og kvaler han var
da sitt liv han lot ofre i døden.
For deg og for meg alt han bar!
 
2. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
din smerte og skyld tok på seg,
da han kjøpte en evig forløsning
med frelse og frihet for deg?
 
3. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
i dag vandrer veien forbi,
at i nåde han rekker deg hånden
og sier: Jeg kjøpte deg fri?
 
4. 
Er ditt hjerte ei rørt av at Jesus
som dommer skal komme til jord?
Hvordan vil det da gå deg den morgen
når alt skal til doms på hans ord?
 
komponist→ Frank M. Davis
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

89: Å trette sjel

1. 
Å trette sjel, Gud kaller deg.
Han over deg forbarmer seg.
Stå opp og svar ham- nøl nå ei:
Jeg Kristus velge vil i dag.
 
2. 
Din sjel ei lenge bolig har
i dette svake støvets kar.
Snart blir du dødens engel var:
Han henter deg, han henter deg.
 
3. 
Selv om du har forvillet deg
langt bort fra Gud på syndens vei,
så ønsker han det svar fra deg:
Jeg Kristus velge vil i dag.
 
4. 
Se, Jesus står og banker på.
Å, la ham ei forbi deg gå,
men uten nøling svar ham nå:
Deg, Kristus, velger jeg i dag.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

90: Jesus som Konge

1. 
Jesus som Konge skal komme!
Budskapet lyder på jord.
Dagen og timen vet ingen,
dette går fram av Guds ord.
Mange på budskapet tviler,
nekter å tro det skal skje.
Løftene kan ikke svikte,
snart finner gjenkomsten sted.
 
kor
Jesus i himmelens skyer skal komme,
Gud være æret i all evighet!
 
2. 
Snart skal hvert øye få se ham,
Jesus i ære og makt.
Da skal hvert menneske knele
fremfor hans herlighets prakt.
Mørke og ondskap må vike
når Jesus kommer på ny.
Salig er dagen vi venter,
fredsrikets morgen skal gry.
 
3. 
Hjelp oss, vår Far og vår Herre,
du som i himmelen bor,
rede å være når Jesus
kommer i herlighet stor.
Hjelp oss i bønnen å våke,
aldri bli trett av å be!
Må vi da vente tålmodig
inntil vi Jesus får se.
 
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ (Whispering Hope)
toneart→ C
taktart→ 6/4

91: Ransak meg, Gud

1. 
Ransak meg, Gud, min gjerning prøv,
ja, prøv meg mer og mer!
Og la meg se mitt hele liv
som du, o Gud, det ser.
 
2. 
Ransak den skjulte tankegang
og hvert motiv jeg har.
Tilgi hver synd, hvert selvisk ord
som hjertet mitt opptar.
 
3. 
Ransak inntil ditt blikk av ild
har gjennomskuet meg,
og jeg av nåden bøyes ned
i ydmykhet for deg.
 
4. 
Så lærer jeg å skjønne mer
hva jeg i Kristus har:
en kjærlighet uendelig,
så rik og underbar.
 
forfatter→ Francis Bottome
komponist→ Asa Hull
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

92: Se, en grense er satt

1. 
Se, en grense er satt om du Herren motstår,
da av ham du ei lenger blir kalt.
Du som iler fremad i de lystglades rad,
har du regnet, har du regnet med alt?
 
kor
Har du regnet med alt når hver livsdag er talt.
Tenk om sjelen gikk evig fortapt!
Har du grensen mon nådd, kanskje over den gått,
har du regnet, har du regnet med alt?
 
2. 
Skal det evige morgenskjærs strålende håp
for en kortvarig lyst bli betalt,
for den dårende glans og berusende sans?
Har du regnet, har du regnet med alt?
 
3. 
Mens Guds miskunnhets dør holdes åpen for deg,
før Guds kjærlighets livssol er dalt,
å, vend om fra din vei! Hvisk: «Jeg kommer til deg!
Jeg har regnet, jeg har regnet med alt.»
 
forfatter→ A. J. Hodge
komponist→ A. J. Hodge
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

93: Min Frelser, hvile

1. 
Min Frelser, hvile har du lovt,
jeg ønsker den å få.
Skjønn hvile, når jeg lydig er,
kan jeg i deg oppnå.
 
2. 
Mitt eget jeg og verden ond
så ofte mot meg står
og kommer mellom deg og meg,
så jeg ei hvile får.
 
3. 
Så ofte fienden med list
på meg vil legge bånd
og få meg til å tvile på
din trygge, sterke hånd.
 
4. 
En hellig hvile søker jeg
helt fri fra syndens makt.
Jeg ønsker at mitt liv må bli
deg, Herre, underlagt.
 
5. 
Jeg gir meg over i din hånd
i tillit til ditt ord.
Utfør i meg ditt underverk,
du allmakts Gud så stor.
 
forfatter→ Eliza H. Hamilton
komponist→ H. C. G. Moule
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

94: Kom hit

1. 
«Kom hit,» lyder Meisterens røyst,
«og lær av meg!» seier han deg.
Det ventar ei kvile og trøyst
om han får visa deg veg.
 
kor
Kom no, kom no!
Kom og få ro for di sjel!
Høyr, Meisteren kallar på ny:
«Å, kom, få ro for di sjel!»
 
2. 
I livet fins uro og kiv,
og bører som tyngjer di sjel.
Lær kva som har verd for ditt liv
av han som vil deg alt vel.
 
3. 
Guds fred kjem til alle som vil
ta lærdom av Meisteren god.
Forlating for synder dertil
du får i Frelsarens blod.
 
forfatter→ Hugo Johnson
komponist→ P. P. Bilhorn
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

95: Har du mål for din vandring

1. 
Har du mål for din vandring
under livsdagen lang?
Skal ditt håp og din lengsel
oppfylt bli noen gang?
Er du ofte blitt skuffet
over verden så tom,
når du uten din Frelser
vandrer ørkesløst om?
 
2. 
Gud har mål for din vandring.
Frelsesplanen er klar.
Himmelveien er banet,
porten åpnet han har.
Du ble frigjort da Jesus
gav på korset sitt blod.
Engleskaren deg venter,
står du ennå imot?
 
3. 
Er det sant som du sier
at Guds Sønn gav sitt blod,
slik at veien ble åpnet?
Herre, hjelp meg å tro!
Jeg har vandret i mørket,
ødslet krefter og tid,
for jeg så ikke veien
ut av tomhetens strid.
 
4. 
Nå er himmelen målet,
og nå lengter jeg dit.
Fred og glede jeg søker,
frelseskledningen hvit.
Størst av alt blir å skue
Jesus Kristus, Guds Lam.
For mitt håp og min lengsel
skal bli oppfylt av ham.
 
forfatter→ L. J. Lund
komponist→ Harry Redman
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/4

96: Led meg til et liv

1. 
Led meg til et liv, å Herre,
hvor jeg ser din kjærlighet.
La meg ledes av deg, Frelser,
du som lønner trofasthet.
Du meg kaller, jeg vil ile,
verdens lyst skal ei bestå.
Bare du kan gi meg hvile.
Til deg, Frelser, vil jeg gå.
 
2. 
All min lengsel står til Herren,
jordisk lyst ei hindrer meg.
Kun til Jesus jeg meg klynger,
han som lyser opp min vei.
For en salig fryd og glede
å få høre Jesus til!
Han i lyset vil meg lede,
tro mot ham jeg være vil.
 
3. 
Noe bedre kan ei tenkes
enn de skatter han vil gi.
Må jeg trofast for ham leve
og i styrken hans forbli.
Jeg vil vandre i hans lære
til jeg ser hans åsyns glans.
Da skal jeg med ham få være
der i herligheten hans.
 
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 9/8

97: Lytt til Jesu røst

1. 
Lytt til Jesu røst som kaller,
du som ro ei har.
For din skyld han led og døde,
korsets skam han bar.
 
kor
Hør ham! Hør ham!
Gå ei bort, min venn!
Villig, tillitsfullt til Jesus
kom og gi deg hen!
 
2. 
Du til verdens gledeskilder
ofte vendt deg har,
håpet der å slukke tørsten
som i hjertet var.
 
3. 
Vil du ei hans stemme høre?
Jesus har deg kjær?
Han fra ondt vil deg bevare
og deg være nær.
 
4. 
Om du hjertet gir til Jesus,
vender om i tro,
han ved Ånden deg besegler
og i deg vil bo.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

98: Mens så herlig allting

1. 
Mens så herlig allting blomstrer
under livets korte vår,
tenk på Jesus, han din Frelser,
som for hjertets dør nå står.
 
kor
Åpne hjertet før enn høsten
feier alle blomster bort.
Skynd deg da mens solen skinner,
solskinnsdagen er så kort.
 
2. 
Han med tålmod står og venter
utenfor ditt hjerte enn’.
Husk at han vil ikke alltid
stå og vente der, min venn.
 
3. 
Men forsømmer du å åpne,
må han sorgfull fra deg gå.
Og når livets høst er kommet,
ensom du i sorg vil stå.
 
4. 
Ifra venner må du skilles,
snart du står ved dødens port.
Se, ditt liv som blomsten visner,
livets dag i hast flyr bort!
 
forfatter→ Carl Boberg
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/8

99: Tynget av byrder

1. 
Mange så tynget av byrder er,
hvile de kan ikke finne.
De kunne gledes i Jesus kjær,
livet, det evige, vinne.
 
kor
Liv, liv, ja, evig liv,
livet er Jesus alene.
Liv, liv i overflod
får du av Frelseren ene.
 
2. 
Hvorfor gå lenger og bære på
sorger som Jesus vil fjerne?
Åpne ditt hjerte og glede få,
livet han gir deg så gjerne.
 
3. 
Syndige gleder si nå farvel,
velg så din Frelser alene!
Vend deg til livet og berg din sjel,
velg ham med glede å tjene!
 
forfatter→ Wm. Leslie
komponist→ J. M. Bonnar
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

100: Langt fra Gud

1. 
Langt fra Gud og nådens frelse
vandret jeg, en fattig trell.
Da jeg trøst og håp ei hadde,
talte Jesus til min sjel.
 
kor
Kjære Jesus, du min Frelser,
deg alene følger jeg.
Jeg din tjener her vil være;
tal du ved ditt ord til meg!
 
2. 
Røsten hans mitt hjerte rører:
Følg meg trofast dag for dag!
Gjennom prøvelser og møye
vinner du mitt velbehag.
 
3. 
Barn, forlat du dine veier,
la meg daglig lede deg!
Vend deg bort fra synd i verden,
jordisk lyst og dødens vei!
 
4. 
For din skyld jeg felte tårer
ensom i Getsemane.
Ja, på Golgata jeg døde
for å frelse syndere.
 
komponist→ Henry T. Smart
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

101: Søk din Fader

1. 
Søk din Fader, til ham gå i lønndom,
og fortell hva i hjertet ditt er!
Be om kraft til å helt vinne seier
over alt som vil tynge deg her,
over alt som vil tynge deg her.
 
2. 
Jesus seiret da han var i verden,
over alt som til hindring ham var,
for sin kraft fra det høye han eide,
så at korset sitt villig han bar,
så at korset sitt villig han bar.
 
3. 
Hjelp oss, Herre, å gjøre det samme,
som et offer oss villig gi hen,
og å vise et helt liv i seier
til en glede for Jesus, vår venn,
til en glede for Jesus, vår venn.
 
4. 
Skal vi være til nytte i livet,
la oss søke å vandre som han,
så av hjertet vi daglig han tjener,
og vår Mester da hjelpe oss kan,
og vår Mester da hjelpe oss kan.
 
forfatter→ Minnie Hansen
komponist→ Gunnar Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

102: Kom, la oss følge Jesus

1. 
Kom, la oss følge Jesus
på livets sanne vei!
De trofaste den vandret,
i striden sviktet ei.
Som pilegrimer, gjester,
og ett i sjel og sinn,
de gjennom kamp og møye
til hvilen fikk gå inn.
 
2. 
Profeter og apostler
som levde før på jord,
de vandret samme veien,
holdt ut i kampen stor.
Med tårer og med smerte
de veien merket har,
og tappert tålte trengsler,
i Gud de sterke var.
 
3. 
De trofast vandret fremad
inntil de kronen fikk,
og derved oss oppmuntrer
å gå den vei de gikk.
La ikke verden dåre,
for kort er tiden vår.
Gudslivet må vi gripe
før livet vårt forgår.
 
4. 
Om livet vårt vi berger,
det tap for oss vil bli;
men om vi nå det mister,
Gud evig liv vil gi.
Med forsett sant og rede,
og him’len for vårt blikk,
vi samme veien vandrer
som Guds barn fordum gikk.
 
forfatter→ Robert Skerritt
komponist→ Samuel S. Wesley
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Aurelia
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

103: Vil jeg hjem til Gud

1. 
Vil jeg hjem til Gud, må jeg korsveien gå;
det fins ingen annen vei.
Jeg vil aldri få ved Guds side stå
om jeg korsveien vandrer ei.
 
kor
Korsets vei fører hjem til Gud.
Korsets vei fører hjem til Gud.
Alltid trøst jeg får når jeg fremad går,
for korsveien fører hjem.
 
2. 
Jeg må trofast gå på den torn’fulle vei
som Frelseren vandret har.
Snart i hellig skrud skal jeg stå for Gud,
i hans herlighet underbar.
 
3. 
Ja, til verdens vei har jeg nå sagt farvel;
ei lenger den vandrer jeg.
Herren kaller meg til å følge seg,
og i him’len han venter meg.
 
forfatter→ Jessie Brown Pounds
komponist→ Chas. H. Gabriel
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

104: Mange i den kalde verden

1. 
Mange i den kalde verden
lengter etter sjelero.
Du som trett er blitt på ferden,
trenger legedom og tro.
Gud din sorg og smerte kjenner,
over deg forbarmer seg.
Om du bort fra ham deg vender,
venter evig anger deg.
 
kor
Du hans stille røst kan høre,
stå ei mot hans frelsesord!
La han deg ved hånden føre,
stille trangen din så stor.
 
2. 
Du i verden søker gleder.
Ro og hvile du ei får.
All dens glimmer deg forleder,
så du ingen fred oppnår.
Stadig noe nytt deg frister,
som skal stille sjelens krav.
Fienden deg overlister,
fører til en håpløs grav.
 
3. 
Nå er hjertet ditt beveget,
og du hører Herrens kall.
Kom til ham, oppgi ditt eget,
og han deg bevare skal.
Himmelen med lengsel venter
på ditt «ja», som gjør deg fri.
Når han sine egne henter,
skal du evig hos ham bli.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

105: I ungdomstidens lyse vår

1. 
I ungdomstidens lyse vår
når mange valg foran deg står,
en stemme til ditt hjerte når:
Guds vei er best for deg.
 
kor
Guds vei er best for deg.
Guds vei er best for meg.
Det glede er når han er nær,
Guds vei er best for deg.
 
2. 
La sommertiden skjønn og lang
bli fylt med takk og frydesang
til ham som kjenner all din trang.
Guds vei er best for deg.
 
3. 
Når trær om høsten feller løv,
til dette varsel vær ei døv:
Vi skal og dø òg bli til støv.
Guds vei er best for deg.
 
4. 
Når vintertiden kommet er,
og du vil møte stormfullt vær,
du trygghet har når han er nær.
Guds vei er best for deg.
 
5. 
Når livets år er gått forbi,
og døden kommer på din sti,
hvor godt det blir å kunne si:
Guds vei var best for meg.
 
komponist→ E. S. Lorene
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

106: Herrens stemme ennå lyder

1. 
Herrens stemme ennå lyder
vennlig over land og hav.
Alle ønsker han å drage
til sin Sønn som livet gav.
 
kor
Lytt til Åndens stille stemme,
fra din egen vei vend om!
La ditt hjerte ei forherdes,
ellers blir hans ord til dom.
 
2. 
Spill ei tiden din så kostbar,
husk at nådens dag er kort.
Ungdomsroser snart vil blekne,
verdens gleder svinne bort.
 
3. 
Alt i verden er forgjeng’lig,
og dens skjønnhet fort forgår.
Bare den som finner Herren,
har den lykke som består.
 
forfatter→ Ragnar Olsson
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

107: Mange veier

1. 
Mange veier kan du velge
i din levetid så kort.
Du så lett kan sjelen selge
og i trelldom ledes bort.
 
kor
Jesus Krist sitt liv har ofret,
så at du som ei har lett
ved de mange valg i livet
dog er fri å velge rett.
 
2. 
Mange veier synes rette
etter jordisk mål og bud.
Du kan synes de er lette,
men de leder ei til Gud.
 
3. 
Om du velger kun det lette,
vil det skuffe deg til sist.
Velg i dag Guds vei, den rette,
den som Jesus har deg vist.
 
forfatter→ L. J. Lund
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

108: Alene med Jesus

1. 
Alene med Jesus, hvor herlig
det er å få høre hans røst.
I fristelsesstunden, den mørke,
han skjenker mitt hjerte sin trøst.
Han leger de sårede hjerter
og gir til de trette ro.
Han hjelper og trøster den arme
som villig av hjertet vil tro.
 
2. 
Alene med Jesus i verden,
jeg trofast vil bli i hans ord.
Han metter mitt hungrende hjerte
og dekker i ørkenen bord.
Hans retter for meg er en rikdom
langt bedre en alt her på jord.
Jeg lærer å kjenne hans hjerte,
hans miskunn og kjærlighet stor.
 
3. 
Alene med Jesus i kampen
mot synd og mot ondskapens makt.
Jeg seirer med våpen han skjenker
om jeg på hans ord vil gi akt.
De trofaste skal han belønne,
som villig i striden holdt ut.
Til Mesterens side med ære
de føres ved vandringens slutt.
 
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Allein auf dem Berge
toneart→ G
taktart→ 3/4

109: Du evige klippe

1. 
Du evige klippe, hos deg er det ly,
til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly.
Om fattig, uverdig, så gjemmer du meg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.
 
kor
Hviler i deg, hviler i deg,
du evige klippe,
jeg hviler i deg.
 
2. 
I glede, i trengsel, i liv og i død,
i armod, i sykdom, i angst og i nød,
når ondskapens hærer fremstormer mot meg,
da, evige klippe, jeg hviler i deg.
 
3. 
Hvor lyst er vel livet fra klippeborgstind!
Hvor salig det er å ha funnet der inn!
Om allting forandres, om allting forgår,
jeg hviler i klippen som alltid består.
 
forfatter→ W. O. Cushing
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

110: Hvilken venn vi har i Jesus

1. 
Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrder han oss letter
når i bønn til ham vi går.
Akk, hvor titt vår fred forstyres,
sorg og uro blir vår lønn,
alt fordi vi ikke bringer
alleting til ham i bønn.
 
2. 
Blir du fristet eller prøvet,
synes livets kamp deg hård?
Aldrig skal du miste motet
når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
aldrig svikter deg Guds Sønn.
Han kan hjelpe, han kan trøste,
tal til ham om alt i bønn.
 
3. 
Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne
enn Guds egen kjære Sønn.
Bær i gleden som i sorgen
alle ting til ham i bønn.
 
forfatter→ Joseph Scriven
komponist→ Charles C. Converse
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

111: Jesus, du Konge er

1. 
Jesus, du Konge er,
og jeg er din.
Deg har jeg nå fått kjær,
jeg er kun din.
Verden forlatt jeg har,
tom all dens glede var.
Ei mer den meg bedrar.
Jeg er kun din.
 
2. 
Om andre går sin vei,
så er jeg din.
Jeg leve vil for deg,
jeg er kun din.
Rikdom og verdens prakt,
ondskap og selvets makt
bak meg jeg nå har lagt.
Jeg er kun din.
 
3. 
Din vilje glad jeg gjør,
for jeg er din.
Jeg lide med deg tør,
jeg er kun din.
Du hele hjertet får,
rens meg, så du der rår.
Fremad med deg jeg går.
Jeg er kun din.
 
forfatter→ George Railton
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ D₅
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

112: Mon glemme jeg kan

1. 
Mon glemme jeg kan all min lengsel og ve
før jeg fikk Guds mening med livet å se.
Jeg ventet i verden livslykken å få,
men midt i dens gleder kun tomhet jeg så.
Kunne jeg vel glemme igjen
at all verdens glans ei tilfredsstiller en?
 
2. 
Mon glemme jeg kan da Guds tjenere kom
og vandret i ringhet lik Mesteren om.
De Herrens juveler som den gang jeg så,
opplyste min himmel da natten falt på.
Kunne jeg vel glemme igjen
de stjerner som leder til Paradis hen?
 
3. 
Mon glemme jeg kan da jeg gav meg til ham,
og alt ble fornyet i lys av Guds Lam,
da renset og tilgitt ved Faderens bord
jeg satt og fikk smake hans kjærlighet stor.
Kunne jeg vel glemme igjen
at utenfor leiren er Jesus, min venn?
 
4. 
Mon glemme jeg kan at mens veien jeg gikk,
jeg ofte fikk plettet den kledning jeg fikk,
og måtte igjen til det rensende blod
som for meg ble utgytt av Frelseren god.
Kunne jeg vel glemme igjen
i bønnen å våke og holde meg ren?
 
5. 
Mon glemme jeg kan at Guds mening ei er
at jeg leve skal etter eget begjær,
men at jeg ham ærer som lot ofre seg,
saktmodig og ydmykt på lidelsens vei.
Kunne jeg vel glemme igjen
å følge hans fotspor i lidelser enn?
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

113: Jesus har vunnet mitt hjerte

1. 
Jesus har vunnet mitt hjerte;
jeg er hans smertes lønn.
Han er, blant mennesker alle,
for meg blitt stor og skjønn.
 
kor
Herren har åpnet mitt øre,
og jeg er nå hans trell.
Villig og glad jeg ham tjener
med legeme, ånd og sjel.
 
2. 
Han meg med blodet sitt kjøpte,
fra trelldom løste meg.
Han gav meg lyst til å tjene
og bandt meg fast til seg.
 
3. 
Må da oppstandelsens krefter
virke i livet mitt.
Må jeg hans lidelser dele,
han er min glede blitt.
 
4. 
Salig det er ham å vente;
komme han skal igjen
for å forvandle min hytte
og ta meg til seg hen.
 
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

114: Jesus kaller, og tross stormer

1. 
Jesus kaller, og tross stormer
hører vi ham si:
Lev ei mer ditt liv forgjeves,
meg ditt hjerte gi.
 
kor
«Ta mitt åk,» han deg nå byder,
«og du vil bli fri.»
Det er frelsens sanne kilde
og vil hvile gi.
 
2. 
Ofte er ditt hjerte sorgfullt,
ingen ro det gir.
Og som livet ditt forsvinner,
mørkere det blir.
 
3. 
Mange knuste, trette sjeler
kan ei fred oppnå.
Men så få vil følge Jesus
og hans hvile få.
 
4. 
Lytt til visdoms røst som kaller:
Fra din synd vend om,
og bli frelst fra verdens mørke,
ja, fra evig dom!
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

115: Hjerter er det verden trenger

1. 
Hjerter er det verden trenger,
rene hjerter, uten tvil,
som ei Jesus utestenger,
men ham trofast følge vil,
hjerter som vil djerve være,
lik Guds tapre heltehær,
som vil søke Herrens ære
og ham alltid holde kjær.
 
kor
Hjerter trengs, som bann’ret hever
der hvor striden hetest står,
og som gjør det Herren krever,
hjerter som sitt kall forstår.
 
2. 
Hjerter trengs, som trofast banker
og for andre føle kan,
som er uten onde tanker,
hjerter satt i hellig brann.
Hjerter trengs, som stiller nøden
og er fylt med Jesu sinn,
som er lydige til døden
og som ber: Skje viljen din!
 
3. 
Hjerter trengs, som ber for andre,
like ømt for store, små,
på den veien vi må vandre,
hjerter som sitt kall forstår.
Hjerter trengs, som helt er rede
livet her å sette til,
og i sorg så vel som glede,
trofast korset bære vil.
 
forfatter→ John Lawley
komponist→ Ludwig van Beethoven
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

116: Tal med din kjærlige stemme

1. 
Tal med din kjærlige stemme, o Jesus,
tal til mitt hjerte og kunngjør for meg
hvordan jeg, Herre, for hver dag kan leve
livet i inderlig samfunn med deg.
 
2. 
Hjelp meg da alltid din stemme å lyde,
hvormed du taler så kjærlighetsfullt,
villig mitt liv her i verden å miste,
dø liksom hveten som legges i muld.
 
3. 
Når liksom fjell for meg hindringer synes,
lik sennepskornet da lær meg å tro,
skue den nåde du rekker til alle
som i den Høyestes tilflukt vil bo.
 
4. 
Må min beslutning da være å føre
ut i mitt liv det du taler til meg,
være et lys for en tid her i verden,
evig i lyset regjere med deg.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

117: Fins det et hjerte

1. 
Fins det et hjerte som lengter,
lengter å nå bli gjort fri?
Hør da det ord som forteller:
Jesus i dag går forbi!
 
kor
Jesus i dag går forbi,
forbi, i dag!
Jesus i dag går forbi,
han går her forbi i dag!
 
2. 
Fins det et hjerte som søker?
Kom med din byrde og bli
kjærlig velsignet av Jesus
når han i dag går forbi.
 
3. 
Fins det et sønderknust hjerte
som trøst og hvile ei har?
Kom da til Jesus, din Frelser,
han deg så nådig mottar.
 
4. 
Kom til den eneste frelser,
kom, få hans kjærlighets makt!
Følg ham på veien som fører
hjem til den himmelske prakt.
 
forfatter→ Annie L. James
komponist→ W. H. Doane
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

118: Hvor skal jeg finne tilflukt

1. 
Hvor skal jeg finne tilflukt,
skjul under stormens hard?
Hvor fins et sted i trygghet,
der ikke frykt meg tar?
 
kor
Jesus, kun han kan frelse
og gi meg hvile sann.
Han i hver storm meg skjuler,
fred i min sjel gir han.
 
2. 
Stille hans røst jeg hører:
Hvile hos meg du får.
Skjul deg i mine armer,
trygghet du da oppnår.
 
3. 
Byrder meg ofte tynger,
uro det bringer meg.
Mildt da hans røst jeg hører:
Omsorg jeg har for deg.
 
4. 
Jeg mot mitt hjem nå vandrer,
fremad på livets vei.
Jeg på min Frelser stoler,
trofast han leder meg.
 
forfatter→ Kate Ulmer
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Sheltered
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

119: Fremad, fremad

1. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Si meg da: Hvor går du hen?
Er det til en himmelsk bolig,
til en hvile skjønn, min venn?
Fremad, fremad, hastig fremad,
si meg da: Hvor går du hen?
 
2. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Tiden, den ei stanses kan.
Tanke stor at noen vandrer
fremad til den skjønne strand!
Fremad, fremad, hastig fremad
går de mot det fagre land.
 
3. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Mange går mot dødens flod
uten Gud og uten frelser,
uten Jesus mild og god.
Fremad, fremad, hastig fremad!
De ei akter Kristi blod!
 
4. 
Fremad, fremad, hastig fremad!
Timeglasset renner ut.
Ennå lyder Herrens stemme,
ennå høres nådens bud:
Kom til meg! Jeg gir deg livet!
Kom til meg, en kjærlig Gud!
 
forfatter→ Albert Midlane
komponist→ Wm. L. Viner
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

120: Tiden flyr

1. 
Å, lytt nå til et varselord:
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
Så lev ei kun for denne jord,
tiden flyr, ja, tiden flyr!
Vend om ifra din egen vei,
til evig død den leder deg;
for synden har sin lønn med seg.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
2. 
Er huset ditt på sanden bygd?
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
Kan du da leve lunt og trygt?
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
En dag vil livets storm deg nå,
men redning kan du ennå få
på klippen som vil alltid stå.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
3. 
Så kom i dag til Frelseren!
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
Og skynd deg til din beste venn,
tiden flyr, ja, tiden flyr!
Om du nå hører Herrens røst,
da kom til ham og få hans trøst;
snart kommer livets sene høst.
Tiden flyr, ja, tiden flyr!
 
komponist→ Ethel Roehl
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

121: Uten Kristus, uten frelser

1. 
Uten Kristus, uten frelser!
Kan det da være så?
Lik et rorløst skip på havet
prøver du å havnen nå.
 
kor
Kan du være uten frelser,
uten håp på stormfull sjø?
Våger du å gå alene
og å uten Kristus dø?
 
2. 
Uten Kristus, uten frelser!
Stormfull din reise er!
Mørke skyer om deg samles,
fly til ham, din Frelser kjær!
 
3. 
Uten Kristus, uten frelser!
La ham ditt hjerte få
før enn nådens dør blir lukket
og du bort fra ham må gå!
 
forfatter→ Robert Beveridge
komponist→ Frank M. Davis
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

122: Om jeg eide alt

1. 
Om jeg eide alt, men ikke Jesus,
hva var det for meg å stole på?
Kunne vel mitt hjerte tilfredsstilles
med de ting som skal så snart forgå?
Om jeg eide alt, men ikke Jesus,
var vel livet verd å leve da?
Er all jordisk glede verd å nevnes
mot å fred og fryd i Jesus ha?
 
2. 
Om jeg hadde rikdom, makt og ære
og blant mennesker et æret navn,
men ei noe håp for evigheten,
og for livets farkost ingen havn,
om jeg eide alt, men ikke Jesus,
han som for meg led en korsets død,
å, hvorhen i hele vide verden
skulle jeg vel ty i hjertets nød?
 
3. 
Å, hvor tomt er alt i denne verden,
uten Jesus bare synd og nød!
Uten Jesus blir òg evigheten
bare mørke, gråt og evig død.
Om jeg kunne leve uten Jesus,
hvordan ble det da å dø en gang?
Uten Jesus i den mørke dalen,
uten ham i evigheten lang!
 
4. 
Hvilken lykke å ha alt i Jesus,
legedom for alle hjertesår!
Ingen uten han formår å frelse,
ingen nød som ikke han forstår!
Om jeg eier Jesus, bare Jesus,
og i hele verden intet mer,
å, så eier jeg dog alt i Jesus,
han som liv i overflod meg gir.
 
forfatter→ Anna Olander
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

123: Jeg trenger dine vingers ly

1. 
Jeg trenger dine vingers ly.
Det finnes, Gud, ei annet sted
hvor jeg kan bo og hvile trygt
og få i hjertet ro og fred.
 
2. 
Jeg trenger kraft og visdom, Gud,
så jeg i striden holder stand,
og visshet om at du er med,
så jeg din byrde bære kan.
 
3. 
Jeg trenger Kristus ydmyk, mild.
Stormer i livet stiller han,
så jeg i tanke, gjerning, ord
deg Gud i alt behage kan.
 
4. 
Tilgivelse jeg trenger, Gud,
for ofte jeg forviller meg,
og renselse i Jesu blod,
så jeg bevares på din vei.
 
5. 
Skjønt arm og svak er jeg tilfreds,
for, Gud, du kjenner all min trang.
Jeg mangler intet, du meg gir
din nådes rikdom gang på gang.
 
forfatter→ William Carroll
komponist→ Peter Ritter
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Hursley
toneart→ F
taktart→ 3/4

124: Lær meg å kjenne dine veier

1. 
Lær meg å kjenne dine veier
og gå dem modig, skritt for skritt.
Jeg vet at hva på jord jeg eier,
det har jeg lånt, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil av målet tar.
Om enn hvert håp vil dø her nede,
jeg sikkert håp i him’len har.
 
2. 
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem.
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
si da hva du har tenkt, o Gud,
så jeg kan se at morgenrøden
bak tvil og uro veller ut.
 
3. 
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet.
Den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol er sunket ned.
Du tørker tårene som skapes
og leger sår som hjertet får.
Din vei går gjennom det som tapes,
hos deg vi mange foll oppnår.
 
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

125: Til himmelen rekker

1. 
Til himmelen rekker din miskunnhet, Gud,
din trofasthet når dine skyer.
Din rettferds hånd over fjellene ut
er strakt over daler og byer.
 
2. 
Som himmelens favn er din kjærlighet, Gud,
som havenes dyp dine dommer!
Til frelse fører du sjelene ut,
du skapningens sukk ihukommer.
 
3. 
Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud,
hvor menneskebarn enn vil bygge.
I mulm er kjærlighetsvingen bredt ut;
vi skjuler oss under dens skygge.
 
4. 
Du metter i ørk’nen den hungrende sjel,
du berger den bevende due.
Hos deg er livets, det evige vell,
og lys i ditt lys skal vi skue.
 
