20150629T020133Z 1: Ang Kasaysayan ni Jesus
1: Ang Kasaysayan ni Jesus
1. 
Ang kasaysayan ni Jesus,
Isulat sa puso ko;
Ipahayag mong may lugod,
Buhay ni JesuCristo.
Umawit ang manga anghel
Noong S’ya’y isinilang,
“L’walhati sa Dios sa langit;
Sa lupa’y kapayapa’n.”
Koro
Ang kasaysayan ni Jesus,
Sa puso ko’y isulat.
Mahalagang kasaysayan,
Ipahayag sa lahat.
2. 
Sa ilang S’ya’y nagayuno;
Nagtiis na magisa
Dahil sa ’tin S’ya’y tinukso
Nguni’t ’di nagkasala.
Ihayag mo ang gawa N’ya,
Hirap at kalungkutan;
S’ya’y ’tinakwi’l at hinamak,
Lubhang pinasakitan.
3. 
Nang sa krus, S’ya’y ipinako,
Nagtiis sa parusa.
Ihayag ang kamatayan
At pagkabuhay Niya.
Nakita kong maliwanag,
Wagas na pagibig N’ya;
Dahil sa ’kin, S’ya’y nagdusa;
Aking susundan Siya.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020132Z 20150629T020132Z
2: Si Jesus Lang ang Balita
2: Si Jesus Lang ang Balita
1. 
Si Jesus lang ang balita
Na ating sasaysayin;
S’ya’ng laging dadakilain
At tanging pupurihin.
Koro
O, si Jesus at S’ya lamang,
Aawitan ng tanan.
Tagapagligtas na tunay,
S’ya’y makapangyarihan.
2. 
Si Jesus ang Manliligtas –
Pinasan, ating sala.
Kat’wiran at kalakasan,
Tayo’y binibigyan N’ya.
3. 
Jesus, S’yang kapangyarihan
Sa nagpapakumbaba;
H’wag matakot ni manghina –
Biyaya N’ya’y sagana.
4. 
S’ya ang Pangino’n at Hari;
Kalooban N’ya’y tupdin.
Ipaglingkod at isuko,
Ating puso’t layunin.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Converse
]]>
20150629T020131Z 20150629T020131Z
3: Lalong Makilala si Cristo
3: Lalong Makilala si Cristo
1. 
Nais kong makilala pa
Si Cristo at biyaya N’ya;
Pagibig N’ya’t kasakdalan,
Sa ’king buhay ay mamasdan.
Koro
Lalong makilala
Ang pagliligtas N’ya
At ang pagibig na lubos
Ni Cristong sa ’ki’y tumubos.
2. 
Nais kong maunawaan
Ang banal N’yang kalooban;
Diwa ng Dios ang guro ko,
Tungkol kay Cristo ang turo.
3. 
Ninanais ng puso ko,
Pakikisama kay Cristo,
At sa tinig N’ya’y makinig,
Sa salita N’ya’y manalig.
4. 
Nawa, ako’y laging handa
Sa pagsalubong sa Kanya,
At kasama N’yang magmana
Ng manga gintong yaman N’ya.
meter→ 8, 8, 8, 8, 6, 6, 8, 8
]]>
20150629T020130Z 20150629T020130Z
4: Magsalita, O, Jesus
4: Magsalita, O, Jesus
1. 
Magsalita, O, Jesus,
Sa kalumanayan;
Ibulong Mo sa akin,
“Hindi ka iiwan.”
Buksan ang aking puso
Nang makinig sa ’Yo;
Diwa ko ay puspusin,
Magagalak ako.
Koro
Ngayon mahal na Cristo,
Ika’y magsalita,
“Mananaig kang lagi,
Magiging malaya.”
2. 
Kami’y Iyong akayin
Sa banal Mong daan;
Kami ay Iyong bigyan
Ng ’Yong kagalakan.
Inihahandog namin
Sa Iyong dambana
Ang aming puso’t buhay
Hanggang makita Ka.
3. 
Tulad noon, O, Jesus,
Ngayon, magsalita;
Ang pananagutan ko,
’Yong ipaunawa.
Ika’y lul’walhatiin
At pupurihin ko;
Ako ay tatalima
Sa buong buhay ko.
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
]]>
20150629T020129Z 20150629T020129Z
5: Ating Minamahal ang Da’n
5: Ating Minamahal ang Da’n
1. 