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

126: Blott en dag

1. 
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
hvilken trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
I min Faders hånd jo alt må stå.
Han som har for meg et faderhjerte,
han bestemmer selv for hver en dag
hver en times mål av fryd og smerte,
alt han styrer etter sitt behag.
 
2. 
Selv han alle dager nær vil være,
og han hjelpe vil i råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet i alle sorger råd.
Han bevarer alle sine kjære,
denne omsorg tok han selv på seg.
«Som din dag så skal din styrke være,»
dette løftet har han skjenket meg.
 
3. 
Hjelp meg da å hvile trygt og stille
i ditt ord og løfte, Herre kjær.
Og ei denne dyre trøst forspille
som i dine ord meg lovet er.
La du meg i sorg og nød så mangen
høre røsten din, trofaste Far!
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
til jeg når det land du lovet har!
 
komponist→ Oscar Ahnfelt
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

127: Å Herre, til oss se

1. 
Å Herre, til oss se,
fyll oss med hellig fred!
Lær oss å våke, be
til dagen bryter fram.
 
2. 
La kjærligheten rå,
hjelp oss å sammen stå,
veien med glede gå
til dagen bryter fram.
 
3. 
Gi dine sendebud
mot til å holde ut,
å spre ditt ord, vår Gud,
til dagen bryter fram.
 
4. 
Vi er så ringe, få,
din hjelp vi stoler på.
Da kan vi rede stå
når dagen bryter fram.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Darak
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

128: Å, hør Hyrdens røst

1. 
Å, hør Hyrdens røst som nå kaller på deg.
Han tilbyr sin rikdom derved.
Så vandre ei lenger i armod og synd,
i hans fold finnes hvile og fred.
 
kor
Det er ro, det er fred,
det er hvile i folden for deg.
 
2. 
All glede i synden forsvinner så fort,
og sorger vil tynge deg ned.
Hans rike har gull som vil ei tæres bort.
Kom til folden, der finner du fred!
 
3. 
Å, hør Hyrdens røst som nå kaller igjen,
ja, hvorfor gå hungrig avsted?
Hans hus har jo brød, og der råder ei nød.
«Å, kom inn i hans fold og få fred!»
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

129: Jeg må ha min Frelser

1. 
Jeg må ha min Frelser med meg,
gå alene tør jeg ei.
Jeg må kjenne Herrens nærhet
og at han meg viser vei.
 
kor
Intet ondt jeg frykter da.
Hvor han går, trygt vandrer jeg.
Jeg vil følge uten klage
der hans fotspor leder meg.
 
2. 
Jeg må ha min Frelser med meg,
for min tro er ofte svak.
Ingen andre ord enn Herrens
trøst kan gi meg dag for dag.
 
3. 
Jeg må ha min Frelser med meg
midt i livets kav og strid,
i de lyse solskinnsdager
som i storm og trengselstid.
 
4. 
Jeg må ha min Frelser med meg,
la hans øye vise vei
til jeg dødens flod meg nærmer,
over den han hjelper meg.
 
forfatter→ Lizzie Edwards
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

130: Vær beredt!

1. 
Livets dag, den er så kort,
lik et blad som visner bort,
lik en sky som svinner fort.
Vær beredt!
Å, hvor hurtig tiden går;
snart foran din Gud du står,
og av ham du dommen får.
Vær beredt!
 
kor
Vær beredt, vær beredt!
Nå mens Jesu røst deg kaller,
vær beredt!
Vender du i synd deg bort,
du for sent ved him’lens port
angre vil hva du har gjort.
Vær beredt!
 
2. 
Fagre blomster visne må,
ungdoms skjønnhet likeså;
snart du dødens kall vil få.
Vær beredt!
Når Guds Ånd deg kaller: Kom,
skynd deg da å vende om,
og besegl ei nå din dom!
Vær beredt!
 
3. 
Lytt nå til formaningen!
og velg Jesus til din venn;
fryd det blir i himmelen.
Vær beredt!
Kom fra mørkets makt og synd,
og til him’lens lys deg skynd,
og på veien nå begynn!
Vær beredt!
 
forfatter→ Wm. J. Kirkpatrick
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

131: Mitt liv er som ein vevnad

1. 
Mitt liv er som ein vevnad
imellom meg og Gud,
der Herren avgjer mønst’ret
i det som vert mitt skrud.
Han veven ser frå ovan,
kor vakker han seg ter.
Men eg som er her nede,
eg berre vranga ser.
 
2. 
Iblant eg undrar kvifor
det vonde vert vevd inn,
men det er Gud som fargar
og formar veven min.
Og skyttelen han vandrar,
kvar dag er som ein tråd.
Gud slår inn ljose dagar,
men og dei mørke, grå.
 
3. 
Når livsens vev er ferdig
og framfor Gud eg står,
då får eg skoda veven
og korleis mønst’ret går.
Eg ser dei mørke fargar
iblant dei ljose der.
I takk og undring ser eg
kor vakker veven er.
 
komponist→ George J. Webb
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Webb
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

132: Gud, i dine vingers skygge

1. 
Gud, i dine vingers skygge
finner vi ly.
Der vi rolige og trygge
til deg kan ty.
Satan kan oss ikke røre,
døden kan ei ondt oss gjøre.
Mot all synd som vil forføre,
gir du oss ly.
 
2. 
Det fins legedom for sorgen
her i ditt ly.
Håp og nåde for hver morgen
gir du påny.
Himmelsk fred du til oss sendte,
kjærlighet i hjertet tente.
Glede, som vi før ei kjente,
fins i ditt ly.
 
3. 
Gud, en verden lir i smerte,
fjernt fra ditt ly.
Mangt et knust og bøyet hjerte
til deg vil fly.
Hør i medynk hvor de klager,
nød og synd og sorg dem nager.
Fri dem ut fra syndens plager,
inn i ditt ly.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ David Owen
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

133: Vi søker bort fra verdens larm

1. 
Vi søker bort fra verdens larm og uro,
tal, Herre kjær!
Frels oss fra fall i hovmod og i vantro,
kom du oss nær!
Hvem merker selv hver feil og lønnlig synd?
Opplys og tal, din vilje oss forkynn!
 
2. 
La oss din ledelse i dag erfare,
vi ber deg, Gud!
Vil du fornye oss og åpenbare
din viljes bud!
Vi ofte unnlatt har å søke deg
og i vårt hjerte tatt vår egen vei.
 
3. 
Vi vender oss fra alle uretts veier,
rens oss i dag!
Da kan vi i ditt samfunn vinne seier
til ditt behag!
Vi vet at synden vår du sletter ut
når fast vårt hjertes forsett er, o Gud.
 
4. 
Marken er hvit, nå lengter mangt et hjerte.
Ser vi det ei?
I verdens ørken vandrer folk i smerte
på dødens vei.
Opplat vårt øye mer for deres nød;
gi oss, så vi kan gi dem livets brød.
 
forfatter→ Milne Stouffer
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Lux Benigna
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

134: Eg vil kjempe

1. 
Eg vil kjempe, eg vil stride for eit evig liv.
Eg vil streve, tolig bie, Herre, kraft meg gi!
Ingen ting meg hindre får, fram i Jesu spor eg går.
Ile, ile, inga kvile før eg målet når!
 
2. 
Kalla for å stå for trona, trona di, Guds lam,
og få del i sigersongen– hastig går eg fram.
Til Guds herlegdom det ber; allting bort må svinne her,
når eg berre, vinn eg berre sigerkrona der!
 
3. 
Mot det målet i det høge, mot ein evig fred,
vend, å Herre, du mitt auge, ver mi kraft, eg bed.
Lokkar verda, ver meg nær, hånar ho, min trøystar ver!
Du forsvarar, du meg varar, du mi tilflukt er!
 
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

135: Hjertets trang

1. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner,
du min bønn vil lytte til,
når jeg for ditt åsyn venter
og deg lydig være vil.
Etter deg mitt hjerte lengter,
jeg vil være der du bor.
Du alene tilfredsstiller
og meg metter med ditt ord.
 
kor
Etter deg mitt hjerte lengter,
vil du styrke ånden min?
Helliggjør meg, rens og bruk meg,
så det ses at jeg er din.
 
2. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner,
dra meg, jeg vil følge deg.
La meg, fri fra syndens trelldom,
vandre livets sanne vei!
Du min svakhet kjenner, Herre;
når jeg fristes, vær meg nær,
så jeg seieren kan vinne
og deg ligne mer og mer.
 
3. 
Hjertets trang du, Herre, kjenner.
La min bønn ditt hjerte nå;
for du selv har veien vandret,
jeg hos deg kan medynk få.
Tenk i miskunn på meg, Herre,
og din nådes kraft meg gi!
Hjelp meg, så jeg tro kan være,
til jeg herliggjort skal bli.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ C₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

136: Ydmykt ved din fot

1. 
Ydmykt ved din fot, min Frelser,
om din nåde ber jeg deg.
Jeg din yndest nå vil søke,
skjul ditt åsyn ei for meg!
Ofte kjenner jeg min svakhet,
Frelser, kom med hjelp hit ned!
Å, hvor herlig at jeg føler
jeg er i din kjærlighet!
 
kor
Ikke utenfor, o Jesus,
kjærligheten dyp og bred!
Å, hvor herlig at jeg føler
jeg er i din kjærlighet!
 
2. 
Til min sjel min Frelser taler,
og hans ord mitt hjerte når.
Fred som overgår all kunnskap,
kraft og liv ved det jeg får.
Kjærligheten ubegrenset,
dypere enn noen sjø,
uforanderlig og evig,
endeløs, kan aldri dø!
 
3. 
Du vil ei ha bare offer,
hjertet ønsker du å få
som ditt hjem og til din bolig;
jeg vil ikke mot deg stå.
Når du inderlig meg kaller,
hvordan kan jeg da si nei?
Kjærlighet meg overvinner,
og jeg gir meg glad til deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Albert B. Simpson
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

137: Å Mester, vis oss veien din

1. 
Å Mester, vis oss veien din
og led oss fremad trinn for trinn,
inntil vi går til hvilen inn.
Vi følger deg.
 
2. 
Hva enn vårt rykte måtte bli,
ditt dyre ord adlyder vi.
Du selv har vist oss livets sti.
Vi følger deg.
 
3. 
Om veien går i ensom natt,
har lys erfaring òg vi hatt,
om veien jevn er eller bratt,
vi følger deg.
 
4. 
Iført ny kraft vi fremad går
om bifall eller hån vi får.
I glede og i sorgens kår
vi følger deg.
 
5. 
Med fiender på alle hold
vi har i deg vårt vern og skjold.
Du vokter selv din fårefold.
Vi følger deg.
 
6. 
Du selv har veien gått foran,
vi dine fotspor følge kan.
På pil’grimsvei mot løftets land
vi følger deg.
 
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Almsgiving
toneart→ F
taktart→ 3/4

138: Be om Guds fred

1. 
Be om Guds fred over staden!
Den er som lys på et fjell.
Be at hver bolig blir styrket,
freden må fylle hver sjel.
Se på dens tårn og dens murer,
de skal jo aldri forgå.
Staden er bygget på Jesus,
og den skal evig bestå.
 
kor
Vår Gud skal hurtig den hjelpe,
evig urokket den står.
Han der som konge har bolig,
i sine egne han rår.
 
2. 
Be om Guds fred over staden,
så den mot stormen kan stå.
Vel går det dem som den elsker,
de skal velsignelse få.
Om alle fjell skulle falle,
rokkes ei staden for det.
Gud har i den tatt sin bolig.
Han er vår borg og vår fred.
 
3. 
Be om Guds fred over staden!
Snart er den rede som brud,
kommer som morgenens skyer,
kledd i sitt reneste skrud.
Kristus er lyset og temp’let.
Kristus har kongemakt der.
Be om Guds fred over staden
som Jesus kjøpte seg her.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/4

139: Bønn er et kraftens

1. 
Bønn er et kraftens kildevell,
vi uten den til grunne går.
Mens Moses bad, se, Israel
vant seier under kampen sår.
 
2. 
Min, bror og søster, bønnfall Gud,
som troner i sin majestet.
Han hører sine egnes bønn
og ser til dem i kjærlighet.
 
3. 
Gud de utvalgte hjelpe vil
som dag og natt bønnfaller ham.
Han jager fienden på flukt
og styrker sine får og lam.
 
4. 
Så mange går forvillet om,
Gud ser til dem i medynk stor.
Men få han har å sende ut
med frelsens bud og livets ord.
 
5. 
Gå, bror og søster, fram med Gud,
med udelt hjerte på hans vei!
Må de som vandrer fram i synd,
få se at Kristus bor i deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ C₅
melodi, navn→ Eden
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

140: Når livets hav

1. 
Når livets hav i storm seg rører,
når hard og knudret er min sti,
da ønsker jeg for lukte dører
alene med min Gud å bli.
 
kor
I bønn til Gud, alt annet glemme!
I bønn til Gud, en salig stund!
I bønn til Gud, hos ham meg gjemme,
og der ha samfunn med ham kun!
 
2. 
Når mørke tider jeg erfarer,
og jeg får tukt og prøvelser,
Gud da sin vilje åpenbarer
når jeg alene med ham er.
 
3. 
Jeg får fornyet kraft å tjene
når jeg med Gud alene er.
Jeg Kongen ser i skjønnhet ene,
han gir meg fred og hvile der.
 
4. 
Når dødens dag en gang seg nærmer
og Gud sitt barn fra jorden frir,
da ønsker jeg at han meg skjermer
og jeg for evig med ham blir.
 
forfatter→ Johnson Oatman, Jr.
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

141: Gud vi samles for å be

1. 
Gud vi samles for å be,
styrk du oss og til oss se!
Fremfor deg vi samlet er,
vær du lys for hver især!
 
2. 
Må all selvisk tale fly,
Vi til deg i bønn vil ty.
Ånden tolker hjertets ve
når vi fremfor deg vil be.
 
3. 
Fader til vår trang du ser,
fyll da hvert behov, vi ber.
For du ser langt mer enn vi,
fortid, fremtid på vår sti.
 
4. 
Vis oss, Gud, din sympati,
og fra sløvhet oss befri!
Må og verdens store nød
røre kjærlighetens glød.
 
5. 
Mens hvert hjerte stille er,
Fader, oss din vilje lær!
Skritt for skritt vis oss din vei,
vi vil glad den gå med deg.
 
komponist→ Wolfgang Mozart
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Kyrie
toneart→ F
taktart→ 3/4

142: En dyp og stille glede

1. 
En dyp og stille glede
min sjel i Jesus har.
Guds Sønn har nå tatt sete
på tronen hos sin Far.
Og der fra lysets rike
en rikdom kommer ned
av gaver uten like
som vi velsignes med.
 
2. 
En dyp og stille glede
det er å se på jord
dem som vil la seg lede
i Jesu sanne spor.
De ser med salvet øye,
blir drevet av Guds Ånd;
de lar seg sammenføye
med kjærlighetens bånd.
 
3. 
En dyp og stille glede
det er å tenke på
at Gud vil nå berede
til høytid sine små.
Når de i glans og ære
lovpriser ham, Guds lam,
da skal de alltid være
i livets land med ham.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Chrétien d’Urhan
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Rutherford
toneart→ F
taktart→ 4/4

143: Angstfull Jesus bad

1. 
Angstfull Jesus bad i hagen;
ensom lidelsen han bar.
Se, disiplene var sovnet
mens han stred i kampen hard.
«Ei som jeg vil, men som du vil,»
ømt hans Fader hørte på.
Han fikk styrke til å seire
og for oss i døden gå.
 
2. 
La oss gå med ham i hagen
for å søke hjelp i bønn.
La oss våke, be og stride
til vi sei’ren får som lønn.
Jesus søkte Fad’rens vilje,
kjempet i Getsemane.
Engler kom og gav ham styrke
under sjelens kamp og ve.
 
3. 
La oss også gå til hagen
når det mørkner på vår sti.
Og når angsten fyller hjertet,
Gud vil styrke til oss gi.
Jesus kjenner all vår svakhet,
korset som vi bære må.
Han i alle ting var fristet;
vi hos ham vil medynk få.
 
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

144: Be i ånden, be bestandig

1. 
Be i ånden, be bestandig,
bli ei trett hva enn som skjer.
Jesus lever, Seierherren,
over alt han Konge er.
 
kor
Be i ånden, be bestandig,
sine barn Gud høre vil.
Han vil trøste og bevare
hjerter som ham hører til.
 
2. 
Be når fienden beseires,
søk din Gud i nådens tid.
Hold deg nær til din beskytter,
fremad løp utrettelig!
 
3. 
Be når skyer om deg samles
og når solen skjuler seg.
Bed når sorger er deg tunge,
når det mørkner på din vei.
 
4. 
Be at fram du må fortsette
til en gang du målet når
og bli funnet blant Guds egne,
så hans seierspris du får.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Riverside
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

145: Hjelp meg å nå deg

1. 
Hjelp meg å nå deg med min bønn,
du kjenner, Gud, min lengsel sann.
Min vei er skjult, mitt håp forbi,
om ikke deg jeg finne kan.
 
kor
Som hjorten skriker etter vann,
slik roper, Gud, min sjel på deg.
Du er mitt liv, mitt håp, mitt alt,
kom nær, jeg ber, kom nær til meg!
 
2. 
Gud, du er svaret på min bønn,
å, la meg føle du er nær!
Må du mitt hjerte røre ved,
så deg jeg hører, Herre kjær.
 
3. 
Du Herre, i din miskunnhet,
fra all min synd vil rense meg.
Da kan jeg søke deg med fryd
og i mitt hjerte prise deg.
 
4. 
For, Gud, du er en pil’grims venn,
å, gå da med meg på min vei!
Vær du for meg et vern og skjold,
kom nær, jeg ber, kom nær til meg!
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ Bert Pattison
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

146: Frelser, hør mitt hjertes bønn

1. 
Frelser, hør mitt hjertes bønn,
ydmykt ber nå jeg.
Omsorg stor du har Guds Sønn,
jeg vil elske deg.
Livets vell av kjærlighet
fyll du selv mitt hjerte med.
Må jeg elske deg derved,
elske mer og mer.
 
kor
Elske deg, mer og mer!
Rør mitt hjerte så at jeg
mer må elske deg.
 
2. 
Him’lens trone du forlot,
for du elsket så.
Jeg ble frikjøpt med ditt blod
for å frelse få.
All den sjeleangst du led,
og din død på korsets tre
står for meg så levende.
Jeg vil elske mer.
 
3. 
Inntil døden elsket du,
tok meg i din favn.
Med min styrke og min hug
priser jeg ditt navn.
All din sorg og angst for meg
villig deler jeg med deg.
Bære navnet ditt vil jeg,
og deg elske mer.
 
4. 
Du har kjøpt meg med ditt blod.
Hvilken pris så stor!
Ingen vet hva du utstod
for meg her på jord.
Til deg står min lengsel nå,
til de ting som skal bestå.
Du skal hjertets lovsang få,
jeg vil elske mer.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. H. McNaughton
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

147: Det gjør Guds hjerte sorg

1. 
Det gjør Guds hjerte alltid sorg
når hans utvalgte folk ei ber,
når de ei søker nåden stor,
så de kan stå i prøvelser.
 
2. 
Bønn er et viktig bindeledd,
en mektig og en himmelsk ild.
Den brenner i de hjerter tro
som Herrens ære søke vil.
 
3. 
Oppriktig bønn vil bringe oss
velsignelse fra him’len ned.
Gud vil besvare slik en bønn
og se til oss i kjærlighet.
 
4. 
Ved bønnen blir Guds hjerte rørt,
vi gode gaver av ham får.
Et syn så klart vil han oss gi,
et visdomshjerte som forstår.
 
forfatter→ Sam Jones
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 2/2

148: Vi din miskunn

1. 
Vi din miskunn daglig trenger,
nådig til oss se!
På vår ferd er mange farer,
lær oss, Gud, å be!
 
kor
Lær oss, Gud, å be,
alltid våke, be!
Mørkets makt er rundt omkring oss.
Lær oss, Gud, å be!
 
2. 
Mens vi venter for ditt åsyn,
la oss styrke få!
I den kamp som vi må kjempe,
hjelp oss, Gud, å stå!
 
3. 
Skjerm og vern ditt folk, vår Herre,
fienden er nær.
På den vei som vi må vandre,
skjulte snarer er.
 
4. 
Må din Ånd oss, Gud, fornye,
mens vi ber til deg.
Bønn fra sønderknuste hjerter
du forakter ei.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Joseph B. Morgan
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Tell Him All
toneart→ G
taktart→ 6/4

149: Gud, hør min røst

1. 
Gud, hør min røst, og bøy ditt øre til meg!
I hjertets nød jeg nå bønnfaller deg.
Å, led meg Gud, når hjertet er urolig
til klippen som er høyere enn jeg.
 
2. 
I motgangstid så kommer den forvissning:
«Du seire skal om du vil følge meg.»
Og når jeg feiler, så har jeg en tilflukt
i klippen som er høyere en jeg.
 
3. 
Må jeg si nei til hvert et selvisk ønske,
for det vil hindre meg på livets vei.
Hjelp meg da, Gud, så jeg kan finne veien
til klippen som er høyere en jeg.
 
4. 
Når sorg og savn meg møter her i livet
og i mitt sinn et «hvorfor» melder seg,
hvem er jeg, Gud, at jeg da skulle tvile
på klippen som er høyere en jeg.
 
5. 
Når andre frister meg i svake stunder,
til å fornekte Jesus og hans vei.
Hjelp meg da, Gud, å søke nærm’re samfunn
med klippen som er høyere en jeg.
 
forfatter→ Jack Price
komponist→ Mrs. M. L. Todd
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

150: Hvilken dyre ord av Jesus

1. 
Hvilken dyre ord av Jesus
når vi fram med ham vil gå
og den smale veien vandre:
Våke, be, du alltid må!
Selv om lenger fram vi går,
og vår Gud vi kjenne får,
seier aldri vi oppnår
om vi ikke våker, ber.
 
kor
Våk og be hver en dag!
Våk og be hver en dag!
Fienden er alltid nær,
vi må våke, be hver dag.
 
2. 
I de tider solen skinner,
og når stien klart vi ser,
må vi ta det som et varsel,
så vi alltid våker, ber.
Fienden er alltid nær,
selv om vi ei ser ham her.
Men vi trygge alltid er
når vi trofast våker, ber.
 
3. 
Når vi møter mørke tider,
og når hardt vi prøvet blir,
må vi ikke frykte, vakle,
for han trøst og styrke gir.
Søke Gud i bønn vi må,
så vi kan hans nåde få.
Fram til målet vil vi nå
om vi trofast våker, ber.
 
forfatter→ James Patrick
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

151: Lær meg å be, Gud

1. 
Lær meg å be, Gud, lær meg å be,
dagleg mitt hjarte ropar om det.
Vis meg din vilje, skjønsemd meg gje!
Lær meg å be, Gud, lær meg å be!
 
2. 
Kraft til å be, Gud, kraft til å be,
midt i all synd og vondskap og ve!
Mange i naud dei døyr utan fred.
Å, gje meg kraft, Gud, kraft til å be!
 
3. 
Lær meg å be, Gud, lær meg å be,
eit himmelsk mønster dagleg meg gje.
Trygg er eg alltid når du er med.
Lær meg å be, Gud, lær meg å be!
 
4. 
Leva i deg, Gud, og du i meg,
det vil eg be om ustanseleg.
Kraft utan grenser gje på min veg,
kraft til å sigra, sigra med deg!
 
forfatter→ Albert S. Reitz
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 9/4

152: Jesus gikk den vei

1. 
Jesus gikk den vei som lede oss til him’len kan.
Du kan følge i hans fotspor til et bedre land.
Du på klippen bygge vil og ei på bunnløs sand
når du hører og adlyder Jesus.
 
kor
Jeg vil følge deg, min Herre,
gjerne lyde deg.
Glad og villig deg mitt beste
daglig ofrer jeg.
Du nåde gir tilstrekkelig
for hver en dag til meg.
Jeg mitt beste gir til deg, min Frelser.
 
2. 
Som et offer levende på jorden Jesus var.
Ydmykt og tålmodig for vår skyld han korset bar,
søkte ei sitt eget, men var trofast mot sin Far
og hans gode vilje alltid gjorde.
 
3. 
Må vi ofre alt så vi kan nå vårt rette hjem,
trosse spott og hindringer idet vi vandrer frem.
Gud vil oss bevare så vi en gang står blant dem
som til sist hans «vel gjort» skal få høre.
 
forfatter→ Adam Hutchison
komponist→ F. S. Fearis
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

153: I de lyse, gode dager

1. 
I de lyse, gode dager,
når vi Herrens godhet smaker
og er fri for alle plager,
må vi bede.
 
2. 
Er vårt hjerte dypt bedrøvet,
og er knust, bøyd ned i støvet,
når vi her på jord blir prøvet,
kan vi bede.
 
3. 
Og når mørkets fyrste truer,
når vi for hans velde gruer,
da vi annet håp ei skuer
enn å bede.
 
4. 
Tynger korset vi må bære,
fristes vi å la det være,
må av Jesus da vi lære
rett å bede.
 
5. 
Gud som har et åpent øre,
han vil våre bønner høre.
Svake vil han sterke gjøre
om vi beder.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

154: Etter deg mitt hjerte

1. 
Etter deg mitt hjerte lengter
når jeg mørke skyer ser.
Inderlig min sjel deg søker,
Fader, hør meg når jeg ber.
Alt er gledesløst og øde
når du, Herre, er ei med.
Mens jeg for ditt åsyn venter,
tal til meg og gi meg fred!
 
2. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
du, den fagreste på jord.
Må din skjønnhet jeg få skue,
la meg hvile i ditt ord!
Rens du meg i sinn og hjerte,
fra all synd befri du meg!
Du vil selv meg helliggjøre,
for mitt alt jeg har i deg.
 
3. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
tilfredsstille meg du kan.
Er du nær, får jeg erfare
fred og trøst og glede sann.
Du for meg er lyset, livet;
hjertet lengter deg å se.
Kun hos deg kan jeg få frelse
fra all frykt og engstelse.
 
4. 
Etter deg mitt hjerte lengter,
du for meg er underbar;
for din store skapergjerning
i mitt liv begynt du har.
Må jeg mer og mer deg likne
og det beste velge, Gud.
La meg alltid deg tilhøre,
skriv i hjertet dine bud!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

155: Syng for meg av Sions sanger

1. 
Syng for meg av Sions sanger,
skjønneste på denne jord,
ei den rikes sang om skatter
eller verdslighetens kor.
La en jubelsang frembryte,
en som Herrens folk forstår.
Vekk den trette opp til glede,
så at sjelen hvile får.
 
2. 
Syng for meg når doggens friskhet
dekker gress og blomst ved gry,
for det minner om Guds miskunn,
som er hver en morgen ny.
Syng for meg ved middagstiden,
midt i livets travle strid.
Syng om ham som går i forbønn,
så jeg minnes bønnens tid.
 
3. 
Syng for meg av Sions sanger
når min livskveld kommet er,
og mitt fartøy langsomt driver
dit hvor tid ei finnes mer.
Ensom på den siste reisen,
kanskje jeg da engstes vil.
Syng for meg av Sions sanger,
la dem høres en gang til!
 
4. 
Syng for meg at jeg skal oppstå
når vår Herre kommer frem,
og han ses i him’lens skyer
for å hente sine hjem.
Da ti tusen glade stemmer
stiger over land og by,
og da høres Sions sanger
over jorden ut på ny.
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ J. E. Hawes
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

156: Ved Jesu fot

1. 
Med eit knust og audmjukt hjarta
sit vi ned ved Jesu fot
og gjev akt på ord så dyre;
vi med glede tek imot.
Dei gjev trøyst når vi vert freista,
kveikjer liv i kvar især.
Kristi kjærleik fyller hjarta
og gjev glød for Herren kjær.
Kristi kjærleik fyller hjarta
og gjev glød for Herren kjær.
 
2. 
Eitt er naudsynt for oss alle
når vi vandrar Jesu veg:
Å ta tid å vera stille
så hans fred kan senka seg.
Vi får då nytt mot i kampen
til å setja krefter inn.
Jesus vil kvar stund oss hjelpa,
heilt til sigeren vi vinn.
Jesus vil kvar stund oss hjelpa,
heilt til sigeren vi vinn.
 
3. 
Lat oss velja då å lyda
og å søkja Herrens råd.
Han vil fylla oss med Anden
og i miskunn til oss sjå.
Meisteren vil vera med oss,
røysta hans oss stille når.
Ja, det er vår gledekjelde
at vi veit han med oss går.
Ja, det er vår gledekjelde
at vi veit han med oss går.
 
forfatter→ Harry Fleming
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

157: Din nåde, Frelser

1. 
Din nåde, Frelser, trenger jeg
så pil’grimsveien jeg kan gå.
Jeg frykter for all mørkets makt
og derfor våke, be, jeg må.
 
2. 
La meg få komme nær til deg,
for du er blitt mitt skjulested.
I ly av blodet som du gav,
jeg fremfor deg kan knele ned.
 
3. 
Din nåderike kjærlighet
mitt stolte hjerte vunnet har.
Den fyller helt mitt indre liv
og nådig meg til fange tar.
 
4. 
Jeg søker nærm’re inntil deg,
for der jeg finner sjelero.
Hvem kan fornekte deg som kom
og villig led, vår Frelser god?
 
5. 
Skjønt jord og himmel skal forgå,
ditt ord står fast til evig tid.
Du lovet har å frelse dem
som holder ut i troens strid.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Ralph Harrison
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Warrington
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

158: I kraften av din kjærlighet

1. 
I kraften av din kjærlighet jeg vandrer fram i tro,
og tar din hånd med tillit mens jeg går mot him’lens ro.
Og Morgenstjernen leder meg, jeg ser dens klare skjær.
Den lyser opp den veien som jeg må vandre her.
 
2. 
Den sterke glans gir sikkerhet, mitt håp jeg har i deg.
Ved nådenstrone hjelp jeg får til seier på din vei.
Jeg ser de skatter som du gav til dem som deg adlød,
som strevde for sin Mester, ham tjente til sin død.
 
3. 
Han styrker meg ved nåden sin, mitt forrådshus er fullt.
Jeg nærer meg på livets brød som stiller sjelens sult.
Han lindrer all min nød og jeg er trygg i Hyrdens hjord.
Min skatt hos ham er evig, det er hans løftes ord.
 
4. 
Men hvordan gir jeg akt på kallet Gud meg kjærlig gav?
Det vises skal på reisen over livets store hav.
Når fristelser som bølger slår, står han ved roret da?
Hans ord vil stille stormen, og jeg vil trygghet ha.
 
forfatter→ Hugh Roberts
komponist→ Hugh Roberts
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

159: Kjærlighet er sterk

1. 
Kjærlighet er sterk som døden.
Gud er kjærlighet vi vet.
Kjærlighet, som morgenrøden,
jager mørkets natt av sted.
Kjærlighetens makt seg viser
i Guds skapergjerning stor.
Alt Guds verk sin skaper priser:
Himmel skapte han og jord.
 
2. 
Kjærlighet fra him’lens rike
kom til jorden ved Guds Sønn.
Den har ikke her sin like,
har en glans så evig, skjønn.
Egenvilje, egennytte
fantes ikke i Guds lam.
Kjærlighetens bånd vil knytte
Herrens folk til ett i ham.
 
3. 
Kjærligheten bar det onde,
hån og spott og korsets død.
Disse makter aldri kunne
slokke kjærlighetens glød.
Ubesei’ret kom fra graven,
kjærlighetens fyrste ut.
Han som led og bad i haven,
gav oss kjærlighetens bud.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
komponist→ Johannes A. Hultman
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

160: Å være din

1. 
Å være din, o Jesus, hva er større?
Er kongers glans og verdens gull og prakt?
Nei, Frelser, jeg deg ei behøver spørre,
det største er: stå kledd i brudens drakt.
 
kor
Å være din, o Jesus, det er livet.
Å være din er lykke underbar.
Du har ditt hjerteblod for meg jo givet
og åpnet frelseskilden rik og klar.
Du har ditt hjerteblod for meg jo givet
og åpnet frelseskilden rik og klar.
 
2. 
Å være din når skyggene blir lange
og dødens natt seg senker stille ned!
Når jeg er din, blir hjertet ikke bange.
Du lyser for meg i din kjærlighet.
 
3. 
Å være din i herlighet der hjemme,
blir salighet som her ei fattes kan.
Og når den nye sang jeg skal istemme,
alt ondt skal glemmes her fra fremmed land.
 