Ating minamahal ang da’n
Na nilakaran ni Cristo.
Naglalakbay tayo rito,
Sa tahanan N’ya patungo.
Koro
Kay Jesus ay natagpuan,
Daan ng katotohanan.
Sa Kanya’y h’wag humiwalay
Habang tayo ay may buhay.
2. 
Naririnig ang tinig N’ya;
Sa Kanya’y nagpapaakay.
Alam nating sa hantungan,
May kapahingahang tunay.
3. 
Dios natin ay mahabagin –
Hinanap tayo sa dilim,
Inakay tayo sa ilaw;
S’ya ay ating pupurihin.
4. 
Tayo’y hindi matatakot;
Ang bisig N’ya ay malakas.
Tayo’y Kanyang iingatan
Na magtapat hanggang wakas.
Copyright→ ©
composer→ James M. Black
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Truest Friend (altered)
]]>
20150629T020128Z 20150629T020128Z
6: Ako Kaya ang Dahilan?
6: Ako Kaya ang Dahilan?
1. 
Ang mal’walhati N’yang trono,
Iniwan ni JesuCristo.
Ako kaya ang dahilan,
Langit ay Kanyang nilisan?
Koro
Oo, sa ’kin, dahil sa ’kin;
Upang ako ay tubusin
Ay inialay ni Cristo,
Buong buhay sa Calvaryo.
2. 
Ibinalita ng anghel,
Narito na si Emmanuel.
Ako kaya ang dahilan,
S’ya’y ’sinilang sa sabsaban?
3. 
Sa halamanang madilim,
Si Jesus ay nanalangin.
Ako kaya ang dahilan,
Dusa’y Kanyang naranasan?
4. 
Ipinako Siya sa krus;
Ang dugo N’ya’y ibinuhos.
Ako kaya ang dahilan
Ng Kaniyang kamatayan?
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T020127Z 20150629T020127Z
7: Sa Paanan ni Jesus
7: Sa Paanan ni Jesus
1. 
Taglay ang bagbag na puso
Sa paanan ni Jesus,
Salita N’ya’y dinirinig,
Ang galak nati’y lubos.
Aliw sa gitna ng subok,
Tibay sa layong wasto,
Puso nati’y pinupuspos
Ng pagibig ni Cristo.
Puso nati’y pinupuspos
Ng pagibig ni Cristo.
2. 
Kaylangan sa arawaraw,
Sa paglakad sa daan,
Si Jesus ay paglaanan
Ng panaho’t pakinggan.
May lakas sa pagbabaka,
Napasigla ang puso,
At nananatiling tapat,
Magtatagumpay tayo.
Sa pananatiling tapat,
Magtatagumpay tayo.
3. 
O, piliing tumalima
Nang kalugdan N’ya tayo.
Tayo’y pagkakalooban
Ng Kanyang Espiritu.
Tinig N’ya ay naririnig
Habang S’ya ay kasama;
May tunay na pagpapala
Sa pakikisama N’ya.
May tunay na pagpapala
Sa pakikisama N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020126Z 20150629T020126Z
8: Dalisay ang Salita
8: Dalisay ang Salita
1. 
Dalisay ang salita ng Pangino’n;
Utos N’ya’y mahal sa akin –
Tanglaw sa manga paa ko at landas
Hanggang wakas ng lakbayin.
Koro
Mahalaga kaysa pilak at ginto,
At sa rubi ay higit pa,
Ang maupo sa harap ng Pangino’n
At makinig sa tinig N’ya.
2. 
Kalooban ng Pangino’n, kay ganda,
Kung sasangayon sa Kanya.
Ang salita N’ya’y may buhay at diwa –
Kay tamis sa ’king kalul’wa.
3. 
Sa pakikinig at sa pagtalima,
Ligtas ang aking kalul’wa.
Anong sarap ng manga tuntunin N’ya;
Pagpupuri ko’y sa Kanya.
4. 
Nawa’y maging sakdal ang aking puso;
Utos Mo ay kalugdan ko.
Iyong ikiling, puso ng lingkod Mo
Sa ’Yong manga patotoo.
Copyright→ ©
meter→ 11, 8, 11, 8, 11, 8, 11, 8
]]>
20150629T020125Z 20150629T020125Z
9: Nasumpungan Namin si Cristo!