4. 
Nei, intet, intet finnes her i verden,
som skjenke kan min sjel en fred som din.
Du er min sang, min lyst på pil’grimsferden,
o dyre Jesus, takk at du er min.
 
forfatter→ Th. Holm Glad
komponist→ Th. Holm Glad
tonehøyde→ E₄
©→ tekst
toneart→ C
taktart→ 4/4

161: Herren ønsker deg å gjøre

1. 
Herren ønsker deg å gjøre
lik sin Sønn som var på jord,
så hans liv du kan gjenspeile
mens du her på jorden bor.
Søk å være sann og ydmyk
i din tjeneste for Gud,
villig, lydig, alltid rede
til å vandre i hans bud!
 
2. 
Tjen ham da med fryd og glede,
vandre i hans kjærlighet,
og vær ett i sinn og ånden,
vis ham hjertets lydighet!
Han vil gjøre deg fullkommen,
på hans allmakt tvil du ei!
Med ditt sinn og alle tanker
lydig til ham hengi deg!
 
3. 
Vend ei bort ifra din Herre,
vandre trofast på hans vei!
Når du lik ham blir hin morgen,
vil det tilfredsstille deg.
La ham virke da uhindret
til hans gjerning ferdig er,
og i deg han ser et bilde
av sin Sønn, som han har kjær.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Philip P. Bliss
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

162: Han lever, min gjenløysar

1. 
Han lever, min gjenløysar stor,
mi von, mitt liv, Guds lam.
Guds ljos, som no bur i mi sjel,
ei noko skjula kan.
 
kor
Mitt liv er i min Meisters hand,
så det må reinsa bli.
Han prøver, lutrar, så eg kan
som gull frå slagg bli fri.
 
2. 
Eg veit at han eg trur på her,
inntil den dagen kan
ta vare på det han meg gjev.
Det kan åleine han.
 
3. 
Eg veit for visst at han tek hand
om livet eg ber fram.
I villig lydnad mot Guds krav
eg fylgjer han, Guds lam.
 
4. 
Han lever min gjenløysar stor
og alltid for meg ber.
Med kraft til tolsam vandring her
han nådig til meg ser.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Conrad Kocher
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Ellacombe
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

163: Hele veien går han med meg

1. 
Hele veien går han med meg,
hva kan jeg vel ønske mer?
Kan jeg tvile på hans godhet
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og salig trygghet
i min Frelser har min sjel.
For jeg vet hva enn meg møter,
så gjør Jesus allting vel.
For jeg vet hva enn meg møter,
så gjør Jesus allting vel.
 
2. 
Hele veien går han med meg,
er min hjelp i all min nød.
Han gir nåde når jeg prøves,
styrker meg med livets brød.
Skulle da mitt hjerte tørste,
og blir veien tung og lang,
gledeskilder ifra klippen
fram skal springe gang på gang,
gledeskilder ifra klippen
fram skal springe gang på gang.
 
3. 
Hele veien går han med meg,
hvilken kjærlighet så rik!
Og han gir en evig hvile
når en gang jeg blir ham lik.
Når jeg der skal fri, forklaret,
falle for hans trone ned,
skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med,
skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ Robert Lowry
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

164: Din vilje, Gud

1. 
Din vilje, Gud, er blitt min borg,
min ankergrunn som jeg har kjær.
I den min ånd kan hvile trygt
og kun i den jeg stille er.
 
2. 
Din vilje vil meg bare godt,
den leder alltid best, jeg vet.
Jeg følger som et lite barn
i tillit til din kjærlighet.
 
3. 
Din skjønne, gode vilje, Gud,
den holder i sin himmelfavn
min vilje, som en fanget fugl,
i nådens trygge, sikre havn.
 
4. 
Din byrde og ditt åk er lett,
min sjel oppløftes på din sti.
Oppmuntret blir mitt hjerte da,
kun når du leder er jeg fri.
 
5. 
Din vilje god og herlig er,
den er blitt min ved seier, Gud.
Ved tro jeg glad kan si amen
til hvert av dine kjære bud.
 
forfatter→ Gerhard Tersteegen
komponist→ George Hews
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Holley
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

165: Jeg love Herren vil

1. 
Jeg love Herren vil
med alt som i meg er.
Med tungen vil jeg prise ham
for hans velgjerninger.
Min sjel, lov Herrens navn,
glem ei hans miskunnhet!
Ja, lovsyng ham med takk og pris
for all hans kjærlighet!
 
2. 
Han tilgir all din synd
og leger hjertets sår.
Han lindrer all din sorg og nød,
ny kraft av ham du får.
Han fattige gir hjelp
og dem som lider, ro.
De stolte Herren står imot,
mot ringe er han god.
 
3. 
Ei alltid Herren vil
med oss i rette gå.
Hans slag er færre enn fortjent
når han oss tukte må.
Så høyt som him’lens hvelv
er løftet over jord,
så høy hans nådes rikdom er,
ufattelig og stor.
 
4. 
Med dem som frykter ham,
hans medynk større er
enn farens medynk med sitt barn,
han kjenner oss enhver.
Vårt liv er jo som gress,
lik markens blomster små.
Som de ved høstens stormer dør,
må også vi forgå.
 
forfatter→ Salme 103
komponist→ Andrew Robb
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

166: Gud, vi ser at verden lider

1. 
Gud, vi ser at verden lider.
Hjelp oss å forstå dens nød,
bringe fred der folket strider
og gi hungrende ditt brød.
Hjelp du oss å rett forvalte
de talenter som vi fikk,
slik din Sønn en gang befalte
dem som ut med ordet gikk.
 
2. 
Kan vi se at verden lider
og stå uberørt derved?
Mennesker mot graven skrider,
uten håp om evig fred.
Må Guds kall vårt hjerte røre,
gi oss mot å virke nå!
Han gir kjærlighet og visdom
så vi kan all nød forstå.
 
3. 
Gud, vi ser din skapning gråte,
lide i sin trelldom stor.
Du har svar på smertens gåte,
du som lindrer nød på jord.
Må ditt budskap hjerter røre.
Det er him’lens gledesbud.
Må de lidende få høre
frelsesordet fra deg, Gud!
 
forfatter→ Arne Foss
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

167: Som gjester og fremmede

1. 
Som gjester og fremmede ferdes vi her,
vårt hjemland vi skuer hen til.
Hva Gud har beredt, har øyet ei sett,
men trofast vi være ham vil.
 
kor
Så la oss, tross motgang og strid,
her under vår utlendighet,
vår tro holde ren, så vi uten mén
når hjemlandets hvile og fred.
 
2. 
I himmelens rike vi borgerskap har,
nå ser vi dets lover og bud.
Må vi da på jord, i liv og i ord,
få vise vår troskap mot Gud.
 
3. 
Vi venter vår Herre, han komme jo skal,
for sådan lød englenes ord.
Ja, mon om vi så skal prøven bestå?
Skal han finne troen på jord?
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ Johannes A. Hultman
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

168: Hvorfor er ikke hjertet

1. 
Hvorfor er ikke hjertet til daglig
kun en bolig for Herren, min Gud?
Hvorfor er ikke han der bestandig
i sitt tempel og kunngjør sitt bud?
Mon hans tempel, hans tempel er rent?
 
2. 
Kanskje hjertet er fylt av alt annet,
så at Herren der ikke får rom?
Kanskje sannhet og løgn er blitt blandet?
Da er tiden å nå vende om,
så hans tempel, hans tempel blir rent.
 
3. 
Å, må Herren nå rense mitt hjerte
og sin sannhet der dypt legge ned.
Det hans sendebud en gang meg lærte,
vil jeg alltid og fast holde ved,
så hans tempel, hans tempel blir rent.
 
4. 
Må jeg glemme alt som var til hinder,
og mer leve til Herrens behag,
så at seier i hjertet jeg vinner
og kan vandre med Gud for hver dag,
så hans tempel, hans tempel blir rent.
 
forfatter→ Gunnar Hemdal
komponist→ Gunnar Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

169: O Frelser, led

1. 
O Frelser, led og hold du hånden min,
til livets slutt bevar du meg som din!
Jeg er en pil’grim i et fremmed land,
led du meg fram, så trygt jeg vandre kan.
 
kor
O Frelser, hold deg nær til meg,
jeg ønsker bare å få bli hos deg.
Når du er kommet nær, oppmuntret da jeg er,
og frykt for mørkets hær vil ei hindre meg.
 
2. 
Om sorgens mørke senkes på min sti,
og skulle veien knudret for meg bli,
vet jeg at du i nåde lar det skje.
Hjelp meg i alt din sterke hånd å se!
 
3. 
O Frelser, led og styrk du troen min,
så ei det onde hersker i mitt sinn.
I alle stormer hjelp meg til å stå,
la meg din ledelse i livet få!
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ C. Austin Miles
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

170: Led meg frem

1. 
Kjære Frelser, jeg med glede
følge vil i dine spor.
Ingen annen vei kan lede
meg til herligheten stor.
 
kor
Led meg frem, ja, led meg frem
på den vei du vandret har.
Led meg hjem til Gud, vår Far!
 
2. 
Dine fotspor vil meg føre
gjennom dal og over fjell.
Herrens vilje vil jeg gjøre,
det er gledens kildevell.
 
3. 
Når din stille røst jeg hører,
trygt jeg følger dine spor.
Ingen annen vei meg fører
hjem til him’lens jubelkor.
 
4. 
Salig tanke at du leder,
for jeg kan ei se langt frem.
Du meg også vel bereder
hos deg selv et evig hjem.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Silas J. Vail
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Jura
toneart→ F
taktart→ 6/4

171: Ei til storhet og visdom

1. 
Ei til storhet og visdom og glans står min hug
for å æres av andre ved det.
Men den lengsel er stor som i hjertet mitt bor:
at jeg kan blant de tro regnes med.
 
kor
Regnet med blant de utvalgte, modige få,
blant de tro som en dag skal med Kristus fremstå!
Regnet med, regnet med,
må jeg bli blant de tro regnet med!
 
2. 
Om det ei er min lodd som en stridsmann for Gud
i de forreste rekker å gå,
om ei hedret ei kjent, hvor han ønsker meg sendt,
vil jeg trofast for sannheten stå.
 
3. 
Glad jeg er når jeg vet at min tjeneste er
til min Mesters og Herres behag.
På min vakt vil jeg stå, på hans bud vil jeg gå.
Jeg vil tjene ham trofast hver dag.
 
forfatter→ Mrs. C. H. Morris
komponist→ Mrs. C. H. Morris
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/4

172: Jeg er nå Guds barn

1. 
Jeg er nå Guds barn på jord.
Hvilken kjærlighet så stor!
Jeg ble kjøpt med Jesu blod
og er hans, min Frelser god.
Livet mitt jeg villig gir,
så det helliget ham blir.
 
2. 
Må du, Nådens Ånd så skjønn,
bo i meg, det er min bønn.
La meg av din fylde få,
helliggjør meg helt også!
Ånd og sjel og legeme
gir jeg til din ledelse.
 
3. 
Selvfornektelse meg lær,
du som er min Herre kjær.
Hjelp meg, du, å daglig dø,
og å lyde alt du bød!
Kjærlighetens Gud, må jeg
bli en bolig kun for deg.
 
4. 
La mitt øre lytte vel,
skap i meg en lydhør sjel!
Hjelp meg føyelig å bli,
egenviljen helt oppgi,
så din gode vilje mer
dag for dag i livet skjer.
 
5. 
Må jeg være ydmyk, sann,
så av deg jeg lære kan.
I mitt liv du vokse må,
egenkjærlighet forgå.
Fullend du din gjerning skjønn,
så jeg blir mer lik din Sønn.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Richard Redhead
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Ajalon
toneart→ D
taktart→ 4/2

173: Det neste skritt

1. 
Jeg kan ei se langt fram på livets vei;
ett skritt om gangen, det er nok for meg.
Det er Guds vilje at jeg trygt skal gå;
han går foran, og jeg ham følge må.
 
kor
Det neste skritt er alt jeg ønsker se;
det neste skritt, jeg engstes ei for det.
Han leder meg så trygt jeg vandre kan,
om enn min fremtid ligger skjult foran.
 
2. 
Å gå i tro, en hvile skjønn det gir
fra larm og strid, han alltid hos meg blir.
Og når jeg lever helt til Guds behag,
hans milde røst jeg hører hver en dag.
 
3. 
Ett skritt om gangen; ingen angst meg når,
jeg veien vet når han foran meg går.
Det som er best for meg min Herre vet,
det gjør meg trygg for tid og evighet.
 
komponist→ W. Stillman Martin
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

174: Herre tal

1. 
Herre, tal, din tjener hører,
venter på ditt nådesord.
Ånd og liv det med seg fører,
og en glede, sann og stor.
Jeg vil lytte, Gud, til deg.
Hva har du å si til meg?
 
2. 
Når til meg ved navn du taler,
vet jeg at det er til meg.
Og hva enn du meg befaler,
vil jeg gjøre tro mot deg.
Hvor du enn som hyrde går,
vern og trygghet der jeg får.
 
3. 
Herre, tal, skjønt jeg er ringe,
la ditt ord mitt hjerte nå!
Du alene trøst kan bringe,
og du best kan meg forstå,
kjenner alt så faderlig,
tal og gjør meg lykkelig!
 
4. 
Herre, tal, og gjør meg rede,
når jeg hører røsten din,
til å lyde deg med glede,
og deg følge trinn for trinn.
Jeg vil lytte, Gud, til deg,
Herre, tal, ja, tal til meg!
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Ottawa
toneart→ F
taktart→ 2/2

175: En takk til Gud

1. 
En takk til Gud i hjertet mitt oppstår
for nåde stor jeg daglig av ham får.
Den er meg nok og gjør meg vel i stand,
så jeg i kampen vinne seier kan.
I ham jeg hviler trygt fordi jeg vet
han sørger for meg i sin kjærlighet.
 
kor
Min Gud han vet om striden her på jord,
at jeg kan feile, at min trang er stor.
Hvor godt det er når ham jeg hører si:
Min nåde for deg er så rik og fri.
 
2. 
Når prøvelser jeg møter på min vei,
til bønnestedet han da viser meg.
Og når jeg foran nådetronen er,
trygt jeg i stillhet venter på ham der,
og mens jeg venter, han fra frykt meg frir,
gjør allting klart og styrke til meg gir.
 
3. 
I denne onde verden kan jeg se
det som vil hindre meg og volde ve.
Min lengsel er å søke Herren mild,
som ved sin nåde stor meg frelse vil,
så jeg i alt kan holdes ren og skjær
og leve for de ting som evig er.
 
4. 
Jeg vil nå leve så jeg vise kan
hva det betyr å eie nåden sann.
De som er trette blitt i verdens lag
og lider nederlag for hver en dag,
vil da få se, tross sorgen som de har,
hva de kan bli ved nåden underbar.
 
forfatter→ James Fawcett
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

176: Din vilje er min lyst

1. 
Din vilje er min lyst, o Gud,
din vei så liflig er.
Og for hver dag jeg ønsker mer
å få din vilje kjær.
 
2. 
Din gode vilje er ei tung,
for byrden er jo din.
Du seiret over verden har;
din seier er òg min.
 
3. 
Når hindringer og prøvelser
lik murer for meg står,
gjør jeg det lille som jeg kan,
og resten du formår.
 
4. 
Med deg jeg overvinne skal,
for hjelpen din er best.
Din vilje blir mer dyrebar
når den meg koster mest.
 
forfatter→ Frederick W. Faber
komponist→ T. A. Arne
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Arlington
toneart→ F
taktart→ 3/2

177: Mitt hjerte hviler

1. 
Mitt hjerte hviler i deg, Gud,
jeg lov og pris deg gir.
Jeg er ved kilden til alt godt
og der fornyet blir.
Alene du med gode ting
kan fylle støvets kar;
for gleder som i verden er,
min tørst ei slukket har.
 
2. 
Hver dag fremveller livets vann
og slukker hjertets tørst.
Din kjærlighet, så rik og stor,
for meg er alltid størst.
En ny sang la du i min munn,
en sang til ditt behag.
Deg ære være for alt godt
jeg mottar for hver dag.
 
3. 
Deg ære være for din kraft,
for nøden jeg har kjent,
for frykt som driver meg til deg,
for lyset som er tent.
Jeg har en arv, en glede stor,
som gjemt i him’len er.
Den hånd som for meg såret var,
vil den bevare der.
 
4. 
Mitt hjerte hviler i deg, Gud,
du omsorg har for meg.
En sang om glede, fred og fryd
på jorden hører jeg.
Du er min del, min sjel har sagt,
og mange stemmer i,
og lyden av et glad «amen»
for evig skal forbli.
 
forfatter→ Anna L. Waring
komponist→ Arr. J. M. Bonnar
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

178: Guds kjærleik

1. 
Guds kjærleik skein i Jesu liv på jord.
Den kjærleiken, er audmjuk, aldri stor.
Guds kjærleik er langmodig, mild og sann.
Den sjølgode kan aldri bu hjå han.
 
2. 
Guds kjærleik tilgjev synd som andre gjer.
Han ber ei nag om han forbigått er,
vert aldri harm, mot alle er han god,
og han vinn siger over all hovmod.
 
3. 
Guds kjærleik syrgjer når han urett ser,
men over sanninga han støtt seg gler.
I han held von og tru og venskap til.
Alt toler han, mi sjel i han er still.
 
4. 
Guds kjærleik skal ei nokon gong forgå.
Tru, von og kjærleik skal for alltid stå
når alt av jordisk kunnskap, kunst og makt
forsvinn, skal dei stå fast, som Gud har sagt.
 
5. 
Å, lat meg få meir av din kjærleik stor!
Gjev meg meir tru på dine sanne ord.
Styrk du mi von som gjer at klårt eg ser,
men gjev meg mest din kjærleik, Gud, eg ber!
 
forfatter→ Georg Hemdal
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

179: Liflig tanke

1. 
Liflig tanke at min Fader
alt forstår så vel!
I hans kjærlighet jeg finner
hvile for min sjel.
Det han virker og bestemmer
meg til gode er.
Jeg igjennom sorg og glede
vet han har meg kjær.
 
2. 
Liflig tanke at min Fader
for meg omsorg har!
Jeg til ham når stormen raser,
trygt min tilflukt tar.
Om alt jordisk håp enn brister
og meg volder sorg,
vil han dog til trøst meg være
og min faste borg.
 
3. 
Han meg kjenner, og jeg derfor
til ham alt betror.
Jeg på ham min byrde kaster
som er meg for stor.
Da, når ingen byrder tynger
og jeg hvile har,
vil jeg hjertets takk frembære
til min kjære Far.
 
4. 
Må min tillit til ham vokse
så jeg mer i tro
og i kjærlighet kan vandre
og få sjelero.
Jeg da vet at alt jeg møter,
er til gagn for meg,
for min Fader hjem meg leder,
på den gode vei.
 
forfatter→ Mrs L. Ware
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

180: Gud, må jeg helhjertet

1. 
Gud, må jeg helhjertet vandre
livets korte pil’grimsvei.
Må i trofasthet jeg tjene
deg med alt du skjenker meg.
 
kor
Hjelp meg å helhjertet tjene
deg med kjærlighet og glød.
Må jeg gi mitt liv lik Jesus.
Han var lydig til sin død.
 
2. 
Gud, må jeg helhjertet tjene
og mitt alt deg gi hver dag.
Må mitt offer frem til målet
være til ditt velbehag.
 
3. 
Gud, må jeg helhjertet tale,
lik et ekko av din røst,
så villfarne kan få høre
ord som bringer liv og trøst.
 
4. 
Alt som er i verden svikter,
leder til forvillelse.
Et helhjertet liv for Herren,
det gir tilfredsstillelse.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Grant Colfax Tullar
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

181: Gud en skatt

1. 
Gud en skatt i him’len eier,
dens verdi ei fattes kan,
har en glede og en seier
i sin Sønn, vår redningsmann.
Gud har òg en skatt her nede,
han alene vet dens verd,
har en dyp og evig glede:
Kristus sett i kristne her.
 
2. 
Kun igjennom leirkar svake
skinner lyset fram på jord,
så at andre kan få smake
Kristi nåde rik og stor,
kar, uverdige og ringe
bærer bud til alles vel,
om den rikdom Gud vil bringe,
skatten, gaven, Kristus selv.
 
3. 
Skjønt vi prøvet er som kristne,
tenk på hvilket kall vi har!
Vi skal her om Kristus vitne
og bli brukt som ærens kar,
kar som verden ikke ærer,
svake, fattige og små.
De Guds store rikdom bærer,
de Guds velbehag vil få.
 
4. 
Å, må vi da renset være,
tømt og rede for hver stund,
bli for Gud et kar til ære,
fylt med Kristus og ham kun.
La ei selviskheten dekke
lyset i oss til hans skam!
Vi til andre kan få rekke
gledens budskap om Guds Lam.
 
forfatter→ Paulus Gerhardt
komponist→ Annie F. Q. Harrison
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 4/4

182: Gud er trofast

1. 
Gud er trofast imot sine,
i sin gjerning mot enhver.
Han er nådig når han dømmer,
evig han den samme er.
 
kor
Ny hver morgen er hans miskunn,
og hans trofasthet er stor.
Hans barmhjertighet ei svikter
når vi våker, ber og tror.
 
2. 
Gud er trofast, han oss frelser
ifra Satans skjulte garn.
Han i fristelsene store
styrke gir til sine barn.
 
3. 
Gud er trofast til å holde
alle løfter som han gir.
Han fra ondt vil oss bevare
når vi alltid i ham blir.
 
4. 
Gud er trofast, kaller sjeler
til sitt samfunn her på jord.
Kjærlighet og fred der råder,
vi hos ham for evig bor.
 
forfatter→ Roy Taylor
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ B♭₄
melodi, navn→ Fully Trusting
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

183: Å, bli ikkje ført bort frå Sion

1. 
Å, bli ikkje bortført frå Sion, Guds by,
langt vekk frå den staden som Herren gjev ly.
Sit ned med ein lovsong, så slipp du den ve
at harpa heng urørd på framande tre.
 
kor
Å, bli ikkje bortført til Babylons land
ved elvane der var det tårene rann.
Med lengt vil du minnast den heilage by
når vaktaren ber deg å syngja på ny.
 
2. 
Frå Sion kjem songar av vakraste slag,
dei kan ikkje syngjast i Babel sitt lag.
For borna til Edom vil spotta din song,
ja, den som du lærte i Sion ein gong.
 
3. 
Nei, før må dei gjerne mi høgre hand ta
før eg vel kan gløyma min fagraste stad.
Eg kan ikkje syngja om anna på jord
enn Sion, mi glede, uendeleg stor.
 
forfatter→ John Martin
komponist→ Eli Christy
tonehøyde→ C₅
toneart→ F
taktart→ 6/8

184: Hva morgendagen med seg føre vil

1. 
Hva morgendagen med seg føre vil,
er skjult for deg og meg.
Vår fremtid ligger i vår Faders hånd.
Han planlagt har vår vei.
 
kor
I kjærlighet har Herren skjult vår fremtid,
som han holder i sin hånd.
Han vet hver dag har nok med sine byrder,
han vil styrke med sin Ånd.
 
2. 
Vi vandrer ikke i beskuelse,
men følger ham i tro.
Den tro som virksom er ved kjærlighet,
til him’len bygger bro.
 
3. 
De snarer som så ofte skjuler seg,
langs veien der vi går.
er kjent av Gud, og han bevare vil
når farene oppstår.
 
4. 
Når skyer samles om oss, trenger vi
å høre Fad’rens røst.
Hans milde stemme driver mørket bort
og bringer hjertet trøst.
 
forfatter→ Marion MacPherson
komponist→ Marion MacPherson
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

185: Vår fortid med seier

1. 
Vår fortid med seier og feilskritt har gått,
og mange med tårer har livets ord sådd.
Mens andre skal høste med anger og gråt,
gis det lønn for hver trofast og sann.
 
kor
Vi slutter vårt livsløp med ære en gang
om vi holder fast ved hans navn.
Den såmann skal høste med jubel og sang
som holdt ut og var trofast og sann.
 
2. 
Fornyelse fins for hver sjel som vil be,
og legedom gis for hvert sår og all ve.
Gud daglig gir visdom og tilgivelse
til den sjel som er trofast og sann.
 
3. 
Det hjelper å vite når kamper vi får,
og andre for fiendens makt ei består,
at Kristus i forbønn hos Gud daglig går
for hver sjel som er trofast og sann.
 
4. 
Om trofast vi lever, skjønt verden vil le,
vi intet skal angre når solen går ned.
For seierens krone og himmelens fred
gir han hver som var trofast og sann.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

186: Godkjent av Gud

1. 
Godkjent av Gud, hva kan jeg ønske mer?
Å, må det spore meg til troskap her!
Mitt liv jeg glad og villig til ham gir,
så det et velbehag’lig offer blir.
 
2. 
Godkjent av Gud på jorden Jesus var,
holdt trofast ut mot synd i kampen hard,
beseiret døden, fór til himmelen.
Som konge stor han kommer hit igjen.
 
3. 
Godkjent av Gud! Det er min hjertebønn,
selv om jeg da må lide med hans Sønn,
lik dem som før i verden ofret alt.
De gjorde det som var av Gud befalt.
 
4. 
Godkjent av Gud, må jeg erfare det,
for verdens ære ender kun i ve.
Jeg i mitt hjerte dette ønske har:
Å være ydmyk, sann, som Jesus var!
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Claude Goudimel
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

187: Herre, vi din bolig elsker

1. 
Herre, vi din bolig elsker,
der hvor fred og glede er,
og med livets brød hvert hjerte mettet blir.
Der ditt lys fordriver mørket,
og sann frykt blir gitt enhver
når du visdomsord fra himmelen oss gir.
 
kor
La oss feste blikket på dine trofaste og få.
Tanker som oppgløder hjertet du oss gi,
så i ord og gjerning daglig
våre liv deg prise må,
og ditt navn kan herliggjort på jorden bli.
 
2. 
Ofte har vi fryktet, vaklet,
siden vi sa ja til deg.
Vi har grått og bedt om hjelp i striden sår.
Det iblant så håpløst ut når
vi ble prøvet på vår vei,
men vi vet du til oss ser og alt formår.
 
3. 
Må vårt hjerte ydmykt være
når vi lytter til din røst.
Må ditt ord oss lede fram på livets vei.
Dine dyder vi forkynner
når i hjertet du er først
og i selvfornektelse vi følger deg.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

188: Vi vil se Jesus

1. 
Vi vil se Jesus, skyggene forlenges
og senkes over livets korte sti.
Vi vil se Jesus, så all tvil fortrenges;
til siste kamp vil han oss styrke gi.
 
2. 
Vi vil se Jesus, klippegrunnen ene,
ved Herrens nåde fikk vi feste der.
Om liv og død til kamp vil seg forene,
vi rokkes ei når vi hans åsyn ser.
 
3. 
Vi vil se Jesus, andre lys da blekner,
som før med håp vi festet blikket på.
Og verdens goder vi ei lenger rekner.
Vi him’lens gaver ønsker nå å få.
 
4. 
Vi vil se Jesus, det er alt vi krever;
kraft, glede, villighet blir da vår skatt.
Vi vil se ham som døde, oppstod, lever.
Vær hilset, dag, og farvel, dødens natt!
 
forfatter→ Anna B. Warner
komponist→ Felix Mendelssohn
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Reynolds
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

189: Må vi få se deg klarere

1. 
Må vi få se deg klarere, o Gud,
og mer din vilje og din vei forstå.
Utfør din hensikt du i oss enhver,
så vi i alt deg, Herre, ligne må!
 
kor
Må vi få se deg klarere, o Gud,
og vandre trofast på din rettferdssti,
så frukt kan ses som ære vil ditt navn.
Vi ønsker i din kjærlighet å bli.
 
2. 
All verdens ondskap vokser mer og mer.
I vår natur så lite godt det bor.
Vi hungrer etter din rettferdighet,
som oss bevarer og gir glede stor.
 
3. 
Må vi til deg og til hverandre få
mer kjærlighet, fullkommen, ren og sann,
så andre ser at vi er tro mot deg
og lever for et himmelsk fedreland.
 
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 2/4

190: Min lengsel er å kjenne deg

1. 
Min lengsel er å bedre kjenne deg,
deg nærmere å komme, ønsker jeg.
Din stemme, Gud, jeg mer vil akte på,
og ikke velge selv, men la deg rå.
 
2. 
Min lengsel er å bedre tjene deg,
la kraften din og nåden styrke meg.
Må viljen din jeg mer fullt ut forstå,
på dine løfter Gud, jeg stole må.
 
3. 
Min lengsel er å trofast gå din vei
og tilbe for ditt åsyn, bli i deg.
Å, la meg i din omsorg hvile få.
Din sterke hånd jeg mer vil stole på.
 
4. 
Min lengsel er å vandre i ditt ord
og se mer skjønnhet i din lov på jord.
Men, Gud, mitt hjertes største lengsel er
i herligheten din å bli deg nær.
 
forfatter→ Ada R. Habershon
komponist→ Mrs. May Schulz
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

191: Bølgene slår

1. 
Bølgene slår og havet opprørt er.
I faren stor, se, Jesus sover der.
Faderens hånd kan roe stormfullt vær,
og leder, han, den edle Galil’er.
 
kor
Uværet raser, stormen heftig tar,
men Jesus sover, ingen frykt han har.
Hvorfor stå fryktende med tvil i sinn?
Vår Faders hånd kan stille sjø og vind.
 
2. 
Frimodig vær når bølger rundt deg slår
og mørke skyer for ditt øye står.
Vår Faders hånd vil lede sikkert hjem,
hans rike nåde vil deg føre frem.
 
3. 
La ikke frykt ditt hjerte fylle her,
og tårer skygge, hjelpen hans er nær.
Mist ikke motet og ei engst’lig gå,
for Herrens makt du trygt kan stole på.
 
4. 
La oss frimodig vandre frem med han,
for alle dager Herren hjelpe kan.
Fienden flyr, og fjell blir senket, når
for Gud vi tro og faste alltid står.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ R. Crosbie
tonehøyde→ D₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/2

192: Å, om din fred

1. 
Å, om din fred jeg kunne få
i tillit Gud til deg,
så jeg vil aldri tvile på:
Din vei er best for meg.
 
2. 
Om enn min plan til intet blir,
og veien min er hard,
om mine kår enn ringe er,
i deg jeg rikdom har.
 
3. 
Svinner min helbred bort en dag,
og mørk blir tiden min,
om utestengt fra andres lag,
best er dog viljen din.
 
4. 
Om mange skuffelser jeg får,
det òg er best for meg.
Frigjort fra denne verden tom
føres jeg nærm’re deg.
 
5. 
La meg da få mer fred i deg,
så jeg fra alt ser bort
og ser din hånd i alle ting,
i både smått og stort.
 
6. 
Fader, jeg lyde vil din røst,
du leder best for meg.
Min tillit til deg gir meg fred,
jeg hviler trygt i deg.
 
forfatter→ Henry Swanepoel
komponist→ Mrs. E. M. Anderson
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

193: Når jeg på Jesus tenker

1. 
Når jeg på Jesus tenker,
Guds Sønn så ren og skjær,
hans kjærlighet og miskunn og all hans gjerning her,
da blir jeg fylt med lengsel mitt liv til ham å gi,
helt gi det i hans gjerning, for ham en vellukt bli.
 
kor
Herre, jeg vil leve for deg alltid,
la meg bli et vitne sant for deg!
Må mitt ord, min gjerning og min vandring
daglig vise at du bor i meg.
 
2. 
Den vei som Jesus vandret, den tornefull jo var.
En smertens mann, og ydmyk, tålmodig korset bar.
Skal jeg bli hans disippel, mitt kors jeg bære må,
forsake verdens ære og trofast med ham gå.
 
3. 
Når hjertet blir hans tempel, og når han i meg bor,
vil han meg trygt bevare fra ondt på denne jord.
Jeg alle mine lemmer i tjeneste ham gir,
og når han dem benytter, til glede det meg blir.
 
forfatter→ Mary McGregor
komponist→ E. E. Satterlee
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

194: Lær meg å elske slik

1. 
Lær meg å elske slik
som du først elsket meg,
i renhet og uselviskhet,
så jeg kan ligne deg.
 
2. 
Hjelp meg så jeg hengir
meg helt til viljen din.
Fra hardhet og uvillighet
fri mig, o Fader min!
 
3. 
Lær meg å være vis,
og fly fra urett all,
som kunne hindre andres løp
og bringe dem til fall.
 
4. 
Hjelp meg så jeg tilgir
som du har tilgitt meg.
Hold meg fra ondskaps surdeig ren
og stolthets harde vei!
 
5. 
Hjelp meg å være mild,
tålmodig, sann på jord,
og alltid vandre verdig deg
i gjerning og i ord.
 
6. 
Hjelp meg å holde ut
som andre har holdt ut,
og tjene deg i trofasthet
og få din lønn til slutt.
 
forfatter→ James Wright
komponist→ Robert Jackson
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Trentham
toneart→ F
taktart→ 3/4

195: Uroes ei

1. 
Uroes ei, vær tro mot Jesus
om tornefull din sti enn er.
Du glemmer alle dine sorger
når du får se din brudgom kjær.
 
kor
Vær tro i dag, la ei «i morgen»
med angst og frykt få hindre deg.
Hør Jesu ord: «Vær ei bekymret,
men dine sorger kast på meg!»
 
2. 
Uroes ei i mørke stunder,
når lyset skjules på din vei.
Snart skal hans sol en skyfri morgen
med evig lys gå opp for deg.
 
3. 
Uroes ei, gå fram med Jesus!
Hans kjærlighet deg kraft vil gi.
Om du forkastet blir i verden,
du herliggjort med ham skal bli.
 
4. 
Uroes ei, for Jesus kommer.
Vår ventetid er snart forbi.
Vi skal få se ham i hans skjønnhet
når han skal verdens Konge bli.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ A. H. Ackley
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

196: Min Frelser taler

1. 
Min Frelser taler med sin milde røst.
Det rører hjertet og gir fryd og trøst.
Guds lam, tross verdens mørke, skuer jeg,
han elsket så han gav seg selv for meg.
 
2. 
Hvor godt å kjenne Jesus ren og sann!
Han vant mitt hjerte og min venn ble han.
Fra him’len kom han for å ofre seg
–å kjærlighet!– han døden led for meg.
 
3. 
Å, hvilket hellig samfunn vi nå har!
Han er min fred og glede underbar.
Når jeg hans underfulle skjønnhet ser,
ber jeg om nåde ham å elske mer.
 
4. 
Jeg er ei fremmed mer for nåden hans.
Forsonet kan jeg se hans åsyns glans.
Usigelige ro fra verdens larm
når jeg får hvile ved min Frelsers barm!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Edward J. Hopkins
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Ellers
toneart→ G
taktart→ 4/4

197: Enno tilgjev Gud

1. 
Enno tilgjev Gud når eg har feila
og lidd nederlag på livsens sti.
Enno turkar han bort alle tårer
og gjev kveik når eg i anger lid.
Gud, min Far, er miskunnsam og nådig,
full av omsut gjev han ly hjå seg.
Eg veit visst at eg er ikkje verdig
all den tolmod som han syner meg.
 
2. 
Enno trøystar han mitt knuste hjarte
når i syrgjekler eg atter går.
Enno lindrar han all sjelesmerte
og gjev lækjedom for hjartesår.
Han meg skjønar meir enn nokon annan,
for som menneske han kom her ned
og vart prøvd i alt, lei sorg og saknad.
Han kan medynk, trøyst og lindring gje.
 
3. 
Enno lyder Guds formaning til meg,
kjærleiksfullt han seier: Barn, gjev akt!
Enno gjev han åtvaring på ferda,
slik at eg mot farar er på vakt.
Han vil redda meg frå alle snarer
som ligg løynt på vegen der eg går,
og meg minna om trass alle farar:
Tryggleik finst der Jesus leia får.
 
4. 
Enno høyrer eg ei stille susing;
for mi sjel er det ein fager song.
Eg vil læra meg den samme tonen
og bli med i him’lens kor ein gong.
Han er min, og eg er hans i æva,
all mi frygd har eg i Jesus Krist.
Ei useieleg og herleg glede
vil det bli å koma heim til sist.
 
forfatter→ June Grundstrøm
komponist→ Oscar Ahnfelt
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

198: I Kristus er ei øst og vest

1. 
I Kristus er ei øst og vest,
ei heller sør og nord.
En hellig flokk og ett i ham,
hans folk er spredt på jord.
 
2. 
Guds folk sin største glede har
i ham på hvert et sted,
og Herrens milde miskunnhet
de knyttes sammen med.
 
3. 
Som søsken i den samme tro
blant alle folkeslag,
de hører sammen og er ett,
et verk til Guds behag.
 
4. 
Og når til jordens hjørner ut
basunen lyder her,
da samles Kristi brud til ham,
den bruden han har kjær.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

199: Ei anerkjent

1. 
Ei anerkjent jeg med Jesus vil gå,
villig, med glede mitt liv vil jeg så.
Sår jeg i Ånden, i tro holder ut,
får jeg en krone av Herren til slutt.
 
2. 
Ei anerkjent slik som Mesteren var!
Skulle jeg klage i lidelsen hard?
Skulle jeg prøve å korset unngå?
Skal han få vokse, da avta jeg må.
 
3. 
Ei anerkjent her i verden er jeg,
og misforstått mens jeg vandrer Guds vei.
Herren forstår meg, en tanke så skjønn!
Bærer jeg korset, gis gleden til lønn.
 
4. 
Ei anerkjent, han tilfredsstiller meg.
Hele mitt liv til min Gud ofrer jeg –
liv eller død– hvilken pris det må bli!
Gud har jo sagt: «Mange foll vil jeg gi.»
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ F. Hermann Geue
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

200: Hvor stort å kjenne Jesu makt

1. 
Hvor stort å kjenne Jesu makt og velde
og la ham herske under livet kort!
For da blir dagene som himmeldager,
og vi skal en gang høre hans: «Vel gjort!»
 
kor
Vær sann og trofast! Hans miskunnhet
og store nåde for alltid varer ved.
 
2. 
Så stort å følge ham og bære korset,
og med ham tåle lidelse og skam,
bli misforstått, forkastet, lik vår Mester,
ei anerkjent, men fremmed, lik Guds lam!
 
3. 
Han kjenner hver en strid på livets vandring.
Tålmodig holdt han ut i prøvelser.
Han seiret har og går i forbønn for oss.
Å, må vi elske Herren mer og mer!
 
4. 
Ja, det er best å gi sitt liv til Jesus.
Liv, helse, styrke vi til ham vil gi,
og daglig gjøre det hans sannhet byr oss,
et lys for dyrebare sjeler bli.
 
forfatter→ Adam Hutchinson
komponist→ H. Smart
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

201: Fremfor din nådestol

1. 
Fremfor din nådestol, o Gud,
vi inderlig deg ber
at du må rense oss igjen,
så vi din godhet ser.
Som morgendogg og vårregn mildt
gjør jorden grønn og ren,
må så din Ånd iblant oss nå
fornye oss igjen.
Omskift vår drakt!
 
2. 
Vi vet at mye fattes oss,
la oss din hjelp nå få!
Din Ånd utøs og lær du oss
i bønn til deg å gå.
Skjul du, o Gud, anklageren,
han som imot oss er.
Vis oss vår miskunns store prest
som ber for oss enhver.
Omskift vårt syn!
 
3. 
Som lemmer i ett legeme
la oss samdrektig be,
så fjernet blir all larm og strid
og all misunnelse.
Forny i oss hver gave, Gud,
så andre hjelp kan få.
Oss sammenføy i kjærlighet,
må vi forenet stå!
Foren oss, Gud!
 
4. 
I enighet må vi da be
med nidkjærhet enhver,
så vi kan si et amen til
hverandres bønner her.
Tilgi oss, Gud, som vi tilgir,
så vi kan settes fri.
Vår vilje ei, din vilje kun,
velsignelse vil gi.
Din vilje skje!
 
forfatter→ John Martin
tonehøyde→ D♭₄
flere melodier→ Melodi nr. 1.
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

201: Fremfor din nådestol

1. 
Fremfor din nådestol, o Gud,
vi inderlig deg ber
at du må rense oss igjen,
så vi din godhet ser.
Som morgendogg og vårregn mildt
gjør jorden grønn og ren,
må så din Ånd iblant oss nå
fornye oss igjen.
Omskift vår drakt!
 
2. 
Vi vet at mye fattes oss,
la oss din hjelp nå få!
Din Ånd utøs og lær du oss
i bønn til deg å gå.
Skjul du, o Gud, anklageren,
han som imot oss er.
Vis oss vår miskunns store prest
som ber for oss enhver.
Omskift vårt syn!
 
3. 
Som lemmer i ett legeme
la oss samdrektig be,
så fjernet blir all larm og strid
og all misunnelse.
Forny i oss hver gave, Gud,
så andre hjelp kan få.
Oss sammenføy i kjærlighet,
må vi forenet stå!
Foren oss, Gud!
 
4. 
I enighet må vi da be
med nidkjærhet enhver,
så vi kan si et amen til
hverandres bønner her.
Tilgi oss, Gud, som vi tilgir,
så vi kan settes fri.
Vår vilje ei, din vilje kun,
velsignelse vil gi.
Din vilje skje!
 
forfatter→ John Martin
tonehøyde→ G₄
flere melodier→ Melodi nr. 2
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

202: Bøyd fremfor din nådestol

1. 
Bøyd fremfor din nådestol
vi deg søker, livets sol.
Våre hjerters trang du ser,
hjelp oss i vår nød, vi ber.
 
kor
Gud, i denne stille stund
vi din røst vil høre kun.
Fyll du våre hjerter med
evig kjærlighet og fred.
 
2. 
Hjelp oss, kjærlighetens Gud,
til å lyde dine bud.
Fyll du oss med Ånden nå,
så din yndest vi kan få.
 
3. 
Du om våre synder vet,
tilgi oss i miskunnhet!
Kledd i ydmykhetens drakt
blir vi frelst fra syndens makt.
 
4. 
Må vi nå vårt alt deg gi
og i viljen din forbli.
Vi ved nåden din hver dag
leve vil til ditt behag.
 
5. 
Ånd og sjel og legeme,
ta dem i din ledelse!
Gi oss nåde for hver dag,
så vi får ditt velbehag.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ S. B. Marsh
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Martin
toneart→ E♭
taktart→ 6/4

203: Med deg, vår kjære Herre

1. 
Med deg, vår kjære Herre, nå
avsides samles vi.
Hjelp oss å be og tale så
at signet vi kan bli.
 
kor
O Gud, vi ber:
Velsignelse utdel!
Vår dype trang, du Herre, ser,
så fyll med rik velsignelse hver sjel!
 
2. 
En stund med deg, så herlig, skjønn
når striden glemmes kan,
vi faller ned for deg i bønn,
som ydmyk er og sann.
 
3. 
En stund med deg, vi kjenner nå
vår trang til Jesu blod.
I tanke, ord og gjerning må
vi renses, Herre god.
 
4. 
Et offer rent og sant vil vi
deg bringe, Gud, i dag.
Til lov og pris skal det da bli
og til ditt velbehag.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ Ben H. Price
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

204: Vi i Jesu navn er samlet

1. 
Vi i Jesu navn er samlet
og avsides med ham er.
Må vi nå hans nærvær kjenne
som kan styrke hver især.
 
kor
Vederkveg oss, Gud, i dag,
lær du oss å ydmykt be!
Må din røst vi alltid høre
og din vilje i oss skje.
 
2. 
Hvor forgjeves blir vårt arbeid
der du ei vil virke med.
Vær oss nær og gi iblant oss
Åndens frihet, fryd og fred!
 
3. 
Ett i ånd og sinn og hjerte,
vendt vi er fra verden tom.
Vil du, Fader, oss fornye,
inderlig vi ber derom.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

205: Vi, Herre, er forsamlet

1. 
Vi, Herre, er forsamlet
som ringe, svake får.
Om verden er imot oss,
vi vet du alt formår.
I tro og tillit, Herre,
vi stoler på deg kun.
Må du oss nåde vise
og signe denne stund.
 
2. 
Vi vet at du, o Herre,
saktmodig, ydmyk var.
Du stolte på din Fader
i hver en prøve hard.
Vi vet at du fikk lide
da du gikk livets vei.
Du sa til dine egne:
«Frykt ikke, følg du meg!»
 
3. 
Det du dem lærte, Herre,
du lærer oss i dag
at vi med deg skal vandre
og ei i verdens lag.
Vi villig med deg lider
og frykter verden ei.
Om livet her vi mister,
vi lønn skal få hos deg.
 
4. 
Vi venter på din gjenkomst,
den tiden snart er nær.
Den hele skapning sukker
under sin byrde svær.
Vi lengter å få se deg
som konge på vår jord,
når gråt blir vendt til lovsang
og sorg til glede stor.
 
komponist→ Samuel S. Wesley
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Aurelia
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

206: Gud et legeme har gitt meg

1. 
Gud et legeme har gitt meg,
og han ønsker der å bo.
Jeg er hans og kan ei lenger
stå imot min Herre god.
 
kor
Hvilken glede å få virke
med den ringe Nasare’r!
og erfare det som andre
ved sin tro oppnådde her.
 
2. 
Alt er overgitt til Jesus,
glad jeg lyder nå hans kall.
Og jeg ønsker at hans vilje
i mitt liv utføres skal.
 
3. 
Jeg til Gud vil gi mitt beste,
ingenting meg hindre må.
Jeg av hele hjertet søker
Herrens velbehag å få.
 
4. 
Hvilken glede å få dele
med ham lidelser og skam,
her en tid å tåle trengsler,
siden herlighet hos ham!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Maud Anita Hart
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

207: Vi i ditt navn

1. 
Vi i ditt navn nå samlet er,
å, tal til oss, vår Herre kjær!
Og vil du ved din gode Ånd
forene oss i fredens bånd.
 
2. 
Oss stille gjør i denne stund,
så vi din stemme hører kun.
Hjelp oss å utestenge alt,
for du har her oss sammenkalt.
 
3. 
«Lukk opp din munn,» har du jo sagt,
«mitt ord i den da skal bli lagt.»
Må det få styre helt vårt liv
og frelse oss fra hat og kiv.
 
4. 
Må bønnen være ren og sann,
så den ditt hjerte røre kan.
Vi vet at allting du formår
når vi forenet til deg går.
 
5. 
Vårt hjertes ord du lytter til
og i din bok det skrive vil.
Du husker oss til evig tid,
vi til ditt navn har satt vår lit.
 
6. 
Når alle så går hver til sitt,
hjelp oss å vokte alle skritt!
Vår tunge tem, så våre ord
kan ære navnet ditt på jord.
 
forfatter→ Harry Erickson
komponist→ H. S. Oakeley
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Abends
toneart→ G
taktart→ 3/2

208: Mine kilder er i Jesus

1. 
Mine kilder er i Jesus,
alt jeg trenger han meg gir.
Han mitt hjertes lengsler stiller,
og fra frykt han meg befrir.
Jeg nå sitter i hans skygge,
liflig hvile finner der.
Sjelen min han tilfredsstiller,
han min pris og lovsang er.
 
2. 
Mine kilder er i Jesus,
i hans kjærlighet så stor.
Om jeg sover, våkner hjertet
kun ved lyden av hans ord.
Bli hos meg, du, som jeg elsker,
mørket flyr når du er nær;
for hos deg, du livets kilde,
glede, håp og frelse er.
 
3. 
Mine kilder er i Jesus,
ham jeg fant og har fått kjær.
Han i nåde tok seg av meg,
og jeg søker det hans er.
Han den største er av alle,
og min Venn og Frelser god.
Jeg hos ham har funnet yndest
og skal evig hos ham bo.
 
4. 
Mine kilder er i Jesus,
i hans nærhet er det liv.
I hans kjærlighet jeg hviler
og er frelst fra synd og kiv.
Han fra ondt vil meg bevare
til den store dag skal gry,
til hans skjønnhet jeg får skue
og til skyggene skal fly.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ F. Hermann Geue
tonehøyde→ F♯₄
toneart→ D
taktart→ 9/8

209: Å, kom, tre fram for Gud

1. 
Å, kom, tre fram for Gud,
vi vet at han er her.
Å, må en hellig frykt for ham
oss fylle hver især.
 
kor
Å, kom, tre fram for Gud
ved hans enbårne Sønn!
Sin helligdom han åpnet har.
Å, kom, tre fram i bønn!
 
2. 
Å, kom, tre fram for Gud,
han vil vår synd tilgi.
Han åpnet himmelen for oss,
så vi hos ham får bli.
 
3. 
Å, kom, tre fram for Gud,
han ser vår trang så stor.
Hver ydmyk sjel vil han se til
og mette ved sitt ord.
 
4. 
Å, kom, tre fram for Gud,
vår Fader og vår venn!
Må våre hjerters takk og pris
nå ham i himmelen.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Sam Jones
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

210: Hvor underfullt, o Jesus

1. 
Hvor underfullt, o Jesus,
det du har gjort for meg!
Mitt liv er helt forandret,
for jeg har funnet deg.
Du satte mine føtter
på frelsens smale vei
og hvisket: Verdens gleder
ei lykke bringer deg.
 
kor
Hjelp meg å vandre fremad,
og være tro og sann;
ei søke jordisk lykke,
men him’lens fedreland.
 
2. 
Den onde, kjødet, verden
vil alltid hindre meg,
og vise hva jeg mister
når jeg vil gå med deg.
Men du mitt øye salvet,
en fremtid lys jeg så.
I him’len venter kronen
de tro, utvalgte få.
 
3. 
Å, salv igjen mitt øye,
så him’lens lønn jeg ser.
Må verdens tomme gleder
meg aldri lokke mer.
Når fienden vil hindre
og fylle meg med frykt,
må du til hjertet tale.
Så jeg kan hvile trygt.
 
forfatter→ Mary McGregor
komponist→ Mrs. J. G. Wilson
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

211: Når vi forsamles

1. 
Når vi forsamles, om enn bare få
–i Jesu navn– det løftet skal bestå:
at han med oss til stede være vil,
og fylle oss med kjærlighetens ild.
 
2. 
Han ei forakter sine kjære små
som ber om hjelp å rett hans ord forstå.
Han lover: «Jeg bevarer deg fra fall
og som din dag, din styrke være skal!»
 
3. 
Oss hyrden fant villfarne, en for en,
der vi forvillet var i ørkenen.
Hans kall oss rørte, så vi vendte om,
og en for en til hjorden hans vi kom.
 
4. 
Vi vet med visshet at han hyrden er,
og vi den hjorden som han har fått kjær.
Guds Sønn har løst oss med sitt hjerteblod.
Vi samfunn har med Jesus, hyrden god.
 
5. 
Vår hyrde vil vi følge veien frem,
i trygghet vandre til vi når vårt hjem.
Går veien enn i dødens skyggedal,
hans kjepp og stav oss alltid trøste skal.
 
forfatter→ Georg Hemdal
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

212: Kom no avsides

1. 
Kom no avsides, og kvil ut hjå meg;
trøytte de er, og mødesamt kvart steg.
De i min nærleik ro og kvile får;
kom hit til meg, her fred og stille rår.
 
2. 
Kom bort frå alt som verda har så kjært;
tala om det som verda ei har lært.
Hjå meg og Faderen vert stilt all trong;
vend hjarta bort frå verdsens tomme gong!
 
3. 
Mot til å halda fram med verket her
gjev stunda god med dykkar Gud så kjær.
Tid vert ei spilt når de til Herren tyr,
av han de lærer om hans vilje dyr.
 
forfatter→ Edward H. Bickersteth
komponist→ Wm. H. Monk
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

213: Gud er her

1. 
Gud er her blant sine egne,
han i dem sin glede har.
For oss alle Jesus levde
og vår synd på korset bar.
 
kor
Å, bevar oss, du vår Herre,
på den vei som Jesus gikk.
La ditt sannhetslys oss lede
fram med målet for vårt blikk!
 
2. 
Gud er her, han svikter ikke,
selv om andre svikte kan.
Han oss styrker og fornyer
når vi elsker veien sann.
 
3. 
Gud er her i mørke tider
når vår vei vi ei forstår.
Trygt hans gode hånd oss leder,
skjønt vi nå med tårer sår.
 
4. 
Gud er her blant oss og kaller:
Hvem vil ut i høsten gå?
Den som livet sitt vil ofre,
herlig lønn hos Gud skal få.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Arch Street
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

214: Tal til mitt hjarte, Jesus

1. 
Tal til mitt hjarte, Jesus,
tal med di milde røyst,
kviskra så kjærleg til meg:
«Du er frå einsemd løyst.»
Åpna mitt hjarte, Jesus,
så eg forstår ditt ord.
Fyll du mi sjel med lovsong,
du er mi glede stor.
 
kor
Tal med di milde stemme,
kjærleg di røyst meg når:
«Du skal i striden sigra.
Fridom du alltid får.»
Tal til meg dagleg, Herre,
tal med di milde røyst!
Lat meg igjen få høyra:
Du er frå einsemd løyst.
 
2. 
Tal ømt til dine alltid;
før dei på livets veg!
Fyll dei med fryd og glede;
lær dei å be til deg!
Må dei òg gje sitt beste,
heilagt vert livet då.
Skunda dei skal på dagen
då dei skal deg få sjå.
 
3. 
Tal no, som før du gjorde;
gjer du din vilje kjent!
Lær meg kva eg bør gjera
med ordet du har sendt.
Eg vil deg herleggjera,
æra deg på min stig!
Glad vil eg lyda kallet;
tena deg all mi tid.
 
forfatter→ L. L. Pickett
komponist→ L. L. Pickett
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

215: Fader, i din nåde

1. 
Fader, i din nåde
hør meg når jeg ber:
La meg navnet Jesus
verdig bære her!
Ydmyk og saktmodig,
trofast, sann han var.
Disse samme dyder
i meg åpenbar!
 
2. 
Ydmykt for ditt åsyn
jeg om miskunn ber.
Må din nådes rikdom
fylle hjertet mer.
Du har makt og ære,
nåde fins for meg.
Hjelp meg å gi livet,
elske, tjene deg.
 
3. 
Kjære Fader, vil du
meg den lærdom gi:
Dør jeg ikke daglig,
vil jeg ene bli.
La i hjertet råde
kjærlighet og fred,
så jeg frukt kan bære,
frukt som varer ved.
 
4. 
Fader, jeg nå ber deg:
Lytt til bønnen min
om å leve livet
mer som Sønnen din!
Alt vil jeg ham ofre,
ja, mitt beste gi.
Når en dag han kommer,
skal jeg lik ham bli.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ H. J. E. Holmes
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Malling
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

216: Jeg hører ord fra Herren kjær

1. 
Jeg hører ord fra Herren kjær,
og rørt av det mitt hjerte er.
Tross verdens larm det lyder klart:
«Å, våk og be! Jeg kommer snart!»
 
kor
Hans vei er best, den vandrer jeg,
der hvor hans fotspor leder meg.
Min lengsel er at jeg hver dag
må leve til hans velbehag.
 
2. 
Jeg grunner ofte på de ord
at han regjere skal på jord
og ta til seg sin kjøpte brud
som trofast vandrer i hans bud.
 
3. 
Så mange her forsmår Guds vei
og bort fra ham forviller seg.
Mitt ønske er til Guds behag
å rede stå på Herrens dag.
 
4. 
Mitt hjerte tilfredsstiller han
og skjenker meg sin nåde sann.
Han hjelper så jeg målet når,
der jeg hans ansikt skue får.
 
forfatter→ Mrs. Rene Beattie
komponist→ Alexander Lee
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Lacrima
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

217: Ved nådetronen din

1. 
Ved nådetronen din
vi bøyde er.
Velsign du oss idag,
vår Herre kjær!
Vår trang du kjenner til,
ditt blod oss rense vil.
Led du oss, Herre mild,
nærmere deg!
 
2. 
Vi frykter fienden,
lær oss å be!
Din gode ledelse
la oss få se!
Synderes venn du er,
vær du oss alltid nær!
Vern oss, vår Herre kjær,
vi tror på deg.
 
3. 
Må våre hjerter, Gud,
nå renset bli.
Motta oss, Herre god,
din Ånd oss gi!
La oss ditt åsyn se,
i oss din vilje skje!
Må òg i prøvelse
vi følge deg.
 
4. 
Vi for ditt åsyn, Gud,
nedbøyde er.
Vårt eget oppgir vi,
oss nådig vær!
Lær oss din viljes bud,
din gjerning føre ut!
Med barnesinn, o Gud,
vi søker deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ R. Lowry
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Consecration
toneart→ G
taktart→ 4/4

218: Som når morgenen gryr

1. 
Som når morgenen gryr, frisk fra doggen som falt,
må vi, Herre, fornyes ved ord du har talt.
Må din Hellige Ånd styre sjelens begjær,
så vi alltid i livet din vilje har kjær.
La oss, Herre, i medgang og motgang hver dag,
alltid virke og leve til ditt velbehag.
 
kor
Da en sang fra det innerste hjerte oppstår
til vår Konge og Mester, som all ære får.
 
2. 
Denne verden vil prøve å vende oss bort
fra din vilje og veien til himmelens port.
Må guddommelig kjærlighet bli oss til del,
og må håpet i Kristus forankre vår sjel.
Som en ildstøtte lyser du opp livets vei,
vi er trygge i farer når vi følger deg.
 
3. 
Må med glede vi motta din kjærlighet, Gud,
alltid rede å oppfylle Mesterens bud.
Liksom engler i himmelen lyder ditt ord,
må vi lære å gjøre din vilje på jord.
Selv om skyggene faller og kampen er stri,
er din hånd alltid utrakt – du seier vil gi.
 
4. 
Må ei rikdom og ære bli målet vi har,
må ei verdens forlystelser fylle vårt kar.
For de ting som vi samler, snart mister sin glans.
Denne verden forgår med sin herlighets krans.
Må din hånd være utrakt og lede oss frem
til vi målet har nådd, som er himmelens hjem.
 
forfatter→ Kenneth Dissmore
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

219: Å Fader, gi oss nåde

1. 
Å Fader, gi oss nåde til
å søke deg i dag,
alt stenge ute som ei er
til ditt behag.
 
2. 
Må Helligånden bli vår hjelp,
i forbønn for oss gå.
Han ene oss ransake kan,
vår nød forstå.
 
3. 
Vår Fader, vis oss all vår synd,
la lyset trenge inn!
Og rens du oss i Jesu blod,
i sjel og sinn!
 
4. 
Må vi bli sammenknyttet mer
med kjærlighetens band,
så hele verden gjennom oss
du elske kan!
 
5. 
Når Kristus kun vi lever for,
en vinning døden er.
Hans lidelser vi deler nå,
men æren der.
 
6. 
Motta oss, du vår Fader god,
din Sønn har kjøpt oss fri.
Og nå i trofast lydighet
deg tjener vi.
 
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ St. Cuthbert
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

220: Hvor frisk og grønn

1. 
Hvor frisk og grønn den gressgang er
der hyrden leder sine får!
Guds gledesstrøm, den renner der
så dyp og stille år for år.
Han hviler, fjernt fra sorg og strid,
med sine får ved middagstid.
 
kor
Nå får og hyrde fryder seg,
hvor herlig, skjønn den gressgang er!
Nå ørk’nen er som paradis,
for Herren er hos sine der.
 
2. 
Hvor herlig bønnestedet er,
der Jesus ba så mang en gang.
Vi vil så gjerne være der,
helt fri fra mørkets frykt og tvang,
så bønn og pris og lovsang må
lik røkelse Guds trone nå.
 
3. 
Fra uro som i verden er
til ham vi nå avsides går.
Vår hyrde god oss venter der,
og hjelp i all vår trang vi får.
Vi hører der hans milde røst,
den gir oss hvile, fred og trøst.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. Lincoln Hall
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

221: Ha takk for veien

1. 
Ha takk for veien, kjære Gud,
som du for meg opplot.
Du lys meg sendte i min nød
og daggry fram av natten brøt.
Du leder nå min fot.
Du leder nå min fot.
 
2. 
Min sjel vil prise navnet ditt,
mitt hjerte takke deg
for all velsignelse mottatt,
og for all møye du har hatt.
Det gode lær du meg!
Det gode lær du meg!
 
3. 
Jeg vet at jeg er syndig, Gud,
men gå meg ei forbi!
Må jeg beseire synden min
og leve etter viljen din.
Min sjel vil da bli fri.
Min sjel vil da bli fri.
 
4. 
Med glede og med forsett rent
jeg vandre vil din vei
og vise andre ved mitt liv
at jeg er løst fra synd og kiv.
Jeg har mitt alt i deg.
Jeg har mitt alt i deg.
 
forfatter→ Mrs. Edna Carman
komponist→ Mrs. Lewis S. Chafer
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Spencer
toneart→ F
taktart→ 3/4

222: Herrens skygge

1. 
Herrens skygge er en tilflukt,
ingen frykt vil nå deg der,
for han jager bort all uro
og til trøst for hjertet er.
Og når prøvelser er store,
vil Guds Sønn selv komme nær,
når du tro og tappert bærer korset ditt.
 
kor
Finner Herrens bønn om trofasthet
en gjenklang i din sjel?
Har du sorg når Herrens sak har skade lidt?
Kast deg selv helt inn i striden
og vær ærlig, gjør din del,
så du tro og tappert bærer korset ditt.
 
2. 
De vil leve i vårt minne,
som var tro og ofret alt,
virket, bad og kjempet kampen,
tapre var hvor enn det gjaldt.
Deres vitnesbyrd oss gleder
om til hvilen de er kalt,
for de trofast og tålmodig korset bar.
 
3. 
Vi de edle sjeler møter
der hvor faren truer mest,
der hvor tårer ofte flyter,
og hvor byrdene er flest.
Selv om de blir prøvd og fristet,
skinner himmellyset best
i de tro som tappert bærer korset sitt.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ D₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

223: Forbli i Gud

1. 
Forbli i Gud, og fram med tålmod gå!
Ved nåden vil du alltid seier få.
 
2. 
Forbli i Gud når fristeren er nær.
Hold fast, vær sann, for Gud din hjelper er.
 
3. 
Forbli i Gud når prøvet hardt du blir.
I hver en kamp han styrke til deg gir.
 
4. 
Forbli i Gud, tålmodig korset bær!
Gjør fast utvelgelsen og kallet her!
 
5. 
Forbli i Gud om andre fra ham går.
Det er fra stammen grennen styrke får.
 
6. 
Forbli i Gud og lydig mot ham vær!
Hans hensikt med ditt liv oppfylt da er.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ George T. Caldbeck
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Pax Tecum
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

224: Hver dag min Herres stemme

1. 
Hver dag min Herres stemme
så stille hører jeg:
«Vil Åndens frukt du bære,
da må du bli i meg.»
Hans stemme, øm og kjærlig,
hver dag jeg lytter til.
Jeg fra mitt hjerte svarer:
«Forbli i deg jeg vil.»
 
kor
Tross verdens larm og uro
hans stemme til meg når.
Jeg vil deg alltid lyde,
skjønt jeg med tårer sår.
 
2. 
Hver dag min Herres stemme
så stille hører jeg:
«Tjen meg med lyst og glede,
jeg gav mitt liv for deg.»
Med villighet, å Herre,
jeg lyde vil ditt ord,
for du har meg jo lovet
å gi belønning stor.
 
3. 
Hver dag min Herres stemme
så stille hører jeg:
«Kom følg i mine fotspor,
det fins ei annen vei.»
En ubeskriv’lig glede
det bringer til min sjel:
å trofast følge Jesus,
som for meg gjør alt vel.
 
4. 
Hver dag min Herres stemme
så stille hører jeg:
«Å daglig be og våke
forsømme må du ei.»
Jeg vil fra hjertet svare:
«Til tronen din jeg går,
for der jeg ved din nåde
min hjelp og styrke får.»
 
forfatter→ James Fawcett
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

225: La oss gi akt på Jesus

1. 
La oss gi akt på Jesus,
i alt han fristet var.
Guds rene, dyrebare Lam
vår synd på korset bar.
 
kor
Å, må vi trofast være
som Jesus var, Guds lam.
Med villig ånd og forsett rent
la oss forbli i ham!
 
2. 
Om veien synes ensom,
vi har en kjærlig Far,
som prøver oss og lar oss se
han omsorg for oss har.
 
3. 
Vi møter mange farer,
så la oss våke, be,
lik Jesus da han ensom bad
der i Getsemane.
 
4. 
Det gode land seg nærmer,
skal vi et hjem der få?
Vi ellers vil i ørkenen
på syndens vei forgå.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ A. M. Kelly
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

226: Min Gud, vær ikke taus

1. 
Min Gud, vær ikke mot meg taus,
men i din nåde tal til meg!
Som tørre marker venter regn,
slik lengter sjelen etter deg.
 
kor
Jeg vender meg til deg, o Gud,
i deg jeg finner håp og fred.
Du vederkveget har min sjel
så ofte når i angst jeg led.
 