9: Nasumpungan Namin si Cristo!
1. 
Kayo ngang nagsisigunita
Kay Jesus at gawa N’ya,
Halina’t makigalak sa ’min
’Pagka’t nasumpungan S’ya.
Koro
Nasumpungan namin si Cristo!
At ngayo’y nagagalak kami.
S’ya ang balita ng manga propeta,
Hari ng manga hari.
2. 
Kayo ngang uhaw sa salita
Na s’yang tubig ng buhay,
Pumarito at makigalak
Kayong nangaghihintay.
3. 
Si Cristo na nangaral noon,
Nananahan sa tao;
Sa Kanyang kapakumbabaan
Ay lumalapit sa ’yo.
4. 
Ibalitang may kagalakan,
“Natagpuan namin S’ya!”
Hanggang sa silang humahanap,
Magtamo ng pahinga.
Copyright→ ©
meter→ 9, 7, 9, 7, 9, 9, 11, 7
]]>
20150629T020124Z 20150629T020124Z
10: Pakinggan Ninyong Lahat
10: Pakinggan Ninyong Lahat
1. 
Pakinggan ninyong lahat
Ang tinig ni Cristo.
Pinto ng pagasa’y bukas –
Pumasok na kayo.
Koro
Tumatawag S’ya –
Pakinggan ninyo;
S’ya ay ’di magluluwat –
Sasarhan ang pinto.
2. 
Sa may tubig na buhay,
Siya’y naghihintay.
S’ya’y kaybigan ninyong tunay,
Ngayo’t habang buhay.
3. 
Pagibig N’ya ay sapat;
Pahinga’y lalagi.
Ang buhay Niyang matapat,
Sasa inyong lagi.
4. 
Kayo’y patatawarin
Sa kasalanan n’yo.
S’ya’y namatay sa Calvaryo
Nang dahil sa inyo.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
tune→ Welcome Voice
]]>
20150629T020123Z 20150629T020123Z
11: Ako’y May Kaibigang Tunay
11: Ako’y May Kaibigang Tunay
1. 
Ako’y may Kaibigang tunay,
Nagdudulot ng kasiyahan.
Sa Kanya, ako’y may tagumpay,
At puso ko’y may kagalakan.
Koro
Pagibig ko, dagdagan Mo;
Ikaw ay lalo kong pahalagahan.
Ihahayag ko sa mundo,
Ako’y sa ’Yo kaylan pa man.
2. 
Ang daan N’ya’y nais kong sundan;
Sa Kanya puso’y nakalaan.
Mula sa mundong tinalikdan,
Ang puso ko’y hinuhugasan.
3. 
Habang buhay, iibigin S’ya;
Aking ipagmamalasakit.
Buong tiwala ko’y sa Kanya
Ngayon at magpahanggang langit.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 9, 9, 8, 11, 8, 8
tune→ Aloha Oe
]]>
20150629T020122Z 20150629T020122Z
12: Kung Aking Lahat ang Mga Bagay
12: Kung Aking Lahat ang Mga Bagay
1. 
Kung aking lahat ang manga bagay
At walang Manliligtas sa buhay,
Makasusumpong kaya ng aliw
Sa pangakit na nagmamaliw?
Lahat man ng manga kayamanan
At anumang nasa sanlibutan,
Kaylan ma’y ’di maaring itulad
Sa buhay na Cristo’y nahayag.
2. 
Kung ako man ay may kayamanan
At pangalan ko’y iginagalang –
Ito ba’y magbibigay pagasa
At kanlungan ng kaluluwa?
Kung aking lahat ang manga bagay
At walang Manunubos sa buhay,
Kaluluwa ko ba’y may daungan
At sa sala ko’y may papasan?
3. 
Ang mapakay Cristo’y anong galak;
Lunas sa manga pusong may sugat.
Bawa’t sala’y may kapatawaran.
May aliw sa ’king kalungkutan.
Kung si Jesus na lamang ang akin,
Kahit na ako’y dukha’t hamakin,
Sa katunayan, dahil kay Jesus,
Ang kasiyahan ko ay lubos.
meter→ 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9
]]>
20150629T020121Z 20150629T020121Z
13: Sino’ng Hari ng Lahat?
13: Sino’ng Hari ng Lahat?
1. 
Sino’ng Hari ng lahat?