2. 
Om enn du ofte tukter meg,
velsignelse jeg deri ser.
Du lærer meg mitt sanne vel,
i faderkjærlighet det skjer.
 
3. 
Så gjør mitt forsett rent og sant,
og gjennom ordet gjør meg ren!
Forny min sjel med Åndens kraft,
helbred og rens meg fra alt mén!
 
4. 
Med glede jeg din fange er,
og lyde vil det du har talt.
Du er min Herre, jeg din trell,
som trøstes av din røst i alt.
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ J. M. Whyte
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

227: Gud, i vår nød

1. 
Gud, i vår nød vi kommer nå,
å, tal til oss, vi ber.
Din røst vi daglig høre må,
så tal til oss enhver.
 
kor
Gud, tal, vi høre vil
din stille røst på vandringen.
Hver dag vi høre vil,
å, tal, vi ber igjen.
 
2. 
I egen kraft vi vill oss går,
bøy viljen vår, vi ber.
Kun ved din hjelp vi seier får,
så rens oss mer og mer.
 
3. 
Ledet av deg vi frykter ei,
led oss, o Gud, vi ber.
Vis oss din vilje og din vei!
Lær oss å lyde, her.
 
4. 
Vi stiller oss til tjeneste,
bruk oss, o Gud, vi ber.
Du er vårt håp, vår eneste.
Du hjertets konge er!
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ W. Stillman Martin
tonehøyde→ D₄
toneart→ B♭
taktart→ 6/8

228: Rike velsignelsesstunder

1. 
Rike velsignelsesstunder
sammen med Jesus jeg får.
Evige strømmer av nåde
fra frelsens kilde meg når.
 
kor
Alltid, med ham på min vandring,
solen jo frembryte skal
og spre en herlig regnbue
ut over tårenes dal.
 
2. 
Rik er hver stund og velsignet,
herlig og hellig og god,
når jeg fra arbeidet hviler,
stille ved Mesterens fot.
 
3. 
Skulle jeg trettes på veien
eller bli motløs og svak,
når han har lovet å gi meg
styrke jeg trenger hver dag?
 
4. 
Faller enn mørket omkring meg
så ei min himmel er klar,
rike velsignelsesstunder
sammen med Jesus jeg har.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/8

229: Gud, vår Fader, i det høye

1. 
Gud, vår Fader, i det høye,
som i him’len bor,
du som vokter med ditt øye
dine barn på jord,
må du denne stund velsigne
og oss være nær.
Lær du oss din Sønn å ligne
i vår ånd og ferd!
 
2. 
Visdoms Fader, i din nåde
led oss ved din Ånd!
Må den her iblant oss råde
nå i fredens bånd.
Vil du våre sjeler kvege
mens vi taler, ber;
du kan våre brister lege,
for du allting ser.
 
3. 
Allmakts Fader, som rår over
fjell og hav og land,
og som styrer him’lens lover,
du oss hjelpe kan.
Vil du styrke i din velde
dine svake små.
Hjelp dem fiender å felle
som vil mot dem stå.
 
4. 
Kjære Fader, når din stemme
til oss klart har talt,
hjelp oss da å ikke glemme
det du har befalt.
Måtte andre se at dine
barn med deg har vært,
at Gud æret blir av sine,
som av ham har lært.
 
forfatter→ Peter L. Svinth
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

230: Å, bryt du livets brød

1. 
Å, bryt du livets brød, Herre, for meg,
du brøt det før for dem som søkte deg.
Skriften, den gransker jeg, for i meg bor
en lengsel etter deg, du livets ord.
 
2. 
Å, bryt du livets brød, Herre, for meg,
la ordet inn i hjertet trenge seg!
Form du mitt indre liv, gjør meg helt fri,
og led meg skritt for skritt på livets sti!
 
3. 
Lukk opp ditt sannhetsord, Herre, for meg,
så jeg helt klart kan se å gå din vei.
Jeg i ditt samfunn da for hver en dag
kan leve livet her til ditt behag.
 
4. 
Velsign ditt sannhetsord, du Herre kjær,
som brødet signet ble ved sjøen der.
Fra hvert et trelldomsbånd du meg utfri
og fred og glede i mitt hjerte gi.
 
forfatter→ Mary A. Lathbury
komponist→ Wm. F. Sherwin
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Bread of Life
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

231: Et liv med stadig seier

1. 
Et liv med stadig seier, et liv til Guds behag,
må det bli din erfaring i striden dag for dag!
Du seier får ved Jesus som villig ofret seg.
Synd skal ei lenger herske, for han har frigjort deg.
 
2. 
Å, lukk nå opp for Jesus, og la ham komme inn,
så han som Seierherren kan herske i ditt sinn.
Din ånd, om den er ydmyk, vil han i eie ta,
og med ham skal du seire og del i gleden ha.
 
3. 
Når denne verdens mørke vil falle på din sti,
tenk da på Fad’rens løfte, at han skal seier gi.
La ikke tvil deg hindre, for Herren hjelpe vil.
Å stå i kampens hete, gir han deg styrke til.
 
4. 
Mot Herrens gjenkomsttider blir striden hard og sår,
og bare de skal seire som virkelig forstår
at Gud av dem kun ønsker å komme inn og bli
den seirende i hjertet, og evig trøst dem gi.
 
forfatter→ Freda Hanbury
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Heber
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

232: Jeg elsker, Frelser

1. 
Jeg elsker, Frelser, navnet ditt.
Det er så dyrebart for meg
at kjærlighetens sterke bånd
forener oss, vi skilles ei.
 
kor
Mitt navn er tegnet i din hånd.
Ditt blod har åpnet veien til
din helligdom der miskunn fins.
Jeg søke der ditt åsyn vil.
 
2. 
Min Hyrde god, du er mitt liv.
Jeg hviler trygt fordi jeg vet
at du beseirer fienden,
ei svikte vil din kjærlighet.
 
3. 
Jeg ønsker, Mester, nå å få
din nåde til å tjene deg
i troskap og i hellig frykt
på ydmykhetens sanne vei.
 
4. 
Min Fader, lytt til bønnen min,
i Jesu navn jeg ber til deg:
Forlat meg ei i liv og død,
la Kristus vokse mer i meg!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Mrs. C. Coombs
tonehøyde→ C₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

233: O du Guds lam

1. 
O du Guds lam, vi følger i ditt spor,
på smertens vei du vandret her på jord.
Din hjelp vi får ved nåden underbar,
i lidelser den seirende du var.
 
2. 
Født i en stall og ei av fyrsteætt!
Du tålte smerte, veien var ei lett.
Utstøtt du ble da du i verden var;
i himmelen et herlig navn du har.
 
3. 
Du er vårt mønster og skal det forbli.
Skjønt misforstått, ditt navn opphøyer vi.
For kunne vi vel ta en annen vei
med dem som ikke her vil ære deg?
 
4. 
Vår virketid på jorden er så kort.
Hjelp oss å søke dem som går seg bort.
Vår Herre, hjelp oss livet helt å gi,
et evig hjem hos deg da arver vi.
 
forfatter→ Milne Stouffer
komponist→ Edward J. Hopkins
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

234: Jeg er tilfreds

1. 
Jeg er tilfreds og glad fordi
jeg fant i Jesus Livets sti.
Min trette sjel har funnet fred;
hans vilje nå jeg gledes ved.
Så syng, min sjel, en liflig sang!
De bånd som bandt mitt liv engang
er løsnet nå på Herrens bud,
for evig skal jeg bo hos Gud.
 
kor
Han viste meg Guds kjærlighet,
og ga min sjel et tilfluktssted.
Han tok meg i sitt samfunn inn.
Hos Jesus fant jeg fred i sinn.
 
2. 
Hans kjærlighet mitt hjerte vant.
For Satans piler ly jeg fant.
Ei mer jeg vandre vil i synd;
hans gode ord for meg forkynn.
Til Jesus alt nå bringer jeg,
han vil for evig hjelpe meg.
Min hånd i hans, jeg vandrer trygt,
hans åsyn er for meg en lykt.
 
3. 
Jeg følge vil Guds rene Lam
inntil jeg helt blir fylt av ham.
Jeg vandrer hans fullkomne vei,
som Jesus er, blir også jeg.
Engang skal jeg til målet nå
og inn til evig hvile gå.
Når livets reise slutter her,
blir det en fryd å se ham der.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ B♭₃
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

235: Vi fiender møter

1. 
Vi fiender møter på vår sti
som prøver å vill oss føre,
men Herren har lovt å stå oss bi
om røsten hans vi vil høre.
Barmhjertig og god er Hyrden vår,
han lar intet ondt oss røre.
 
2. 
Og blir du enn motløs på din ferd
og tror ei du frem kan vinne,
på Faderen tenk, hvor god han er.
Han hjalp deg å frelsen finne.
Han slettet din synd med Jesu blod
og gav deg en plass blant sine.
 
3. 
Et barn kan ei glemmes av sin mor,
det samme vil Gud oss lære.
Vi glemmes ei av vår eldste bror
om søke vi vil Guds ære.
I hendene hans vi tegnet er,
og hans skal vi evig være.
 
forfatter→ Gunnar Syversen
komponist→ C. E. F. Weyse
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Fedrelands Sang
toneart→ C
taktart→ 4/4

236: Kalt av Gud

1. 
Kalt av Gud, utvalgt og godkjent,
tanke skjønn for ydmyk sjel!
Til mer troskap det meg sporer,
så jeg villig gjør min del.
 
kor
Må jeg bli mer trofast, godkjent,
leve til ditt velbehag.
Må det, Herre, bli mitt ønske
hele livets virkedag.
 
2. 
Liflig tanke når jeg minnes
da Guds fred først skjenktes meg.
Det gir ro og trøst i hjertet,
meg bevarer på Guds vei.
 
3. 
Herrens yndest over hjemmet
gjør det til en bolig skjønn.
Himmelsk lys og godhet råder,
fred og glede gis som lønn.
 
forfatter→ Thomas M. Turner
komponist→ J. B. O. Clemm
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Reapers
toneart→ G
taktart→ 3/4

237: Gud omsorg har

1. 
Gud omsorg har, det gir meg ro,
han er min faste borg.
Til ham jeg helt kan meg betro
i glede og i sorg.
 
kor
Å salige ro i Gud,
trygghet hos Hyrden stor!
Jeg hører ham og næres med
hans evige livsens ord.
 
2. 
Jeg skjult i Gud med Kristus er,
hans vilje klart jeg ser.
Jeg følger ham som jeg har kjær,
vi skilles aldri mer.
 
3. 
All frykt og tvil nå fjernet er,
hans kjærlighet til meg
gir visshet om at han er nær,
og hjertet fryder seg.
 
4. 
Min hånd, jeg vet, han slipper ei,
men hele veien frem
han skritt for skritt vil lede meg
inntil jeg når mitt hjem.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

238: Lov alltid Herren

1. 
Lov alltid Herren for alt han har gjort,
han som sin Sønn gav, et offer så stort.
Enhver som tror ham og veien vil gå,
skal ei fortapes, men evig liv få.
 
kor
Ja, jeg vil love Herren for alt som han har gjort.
Jeg glad med ham vil virke til livet svinner bort.
Jeg kun vil følge Jesus, til enden holde ut.
Jeg alltid Herren tilbe vil, min Frelser og min Gud.
 
2. 
Virk alltid for ham, hans rike utbre!
Når natten kommer og solen går ned,
kan ingen virke, alt opphøre må.
Trofast da arbeid, og lønnen oppnå!
 
3. 
Følg alltid Jesus, hans vei og hans bud!
Ei annet finnes som leder til Gud.
Om enn i prøvelser fristet du er,
treng deg da fremad, frimodig kun vær!
 
forfatter→ James Fawcett
komponist→ C.H.L.
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

239: Å, må vi vandre

1. 
Å, må vi vandre nærm’re Gud,
høre hans røst hver dag,
av hjertet gjøre viljen hans
og bli til hans behag.
 
2. 
Guds vilje er oss alltid best,
den gir oss salighet.
Løst ifra «jeget» vil vi få
fred i all evighet.
 
3. 
Elsker vi livet, mistes alt,
vi vil alene bli.
«Nei» til oss selv og «ja» til Gud
vil Åndens frukt oss gi.
 
4. 
Skjer viljen hans, vil han oss gi
makt over synden vår.
På denne måten seirer vi
og fred i hjertet får.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Cuthbert Howard
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Lloyd
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

240: Bi på din Gud

1. 
Bi på din Gud, tålmodig og i tillit,
bi i din svakhet og når mørkt det er.
Han vil deg styrke, og du vil erfare
at i sin kjærlighet han er deg nær.
 
2. 
Bi på din Gud når striden heftig raser
mot fiender som strider i ditt kjød,
og fiender omkring som vil deg lokke
bort fra Guds vilje, inn i synd og død.
 
3. 
Bi på din Gud i fruktbarhet og seier,
må du av hovmod ei besmittet bli.
Bi på din Gud, så du må ydmyk være
og i oppriktighet ham livet gi.
 
4. 
Bi på din Gud, frimodig vær og gled deg,
følg i hans fotspor, lyd hans stille røst!
Sin rike nåde vil han gi deg daglig
og bli for deg til evig fryd og trøst.
 
forfatter→ James Wright
komponist→ Hubert P. Main
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 2/4

241: Fram med tålmod

1. 
Fram med tålmod fortsett livets vei med Jesus,
og adlyd med glede din Faders vilje god!
Stormens ville bølger på hans bud seg legger,
kun i hans nærvær er det fred og ro.
 
2. 
«Du er ei alene,» hør det ord han taler,
han som selv har vandret på livets smale vei.
«Jeg deg ei forlater, jeg er med deg alltid,
mørkt eller solskinn, trofast følg du meg!»
 
3. 
Ingen er som Jesus, ydmyk, sann og trofast.
Fra all verdens glimmer han deg bevare kan.
Han deg sikkert leder fram mot herligheten.
Himmelens skatter venter deg hos han.
 
4. 
Fram med tålmod fortsett med han da i striden,
hold kun ut til enden og trofast med han stå!
Regnet blant de sanne, trofaste, utvalgte,
som Jesus alltid helt kan stole på!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Nicaea
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

242: Legg ei din rustning ned

1. 
Legg ei din rustning ned,
i Gud din tillit ha!
La ikke møll og rust få makt,
la ingen kronen ta!
Ditt liv i Gud hold fast,
hans løfter svikter ei.
Vær sann og trofast mot din Gud,
ny kraft han gir til deg.
 
kor
Hold fast, hold fast på det du har oppnådd!
Legg ei din rustning ned!
Hold fast og inntil døden trofast vær,
du kronen får derved.
 
2. 
Stå støtt i prøvelser,
i kampen hard og stri!
Din leder tro har gått foran,
han styrke vil deg gi.
Guds barn ble prøvet før,
led ondt på livets vei.
Vår Gud ei urettferdig er,
vår gjerning glemmer ei.
 
3. 
Med trofast hjerte, sinn,
kom, la oss vandre frem!
Vær sterk og frykt ei fienden,
til sei’ren føres hjem.
Hold fast på Jesu navn,
sky ikke korsets kall!
Ha tro og tillit til din Gud,
hold ut, du seire skal!
 
forfatter→ Blanche Chappell
komponist→ Ira B. Wilson
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 2/4

243: Du allmakts Gud

1. 
Du allmakts Gud, så rik og stor,
hvor skal jeg gå fra deg?
Å skjule meg forgjeves er,
du skuer alt i meg.
 
2. 
Ditt blikk kan gjennomskue alt
ved dag og natten lang.
Du kjenner til min gjerning all
og tankens skjulte gang.
 
3. 
Du kjenner mine tanker, Gud,
før de i meg oppstår,
og før de uttrykt er med ord,
min mening du forstår.
 
4. 
Å, kunnskap underfull og stor!
Hvor kan en skjule seg?
Om jeg er hjemme eller fjern,
du, Gud, omhegner meg.
 
5. 
Beskytt du meg med nåden din,
la den en festning bli!
Du meg fra ondt bevare vil
fra nå til evig tid.
 
komponist→ H. C. G. Moule
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

244: Kom, venner, fremad vandre

1. 
Kom, venner, fremad vandre,
med oss vår Fader går.
Han leder og bevarer
tross tusen mot oss står.
Hans øynes lys og yndest
og herligheten hans
gir alle ørk’nens steder
en paradisets glans.
 
2. 
Se, gjennom veiløst mørke
ildstøtten viser vei!
Fremfor oss Hyrden vandrer,
og hjorden gleder seg.
Så rolige og trygge
ham følger de små lam.
I tillit og i stillhet
de har sitt blikk på ham.
 
3. 
Å, våg å allting lide,
gå hele veien frem.
Hos Gud en velkomst venter,
hos ham et evig hjem!
Hvor tomt er alt i verden
når vi har skuet Gud.
Den store sol nå skinner,
og andre lys dør ut.
 
4. 
Vi følger Jesu fotspor,
om enn med revet fot.
Der han har merket veien,
vi går med freidig mot.
Knapt sett, knapt hørt, foraktet,
av verden helt ukjent,
men hørt i det vi synger:
Fremad, mot him’len vendt!
 
forfatter→ Gerhard Tersteegen
komponist→ F. Joseph Haydn
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Petition
toneart→ F
taktart→ 3/2

245: I livets trengselstider

1. 
I livets trengselstider
vil Herren være nær.
Han trøster og velsigner
når hjertet sorgfullt er.
En utrakt hånd i nåde
vil trofast mot oss bli
og gjennom skygger lede
til samfunn inderlig.
 
2. 
Kan vi vel noe frykte
når kjærligheten hans
vil vise vei og lede
til dag med evig glans?
Ja, døden er beseiret,
vi frykter graven ei.
Med blikket vendt mot him’len
vi vandrer troens vei.
 
3. 
Hold ut, du venn, som strider
med målet for ditt blikk.
Gud hjelper deg lik andre
som styrke av ham fikk.
Frykt ikke fortid, fremtid,
la ham deg seier gi,
så skal din sjel for evig
hos Frelseren få bli.
 
forfatter→ Eustage Radford
komponist→ Chrétien d’Urhan
tonehøyde→ A₄
melodi, navn→ Rutherford
toneart→ F
taktart→ 4/4

246: En stille stund

1. 
En stille stund ved morgengry
når dagen kommer til meg ny,
min ånd vil søke Herren kjær
og lære hva hans vilje er.
 
kor
En stille stund, må jeg da be,
til jeg Guds åsyns lys får se.
Min Gud, jeg slipper ikke deg
før du har selv velsignet meg.
 
2. 
Da Isak ut på marken gikk,
en stille stund med Gud han fikk.
Han helt sitt liv til Gud gav hen,
og derfor fikk velsignelsen.
 
3. 
En stille stund forandrer alt
når Gud har til mitt hjerte talt.
I miskunn han min synd tilgir,
min sjel i ham fornyet blir.
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ D₅
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

247: Gjennom tvil og sorg

1. 
Gjennom tvil og sorg i natten
holder pil’grimsskaren stand,
synger sanger av forventning,
vandrer fram mot løftets land.
 
2. 
Klart foran oss gjennom mørket
skinner lyset på vår vei.
Søsken, hånd i hånd, framtrenger
og for mørket frykter ei.
 
3. 
Herren selv er skjold og verge,
og han verner sine små.
Frykt og mørke bort han jager,
viser vei hvor vi skal gå.
 
4. 
Vi har samme mål for reisen,
samme tro og er ei redd.
Alle trenger fram med iver
og er samme håp ikledd.
 
5. 
Samme lyd fra tusen lepper,
alle stemmer i som en.
Vi har samme strid og farer,
samme Gud på vandringen.
 
6. 
Det blir samme fryd og jubel
der på evighetens kyst,
hvor den samme lysets Fader
blir vår kjærlighet og lyst.
 
forfatter→ Bernard S. Ingemann
komponist→ John B. Dykes
tonehøyde→ A♭₄
melodi, navn→ St. Oswald
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

248: På min vei iblant

1. 
På min vei iblant kommer prøvelser
som jeg ikke kan helt forstå.
Men du Herre vet, og i kjærlighet
for hvert skritt lar meg nåde få.
 
kor
Må jeg si: «La din vilje skje!»
og meg bøye for planen din.
Må din kraft jeg se og om nåde be
til å si: «La din vei bli min!»
 
2. 
Herre, jeg ei kan på min vandring fram
styre rett mine skritt for deg.
Led ved hånden min, meg ved siden din,
så jeg ei viker fra din vei.
 
3. 
Må jeg være myk som den unge gren
som med letthet kan bøyes til.
Herre, bo i meg, jeg vil lyde deg,
jeg din hjelp daglig trenge vil.
 
4. 
La meg se mitt liv som jeg skal en gang
når mitt livsløp er endt på jord.
Må jeg alltid be: «La din vilje skje!»
og se fram imot lønnen stor.
 
forfatter→ Mary Lindley
komponist→ Henry P. Morton
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

249: Ransak du meg, o Gud

1. 
Ransak du meg, o Gud, mitt hjerte kjenn,
og lyset inn til alle deler send!
Å være fri og ren, det ønsker jeg
og tjene få i harmoni med deg.
 
2. 
Ransak meg, Gud, og rens du hjertet mitt,
ransak du det og se om det er ditt!
Prøv ved ditt ord, som ei forandres kan,
min tro om den er levende og sann.
 
3. 
Ransak meg, Gud, og nådig mot meg vær,
for dine øyne intet skjult det er.
Kjenn mine tanker, kjærlig hjelp du meg,
så jeg kan gjøre det som ærer deg.
 
4. 
Ransak meg, Gud, fra synden gjør meg fri.
Rens meg som gull, så hjertet rent kan bli.
Prøv hvert motiv som du alene ser,
og rens meg for de skjulte feil, jeg ber.
 
5. 
Ransak meg, Gud, så jeg kan veien gå,
ditt gode ord jeg daglig akter på.
Hjelp meg å høre, lyde røsten din
og se den vei som leder til deg inn.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Lucie Manning
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

250: Aldri skal du tape motet

1. 
Aldri skal du tape motet
når du handler rett.
Gud vil lede selv om kampen
ikke er så lett.
Fiender som står imot deg,
falle skal enhver.
Den som frykter Gud, vil seire
over mørkets hær.
 
2. 
Aldri la ditt hjerte engstes
om din vei er lang.
Den som sår i håp, skal siden
synge frydesang.
Aldri skal hans løfter svikte,
trofast er vår Gud.
Vandre da i tro og tillit,
lydig mot hans bud!
 
3. 
Aldri må du se tilbake,
men gå modig frem.
Løft ditt blikk og se mot målet,
mot din Faders hjem.
Skulle du bli trett på veien,
Herren er ditt ly.
Snart er alle trengsler over;
evig dag vil gry.
 
4. 
Aldri la din hånd da synke,
arbeidet er stort.
Hør, Guds stemme til deg lyder:
Høstens dag er kort.
Løft ditt blikk og se at marken
moden er til høst.
Legg ditt liv på Herrens alter;
lytt til Åndens røst!
 
forfatter→ John Martin
komponist→ J. H. Burke
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/8

251: Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta

1. 
Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta
på min korte pil’grimsveg.
Eg vil alltid trufast tena
deg med alt som er i meg.
Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta,
så eg vandrar fram med glød.
Eg vil gje mitt liv for Jesus
og han fylgja til min død.
 
2. 
Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta
når eg lyttar til di røyst.
Då kan eg til trøytte sjeler
bringa livsens ord til trøyst.
Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta,
så eg villig ofrar alt.
Snart eit himmelsk land eg skodar,
staden dit du har meg kalt.
 
3. 
Gjev meg, Gud, eit udelt hjarta
når eg tener folket ditt.
Lat òg kjærleiksbodet leva
og bli sett i livet mitt.
Alt i verda bort vil kverva,
svikta meg når mest det gjeld.
Men eit udelt liv i kjærleik
er det einaste som held.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Harm. Knut Ree
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

252: En liten stund å våke

1. 
En liten stund å våke med vår Mester,
i evigheten kledd i lysets drakt!
En liten stund som fremmede og gjester,
i evigheten hos ham i hans prakt!
 
kor
Fatt mot! og våk til morgenen frembryter.
Våkn opp! Din lampe sett i stand med flid!
Din Frelsers stemme gjennom natten lyder:
Kan du ei våke her en liten tid?
 
2. 
En liten stund å tåle hån og møye,
i evigheten ved hans side stå!
En liten stund livsstormene å døye,
i evigheten livets krone få!
 
3. 
En liten stund med ham å trengsel lide,
I evigheten hvile, ro og fred!
En liten stund, mot selvets krav å stride,
i evigheten liv og salighet!
 
forfatter→ Jessie H. Brown
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

253: I den strid for rett

1. 
I den strid for rett og sannhet
som blir kjempet på vår jord,
og når striden heftig raser
imot mørkets makt så stor,
stridsmenn Herren ønsker seg.
Kan han stole da på deg?
 
kor
Kan han stole da på deg?
Stridsmenn tro han ønsker seg.
Si da, venn, så modig, sann,
at han stole på deg kan.
 
2. 
Skal vi da gå ut som stridsmenn,
kjempende med Herren nær,
for å møte ondskaps makter
og beseire mørkets hær?
Stridsmenn Herren ønsker seg.
Kan han stole da på deg?
 
3. 
Fad’ren ser oss fra sin trone,
og vi styrke av ham får.
Når vår leder god er Jesus,
vi i kampen stødig står.
Stridsmenn Herren ønsker seg.
Kan han stole da på deg?
 
forfatter→ W. C. Martin
komponist→ Ira B. Wilson
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

254: Det finst ein fred

1. 
Det finst ein fred som
kjem når stormen stilnar,
ein fred som knuste håp let etter seg,
ein fred som vemod, sorg og saknad mildnar,
som verkar kraft og mot til neste steg.
 
2. 
Ein fred som ikkje finst i tider bjarte,
eller der kjærleik er den sikre borg!
Den freden viser seg i tapre hjarte,
som tålmod vinn i einsemd og i sorg.
 
3. 
I offer, dyrt og løynt, finst denne freden,
i liv bøygd ned i liding, sakn og ve.
Det er ’kje den som rådde grunn i Eden,
men den som sigra i Getsemane.
 
komponist→ J. MacAdam
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

255: Jesus Frelser, ditt eksempel

1. 
Jesus Frelser, ditt eksempel
står i himmelsk glans for meg.
Å, må jeg det trofast følge,
så at jeg blir mer lik deg.
 
kor
Mer lik deg, ja, mer lik deg,
Herre det min lengsel er.
Dag for dag og hvor jeg vandrer,
mer lik deg min Frelser kjær.
 
2. 
Ta min hånd og led meg fremad,
der du selv har satt din fot.
Må jeg aldri fra deg vike,
men gå frem med freidig mot.
 
3. 
Mer saktmodig, sann og ydmyk,
hjelp meg det å bli, Guds Sønn,
så at andre jeg kan tjene,
uten takk og uten lønn.
 
4. 
Jesus, vær min ledestjerne,
bli mitt lys på veien frem,
inntil jeg får se ditt åsyn,
og jeg når mitt rette hjem.
 
komponist→ C. C. Williams
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

256: Guds ord er så rent

1. 
Guds ord er så rent og så dyr’bart for meg,
jeg elsker dets kjærlighetsbud.
Det lyser for meg på min pilegrimsferd
og fører meg hjem til min Gud.
 
kor
For meg er det bedre enn perler og gull,
mer dyr’bart enn rikdom på jord,
å sitte ved Mesterens føtter hver dag
og lære av ham og hans ord.
 
2. 
Guds veier så skjønne og liflige er
når Mesteren ledelsen har.
Hans ord til mitt hjerte er ånd, ja, og liv,
det skjenker meg fred underbar.
 
3. 
Jeg hører og lyder og settes da fri,
så følge min Frelser jeg kan.
Hans ord i mitt hjerte bevarer jeg ømt,
min lovsang og glede er han.
 
4. 
O Gud, la mitt hjerte i ordet bli sunt,
din lov er min glede og skatt.
Så hjelp meg, din tjener, i stillhet og tro
å grunne på den dag og natt.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Geo. D. Moore
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 6/4

257: Min Gud og jeg

1. 
Min Gud og jeg fortrolig samfunn eier.
På veien fram som venner vandrer vi.
Jeg stoler på at han meg sikkert leder,
hans eget nærvær lyser opp min sti.
Jeg stoler på at han meg sikkert leder,
hans eget nærvær lyser opp min sti.
 
2. 
Så dyp en kjærlighet er vist i frelsen,
som ingen på vår jord fullt fatte kan.
Hengivenhet av hjertet jeg ham viser,
for all min synd og frykt, det fjernet han.
Hengivenhet av hjertet jeg ham viser,
for all min synd og frykt, det fjernet han.
 
3. 
Min Gud og jeg vil alltid vandre sammen;
ei noe jordisk skiller meg fra ham.
Min hånd i hans til skyggene forsvinner,
mot him’lens fedreland vi vandrer fram.
Min hånd i hans til skyggene forsvinner,
mot him’lens fedreland vi vandrer fram.
 
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

258: Jeg har andre får

1. 
Jeg har andre får som vandrer
i en verden mørk og tom.
De min kjærlighet ei kjenner
der de flakker fredløst om.
Ut på fjellet, bart og ødslig,
der det bare hersker død,
og i dalen imot kvelden
har jeg sett på deres nød.
 
kor
Hvorfor vil du vandre
frem på dødens veier?
Hør, den gode hyrde kaller:
Jeg deg leder hjem.
 
2. 
De i ørkenen er spredte,
uten hyrde går de frem.
Jeg i hast må ut å søke,
og dem bringe sikkert hjem,
bære dem på mine skuldrer
og de små lam ta meg av.
Da de trette og fortapte
trøstes ved min rettferdsstav.
 
3. 
De skal høre og meg følge
dit de grønne enger er.
Jeg til hvilens vann dem leder,
vederkveger dem enhver.
De igjennom mørke daler
skal meg følge uten frykt.
Ord fra meg vil dem forsikre:
Jeg er nær, og leder trygt.
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ H. Booth
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

259: Herren er min hyrde

1. 
Herren er min hyrde,
intet mangler jeg.
Han i grønne enger
vederkveger meg.
 
2. 
Der han lar meg hvile
ved de stille vann,
hvor jeg kraft og styrke
daglig finne kan.
 
3. 
For sitt navn skyld leder
han meg veien fram
og på rettferdsstier
får jeg gå med ham.
 
4. 
Skulle jeg enn vandre
i dødsskyggens dal,
du går med, og aldri
der jeg frykte skal.
 
5. 
Jeg er trygg for farer,
intet ondt vet av,
når du hjelper, trøster,
med din kjepp og stav.
 
6. 
For fiendens øyne
dekker du mitt bord.
Du mitt hode salver,
gir meg glede stor.
 
7. 
Kun med godhet, miskunn,
fylles helt mitt krus.
og for alltid skal jeg
bo i Herrens hus.
 
forfatter→ Salme 23
tonehøyde→ D₅
melodi, navn→ Fager Kveldsol smiler
toneart→ G
taktart→ 4/4

260: Hvor du enn går

1. 
Den gangen jeg hørte at livet du gav
for menneskers frelse fra død og fra grav,
da jublet jeg, Herre: «Du allting formår!
Guds Lam, jeg vil følge deg hvor du enn går.»
 
kor
Hvor du enn går,
ja, hvor du enn går,
Guds Lam, jeg vil følge deg
hvor du enn går.
 
2. 
I medgangens dager når fremad jeg gikk,
og glede i stort og i smått jeg da fikk,
da sang jeg: «Hvor liflige er dine kår!
Guds Lam, jeg vil følge deg hvor du enn går.»
 
3. 
Men prøvelser kommer når minst jeg det tror,
og angsten i hjertet mitt vokser seg stor.
Da gir det meg glede at du meg forstår.
Guds Lam, jeg vil følge deg hvor du enn går.
 
4. 
Snart striden er over og landet jeg ser,
der synd ikke fins som kan hindre meg mer.
Når korset er borte, da kronen jeg får.
Guds Lam, jeg vil følge deg hvor du enn går.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ W. G. Fischer
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

261: Jesus som den gode hyrde

1. 
Jesus som den gode hyrde
gav sitt liv for sine får,
hjelp han gav til deres byrde,
legte kjærlig deres sår.
Jesus hadde hyrdehjerte
for de svake i sin hjord.
De som kjente nød og smerte,
kom og spiste ved hans bord.
 
2. 
Jesus omsorg har for hjorden,
de fordrevne føres hjem,
fører tapte trygt til folden,
ro og hvile gir han dem.
De på grønne enger ligger,
og så trygt de følger ham,
og av hvilens vann de drikker.
Ømt han vokter sine lam.
 
3. 
«Israels hyrder,» står det skrevet,
«kjente ei til hjordens nød,
men i hardhet ble den drevet
bort fra vern og ut i død.»
Jesus ynktes over skaren,
for den uten hyrde var.
Han dem ledet ut av faren,
inn i trygghet hos sin Far.
 
4. 
«Elsker du meg?» Jesus sier,
«vis det da imot min hjord
ved at du for den deg vier,»
dette er hans alvorsord.
«Vær en hyrde her for hjorden,
som så dyrt ervervet er.
Vokt den trofast, gi deg for den!
Vis meg at du har den kjær!»
 
forfatter→ Edith Ecklund
komponist→ Elevine Heede
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

262: Israels hyrde

1. 
Israels hyrde, du vokter din hjord,
dine du husker i omsorg så stor.
Ømt du dem samler når natt faller på,
for så ved daggry foran dem å gå.
 
kor
Israels hyrde, du dine har kjær,
og fra din himmel du vokter dem her.
I medynk du deres ørkenvei ser;
du alltid lever, og for dem du ber.
 
2. 
Israels hyrde, du tro mot dem er,
i alle farer du alltid er nær.
Villig du er å forlatelse gi;
for ved ditt blod har du selv satt dem fri.
 
3. 
Israels hyrde, din arm er jo sterk,
dine du verner mot fiendens verk.
Stor er din omsorg for lammene små,
hos deg alene de trygghet kan få.
 
4. 
Herre, din gjenkomst vi skuer frem til,
når dine egne du samle jo vil.
Bare å se deg, hvor stor blir den lønn,
Israels hyrde, o Jesus, Guds Sønn!
 
forfatter→ Adelaide A. Pollard
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

263: Du gode hyrding

1. 
Du gode hyrding gjev meg alt,
og ingenting vantar eg.
På grøne eng eg kvile finn
og vatn som styrkjer meg.
 
2. 
Du leier meg på rette sti
på grunn av ditt store namn.
Eg fylgjer deg og vandrar trygt
til eg når den sikre hamn.
 
3. 
I dødens dal du vernar meg,
din kjepp og din stav gjev trøyst.
Eg er ’kje redd når du er med,
du har meg frå mørket løyst.
 
4. 
Du salvar meg med olje dyr,
mitt staup fløymer over radt.
For uvens syn du dukar bord
og vaktar meg dag og natt.
 
5. 
Di miskunn, Gud, skal fylgja meg
så lenge på jord eg er.
I æva får eg bu hjå deg
om trufast eg vandrar her.
 
forfatter→ Salme 23
komponist→ David Grant
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Crimond
toneart→ F
taktart→ 3/2

264: Jeg tilbrakte år

1. 
Jeg tilbrakte år uten Jesus,
fór vill og var trett på min vei,
til frelsens dag endelig grydde,
da Ordet forkyntes for meg.
 
kor
Jesus jeg fant, ble min leder og trøst,
underfull, øm og kjærlig.
I mørke og trengsel jeg hører hans røst,
og gleden min overgår alt.
 
2. 
Min fred er som elven som flommer.
Guds miskunn hver morgen er ny.
I striden til hjelp han meg kommer,
til Jesus jeg alltid kan ty.
 
3. 
Han gir meg forunderlig hvile,
hans åk og hans byrde er lett.
Hans kjærlighet er som et banner,
den hjelper og leder meg rett.
 
4. 
Mitt håp i hver storm er et anker,
som holder i motgang og tvil.
Om fristelsens bølger enn raser,
min Herre bevare meg vil.
 
forfatter→ Clarence Carlson
komponist→ Haldor Lillenas
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ My Wonderful Friend
toneart→ F
taktart→ 6/8

265: Å Frelser kjær

1. 
Å Frelser kjær, din stille fred
mitt trette hjerte gi.
Når frykt og tvil meg trykker ned,
har jeg hos deg et tilfluktssted.
Kom nær, min hjelper bli!
Kom nær, min hjelper bli!
 
2. 
Mitt skjulested du, Herre, er
når mørket senker seg.
Jeg ber til deg: Vær alltid nær,
og kjærlig, nådig mot meg vær!
Mitt hjerte frykter ei.
Mitt hjerte frykter ei.
 
3. 
Jeg i min nød påkaller deg
og om din miskunn ber.
Du trøstens ord da sender meg,
og over meg forbarmer deg.
For all min trang du ser.
For all min trang du ser.
 
4. 
Når jeg fra jorden blir gjort fri,
og ånden til deg går,
når sorg og smerte er forbi,
med glede hører jeg deg si:
Mitt barn, du hvile får.
Mitt barn, du hvile får.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ Mrs. Lewis S. Chafer
tonehøyde→ C₄
melodi, navn→ Spencer
toneart→ F
taktart→ 3/4

266: Vi vandret en gang fjernt

1. 
Vi vandret en gang fjernt fra Gud.
Ei håp og fred vi hadde da.
Vi kom til ham og levende
var håpet han oss kjærlig ga.
 
kor
Vårt håp, vår tillit er i dag
rotfestet dypere i Gud.
Han trygt oss leder veien fram
om vi vil vandre i hans bud.
 
2. 
Helt siden Herren ble vårt håp,
vi nåde nok erfaret har.
Den gir oss seier over synd
hvis treller vi jo en gang var.
 
3. 
Selv om vi ofte prøvet blir,
og noen blant oss ei består,
så fins barmhjertighet og hjelp
hos ham som trofast med oss går.
 
4. 
Vår framtid er i Herrens hånd.
Vårt håp er satt til ham som kom.
Han ga sitt liv i døden her
og fridde oss fra evig dom.
 
forfatter→ James Fawcett
komponist→ Chas. Reeves
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

267: Gud kaller meg nå

1. 
Gud kaller meg nå som han gjorde den gang
da budskapet sendtes og ble til min sang:
I tjenesten min alltid nidkjær du vær,
bær navnet mitt verdig og hold du meg kjær!
 
2. 
Han kaller meg for at i kampen jeg må
mitt forsett bevare, mer kjærlighet få,
så ikke jeg trettes av motstanden stri.
Han viser meg lønnen som evig skal bli.
 
3. 
Han kaller meg nå til å følge sin Sønn,
som viser meg vei til sin herlighets lønn.
Min Frelser går daglig i forbønn for meg.
Jeg lærer å vandre den ydmyke vei.
 
4. 
Han kalle meg vil til sin herlighet stor,
der bruden og Lammet med ham evig bor.
I bønnen jeg våker mens dagene går.
Gud glemmer ei dem som for ham trofast står.
 
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

268: Da du først smakte

1. 
Da du først smakte Jesu kjærlighet,
fikk du glede og fred i sjelen din.
Hvilken forsmak av him’lens herlighet
når i bønn du gikk til din Fader inn!
 
kor
Løft din sjel opp til Gud i stille bønn,
du da får trøst og fred hos ham i lønn.
Og når engstelig du er,
Jesus vil deg komme nær,
når din sjel løftes opp til Gud i bønn.
 
2. 
Pliktens krav gav deg lange dagers strid
mens ditt kors gjennom skyggene du bar.
Men du fikk hvile skjønn ved aftentid
når i bønn etter dagens strev du var.
 
3. 
Gjennom sorger og stridens bølgers brus
vi beredes for livets slutt enhver.
Og vårt blikk skuer mot vårt faderhus,
når til Herren i bønn vi ofte er.
 
4. 
Bror og søster, hva enn er her din lodd.
Jesu hjerte og hånd er allesteds.
Og sin fred vil han gi deg som en flod,
når du ber, stiller han din sjel tilfreds.
 
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

269: Begynn din dag med Gud

1. 
Begynn din dag med Gud,
for ham i bønn knel ned!
Løft opp din sjel til ham og få
hans kjærlighet og fred!
 
2. 
Les Herrens ord en stund
i stillhet og i tro,
så helliget din ferd kan bli
og sjelen finne ro.
 
3. 
Fortsett din dag med Gud
hva enn som kommer på.
Om du er hjemme eller fjern,
med deg vil Herren gå.
 
4. 
Tal sammen med din Gud,
i ånden med ham vær!
Erkjenn alt godt du har mottatt,
ham takk og pris frembær!
 
5. 
Avslutt din dag med Gud,
for ham din synd bekjenn,
så Jesu dyrebare blod
kan rense deg igjen.
 
komponist→ C. Bryan
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Serenity
toneart→ G
taktart→ 3/2

270: Av nåde fra mørket

1. 
Av nåde fra mørket jeg førtes
til vandring i lyset med Gud.
Mitt hjerte av kallelsen rørtes
da Herren meg sendte sitt bud.
 
kor
O Gud, o Gud,
du nådig har vært imot meg.
Må jeg, må jeg
til døden bli trofast mot deg!
 
2. 
Jeg løstes fra trelldom og snarer,
og frihet i Kristus jeg fikk.
Han styrke har gitt meg i farer
på veien som Jesus selv gikk.
 
3. 
Den tomhet jeg stadig før kjente
for alltid forsvunnet nå har.
Til glede han sorgen min vendte
og gav meg sin fred underbar.
 
4. 
Istedenfor det jeg fortjente,
barmhjertighet viste han meg.
Han også meg nådig beredte
en tilflukt i nøden hos seg.
 
forfatter→ Gunda Åstrand
komponist→ James McGranahan
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

271: Hvor godt å vite

1. 
Hvor godt å vite at Guds vei
er samme sti som Jesus gikk.
Han kjærlig planla den for meg,
og evig liv hos ham jeg fikk.
 
kor
Hans nærhet gir meg sikkert ly,
et tilfluktssted, hvor jeg kan ty.
Hans kjærlighet vil ei forgå,
det løftet evig skal bestå.
 
2. 
Guds kjærlighet gir hjertelag
til tjeneste på denne jord.
Jeg villig gir mitt alt hver dag,
og ydmykt følger Jesu spor.
 
3. 
En bryllupsdrakt, en seierspris,
får vi om vi i ham forblir.
Dog håner folk, på verdens vis,
de him’lens skatter som han gir.
 
4. 
Han dekker bord i ørkenland
og gavmildt sender himmelbrød.
Vi nyter det med livets vann,
til evig liv, slik Jesus bød.
 
forfatter→ Chas. Hultgren
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

272: Tida svinn så fort

1. 
Tida svinn så fort ifrå oss;
år og dagar hastar bort.
Gjer kvar stund ditt aller beste,
dødens dag kan koma fort.
Levetida er snart over,
ho kjem aldri meir igjen.
Ikkje sløs bort tid og krefter
på det fåfengde, min ven.
 
kor
Kjøp no gull som varer evig.
Skaff deg høgtidsklednad kvit!
Kjøp av Herren augesalve!
Desse råd har Jesus gitt.
 
2. 
Tida jagar fort av garde;
du skal møta Gud til slutt.
Snart han framfor deg vil koma,
er du til det møtet butt?
Stå då opp og arbeid flittig;
levetida er ein pust.
Prøv å samla slike skattar
som kan tåla mol og rust.
 
3. 
Herrens Ande vil deg endra,
slik at du Guds veg kan gå.
Om du ikkje mot han kjempar,
vil du samfunn med han få.
Jesus lærer deg si sanning;
lytt då stille, set deg ned!
Full av kjærleik vil han gje deg
tru og håp og heilag fred.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Chas. D. Tillman
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

273: Vil du, Herre, tale

1. 
Vil du, Herre, tale?
Stille bier jeg,
og i glad forventning
lytter jeg til deg.
 
2. 
Tal, du gode Mester,
nå i denne stund!
Må din nådes velde
jeg få kjenne kun.
 
3. 
Ordene du taler,
liv og sannhet er.
Og som brød fra him’len
metter de enhver.
 
4. 
Jeg vil alt deg ofre
og deg høre til.
Villig, glad og hengitt
lyde deg jeg vil.
 
5. 
Tal, din tjener hører,
vær ei taus, min Gud!
La meg tilfredsstilles
ved ditt ord og bud!
 
6. 
Lær meg, Gud, din vilje
og ditt sannhetsord!
Oppfyll all din hensikt
med ditt barn på jord!
 
forfatter→ Emily M. Grimes
komponist→ Harold Green
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

274: Ha takk, o Gud

1. 
Ha takk, o Gud, for vandringstid
i tørre kilders land,
da i vår nød vi først forsto
din omsorg, stor og sann.
I dager under ørkensol
med en vi samfunn fikk,
da Kristus åpenbarte seg
og trofast med oss gikk.
 
2. 
Vi takker for den ro i ham
som trette kun kan få.
Hans miskunnhet så underfull
vi lærer å forstå.
Og fellesskap vi har med en
som selv har veien gått,
med ham som på Guds trone er,
vi samfunn nå har fått.
 
3. 
Vi minnes nå vår ørkentid
med uro, kamp og nød,
og da vi drakk av livets vann,
som kostet ham hans død.
Vi vandrer nå Guds vei i fred
og søker hans behag,
ja, i vår nød vi kjenne får
Guds store hjertelag.
 
4. 
De mørke skyer på vår vei
ei skjule for oss kan
vår Gud som lever og oss gir
en glede evig, sann.
Og når en gang i herlighet
med glede vi ham ser,
da minnes vi vår ørkenvei
og priser ham enn mer.
 
komponist→ Arr. Wm. A. Huntley
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

275: Forgjeves de vise

1. 
Forgjeves de vise mot forhenget ser,
men fremtiden skjules for dem.
Kun ordet fra Herren gir lys på den sti
som fører til himmelen hjem.
 
kor
Vi bærer vårt kors, gjennom skyggene går,
og søker de ting som for evig består.
Vi taper ei motet tross hån og forakt.
Vi venter vår Herre i ære og prakt.
 
2. 
Vi elsker den veien som Jesus har gått,
og følger hans fotspor i tro.
Den sannhet han lærte, gir glede og håp,
den bygger til himmelen bro.
 
3. 
For fremtiden har vi ei frykt eller tvil,
vi kjemper i striden for ham.
En gang skal han komme med fred til sitt folk,
og da skal vi skue Guds lam.
 
forfatter→ Wm. Hughes
komponist→ Lewis E. Jones
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

276: Jeg troskap har lovet

1. 
Jeg troskap har lovet min Frelser,
hans tjener jeg alltid vil bli.
Må fast i mitt forsett jeg være
hva enn som vil krysse min sti.
 
kor
Jeg har gitt ham mitt løfte for alltid,
og Gud har beseglet vår pakt.
For verden ei lenger jeg lever,
mitt liv er på alteret lagt.
 
2. 
Jeg troskap har lovet min Frelser,
med ham jeg til enden vil gå.
Hans yndest jeg gjerne vil eie
hva pris jeg betale enn må.
 
3. 
Jeg troskap har lovet min Frelser,
min venn gjennom livet er han.
Han med meg vil gå gjennom skygger,
ja, også i dødsrikets land.
 
4. 
Jeg lovet ham aldri å svikte
i trengsler, i smerte og strid.
Langt bedre er døden med Jesus
enn gleden i verden en tid.
 
forfatter→ Mary McGregor
komponist→ S. D. Godale
tonehøyde→ A₃
toneart→ D
taktart→ 6/8

277: Nådige Frelser

1. 
Nådige Frelser, du er min forløser,
du ved ditt blod har sonet synden min.
Å, gi meg nåde å meg selv fornekte,
så jeg kan alltid gjøre viljen din.
 
2. 
Mitt eget jeg vil prøve meg å hindre
og holde meg i synd, ulykkelig.
Å, gi meg nåde til å bli din tjener,
og i ditt virke trofast meg hengi.
 
3. 
Foruten deg, hvor hardt og kaldt er hjertet!
Din kjærlighet og nåde trenger jeg.
Gi meg din Helligånd, å kjære Frelser,
som alltid levende vil gjøre meg.
 
4. 
Jeg dine dyder mer vil åpenbare,
rens du mitt hjerte, som er gitt til deg.
Du har ditt blod utgytt for meg å frelse,
og har meg vunnet, deg tilhører jeg.
 
5. 
Hjelp meg å alltid i ditt samfunn vandre,
så jeg blir ren i sinn og hjertet mitt.
Hver tanke kjenn og still du alle stormer,
så jeg kan herliggjøre navnet ditt.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Frank Bruce
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

278: Å tanke skjønn

1. 
Å tanke skjønn! Min Fader vet
å lede alt i kjærlighet.
Selv om jeg også prøvet blir,
sin rike nåde han meg gir.
 
kor
Han daglig vil meg styrke gi
så jeg fra ondt bevart kan bli.
Jeg da ved tro kan skue ham
som for meg ble Guds offerlam.
 
2. 
Tross fiender og indre frykt
så hviler jeg i Herren trygt.
Jeg her har lært å stole på
at jeg av ham kan styrke få.
 
3. 
Hva enn jeg møter på min vei,
på Herrens løfter stoler jeg.
Om jeg ham alt vil daglig gi,
han åpenbart i meg skal bli.
 
4. 
Jeg ønsker mer å vise her
at jeg mot Jesus lydig er!
Og når til slutt jeg kalles hjem,
som renset gull jeg stilles frem.
 
forfatter→ Charles Morgan
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ D₅
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

279: Hjelp meg, o Gud

1. 
Hjelp meg, o Gud, så på din vei
min plass jeg finne må,
så jeg kan ydmykt søke deg,
din vilje rett forstå.
 
2. 
Hjelp meg i ydmyk kjærlighet
min plass å innta, Gud.
Må lyset fra din herlighet
ved meg da stråle ut.
 
3. 
Hjelp meg å være tro, så jeg
min plass beholde får,
og Kristi liv blir sett i meg,
inntil jeg målet når.
 
4. 
Hjelp meg, o Gud, til ditt behag
min plass å fylle nå.
Hjelp meg, så jeg på Herrens dag,
ditt «velgjort» kan oppnå.
 
forfatter→ Rasmus B. Prip
komponist→ Rasmus B. Prip
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

280: Å sæle dag

1. 
Å sæle dag, då Herren vann mitt hjarte,
og audmjukt viljen min vart bøygd i støv.
På alle livsens spørsmål han meg svarte;
hans røyst meg kalla: Vakne, du som søv!
Ein himmelsk fred og ro eg då fekk smake,
det vart mi von, mi fryd og glede her.
Når eg i kjærleik gjev mitt liv tilbake,
skal eg for evig vere Herren nær.
 
2. 
Å sæle dag, fordi eg no får leve
i tru på Gud og glad han tene her.
Eg treng ’kje lenger reddast for ei æve
i mørke natt der ikkje Gud er nær.
I Jesus fann eg Sanninga og Livet,
ei himmelsk gåve som vart send til meg.
Eg ynskjer hjelpe andre til å rive
den same kostelege skatt til seg.
 
3. 
Å sæle dag, når eg til mål har vunne,
og eg får kvile der i heilag fred.
Or timeglaset har mi livstid runne,
min vandringsstav for alltid vert lagd ned.
Då får eg sjå at han som vann mitt hjarte,
imot meg kjem, som vener møtest vi.
Av nåde skal eg med den frelste skare
få herleg løn hjå han til evig tid.
 
forfatter→ Hugo Johnson
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

281: Sjå, ein ven meg leier

1. 
Sjå, ein ven meg leier ved si hand,
ein som tilfredsstiller sjel og sinn.
Han meg viser veg til himmelland,
der som freistaren meg ikkje finn.
 
kor
Å, lær du meg å elska deg
og setja høgt din venskap, Gud, eg ber.
Lat andre då i meg få sjå
ein attglans av din Son så kjær!
 
2. 
For hans skuld eg går ein pil’grims veg
med mitt andlet vendt der ovantil.
Ingenting i verda hindrar meg,
for mitt liv han kjærleg vakta vil.
 
3. 
Heile livet har han for meg stridt,
og kvar dag veks kjærleiken til han.
Full av tillit gjev eg livet mitt,
til den dag eg når den fagre strand.
 
forfatter→ Willie Jamieson
komponist→ Queen Liliuokalani
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Aloha Oe
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

282: Herre, som leire

1. 
Herre, som leire i Mesterens hånd vil jeg være.
Dann du mitt liv til et kar som kan gi deg all ære.
Må jeg på jord følge i gjerning og ord
Jesu eksempel og lære.
 
2. 
Gjør meg saktmodig som Jesus da han var her nede.
Fjern all uvillighet, hjelp meg å lyde med glede.
Da fra alt hardt hjertet mitt vil bli bevart.
Lær meg i ydmykhet bede.
 
3. 
Du som begynte et arbeid i meg, vil fullende.
Må hver erfaring på veien mitt sinn til deg vende.
Rens meg fra feil, og på mitt liv sett ditt segl,
så det med seier må ende.
 
4. 
En gang skal ildovnens prøvelser komme til alle.
Kun denne smerten kan herlighetsglansen fremkalle.
Gjør meg bevisst alt som vil telle til sist.
La meg i mismot ei falle!
 
5. 
Nå mens du taler, min Gud, må mitt hjerte du røre.
Fri meg fra alt som meg hindrer din stemme å høre.
Gud, må din Ånd gjøre meg myk i din hånd,
så du ditt verk kan fullføre.
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ Stralsund
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

283: Å Jesus, hjelp meg, lære

1. 
Å Jesus, hjelp meg så at jeg kan lære
å leve som du levde her på jord,
så også jeg kan leve til Guds ære
og daglig ledes av ditt sannhetsord.
I sorg og glede må du alltid være
mitt livs eksempel og min Herre stor.
 
2. 
Å Jesus, led meg så at jeg kan vandre
og ydmykt følge deg, på livets vei.
Om den er smal, vil jeg den ei forandre,
men gå i tro og stole helt på deg.
Jeg vet at dette vil jeg aldri angre.
Din sterke hånd vil alltid trøste meg.
 
3. 
Å Jesus, må din kjærlighet meg røre,
så jeg kan elske som du elsket har.
Og må i alt som jeg vil si og gjøre,
din gode Ånd i meg bli åpenbar!
Jeg lyde vil når jeg din røst får høre,
så fredens vei i ydmykhet jeg tar.
 
4. 
Å Jesus, må jeg alltid ha for øye
å daglig dø som deg, til selvets bud.
I selvfornektelse og under møye
vil livets sanne frukter vokse ut.
De evig, Herre, vil ditt navn opphøye,
og kle din brud i herlighetens skrud.
 
komponist→ Jean Sibelius
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

284: Fader, i mitt hjerte

1. 
Fader, i mitt hjerte bor
tanken, herlig, rik og stor,
at du i barmhjertighet
gav til meg en himmelsk fred.
Og med Kristus skjult er jeg,
skjult så trygt med ham i deg.
 
2. 
Skjult er jeg fra verdens larm,
skjermet av din sterke arm,
og er frelst av kjærlighet–
hvilken ro og hjertefred!
Ja, med Kristus skjult er jeg,
skjult så trygt med ham i deg.
 
3. 
Skjult med ham som er min fred,
og mitt håp om salighet!
Han som vandret smertens sti,
har med blodet kjøpt meg fri,
for å selv få eie meg
og meg skjule trygt hos deg.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ Benjamin R. Hanby
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Adoration
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

285: Mens du vandrer fram

1. 
Mens du vandrer fram med Jesus,
av hans brød du mettet er.
Vil du dele det med andre,
vise at du har dem kjær?
 
kor
Villig del ditt brød med andre,
herlig høst du da oppnår.
Vis din kjærlighet for Jesus,
fø hans lam og fø hans får!
 
2. 
Mon du bærer frukt for Jesus?
Kanskje du unyttig er?
Den som hjelp til andre bringer,
vil Gud signe mer og mer.
 
3. 
Om du gir, så skal det gis deg.
Prøv det ord, og du skal se
at ditt mål vil renne over
og Guds vilje med deg skje.
 
4. 
Lev da for å tjene andre
i din Mesters høst på jord!
Villig gi ditt liv med glede,
lønnen sikker er og stor.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Knowles Shaw
tonehøyde→ D₄
toneart→ D
taktart→ 3/4

286: Lev du i meg, o Herre

1. 
Lev du i meg, o Herre,
du kongers konge er.
På alle hjertets spørsmål
du svaret for meg vær!
Lev du i meg, o Herre,
jeg gir mitt liv til deg.
Å, vil du åpenbare
din herlighet i meg!
 
2. 
Jeg har deg gitt mitt tempel,
fra synd det renset er.
Og lyset fra det stråler
når du har bolig der.
Mitt legeme skal være
til tjeneste for deg.
Jeg dine bud vil lyde
og gå din rettferdsvei.
 
3. 
Nå overgitt og stille
og fri fra fordums tvang,
vil jeg la deg bestemme
min tjeneste hver gang.
Lev du i meg, o Herre,
du kongers konge er.
På alle hjertets spørsmål
du svaret for meg vær!
 
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Heber
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

287: O Jesus, jeg har lovet

1. 
O Jesus, jeg har lovet
å trofast tjene deg.
Du er min Venn og Mester,
hold du deg nær til meg!
Jeg frykter ei for kampen,
for kraft fra deg jeg får.
Fra veien ei jeg viker,
du ved min side går.
 
2. 
La meg din omsorg føle,
for verden er meg nær.
Jeg ser de ting som blender,
og lokkende de er.
Ja, ofte er jeg fristet,
og fiender jeg har.
Men Jesus, vær du nær meg,
fra synden meg bevar!
 
3. 
La meg da, Herre, høre
din stemme klart hver dag,
til tross for indre stormer
og viljens selvbehag.
Tal du, og gjør meg stille,
å lyde du meg lær!
Hjelp meg å alltid lytte,
du sjelens vokter er.
 
4. 
O Jesus, du har lovet
at de som veien går,
de arver herligheten
og plass i him’len får.
Og, Jesus, jeg har lovet
å alltid være tro.
Hjelp meg å daglig følge,
min Venn og Herre god.
 
forfatter→ John E. Bode
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Ewing
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

288: Eg vil vera sann

1. 
Lat meg vera sann og trufast;
Herre, må din vilje skje,
så eg kan gå fram i sanning.
Stille vil eg til deg be:
 
kor
Herre, gjer mitt hjarte reint,
eg vil vera tru mot deg.
Lat din vilje vera min;
lei meg fram på livsens veg!
 
2. 
Når eg då vert prøvd og freista,
tenk i miskunn på mitt vel!
Gjev di eiga trøyst og kvile
til mi arme, trøytte sjel!
 
3. 
Siger vinn eg over verda,
over vondskap, list og kiv,
for du gjev meg kraft og nåde
og eit evig guddomsliv.
 
4. 
Mot eit sikkert mål eg stemnar,
fram i styrken din eg går.
Hjelp meg dagleg her å kjempa
til eg sigersprisen får.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ F. A. Blackmer
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

289: Nå lyder Herrens røst

1. 
Nå lyder Herrens røst: Ditt beste gi!
I både stort og smått vil prøven bli.
Gjør da ditt beste nå, for uten lønn,
og i din tjeneste opphøy Guds Sønn.
 
kor
Alt du gjør for Jesus signet er,
gi ditt beste og ham trofast vær!
Om enn vi ringe er, med evner små,
vårt aller beste ønsker han å få.
 
2. 
Akt ikke ros og hån for noe verd,
søk Herrens velbehag i all din ferd.
Vår hjelp til andre da velsignet blir
når vi i alle ting vårt beste gir.
 
3. 
Vår dag så fort forgår, natt stunder til,
oss og vår gjerning Gud da prøve vil.
Må vi få på hin dag en hvile skjønn,
de som sitt beste gir, får den til lønn.
 
forfatter→ G. W. Kirk
komponist→ Grant C. Tullar
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

290: Hvor godt å bli vendt bort

1. 
Hvor godt å bli vendt bort fra alt
og lyde Gud som oss har kalt,
og få ham enn’ mer kjær!
Hvor godt fra synd å renset bli,
fra selviskhet å bli gjort fri
og bli vår Fader nær!
 
2. 
Hvor godt når vi med barnlig tro
helt gir oss til vår Fader god
og søker hans behag.
Hvor godt når vi mot hver især
barmhjertige og gode er,
og har Guds fred hver dag!
 
3. 
Hvor godt når alt vi er og har,
er gitt til Gud og at vi lar
hans gode vilje skje!
Hvor godt når hovmod ei får makt,
men vi er Herren underlagt,
som kan i hjertet se!
 
4. 
Hvor godt når livet er forbi
og ånden blir fra jord gjort fri,
når hjem til Gud vi går!
Hvor godt, når vi i herlighet,
og løst fra alt som tynger ned,
for Gud til sist fremstår!
 
forfatter→ Gerhard Tersteegen
komponist→ Lowell Mason
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Meribah
toneart→ E♭
taktart→ 3/2

291: Hjelp meg, o Gud

1. 
Hjelp meg, o Gud, å leve her
så jeg i alt uselvisk er.
Og når på kne til deg jeg ber,
hjelp meg å be for andre!
 
kor
For andre, ja, for andre-
det er mitt hjertes bønn-
for andre helt å leve,
for andre helt å leve,
og ligne mer din Sønn,
og ligne mer din Sønn.
 
2. 
Hjelp meg i dag å vandre så
at du meg trofast finne må.
La meg mer visdom fra deg få,
så jeg kan tjene andre.
 
3. 
Korsfestes må mitt eget jeg,
du, Gud, vil leve da i meg,
og hjelpe meg på korsets vei
å leve helt for andre.
 
4. 
Når livets gjerning over er,
skal jeg få livets krone der.
Må løpet jeg har fullført her,
ha vært til hjelp for andre.
 
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

292: Lev for andre

1. 
Lev for andre, ofre deg
på Guds gode, sanne vei.
Han som er vår Frelser stor,
levde slik på denne jord.
 
kor
Ja, for andre livet gi,
da kan du til nytte bli.
Sann og trofast alltid vær,
følg i Jesu fotspor her!
 
2. 
Lev for andre, lev for ham
som for deg led korsets skam.
Han som ofret livet her,
nå av Gud opphøyet er.
 
3. 
Lev for andre, tidlig, sent,
slik som Jesus har det ment.
Oppfyll du mot høy og lav
kjærlighetens store krav!
 
4. 
Lev for andre inntil slutt,
helt til livet renner ut.
Når du for Guds åsyn står,
da av ham du lønnen får.
 
forfatter→ R. McNaughton
komponist→ Daniel B. Towner
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 4/4

293: Mitt hjerte seg gleder

1. 
Mitt hjerte seg gleder når veien jeg går,
når kjærlighets lys på min vei jeg får.
Din nåde og sannhet til glede meg er,
tross mørket omkring meg og stormfullt vær.
 
kor
Jeg under stormen ditt ansikt ser,
nåde og kjærlighet ser jeg der.
Jeg går hvor du leder, for du er min venn;
jeg alltid er din under vandringen.
 
2. 
Jeg minnes din møye og smerte på jord,
som åpnet en vei til Guds trone stor.
Din kjærlighet veller i hjertet mitt frem
og peker i stormen mot frelsens hjem.
 
3. 
Ditt hjerte seg ømmer for vaklende fot,
for dem som en gang gikk med seiersmot,
men vendte seg bort ifra veien og Gud,
i stormen gikk vill ifra dine bud.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

294: Øk du vår tro

1. 
Øk du vår tro, vår Herre kjær,
når tvil og uro hindre vil.
Salv våre øyne så vi ser
hva viljen din kan føre til.
 
2. 
Øk du vår tro når fienden
imot oss står med all sin makt.
La oss da gripe troens skjold
så uten frykt vi holder vakt.
 
3. 
Øk du vår tro når alt vi gjør,
ser håpløst og forgjeves ut.
Hjelp oss i motløshet å se
at hånden din oss leder, Gud.
 
4. 
Øk du vår tro når sorg og savn
har voldt vårt hjerte dype sår.
Kom nær med trøst og legedom,
og led du oss som dine får!
 
5. 
Øk du vår tro i dødens stund
når ånden vår må avskjed ta.
Gi oss mer tro så vi forstår
at håpet vårt er Golgata.
 
forfatter→ Mrs. May Schultz
komponist→ Henry Baker
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 3/2

295: Mitt håp og min tilflukt

1. 
Mitt håp og min tilflukt er Jesus,
min trøster i sorg og i nød.
Skjønt møysom er ørkenens vandring,
jeg styrkes av himmelens brød.
 
kor
Skjønt mørkets hærer omgir meg,
ei angst eller redsel meg når.
Mitt håp og min tilflukt er Jesus,
og fremad med glede jeg går.
 