Pagasa’y ’nilalahad;
Sa kamatayan Niya,
Niligtas ’yong kalul’wa.
Sa dakong walang hanggan,
Ang may nais, tatahan.
2. 
Sino S’yang nagpupunla
Ng buhay na salita
Sa iyong puso ngayon
Kung ikaw ay sangayon?
’Pag S’ya ang naghahari,
Tagumpay ’yong bahagi.
3. 
Sino’ng Hari sa tao
Na ’tinakwil ng mundo,
Nagbibigay ng ilaw,
Pagasa sa naligaw?
Kanyang inilalapit,
Kaharian ng langit.
4. 
Jesus, Hari’t Pangino’n,
Tanggapin mo S’ya ngayon;
Luklukan N’ya’y puso mo –
Namatay dahil sa ’yo
Nang ikaw ay manahan
Sa Kanyang kaharian.
Copyright→ ©
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
]]>
20150629T020120Z 20150629T020120Z
14: Mayro’ng Isang Kaharian
14: Mayro’ng Isang Kaharian
1. 
Mayro’ng isang kahariang ’di lilipas,
Ng kapayapa’n, galak, at kat’wiran.
Sa loob, may ganda’t yamang ’di kukupas;
Kay lapit sa ’yo nitong kaharian.
Koro
Siyang naghahari, pagpapalain ka;
Sa Kanya’y pasakop at sumamba ka.
2. 
Sa kahariang ito, may isang Hari;
Nais N’yang puso mo ay pagharian.
S’ya’y karapatdapat at sakdal sa dunong;
Bibigyan ka N’ya ng kapangyarihan.
3. 
Ngayon, ang Hari’y humahanap ng trono
Nang puspusin N’ya ng biyaya ito.
H’wag magatubili, S’ya ay sumasamo;
Ang tronong ito ay ang iyong puso.
Copyright→ ©
meter→ 12, 11, 12, 11, 12, 11
]]>
20150629T020119Z 20150629T020119Z
15: Ihasik Mo, Salita N’ya
15: Ihasik Mo, Salita N’ya
1. 
Salita ng Dios, banal at tunay,
Gaya ng binhi, ay may buhay.
Isaysay sa ’kin ang balita N’ya
Nang mabuhay ang aking kalul’wa.
Koro
Ihasik mo, salita N’ya –
Dulot ay buhay sa ’king kalul’wa.
2. 
O, maghasik kang may pagtit’yaga;
Ang salita N’ya’y mahalaga.
Ang Evanghelyo, saysaying lubos
Pagasa kong maging anak ng Dios.
3. 
Ipahayag mo, buong balita;
Kagandahan N’ya’y ipakita.
S’ya’y pipiliin ko habang buhay
Nang sa puso ko’y magharing tunay.
Copyright→ ©
meter→ 10, 9, 10, 10, 8, 10
]]>
20150629T020118Z 20150629T020118Z
16: Ang Pagliligtas ng Dios
16: Ang Pagliligtas ng Dios
1. 
Laging gawain ng Dios na iligtas
Ang tao sa sala n’ya’t maling landas.
Ito ang Kanyang alok, walang iba,
Na si Cristo, sa buhay mo’y makita.
Koro
Ito ang pagliligtas ng Dios,
Na sa ’yo’y manahan si Jesus.
S’yang Panginoon ay ihayag
Sa buong buhay mo nang maliwanag.
2. 
Manga buhay nila’y pinaghahambing,
Sa wastong asal, langit nais kamtin;
Nguni’t buhay na ’di binago ng Dios,
Walang pagasang manahan kay Jesus.
3. 
Kaibigan, kung tapat ang puso mo,
Cristo’y gawing Pangino’n at sundin mo.
H’wag matakot ihayag ang ngalan N’ya;
Lakas sasa iyo kung susuko ka.
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 11, 11, 9, 9, 9, 11
]]>
20150629T020117Z 20150629T020117Z
17: Sumunod sa Akin
17: Sumunod sa Akin
1. 
“Sumunod sa Akin,”
Wika ni Jesus sa ’kin,
“Ikaw ay aakayin Ko
At magiging ama sa ’yo,
Kung Ako’y ’yong susundin.”
2. 
“Sumunod sa Akin,
At pahinga’y ’yong kamtin.
Kayamanan, kasiyahan,
Walang sukat kang bibigyan
Kung Ako’y ’yong susundin.”