2. 
Hans evige armer meg verner
mot angrep fra fienden stor.
I tillit til Herren, min styrke,
jeg seirer i kraft av hans ord.
 
3. 
Hans miskunn vil aldri meg svikte
om tro i mitt hjerte jeg er.
Min svakhet han kjenner og gir meg
sin Ånd som vil styrke meg her.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ P. P. Bilhorn
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

296: Jesus, min Frelser

1. 
Jesus, min Frelser, drag meg til deg,
du som så elsker, forstår alt i meg!
Drag meg nå nær deg, inntil din barm,
og la meg føle din kjærlighet varm,
og la meg føle din kjærlighet varm!
 
2. 
Ofte mitt hjerte urolig er
når all min møye meg nedtrykker her.
Du er min lengsel, drag meg da hen,
dit jeg kan høre din stemme igjen,
dit jeg kan høre din stemme igjen.
 
3. 
Herre, din trøst og hvile meg gi,
og du min styrke og mettelse bli!
All min forhåpning til deg nå står,
hjelp meg å vandre til målet jeg når,
hjelp meg å vandre til målet jeg når.
 
4. 
Jesus, min herre, deg har jeg kjær,
du her på jorden den skjønneste er.
Må jeg bli trofast helt inntil slutt,
og etter kampen hos deg hvile ut,
og etter kampen hos deg hvile ut.
 
forfatter→ Henry Hanson
komponist→ Mrs. C. H. Morris
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

297: Gud så kjærleiksfullt kalla

1. 
Gud så kjærleiksfullt kalla meg til seg
for å visa meg himmelens beste
og i livet å gje meg det meste:
Det er fred og eit levande håp.
Då eg gav Herren rom i mitt hjarte,
fann eg glede og meining med livet.
At han på alle spørsmål meg svarte,
gjer meg viss på at Gud elskar meg.
 
2. 
Det gjev hugnad i vanskar å vita
at Gud aldri vil meg overgjeva
om eg trufast med Herren vil leva,
sjølv i stunder når tårene fell.
Gud har sett til mi møde og uro,
og då gav han det beste han hadde:
Sonen sin, som frå dødsriket oppstod,
som eit prov på at Gud elskar meg!
 
3. 
Heile skapningen lengtar og sukkar
i sin trældom, der ingenting nyttar,
utan håp, for på Gud dei ei lyttar.
Men det håpet har Gud gjeve meg.
Om eg då, mens eg ventar, må lida,
veit eg vel at min utgang skal koma.
Difor vil eg i tolmod her bia
i den vissa at Gud elskar meg.
 
forfatter→ Hugo Johnson
komponist→ Russisk Melodi
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

298: Gud, tal til meg

1. 
Gud, tal til meg, så mine ord
gir gjenklang av ditt ord til meg,
så de som søker deg på jord,
kan også finne livets vei.
 
2. 
Gud, led meg slik at også jeg
de trette, svake, lede får.
Med livets brød som metter meg,
til dem som hungrer, glad jeg går.
 
3. 
Lær meg å bedre her forstå
din vei og sannhet dyrebar.
Styr mine ord så det kan nå
de hjerter som ei hvile har.
 
4. 
La meg ha med meg livets vann,
så trøstens ord ifra min munn
i rette tid dem kvege kan
som lider ondt i prøvens stund.
 
5. 
Så bruk meg, Herre, også meg,
slik som du vil, ja hvor og når,
inntil en gang ditt åsyn jeg
i evig klarhet skue får.
 
forfatter→ Frances R. Havergal
komponist→ Dr. Joseph Mainzer
tonehøyde→ F₄
melodi, navn→ Mainzer
toneart→ B♭
taktart→ 2/4

299: På et tempel vi bygger

1. 
På et tempel vi bygger som verden ei ser,
gjennom sorg og i glede det går.
Men vi vet om vi kun, bygger på den sikre grunn,
at vårt tempel evig da består.
 
kor
Bygge gjør vi dag for dag
midt i verdens travle jag
på et tempel som verden ei ser.
Ved Guds nåde og Guds makt
hver en seier skal bli lagt,
til vårt tempel for all evighet.
 
2. 
Hver en gjerning som gjøres i Mesterens navn
er en del av vår bygning på jord.
Kjærlighet uten brist og all godhet skal for visst
lønnet bli, det er hans løftesord.
 
3. 
Vær da våken og vis, la oss bygge et hus
som vil stå gjennom prøvelsens stund.
Om vi hører hans råd, og er gjørere også,
vil vårt tempel stå på sikker grunn.
 
forfatter→ Henriette E. Blair
komponist→ H. D. Lothrop
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

300: Når jeg ser hen til korset

1. 
Når jeg ser hen til korset hist
der livets fyrste døden led,
alt annet blir til tap for visst,
mitt hjertes stolthet bøyes ned.
 
2. 
I intet vil jeg rose meg,
men kun i Kristi kors og død.
Og villig alt forsaker jeg,
for ham som blodet sitt utgjøt.
 
3. 
Fra tornekranset hode går
et vell av sorg og kjærlighet.
Det ut til hele verden når,
og jeg kan se Guds herlighet.
 
4. 
Om hele verden enn var min,
som offer den for ringe var.
En guddoms kjærlighet som din,
den krever alt jeg er og har.
 
forfatter→ I. Watts
komponist→ Dr. Edward Miller
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Rockingham
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

301: Fra hver en flekk

1. 
Fra hver en flekk gjort ren,
fra hver en synd gjort fri,
det er den gave, Herre god,
som du har lovt å gi.
Min fortid hindrer ei
med feil og frykt og tvil.
Til Kristi kors alt bringer jeg
og der det legge vil.
 
2. 
Min synd jeg skjuler ei
og frykter ikke mer.
Hva andre tror, ei hindrer meg,
du ser meg som jeg er.
Ja, som jeg er, o Gud,
jeg kommer til deg nå
og ber om nåde på ditt bud,
så jeg kan frelse få.
 
3. 
Når i ditt lys jeg står,
da ser jeg, Herre mild:
Jeg har forsømt å ta imot
det du meg skjenke vil.
Du ved din nåde stor,
din makt og visdom all,
vil trygt meg lede her på jord
og frelse meg fra fall.
 
4. 
Det offer som jeg gir,
jeg legger for din fot.
Jeg ønsker kun å ha deg nær
som hjertets konge god.
Din ild fortære må
hvert selvisk krav i meg.
Ditt store navn jeg stoler på,
all ære gir jeg deg.
 
forfatter→ Herbert H. Booth
komponist→ Isaac B. Woodbury
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Nearer Home
toneart→ G
taktart→ 4/4

302: Med ydmykt hjerte, Gud

1. 
Med ydmykt hjerte, Gud,
ditt åsyn søker vi.
Av Kristi nåde frelst vi er
når han i oss får bli.
 
kor
For brødet takker vi;
vi ser hans liv deri.
For kalken takker vi,
fordi hans blod har kjøpt oss fri.
 
2. 
Han gikk til Golgata,
fra veien vek ei av.
Han som et lam, Guds offerlam,
sitt liv så villig gav.
 
3. 
På Jesu skuldre da
ble våre synder lagt.
Hans store frelsesgjerning ble
på korsets tre fullbrakt.
 
4. 
Med blodet hans så dyrt
for synd vi renset er.
Vi ber om kraft og nåde til
å tjene, elske mer.
 
forfatter→ H. Cliff Berrett
komponist→ George W. Martin
tonehøyde→ F♯₄
melodi, navn→ Leominster
toneart→ D
taktart→ 4/4

303: Jeg deg, min konge, krone vil

1. 
Jeg deg, min konge, krone vil,
all ære skal du få.
Din tornekrans og Golgata
aldri jeg glemme må.
 
kor
Å, glemmer jeg Getsemane,
å, glemmer jeg din smerte da,
så minn meg om din kjærlighet,
led meg til Golgata!
 
2. 
Vis meg den grav hvor du ble lagt,
begrått i sorgens nød,
der engler, kledd i lysets drakt,
deg voktet i din død.
 
3. 
Jeg som Maria i sin sorg,
vil gaver til deg ha.
La meg nå se den tomme grav;
led meg til Golgata!
 
4. 
Jeg korset daglig bære vil
og samfunn ha med deg.
Jeg villig lider med deg her,
du bar jo alt for meg.
 
forfatter→ Jennie Evelyn Hussey
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

304: I medlidenhet

1. 
I medlidenhet vår Frelser
kom til jord og døden led.
Tenk, hvor stor var kjærligheten
som fra himmelen kom ned.
Syndere han ville vinne,
som fra Gud langt borte var.
Hvilken kjærlighet og nåde,
underbar, underbar!
Hvilken kjærlighet og nåde,
underbar, underbar!
 
2. 
Se, vår Frelser går ved sjøen,
alvorsfull der på sin vei.
Ringe fiskere han kaller:
«Kjære, kom og følg med meg!
Følg meg for å leve, virke,
hele livets dag hold ut!
La oss vinne dem som vandrer,
langt fra Gud, langt fra Gud!»
La oss vinne dem som vandrer,
langt fra Gud, langt fra Gud!
 
3. 
Se, vår Frelser ber i hagen,
korsets gru foran ham står.
Hån og død går han i møte
for å sone synden vår.
Se, han korset sitt må bære,
han av sorg utmattet er.
Se, hvor han tålmodig lider,
ene der, ene der!
Se, hvor han tålmodig lider,
ene der, ene der!
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Mrs. W. Bliss
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

305: Du er verdig

1. 
Du er verdig! Du er verdig,
Jesus Krist, vår Herre stor!
Ja vårt beste er du verdig;
englar tilbed deg i kor!
Hjelp du oss å syngja lovsong
når vår vandring ber imot.
Lat det vera himmelsk gjenlyd
når vi tilbed ved din fot.
 
kor
For du fri har kjøpt oss,
til deg sjølv, vår Herre,
ved ditt blod på Golgata
og i Getsemane.
 
2. 
Du er verdig! Du er verdig,
du Guds lam, for synder slått!
Einast du i oss er verdig
til å leva, allheims drott,
til å få all styrke, ære,
kjærleik, hyllest, lov og pris.
Du til evig tid er verdig,
Herre, him’lens sol og lys!
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ Herbert H. Booth
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

306: Samlet for ditt åsyn

1. 
Samlet for ditt åsyn, Herre,
bøyd vi er i ydmykhet.
Vi i brødet og i kalken
ser din store kjærlighet.
 
kor
Golgata, Golgata,
vi erindrer Golgata.
Der ditt legeme du ofret
og ditt blod for oss du ga.
 
2. 
I den mørke nattetime
du i bønnen seier vant.
Da du tømte angstens beger,
svetten liksom blodet rant.
 
3. 
Deg de førte ut av staden,
såret, for vår synd du led.
Grusom var din død på korset
da du vant oss him’lens fred.
 
4. 
I din kjærlighet du renset
oss fra synden med ditt blod.
Må vi mer og mer deg elske
for den smerten du utstod.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

307: Ved blodet, Gud

1. 
Ved blodet, Gud, av det ofrede Lam
renser du meg, renser du meg.
Fra all min skyld, ja, fra synd og fra skam,
renser du meg, renser du meg.
Selv om min fortid er syndefull blitt,
og mange nederlag her jeg har lidt,
dog, Herre, stoler jeg på løftet ditt.
Du renser meg, du renser meg.
 
2. 
Fra all min tvil som formørker mitt sinn,
renser du meg, renser du meg,
og fra all uro som trenger seg inn,
renser du meg, renser du meg.
Selv om jeg ikke kan mye forstå,
barnlig i tro vil jeg nå til deg gå.
Jeg i ditt ord og din nåde skal stå,
renset av deg, renset av deg.
 
3. 
Fra frykt for menneskers tale på jord
renser du meg, renser du meg.
Fra frykt å vitne i gjerning og ord
renser du meg, renser du meg.
Fyll meg med kjærlighet, still du min trang,
så det kan kjennes du styrer min gang.
Og når jeg fristes, la det bli min sang:
Renset av deg, renset av deg!
 
forfatter→ Herbert H. Booth
komponist→ Thomas H. Bayly
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

308: Av smerte vart Guds hjarta

1. 
Av smerte vart Guds hjarta rørt,
kor djupt ei tolkast kan,
då han let slå sin kjære Son,
som var så rein og sann.
Men ingen kunne syndeskuld
betala, utan han.
 
kor
For meg, for deg,
han leid på Golgata.
 
2. 
Av smerte vart Guds hjarta rørt
då himmelen såg ned
på Jesu kalk og tunge kamp
der i Getsemane,
då han for heile verdas synd
forsoning skulle gje.
 
3. 
Av smerte vart Guds hjarta rørt
då Sonen bad og streid,
der tornekrona, blødande
for all vår synd han leid.
I angst han ropa, hjarta brast,
hans kjærleik svikta ei.
 
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

309: Oppå et ensomt fjell

1. 
Oppå et ensomt fjell
en far adlød Guds bud;
så villig ofret han sin sønn,
sitt beste ga han Gud.
 
kor
La oss ofre alt,
kun av kjærlighet.
Vi da viser vi er hans
for tid og evighet.
 
2. 
Og i et ringe hjem
en sjel sitt beste ga.
Hun alabasterkrukken brøt,
i sannhet Gud tilba.
 
3. 
I sannhet og i ånd
deg, Herre, tilber vi.
Du for oss døde, ga deg selv,
så vi kan settes fri.
 
4. 
De tro rundt tronen skal
lovsynge Herren kjær:
All pris, all ære være deg,
du ene verdig er!
 
forfatter→ Adam Huchison
komponist→ Ira D. Sankey
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 3/4

310: I ringhet Jesus kom

1. 
I ringhet Jesus kom til jord
og levde her for meg.
Guds sanne liv forklarte han
og villig ofret seg.
Av verden han forkastet ble,
for meg han korset led.
Han skam og all forakt utstod
og døde i mitt sted.
 
2. 
Ved tro han bor i hjertet mitt
og liv tildeler meg.
Fra alt som ondt i verden er,
ved ham bevares jeg.
Min store prest i himmelen
i forbønn for meg går.
Han ømmes for meg, og jeg vet
at han meg vel forstår.
 
3. 
Hans liv og død det var for meg,
av Gud han oppreist ble.
Guds Sønn for meg i forbønn går
inntil jeg ham får se.
Jeg venter at han komme skal
hit ned ennå en gang,
og ta meg hjem til gleden sin
i evigheten lang.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ J. M. Bonnar
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

311: Tenkjer eg på Jesu offer

1. 
Tenkjer eg på Jesu offer,
på hans liv og død for meg,
vert mitt hjarte fylt med lengting:
Eg vil gå den sanne veg.
 
kor
All mi ros har eg i Jesus,
i hans kross og død for meg.
Alt som verda har å gje meg,
det som tap no reknar eg.
 
2. 
Lidingar med han i verda
eg for inkje aktar no
imot herlegdom og glede
som eg får med Jesus god.
 
3. 
Mange søkjer jordisk ære,
bort i blinde vender seg.
Dei vel heller verdas stigar
enn å vandra Jesu veg.
 
4. 
Må eg aldri, aldri vakla,
men stå fast, slik som Guds Son.
Gud vil rikeleg meg løna
om eg toler verdas hån.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Dora Boole
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/2

312: Må de være ett, min Fader

1. 
«Må de være ett, min Fader.»
Det var Jesu ord og bønn.
På disiplene han tenkte
før han døden led, Guds Sønn.
 
kor
Ett med dem som foran gikk!
Ett med dem vi vandrer med!
Ett med ham som oss har elsket!
Evig kjærlighet og fred!
 
2. 
«Må de være ett som vi er,
de som du har gitt til meg.»
Om enn få de er i verden,
vitner de om livets vei.
 
3. 
«Må de være ett, min Fader,
alle dem som tror på meg.
Slik skal verden alltid skjønne
at jeg er blitt sendt fra deg.»
 
4. 
«Må de være ett, min Fader.»
Det vår Frelsers forbønn er.
«Må de elske som jeg elsket,
så de sammenknyttes her.»
 
forfatter→ Garrett Hughes
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

313: Tenk på Jesu liv

1. 
Tenk på Jesu liv og gjerning
og hans trofasthet på jord!
Det vil slokke sjelens sorger
og gi kraft i striden stor.
 
kor
Han deg aldri, aldri svikter,
Guds utvalgte Sønn så kjær.
Gi ditt liv og lid med Jesus
inntil kronen vunnet er.
 
2. 
All slags synd vil stå imot deg,
selviskhet er overalt.
Trofast vær i sinn og forsett,
følg kun ham som har deg kalt.
 
3. 
Helt for Gud sitt liv han levde,
rent og uten plett det var.
Han gav villig sitt brennoffer,
dyrebart, til Gud, sin Far.
 
4. 
Hev deg over mulm og mørke,
gå i lyset fram med Gud!
La ei verden deg bedåre,
rent og hvitt bevar din skrud!
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Dora Boole
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Precious Saviour
toneart→ A♭
taktart→ 3/2

314: Hjelp meg, min Herre

1. 
Hjelp meg, min Herre,
på kjærlighets fullkomne vei,
lydig å være
i alt som du lærer meg.
Død fra mitt eget,
så du i meg konge kan bli,
løst ifra «jeget,» da settes jeg fri.
 
2. 
Snart dagen heller,
og arbeidet opphøre må.
Angstfulle sjeler
må døden i møte gå.
La meg få bære
et budskap fra deg, Herre god,
så de kan lære å lyde og tro.
 
3. 
Hjelp til å vandre
jeg trenger hver dag på min sti.
Leve for andre,
til det vil du styrke gi.
I alle farer,
i angst og i dødsskyggens dal,
du meg bevarer og redder fra fall.
 
4. 
Lær meg å stride
som helhjertet stridsmann, min Gud,
trygg ved din side
til vandringen her tar slutt,
trofast i bønnen,
da styrke i striden jeg får.
Snart ser jeg lønnen og him’len jeg når.
 
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

315: Et offer, Herre

1. 
Et offer, Herre, jeg frembær’,
du prest, profet og konge er.
Om gaven ringe synes meg,
det er mitt alt jeg gir til deg,
det er mitt alt jeg gir til deg.
 
kor
O Gud, motta
det liv jeg gir til deg i dag.
For det er ditt,
det aldri mer skal være mitt.
 
2. 
O Jesus, du ditt beste ga.
Du vek ei av fra Golgata,
men drakk den bitre kalk for meg.
Jeg trofast være vil mot deg.
Jeg trofast være vil mot deg.
 
3. 
Alt som jeg er, skal hver en dag
helt brukes til ditt velbehag.
Jeg vil med glede deg det gi.
Må det en vellukt for deg bli.
Må det en vellukt for deg bli.
 
4. 
Så bruk meg, Herre, bruk meg til
å søke dem som farer vill.
I him’len bryter gleden frem,
når en for en de bringes hjem,
når en for en de bringes hjem.
 
forfatter→ Mary McGregor
komponist→ Edwin O. Excell
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

316: Fram med Jesus

1. 
Fram med Jesus vil jeg vandre,
ingenting meg hindre må.
Jeg vil ikke fra ham skilles,
hele veien vil jeg gå.
 
kor
Jeg vil gå, jeg vil gå,
hele veien vil jeg gå.
 
2. 
Hva i verden kan meg lokke,
kan min Herre jeg forsmå?
Uvurderlig er hans vennskap,
hele veien vil jeg gå.
 
3. 
Vi skal trofast vandre sammen,
selv om andre vil motstå.
Herrens miskunn svikter aldri,
hele veien vil jeg gå.
 
4. 
Sterkere blir enhetsbåndet
når jeg følger glad hans råd.
Jeg ei skilles fra min Frelser,
hele veien vil jeg gå.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. B. Bradbury
tonehøyde→ B₄
melodi, navn→ Even Me
toneart→ G
taktart→ 6/4

317: Når jeg betrakter

1. 
Når jeg betrakter det Gud har gjort,
blir det for meg ufattelig stort
at jeg er en i den lille hjord
som Jesus har vunnet på jord.
 
kor
En blant de få Gud tar seg av.
For disse små Jesus seg gav.
Jeg blir bevart av Hyrden sann,
trofast, nådig er han.
 
2. 
At jeg fikk høre Frelserens røst,
og var den lydig, det gir meg trøst.
Mange blir kalt, men kun noen få
er villig med Jesus å gå.
 
3. 
Min lodd er Herren, sier min sjel.
Stor er den arv som skal bli min del.
Av frelsens beger drikke jeg vil
med alt som i det hører til.
 
4. 
Jesus meg leder til livets slutt,
og når mitt timeglass renner ut,
får jeg hos ham i himmelen bo
og nyte den evige ro.
 
forfatter→ Hugo Johnson
komponist→ Elmer A. Naylor
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

318: Til hvem, vår Herre

1. 
Til hvem, vår Herre, skal vi gå
med alt som engster hjertet så?
Det råder synd og nød på jord,
men du har livets sanne ord.
 
2. 
Til hvem, vår Herre, skal vi gå
for syndstilgivelse å få?
Til deg vi kommer i vår nød;
du sonte synden ved din død.
 
3. 
Til hvem, vår Herre, skal vi gå
når lidelser vi må utstå?
Du smertens mann oss vel forstår,
hos deg vi trøst og lindring får.
 
4. 
Nå deg, Guds Sønn, vi kommer til,
vi tro og sanne være vil.
I kjærlighet vi tjener her,
du våre hjerters brudgom er.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ Mrs. May Schulz
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/2

319: Aldri behøver du

1. 
Aldri behøver du motløs å være,
for Herrens arm, den er ikke for kort.
Han vil de bedende frelse og ære,
kast ikke da din frimodighet bort!
 
kor
Alt det du ber om, det skal du få.
Det var hans løfte og gjelder ennå.
Hungrende sjeler han metter med goder,
stolte og rike må tomhendte gå.
 
2. 
Visdom og nåde vil Herren så gjerne
gi deg i miskunn om du ber i tro.
Han vil all uro og tvil fra deg fjerne
og fylle sjelen med hvile og ro.
 
3. 
Kanskje du føler deg bundet med kjede,
hjelpeløs, svak imot fiendens makt?
Våk da i striden, ved bønn hold deg rede!
Herren vil hjelpe, for det har han sagt.
 
4. 
Fristelser mange vil møte oss alle,
stormer vil komme og prøve vår grunn.
Herren er nær dem som på ham vil kalle,
han dem bevarer i prøvelsens stund.
 
tonehøyde→ G₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

320: Vær stille min sjel

1. 
Vær stille min sjel, vær stille min sjel,
vær stille for Herren, din Gud!
Vær stille, for han er den som deg kan
gi kraft til å holde hans bud.
 
2. 
Vær stille min sjel for Herren, din Gud,
han alltid den samme forblir.
Han er hva han var, han var hva han er,
og alt det han lover han gir.
 
3. 
Vær stille min sjel og hvil i Guds Sønn,
så skal du til skamme ei bli.
Tålmodig kun vær, for tiden er nær
når han vil deg livskronen gi.
 
4. 
Vær stille min sjel for Herren, din Gud,
for han vil deg hjelpe for visst.
Han styrer det så at alle ting må
for deg bli det beste til sist.
 
5. 
Vær stille min sjel for Herren, din Gud,
han sørge jo vil for ditt vel.
Om verden er trang og veien er lang,
så er han din klippe, din del.
 
forfatter→ L. P. Elleby
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

321: Gullet er igjennom ilden

1. 
Gullet er igjennom ilden renset;
regn er ved de mørke skyer brakt.
Hardest press gir verd til diamanten;
gjennom prøvelser vår vei er lagt.
 
kor
Livet mitt, som du har tatt imot,
jordisk, uten sann verdi,
trenger til å renses gjennom ilden
for på Herrens dag å godkjent bli.
 
2. 
Malmen som fra jord og fjell blir utskilt,
må igjennom smelteovnens verk.
Gjennom ilden blir den fridd fra slagget,
den blir renset, herdet og gjort sterk.
 
3. 
Du et arbeid gjør, skal jeg det hindre?
Du har makt, skal jeg imot deg stå?
Mer tålmodig, vis og sann du gjør meg.
Alltid er det best når du får rå.
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ Don Puffalt
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

322: Må jeg deg elske mer

1. 
Må jeg deg elske mer, o Jesus god,
fordi du elsket meg og gav ditt blod.
På mine knær jeg ber:
Må jeg deg elske mer,
deg elske mer,
deg elske mer!
 
2. 
Før vandret jeg i synd, fant ingen ro,
kun deg jeg søker nå, der vil jeg bo!
Mitt hjertes lengsel er:
Må jeg deg elske mer,
deg elske mer,
deg elske mer!
 
3. 
Når sorg og smerte stor vil melde seg,
og denne verden ond vil hindre meg,
da ber jeg, Herre kjær:
Må jeg deg elske mer,
deg elske mer,
deg elske mer!
 
4. 
Jeg ved mitt siste sukk vil pris deg gi.
Fra jorden løst, min bønn til sist skal bli:
Å Herre, vær meg nær!
Må jeg deg elske mer,
deg elske mer,
deg elske mer!
 
forfatter→ Elizabeth Prentiss
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

323: Så kjært for vårt hjerte

1. 
Så kjært for vårt hjerte er Frelserens navn.
Det fører sann glede og fred i sin favn.
Så herlig det er å få høre hans røst,
hans ord stiller stormen og er oss til trøst.
 
kor
Hans yndest på veien gir sjelen min fred,
hans kjærlige ledelse gledes jeg ved.
Han fyller mitt hjerte med håp og med ro,
og gir meg en lengsel å være ham tro.
 
2. 
Den gangen vi vandret så hjelpeløst om
og famlet i mørke, Guds lys til oss kom.
I hjertet hans kjærlighet trengte seg inn
og atspredte mørket som var i vårt sinn.
 
3. 
Så lite vi skjønner den kjærlighet stor
som drev ham fra herlighet ned til vår jord.
Og nå kan vi gledes med håp i vårt bryst,
ham ære og tjene hva enn blir vår dyst.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

324: På kvar ein stad

1. 
På kvar ein stad på jord står det eit slag
igjennom natt og til det gryr av dag.
Ver sterk, ver tru; all angst og tvil bortjag;
snart Herren Jesus kjem.
 
2. 
På livsens slagmark rasar kampen hard,
og farar finst som ikkje me er var.
Men Israels born seg over Jordan tar
med mål for Kanaans land.
 
3. 
Ver ikkje redd, for Sigerherren står
med utrekt hand, og all hans hjelp me får.
Han alt forstår, i forbøn for oss går.
Stå fram for Herrens sak!
 
4. 
Ver sterk, hald ut, for snart er striden endt,
då får me fred hjå han som me har tent.
Som sigersmerke skal vårt skjold bli kjent.
Ver sann, ver tru, ver sterk!
 
forfatter→ Elma Wiebe
komponist→ Chas. H. Gabriel
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 4/2

325: Jeg kan ei se

1. 
Jeg kan ei se langt fram i tiden,
ei inntil morgendagen gryr.
Men jeg er trygg fordi du leder
mitt neste skritt, når synd jeg skyr.
 
kor
Hjelp meg å være trofast, Jesus,
og gå hvert skritt på veien din!
Hold du min hånd, min kjære Frelser,
alene du er styrken min.
 
2. 
I fristelsene har du lovet
din hjelp, så jeg kan mot dem stå.
Du verner meg fra alle farer
og frelser meg fra snarer små.
 
3. 
Hjelp meg å glemme alle feilskritt
som hører det forgangne til.
Med blikket festet kun på målet,
jeg deg alene følge vil.
 
4. 
Når livets stormer vil meg møte
og kaste skygger på min vei,
kan jeg ved tro trygt med deg vandre,
for du vil alltid lede meg.
 
forfatter→ Adaliade A. Pollard
komponist→ Daniel B. Towner
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

326: En tanke gang på gang

1. 
En tanke gang på gang
min sjel alvorlig gjør:
«Du nærm’re er ditt hjem
enn noensinne før.»
 
kor
Jeg nærm’re er mitt hjem
enn noensinne før.
 
2. 
Jeg nærm’re er Guds stad
med de gjenløstes tall,
der livets klare elv
skal funkle som krystall.
 
3. 
Jeg nærm’re dagen er
når byrden legges ned,
og jeg en krone skjønn
skal få i korsets sted.
 
4. 
Vær nær, o Gud, når jeg
forlater denne jord,
om dagen nærm’re er
enn jeg i dag selv tror.
 
tonehøyde→ G₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

327: Gi du ditt beste til Herren

1. 
Gi du ditt beste til Herren,
ungdommens krefter og tid!
Kast deg med glødende iver
helt inn i sannhetens strid!
Jesus har gitt oss eksemp’let,
trofast og modig han var.
Tjen ham av hele ditt hjerte,
gi ham det beste du har!
 
kor
Gi da ditt beste til Herren,
ungdommens krefter og tid!
Ifør deg Guds fulle rustning,
delta i sannhetens strid!
 
2. 
Gi du ditt beste til Herren,
plass i ditt hjerte ham ví!
Hele ditt liv og din gjerning
helliget ham vil da bli.
Gi, og så skal det bli gitt deg,
villig gav Jesus, seg hen.
Tjen ham med glede i hjertet,
gi ham ditt beste igjen!
 
3. 
Gi du ditt beste til Herren,
da vil du verdig ham bli.
Han har sitt liv for deg ofret
så at du kunne bli fri.
Han satte livet til villig
da han din synd for deg bar.
Hyll ham av hele ditt hjerte,
gi ham det beste du har!
 
forfatter→ Mrs. Howard B. Grose
komponist→ Wm. J. Kirkpatrick
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 6/4

328: Til deg, Herre

1. 
Til deg, Herre, før vi skilles,
løfter vi vår sjel i sang
og deg takker for all godhet,
for din nåde dagen lang.
 
2. 
Når en bror er trett og motløs,
og vår trøst han trenger til,
må da kjærligheten råde,
så vi hjelp ham rekke vil.
 
3. 
Prøvelser som nå er skjulte,
kan vi møte på vår vei.
Vil du da, o Gud, gå med oss,
så at vi beseires ei.
 
4. 
Må vårt offer til ditt alter
bindes fastere i dag,
så dets duft kan alltid være,
Herre, deg til velbehag.
 
forfatter→ Jack Annand
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 9/8

329: Glem deg selv

1. 
Glem deg selv og dine strider,
angst og sorg, bedrøvelser.
Det vil komme bedre tider
når til Gud du trofast ber.
 
kor
Se på Jesus, som ble fristet
og ble prøvd i alt som vi.
Han all synd har overvunnet.
Med sin kraft han står oss bi.
 
2. 
Glem de svunne dagers møye
og forgangne nederlag.
Tjen Gud Fader i det høye,
grip med håp den nye dag.
 
3. 
Glem hva andre om deg tenker,
husk mer på hva Gud har sagt.
Det alene trøst deg skjenker,
gir deg håp og mot og makt.
 
4. 
Glem ei Gud, som gir deg jevnlig
liv og nåde til hver tid.
Søk å virke, vær takknemlig,
og hans kloke råd adlyd.
 
forfatter→ Georg Hemdal
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

330: Når hjertet er glad

1. 
Når hjertet er glad og din himmel klar,
og håp har gitt styrke til deg,
når Gud er deg nær, og du seiret har,
og målet så klart viser seg:
 
kor
Hold fast ved den hånd som trofast er,
hvor enn den lede vil!
Til enden tro imot alle vær,
saktmodig, sann og mild!
 
2. 
Er hjertet bedrøvet når fram du går,
og trett er din vaklende fot,
om tårer du har mens du ordet sår,
og fienden står deg imot:
 
3. 
Når striden er over, du glad vil bli
at prøvelser kom på din vei.
De hjalp deg å elske Guds sanne sti,
vant himmelens beste for deg.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ C₄
toneart→ C
taktart→ 6/4

331: Å være tro

1. 
Å være tro, det er mitt hjertes forsett,
for jeg har kostelige skatter fått.
Og jeg vil ikke Herrens tillit svikte,
men det bevare som jeg har oppnådd.
 
2. 
Å være tro, det er mitt hjertes forsett,
for mine søsken stoler helt på meg.
Hjelp meg da, Gud, så jeg dem aldri svikter,
men går rett fram på sannhets vei med deg.
 