3. 
“Sumunod sa Akin,
Nawa’y iyong pansinin;
Itinanim, aanihin,
Ano ang ’yong tatanggapin?
Anak, Ako’y ’yong sundin.”
4. 
Susunod sa Iyo,
Pa’nong tatanggi ako?
Hinanap at tinubos Mo,
At Iyong tinanggap ako –
Ngayo’y susunod sa ’Yo.
Copyright→ ©
meter→ 6, 7, 8, 8, 7
]]>
20150629T020116Z 20150629T020116Z
18: Si Jesus ’Di Nagbabago
18: Si Jesus ’Di Nagbabago
1. 
Balita ng Evanghelyo, kaytamis nito –
Si Jesus magpakaylan man, ’di nagbabago;
Umiibig sa may sala’t may kasakitan,
Umaaliw sa kanilang may kalungkutan.
Koro
Ang lahat ay nagbabago, hindi si Cristo;
Kahapon, magpakaylan man, ’di nagbabago.
2. 
Hinahanap ka ng kaybigan ng maysala;
Lumapit na at sa Kanya ay sumamba ka.
’Di ka N’ya hahatulan, sala’y iwan mo na;
Tanggapin mo ang kapatawarang na alok N’ya.
3. 
Siyang lumakad sa dagat habang may bagyo,
Ngayo’y makapapayapa sa iyong puso;
Ang nanalanging maningas sa Getsemani,
Nakikiramay sa ’ting nagdadalamhati.
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T020115Z 20150629T020115Z
19: Walang Hanggang Buhay
19: Walang Hanggang Buhay
1. 
Sa bigat ng manga pasanin,
Marami ang nalulumbay;
Kung sila’y susuko kay Cristo,
May galak at bagong buhay.
Koro
Walang hanggang buhay,
Idinudulot ni Jesus.
Masaganang buhay!
Tayo ay Kanyang tinubos.
2. 
Bakit ba ika’y nagpapasan
Ng lungkot at kabiguan?
Buksan ang puso mo kay Jesus;
Tanggapin ang kagalakan.
3. 
Talikdan mo ang kalayawan
Ng sala at sanlibutan.
Lumapit sa bukal ng buhay;
At si Cristo’y paglingkuran.
meter→ 9, 8, 9, 8, 6, 8, 6, 8
]]>
20150629T020114Z 20150629T020114Z
20: Nag-aanyaya si Jesus
20: Nag-aanyaya si Jesus
1. 
Nagaanyaya si Jesus,
“Sumunod ka sa Akin.
Nagpapakasakit Ako
Alangalang sa iyo.
Alam Ko ang manga hilig,
Tukso’t silo sa daigdig.
Sa manga libis at bundok,
Sumunod ka sa Akin.”
2. 
“Kahit na nagkasala ka,
Kita’y patatawarin.
Sa kahirapan at dusa,
Palalayain Kita.
Magtiwala ka sa Akin;
Ang lumipas ’yong limutin.
Papahirin ko’ng luha mo,
Sumunod ka sa Akin.”
3. 
“Ang iyong manga pasanin
Ilagak mo sa Akin,
Bawasan ang iyong takot
Sa lambot ng pamatok.
Sa iyong manga paggala
Sa karagatan o lupa,
Ako ang Tagapatnugot –
Sumunod ka sa Akin.”
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
]]>
20150629T020113Z 20150629T020113Z
21: Dumaraan si Jesus
21: Dumaraan si Jesus
1. 
May puso bang umaasa,
Nasa’y kapatawaran?
Pakinggan mo ang balita –
Si Jesus, dumaraan.
Koro
Dumaraan si Jesus
Dito ngayon.
Dumaraan si Jesus,
Dumaraan S’ya ngayon.
2. 
May puso bang nahahapo
Sa bigat ng pasanin?
Sa awa, S’ya’y sumasamo –
Si Jesus ay tanggapin.
3. 
May puso bang nalulumbay,
Pahinga’y inaasam?
Sa Kanya, ika’y humimlay,
Kamtin ang kasiyahan.
4. 
Lumapit sa Manunubos,
Lasapin mo’ng pagibig;
Lumapit na sa pintuan
Na patungo sa langit.
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 4, 7, 7
]]>
20150629T020112Z 20150629T020112Z
22: Tanging si Jesus Lamang
22: Tanging si Jesus Lamang
1. 