3. 
Å være tro i alt han har betrodd meg,
det ønsker jeg, hva enn som med meg skjer.
Må jeg da aldri, aldri Herren svikte,
men tro forbli til jeg hans åsyn ser.
 
forfatter→ Jack Price
komponist→ Don Puffalt
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

332: Må din fullkomme kjælighet

1. 
Må din fullkomne kjærlighet
få brenne i mitt bryst,
så i din sannhet jeg kan stå,
helt fri fra syndens lyst.
 
kor
Må Kristi kjærlighet
i hjertet brenne nå,
så aldri jeg må troløs bli
og bort fra veien gå.
 
2. 
Må din fullkomne kjærlighet
gi daglig styrke til
å gjøre viljen din, o Gud.
Forbli i deg jeg vil.
 
3. 
Må din fullkomne kjærlighet
få brenne mer og mer.
Jeg roser meg av Kristi kors
og lider med ham her.
 
4. 
Må din fullkomne kjærlighet
forene oss, o Gud,
med alt ditt folk i alle land
som elsker Jesu bud.
 
forfatter→ Robert Blair
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/4

333: Vi som pilegrimer vandrer

1. 
Vi som pilegrimer vandrer
mot et himmelsk fedreland.
Gud har kalt oss til å følge
Jesus som vil gå foran.
 
kor
Trengsler først, men siden ære,
for vi vet Guds vei er best.
Etter lidelser og møye
kommer hjemmets jubelfest.
 
2. 
Vi vil alltid følge Jesus
i hans fotspor mot vårt hjem.
Kjærlighet som ei forandres,
driver oss på veien frem.
 
3. 
Om vi ofte her blir prøvet,
er det en som oss forstår.
Han vet veien, vi ham følger,
vi med glede med ham går.
 
4. 
Vi skal en gang bli lik Jesus;
må det spore oss enhver
til å vandre kallet verdig
inntil vi ved målet er.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Sam Jones
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

334: En lengsel i hjertet

1. 
En lengsel i hjertet mitt brenner:
å være en bolig for deg!
Du, Gud, denne lengselen kjenner
og vil la det lykkes for meg.
 
kor
Hjelp meg, Herre,
hjelp meg å være en bolig ren!
Alt å ofre
til deg, min Herre og venn.
 
2. 
I kjærlighet kun vil jeg vandre
den vei som til himmelen går.
Mitt liv vil jeg ofre for andre
og leve for det som består.
 
3. 
Må alltid din kjærlighet råde
og i meg få vokse hver dag.
Må styrke jeg få ved din nåde,
å leve til ditt velbehag.
 
forfatter→ Agda Bergkvist
tonehøyde→ F₄
toneart→ B♭
taktart→ 3/4

335: Jeg engstes ei

1. 
Jeg engstes ei om enn jeg bærer sorgen
når mørket senkes på min pil’grimssti.
Gud omsorg har idag, ja, og i morgen,
hans sterke hånd vil alltid styrke gi.
 
kor
Til deg, o Gud, jeg setter all min lit.
Må jeg det gjøre alltid.
 
2. 
Du vil mitt liv til alt’ret, Herre, binde,
som etter viljen din jeg har deg brakt.
Hjelp meg så jeg ei vakler noensinne,
for hver en dag jeg er deg underlagt.
 
3. 
Må ingenting mitt håp i Kristus svekke,
men la det som et anker sikkert stå!
Om jeg i graven er, vil du meg vekke
for inn i herlighet hos deg å gå.
 
forfatter→ Robert Marshall
komponist→ Frk. S. Zuberbuhler
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Veglia al mattino
toneart→ C
taktart→ 4/4

336: Du for evig er min glede

1. 
Du for evig er min glede,
mer enn liv og venn for meg.
Alltid på min pil’grimsvandring,
Frelser, la meg gå med deg!
Nær ved deg, nær ved deg!
Nær ved deg, nær ved deg!
Alltid på min pil’grimsvandring,
Frelser, la meg gå med deg!
 
2. 
Jeg ei ber om jordisk lykke,
om å verdens ære få.
Glad jeg virke vil og lide,
bare jeg med deg kan gå.
Nær ved deg, nær ved deg!
Nær ved deg, nær ved deg!
Glad jeg virke vil og lide,
bare jeg med deg kan gå.
 
3. 
Led meg gjennom skyggedalen,
før meg fram på livets vei!
Gjennom porten inn til livet
får jeg, Frelser, gå med deg.
Nær ved deg, nær ved deg!
Nær ved deg, nær ved deg!
Gjennom porten inn til livet
får jeg, Frelser, gå med deg.
 
forfatter→ Fanny J. Crosby
komponist→ Silas J. Vail
tonehøyde→ C₄
toneart→ F
taktart→ 3/4

337: Verden jeg beseiret har

1. 
«Verden jeg beseiret har,»
hør hva Jesus sier!
I hans sannhet vandrer jeg,
og på ham jeg bier.
 
kor
Jeg vil gå Herrens vei,
jeg i ham har seier.
Kjærligheten hans er sterk,
evig han meg eier.
 
2. 
Jesu blod jeg stoler på,
skyen mørk forsvinner.
Mine synder slettes ut,
og de mørke minner.
 
3. 
Kjærligheten bærer meg
gjennom alle trengsler.
Herren er min sang og pris,
stiller mine lengsler.
 
4. 
Jeg i nåden vokse skal,
liflig er hans lære.
Den som tro til døden er,
dele får hans ære.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Wm. H. Doane
tonehøyde→ A₄
toneart→ F
taktart→ 6/8

338: Gang på gang

1. 
Gang på gang en røst mitt hjerte når
fra mitt hjemland, dit min lengsel står:
«Trofast vær for Herren år for år,
med ett forsett rent og sant!»
 
kor
Jesus kjær, gå ved min side
mot det hjem du for meg vant.
Må jeg synge, virke, vandre
med et forsett rent og sant.
 
2. 
Frykten roper til meg: «Fortsett ei!»
Fienden strør torner på min vei,
og et spørsmål ofte gjentar seg:
«Er ditt forsett rent og sant?»
 
3. 
Styrk min tro, så jeg kan vandre rett.
Gi meg håp, så ikke jeg går trett,
og en kjærlighet helt uten plett,
og et forsett rent og sant.
 
4. 
Hver en dag er nåden nok for meg,
når jeg vandrer hånd i hånd med deg.
Glad jeg bærer byrden på din vei
med et forsett rent og sant.
 
forfatter→ Glenn Smith
komponist→ Glenn Smith
tonehøyde→ B₄
toneart→ G
taktart→ 3/4

339: Bare ett liv jeg har

1. 
Bare ett liv jeg har her på jord,
og som røyken det hurtig forgår.
Jeg ei lenge i støvhytten bor
og må virke for det som består.
 
kor
Bare ett liv å gi,
dette liv skal min Gud alltid få.
Tro mot ham vil jeg bli,
og hans «velgjort» til sist da oppnå.
 
2. 
Jeg hos Gud kan oppnå hundre foll
ved mitt liv i hans åker å så.
Jeg er villig å falle i mold,
der å dø for Guds beste å få.
 
3. 
Hvit til høst kan jeg se marken er,
og mitt hjerte er inderlig rørt.
Jeg vil gi deg mitt liv, Herre kjær,
for din manende røst har jeg hørt.
 
forfatter→ Mary Lindley
komponist→ Jos. P. Webster
tonehøyde→ G₄
toneart→ G
taktart→ 12/8

340: Jer har «i dag»

1. 
Jeg har «i dag» for Gud å virke her
en liten stund, så vet jeg ikke mer,
vet ei om morgensolens lys jeg ser.
Jeg har «i dag» for Gud å virke her.
 
2. 
Jeg har «i dag» å synge frydesang
og sprede livets lys ved harpens klang,
gi hjelp til vaklende i deres gang.
Jeg har «i dag» å synge frydesang.
 
3. 
Jeg har «i dag» å vise kjærlighet
mot dem jeg her kan bære byrden med,
og i min gjerning vise trofasthet.
Jeg har «i dag» å vise kjærlighet.
 
4. 
Jeg har «i dag,» så vet jeg ikke mer,
om jeg, når solen daler, borte er.
Hva sier da min Mester til meg der?
Jeg har «i dag,» så vet jeg ikke mer.
 
forfatter→ Virgil P. Brock
komponist→ Blanche Kerr Brock
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

341: Bare ett liv

1. 
Bare ett liv, så hurtig det forsvinner!
Alt her i verden tomt og flyktig er.
I sorgløs ro og etter sine lyster
så mange lever sine dager her.
 
2. 
Bare ett liv, snart reisen er til ende.
Hvordan skal slutten bli for deg og meg?
Bare ett liv, så lev det ei forgjeves!
For livets skatter har Gud lånt til deg.
 
3. 
Bare ett liv, så kort er arbeidstiden!
Å, våkn nå opp, og sløv ei lenger vær!
Stor nøden er, i synden vandrer mange.
Bruk tiden nå, Gud trenger oss enhver.
 
4. 
Bare ett liv, hør, du som tjener Herren,
hold ikke opp om veien din er hard!
Når dagen heller, og vårt liv tar ende,
går vi til hvilen hos vår Gud og Far.
 
forfatter→ Mary McGregor
komponist→ Joe Macadam
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

342: Med glede i vår Gud

1. 
Med glede i vår Gud
vi vandrer livets sti.
Vi elsker ham, hans ord og bud,
ham villig lyder vi.
Vi døpes i hans navn
og syndens vei oppgir.
For alle vi bekjenner ham
som alltid hos oss blir.
 
2. 
Vi hørte Herrens røst
da syndens vei vi gikk.
Vi adlød ham og sjeletrøst
vi nådig av ham fikk.
Vi døpes i hans navn,
han er vår herlighet.
For alle vi bekjenner ham
som vår rettferdighet.
 
3. 
Atskilt med Gud vi er,
og viljen hans er vår.
Han styrke gir til hver især,
så vi i prøven står.
Vi døpes i hans navn,
han døden for oss led.
For alle vi bekjenner ham,
vårt håp og hjertets fred.
 
4. 
Han oss ved hånden tar,
vår Mester god og mild.
Hans ord og bud vi adlydt har,
vi med ham vandre vil.
Vi døpes i hans navn,
til verden lytter ei.
For alle vi bekjenner ham,
Guds sannhet, liv og vei.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Isaac B. Woodbury
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Nearer Home
toneart→ G
taktart→ 4/4

343: Jeg har en Mester

1. 
Jeg har en Mester, hans yndest vil jeg
søke i tjeneste tro å oppnå.
Jeg er tilfreds med å tjene ham her;
så jeg hans velgjort kan få.
 
kor
Jeg har en Mester, som jeg vil tjene,
for han er blitt meg så kjær.
Jeg bærer merket at jeg alltid skal
tjene og ære ham her.
 
2. 
Jeg er en tjener, og dyrt er jeg kjøpt.
Jeg vil ei svikte hans tillit til meg.
Når jeg betrakter min Mester så god,
trofast vil jeg gå hans vei.
 
3. 
Jeg fra min Mester ei ønsker å gå,
drevet av kjærlighet tjene jeg vil.
Fred har jeg funnet i samfunn med ham,
røsten hans lytter jeg til.
 
4. 
Må jeg klart vise jeg Herren har kjær,
hans bud til meg aldri tunge kan bli.
Jeg vil dem holde til livet er slutt,
fra ham jeg ei vil bli fri.
 
forfatter→ Mary Lindley
komponist→ W. S. Martin
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

344: Gå ut og virk

1. 
Gå ut og virk, et offer bli,
og glede i hans vilje få!
Vår Herre Jesus gikk den sti,
skal ei hans tjener òg den gå?
 
2. 
Gå, virk, din tid ei kastes bort,
for jordisk tap du vinning får.
Menneskers ros og pris er kort,
Mesterens ære ei forgår.
 
3. 
Mennesker dør i mørkets natt
og uten Gud mot graven går.
Stå opp, bli lys der du er satt,
så lyset inn til hjerter når.
 
4. 
Vær tro i bønn, vær sterk, hold på!
Med visdom trette sjeler vinn!
Til alle ut i verden gå
med livets ord og by dem inn!
 
forfatter→ Horatius Bonar
komponist→ John Hatton
tonehøyde→ D♭₄
melodi, navn→ Duke Street
toneart→ D♭
taktart→ 2/4

345: Jeg fikk et himmelsk kall

1. 
Jeg fikk et himmelsk kall en gang,
det fylte sjelen min med sang.
«Min Gud, send meg!» var hjertets svar,
uviss hva kallet innebar.
 
kor
Av kjærlighet jeg drives frem
og leder hans fortapte hjem.
I hjertet mitt en flamme er,
den brenner varmt for Jesus kjær.
 
2. 
Villfarne får må ledes hjem,
og lammene må bæres frem.
En synders rop i nød er hørt,
og derfor er mitt hjerte rørt.
 
3. 
Jeg spør ei: «Hvorfor sende meg?»
når mange dør på syndens vei.
Jeg ber om styrke for hver dag
å tjene Gud til hans behag.
 
4. 
Hans dyre navn jeg bærer nå,
og nåden hans jeg stoler på.
Jeg ønsker mer lik ham å bli,
mitt mønster inntil evig tid.
 
forfatter→ Kenneth Dissmore
komponist→ Don Puffalt
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

346: Motta mitt liv

1. 
Motta mitt liv, o Gud,
og la det bli
lik hvetekornet som
seg selv vil gi,
falle i jorden ned
så det blir frukt derved
som i all evighet
kan ære deg.
 
2. 
Må du min kjærlighet
få se hver dag
ved at jeg tjener deg
til ditt behag.
Hjertet anklager meg
om jeg vil gå fra deg
og ta min egen vei
med utro sinn.
 
3. 
All verdens glans ei kan
meg fengsle mer.
Ved offeret du gav,
jeg bedre ser
hvordan jeg også nå
den gode del kan få
ved korsets vei å gå
og tjene deg.
 
4. 
Så vil jeg ofre alt
og gå med deg.
Fra verdens gleder nå
jeg vender meg.
Søke ditt rike kun
vil jeg fra hjertets bunn.
Må jeg til siste stund
bli tro mot deg.
 
forfatter→ Mrs. May Schulz
komponist→ Powell G. Fithian
tonehøyde→ C₅
toneart→ A♭
taktart→ 3/4

347: Vi uten tap ei vinning har

1. 
Vi uten tap ei vinning har,
slik lærte han som korset bar.
Skal hvetekornet avling gi,
begravd i jorden må det bli.
Kan du da, sjel, alene stå
når mange foll du kan oppnå?
 
2. 
Den som sitt liv vil spare nå,
et hundrefoll vil aldri få.
Han nekter andre deres del
og berger kun sin egen sjel.
Å, hvem kan andres nød forstå
og ikke livet sitt utså!
 
3. 
Hvor du på jord da skue får
en høst for Gud som moden står,
vær sikker på at grunnen er
at hvetekornet døde der,
at noen gråt og bad og led
og uten frykt mot mørket stred.
 
forfatter→ Mrs. C. Booth-Clibborn
komponist→ Henri F. Hemy
tonehøyde→ A♭₄
melodi, navn→ Stella
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

348: Får eg koma til kvila

1. 
Får eg koma til kvila som Gud har gjort klar
for dei tru som har fylgt Jesus her?
Eller tenk om eg taper det synet eg har
og går glipp av min herlegdom der?
 
kor
Må eg ikkje bli etter, men trufast gå fram
og gje akt på hans tale til meg:
«Til min nådestol kom, eg vil svara di bøn
og deg hjelpa å gå Livsens veg.»
 
2. 
Skal til fånyttes eg då ha sanninga kjent
og heilt fåfengt ha kjempa ei stund,
for til sist å stå att– eit verdilaust talent?
Skal eg missa min frelsande grunn?
 
3. 
Skulle eg ikkje fylgja min Meister så kjær
til min livsdag på jorda er slutt?
Skulle eg ikkje vera min Frelsar så nær
at i æva eg får kvila ut?
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ John R. Sweney
tonehøyde→ C₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

349: Nærmere, nærmere

1. 
Nærmere, nærmere inn til ditt bryst,
dra meg, min Frelser, min glede og lyst!
Skjerm meg og dra meg inn til din barm,
og la meg føle din kjærlighet varm,
og la meg føle din kjærlighet varm!
 
2. 
Nærmere, nærmere, intet har jeg,
Frelser, å bringe som offer til deg.
Jeg gir mitt hjerte slik som det er;
rens meg i blodet og nådig meg vær,
::rens meg i blodet og nådig meg vær! ::
 
3. 
Nærmere, nærmere, deg høre til!
Synden min, Frelser, forlate jeg vil.
Bort med dens glede, stolthet og prakt!
La meg deg eie som alt har fullbrakt.
La meg deg eie som alt har fullbrakt.
 
4. 
Nærmere, nærmere, til deg, min Gud!
Livet og tiden på jord renner ut.
Jeg da for evig skal fryde meg:
Nærmere Frelser, ja, nærmere deg,
Nærmere Frelser, ja, nærmere deg!
 
komponist→ Mrs. C. H. Morris
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

350: O, bli hos meg

1. 
O, bli hos meg, snart dagen er forbi,
og mørket brer seg, Herre, hos meg bli!
Når andres hjelp slår feil, jeg flyr til deg.
Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg!
 
2. 
Vår korte livsdag iler frem så fort;
all jordens prakt og glede svinner bort.
Alt har forgjeng’lighet og død med seg.
Du som den samme er, o, bli hos meg!
 
3. 
Jeg trenger deg for hver en stund som går;
alene ved din hjelp jeg seier får.
Hvem kan som du gi kraft på livets vei?
I storm og solskinn, Herre, bli hos meg!
 
4. 
Jeg er ei redd når bare du er nær;
det lindrer smerte, sorgen lettet er.
Hvor er den brodd som døden har med seg?
Jeg seire skal fordi du er hos meg.
 
forfatter→ Henry Francis Lyte
komponist→ Wm. H. Monk
tonehøyde→ G₄
melodi, navn→ Eventide
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

351: Likesom stjernene

1. 
Likesom stjernene kverv kvar ein morgon,
i sollysglansen dei bleiknar heilt bort,
slik skal me slutta vår gjerning på jorda.
Att står eit minne om det me har gjort.
 
kor
Berre eit minne, berre eit minne,
berre eit minne om det me har gjort!
Snart er ho over, vår gjerning på jorda,
att står eit minne om det me har gjort.
 
2. 
Sjølv om me ikkje får hausta her nede
frukta av det som er livsverket vårt,
likevel skal den som sår verta hugsa:
Att står eit minne om det han har gjort.
 
3. 
Berre den sanninga me har i livet,
berre det såkornet me legg i jord,
varer i tida og inn i ei æve.
Att står eit minne om det me har gjort.
 
4. 
Når Herren Jesus skal skattane telja,
samlar han sine ved himmelens port.
Då skal kvar ein av dei trugne få vita:
Att står eit minne om det de har gjort!
 
forfatter→ Horatius Bonar
komponist→ Ira. D. Sankey
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

352: Å salig hjertero

1. 
Å salig hjertero
fra synd og tvil og frykt!
Min konge fra sin grav stod opp,
i ham jeg hviler trygt.
 
2. 
Å salig ro fra synd,
stor glede det meg gir,
ja, glede sann for deg og meg
når Kristus konge blir.
 
3. 
Mitt hjerte søkte han,
sin bolig der å få
da jeg langt borte var i synd
og i dens lenker lå.
 
4. 
Jeg ga ham hjertet mitt,
et hjerte hardt og kaldt.
Ja, hjertet trengte sårt til ham
som nå er blitt mitt alt.
 
5. 
Min ro er stor og dyp,
den alltid vil bestå.
For mørket jeg ei frykte skal,
for Jesus hersker nå.
 
forfatter→ J. S. Haugh
komponist→ H. G. Nageli
tonehøyde→ F₄
toneart→ F
taktart→ 4/2

353: Ved aftentid så stille

1. 
Ved aftentid så stille
min Skaper hos meg er.
Når alt er ro og hvile,
hans stemme høres nær.
Mens dagen sakte svinner,
i bønn til deg jeg går.
Hos deg jeg hvile finner
og samfunn med deg får,
og samfunn med deg får.
 
2. 
Å, vis meg i din nåde
din vei for evighet,
der intet ondt skal råde,
men alt er lys og fred.
Så må da alt forsvinne
som hindrer meg på jord,
la solen alltid skinne
ved lyden av ditt ord,
ved lyden av ditt ord!
 
3. 
Ditt rike, stort og herlig,
fremstråler klart på ny.
Du viser ømt og kjærlig
hvorhen min fot kan ty.
Å, la meg en gang komme
til deg ved ferdens slutt,
når livets strid er omme,
hos deg få hvile ut,
hos deg få hvile ut.
 
komponist→ Franz Schubert
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 3/4

354: Ved livets ende

1. 
Ved livets ende og når igjennom
dødsrikets porter jeg vandre må,
skal jeg ei engstes, ei bli alene.
Min kjære Frelser vil med meg gå.
 
2. 
Om mørk er dalen som er foran meg,
jeg lys langt større enn solen ser.
Det for meg lyser der jeg må vandre.
Mitt håp for evig i Jesus er.
 
3. 
Min ledestjerne er Herren Jesus,
han over døden full seier vant.
Og mine synder han bar på korset.
Hvor stor en frelse i ham jeg fant!
 
4. 
Å herlig morgen, når jeg skal oppstå,
i herligheten med Jesus bli!
Jeg skal ham prise, min store Frelser,
han ifra synden meg satte fri.
 
forfatter→ James Jardine
komponist→ Bert Pattison
tonehøyde→ B♭₄
toneart→ E♭
taktart→ 4/4

355: Venter du på Herrens dag?

1. 
Venter du på Herrens dag,
når til jord han kommer?
Han har lovt han komme skal
som all verdens dommer.
 
kor
Løft ditt blikk, den dag er nær
når vår Mester kommet er.
Trofast, sanndru alltid vær,
bedende og rede!
 
2. 
Alle riker her på jord,
i sin prakt og ære,
skal til støv ydmykes da.
Stor kun han skal være.
 
3. 
Våk, så livets sysler ei
skal fra Gud deg føre,
og du taper lysten til
å hans vilje gjøre.
 
4. 
Salig den som holder ut
og tålmodig venter,
som i kjærlighet forblir
til han sine henter!
 
forfatter→ Jack Annand
komponist→ H. P. Danks
tonehøyde→ D♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 3/4

356: Kalt hjem til ro

1. 
Kalt hjem til ro hinsides tåredalen,
en kjærlig Fader har det så bestemt:
å få hos Frelseren, i himmelsalen,
et salig hjem, hvor sorg og gråt er glemt.
 
2. 
En lønn som overgår alt det vi fatter,
en himmelsk fryd foran Guds trone stor,
det venter dem som arver him’lens skatter,
som tålte harde prøvelser på jord.
 
3. 
Kalt hjem, og natt for evig er forsvunnet,
kalt hjem til ro for hos Guds Sønn å bli!
I herlighet når død er overvunnet,
skal vi få høre englers melodi.
 
4. 
Når stien synes mørk, hans røst oss gleder,
for Herren er vår fryd, han trøste kan.
Og når vårt hjerte bærer sorgens kleder,
er han oss nær, vår Ledestjerne sann.
 
forfatter→ Sandy Scott
komponist→ Svensk folketone
tonehøyde→ E♭₄
toneart→ A♭
taktart→ 4/4

357: Fagre hjemland

1. 
Fagre hjemland! Se jeg kommer!
Andre vandrer hjem med meg,
venner som jeg traff på reisen,
tro og sanne, Gud, mot deg.
Vi jo kom fra deg, vår Skaper.
Hvorfor skulle ikke vi
atter komme til deg, Fader,
fly fra gudløshetens sti.
 
2. 
Fagre hjemland! Som en pil’grim
jeg på gjennomreise er.
Selve jorden er meg fremmed,
stadig skifter det jeg ser.
Jeg, og andre ved min side,
i all svakhet haster frem
mot det fagre land som venter
hvor Guds engler kaller hjem.
 
3. 
Fagre hjemland! Hvor det stråler
med juvelers skjønne glans!
Trengsler er ei verd å nevnes
når vi ser vår seierskrans.
Kun en liten stund å prøves,
bare noen korte år!
Da forbi er alle trengsler,
og det fagre land vi når.
 
4. 
Fagre hjemland! Det er lovet
dem som trofast lød hans kall.
Snart med glede i Guds rike
him’lens vin vi drikke skal.
La da ikke slekt og venner
komme mellom oss og Gud!
Snart skal verdens stolte riker
være knust på Herrens bud.
 
forfatter→ Clarence Carlson
komponist→ J. B. F. Wright
tonehøyde→ D₄
melodi, navn→ Precious Memories
toneart→ G
taktart→ 4/4

358: Herre, lær du oss å bede

1. 
Herre, lær du oss å bede,
lær oss rett å se vår nød.
Liksom barn, en søskenkjede,
trenger vi til himmelsk brød.
 
kor
Hør oss når vi deg påkaller,
trøst oss alle i din favn.
Styrk enhver og hjelp oss alle
å forherlige ditt navn.
 
2. 
Lær oss å tilgi hverandre
slik som du oss tilgitt har.
Lær oss på din vei å vandre,
du som mild og ydmyk var.
 
3. 
Lær oss, Gud, å våke, stride,
gi oss seier dag for dag.
Styrk oss når vi titt må lide
prøvelser av mange slag.
 
4. 
Må vi se på deg, vår Herre,
og på dem som trofast var.
Over våre liv regjere,
fostre oss, vår Gud og Far.
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ Geo. C. Stebbins
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 6/8

359: Jeg har vandret med Jesus

1. 
Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys,
under vekslende tider og kår,
men når alt om meg skiftet,
jeg sang til hans pris:
Han er trofast i dag som i går!
 
kor
Hvilken lykke og fred,
ja, vidunderlig fred,
som jeg har når med Jesus jeg går!
La så allting forandres
min sang blir dog ved:
Han er trofast i dag som i går.
 
2. 
Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti,
og jeg tenkte: Meg ingen forstår.
Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si:
Jeg er trofast i dag som i går.
 
3. 
Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal,
der hvor stien er knudret og hård.
Kun et ord- og den ble til en skjønn blomstersal:
Han er trofast i dag som i går.
 
4. 
Ja, jeg vandrer med Jesus så freidig og glad
til ved dødsflodens bredder jeg står.
Da jeg ennå en gang skal istemme mitt kvad:
Han er trofast i dag som i går.
 
forfatter→ David Welander
komponist→ David Welander
tonehøyde→ E₄
toneart→ C
taktart→ 4/4

360: Mitt løfte, Herre

1. 
Mitt løfte, Herre, binder meg,
mitt hjertes forsett rokkes ei.
Jeg villig gir mitt liv til deg,
jeg vil ei gå fra deg.
 
kor
Jeg vil ei gå fra deg.
Jeg vil ei gå fra deg.
Du, Herre, har mitt løfte hørt,
jeg vil ei gå fra deg.
 
2. 
Du, Herre, kaller, jeg vil gå,
mitt aller beste skal du få,
ja, mine evner, store, små,
jeg vil ei gå fra deg.
 
3. 
Jeg lever for deg, Herre kjær,
i hjertet mitt du konge er.
Med miskunn vil du herske der,
jeg vil ei gå fra deg.
 
4. 
Jeg styrkes daglig av din Sønn
og skuer mot min seierslønn.
Motta mitt alt, det er min bønn.
Jeg vil ei gå fra deg.
 
forfatter→ Sam Jones
komponist→ Mrs. C. Booth-Clibborn
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 3/2

361: Forvandlet til likhet

1. 
Forvandlet til likhet med Frelseren Jesus,
når hans skjønne bilde blir synlig i meg,
det er Herrens hensikt, det er òg min lengsel
når helt jeg meg gir, at han gjør meg lik seg.
 
kor
Han meg forvandler til sin likhet
når jeg lyder ham i alt.
Han gjør min ånd, mitt liv, min vandel
lik sin Sønn, som meg har kalt.
 
2. 
Forvandlet til likhet med Frelseren Jesus,
hans mildhet og tålmod som mønster jeg har.
Hans dyder i meg skal Guds Sønn herliggjøre,
og han blir for andre i meg åpenbar.
 
3. 
Forvandlet til likhet med Frelseren Jesus,
jeg sinnets fornyelse daglig skal få.
Mitt hjerte skal mettes hos Jesus for evig,
når jeg i hans likhet til sist skal oppstå.
 
forfatter→ Georg Hemdal
komponist→ Daniel B. Towner
tonehøyde→ A♭₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

362: O Betels Gud

1. 
O Betels Gud, du metter oss,
og trygt oss leder frem,
som våre fedre ledet ble
på pil’grimsveien hjem.
 
2. 
Ved nådetronen vil vi be
og deg vårt løfte gi.
Du våre fedres Gud jo var,
den samme for oss bli!
 
3. 
I alle livets prøvelser
vår Far og leder vær!
Gi oss hver dag av livets brød,
ikle du oss enhver!
 
4. 
La dine vinger dekke oss
til siste vandringsår,
til i vårt kjære faderhus
vår sjel med fred inngår.
 
5. 
Må vi velsignet bli av deg,
vi ber deg inderlig.
Vi utvalgt er av deg o Gud,
ditt folk evindelig.
 
forfatter→ Philip Doddridge
komponist→ W. H. Havergal
tonehøyde→ E♭₄
melodi, navn→ Evan
toneart→ A♭
taktart→ 3/2

363: Guds kjærlighet

1. 
Guds kjærlighet er langt, langt større
enn penn og tunge tolke kan.
Den når høyt over him’lens stjerner
og ned til dødens mørke land.
Så dypt vi falt, den sonet alt
da Jesus døden led.
Sitt fangne barn i syndens garn
Gud frelste og gav fred.
 
kor
Guds kjærlighet hvor rik og stor.
hvor høy og dyp og lang!
Den priser evig englers kor.
Den er de frelstes sang.
 
2. 
Om alle hav med blekk ble fylte,
var him’lens hvelv av pergament,
og var en penn hvert strå på jorden,
hver mann med skrivekunsten kjent,
å skildre rett Guds kjærlighet
vil tømme alle hav.
Og him’lens hvelv fra bryn til bryn
ei plass til skriften gav,
 
3. 
En gang når verdens alder ender,
hver stjerne rokkes fra sitt sted,
når de som her fra Gud seg vender,
ber fjell og hauger falle ned,
Guds kjærlighet skal vare ved
umålelig og stor.
Den favner alt, den har betalt
for hver en synd på jord.
 
tonehøyde→ C₄
©→ tekst
toneart→ C
taktart→ 3/4

364: Må vi den tid

1. 
Må vi den tid som bak oss ligger, glemme
og jage etter det som er foran.
Hos Jesus kun vi trygghet vil fornemme,
han oss vil lede til et bedre land.
 
2. 
Må vi òg glemme alt som var en vinning,
så jordisk visdom oss bedårer ei.
La oss betrakte Jesu ord og gjerning
og følge ham på korsets smale vei.
 
3. 
Så la oss glemme synd som holdt oss fangen
og jage etter tro og kjærlighet.
Må hjertet ikke miste seierssangen
og derved glemme nådens salighet.
 
4. 
Vår Gud vil glemme alle våre synder
og kaste dem i glems’lens dype hav,
fullende det som han i oss begynner.
Ja, hvilken frelse han i Jesus gav!
 
5. 
Å Herre, må vi ikke se tilbake
på det som er forbi og glemt for visst.
La oss i deg den sanne gleden smake,
så seiersprisen vi kan nå til sist.
 
komponist→ O. A. Ottander
tonehøyde→ F₄
toneart→ D♭
taktart→ 4/4

365: Send ditt brød

1. 
Send ditt brød bort over vannet,
er profetens ord og bud.
For den hjelp du gir til andre,
får du evig lønn hos Gud.
Modne marker står og venter,
gylne aks er bøyet ned.
Høstens Herre på deg kaller,
skynd deg nå å være med.
 
2. 
Frykt ei for de mørke skyer
eller stormen hard og strid.
Han som truet havets bølger,
gir deg hjelp i motgangstid.
Sommertiden snart forsvinner,
virketiden er så kort.
En dag får du full belønning
for det gode du har gjort.
 
3. 
Vær et lys i denne verden,
Jesus lærte sine det.
Om du gir ditt liv for andre,
får du Guds velsignelse.
Send ditt brød bort over vannet,
du skal finne det igjen,
og når livet her tar ende
får du lønn i himmelen.
 
komponist→ Astrid Nordgren
tonehøyde→ D₄
toneart→ G
taktart→ 4/4

 

Copyright © 2016 Glenn Linderman
book version: 16.5.7
bytte til nettutgaven