Sa’n ako manganganlong
Kung maunos sa da’n?
Saan matatagpuan
Ang katiwasayan?
Koro
Tanging si Jesus lamang
Ang Manliligtas ko.
Matibay S’yang kanlungan,
Kapayapaan ko.
2. 
Tawag N’ya narinig ko,
“Lumapit ka sa ’Kin,
Ikaw ay magpahinga,
Pagibig Ko’y dam’hin.”
3. 
Manga pasan ng buhay,
Mabigat na dalhin;
Matamis ang bulong N’ya,
“Ilagak sa Akin.”
4. 
Tuloy sa paglalakbay
Tungo sa tahanan
Na kasama si Jesus –
May kapahingahan.
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
tune→ Sheltered
]]>
20150629T020111Z 20150629T020111Z
23: H’wag nga Kayong Mangatakot
23: H’wag nga Kayong Mangatakot
1. 
H’wag nga kayong mangatakot –
Tumalima’t magtiis;
S’ya ang tanging papatnugot
Sa bundok at sa libis.
Koro
H’wag nga kayong mangatakot;
Pagkatapos maglakbay,
Kakamtin n’yo’ng papuri N’ya
At walang hanggang buhay.
2. 
H’wag nga kayong mangapagod
Pasanin ang inyong krus;
Kahit masidhi ang tukso,
May tagumpay kay Jesus.
3. 
H’wag nga kayong magsiurong
Sa dakilang labanan;
S’yang makiramay kay Jesus,
May kaluwalhatian.
4. 
Kayo’y laging mangagtiis
Upang tamuhin ninyo
Ang dakilang gantimpala
Na kaloob ni Cristo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Anchored
]]>
20150629T020110Z 20150629T020110Z
24: May Tuluyan ba si Jesus?
24: May Tuluyan ba si Jesus?
1. 
May matutuluyan kaya
Si Jesus sa buhay mo?
Tumutuktok, umaasa,
Diringgin mo ba’ng samo?
May tuluyan ba si Jesus –
Ang Haring maibigin?
Tumalima ka sa Kanya,
At S’ya ay patuluyin.
2. 
May dako sa kalayawan
At manga gawain mo,
Nguni’t walang matuluyan
Si Cristo sa ’yong puso.
Sa krus, S’ya ay nabayubay
Sa ikaliligtas mo,
Namatay S’ya dahil sa ’yo –
Pinid pa rin ’yong puso?
3. 
Ikaw ba ay may panahon
Na gugulin kay Jesus
Habang tumatawag ngayon
Sa kahabagan ang Dios?
S’ya ay iyong dinggin ngayon
Bago puso’y lumamig,
At h’wag mo nang hintayin pa
Na magmaliw ang tinig.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Room for Jesus
]]>
20150629T020109Z 20150629T020109Z
25: Si Jesus ang Ibig Ko
25: Si Jesus ang Ibig Ko
1. 
Sa iyo na itong mundo;
Si Jesus ang ibig ko.
Ang mundo’y puno ng daya,
Nguni’t tapat si Cristo.
O, anong dakilang awa
At pagibig N’yang wagas!
Ang sakdal na katubusan –
Buhay na walang wakas.
2. 
Sa iyo na itong mundo;
Si Jesus ang ibig ko.
Maunos man ang lakbayin,
May awit ang puso ko.
Sa akin ngang paglalakbay
Samantalang may buhay,
Ilaw N’ya ang s’yang tatanglaw
At s’ya ring papatnubay.
3. 
Sa iyo na itong mundo;
Si Jesus ang ibig ko.
Tanging sa Kanyang krus lamang
Ang pagmamapuri ko,
Hanggang sa aking makita,
Mukha ni JesuCristo
At ang kal’walhatian N’ya
Na hindi nagbabago.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Life Above
]]>
20150629T020108Z 20150629T020108Z
26: Pakinggan Mo Siya
26: Pakinggan Mo Siya
1. 
Kung nais mong makasama
Si Jesus sa buhay mo,
Kailangan mong isuko,
Buong buhay kay Cristo.
Koro
Pakinggan mo Siya,
Ika’y tinatawag N’ya.
Sumunod sa Kanya
Habang nabubuhay ka.
2. 
Buksan mo ang iyong puso,
Tanggapin ang salita.
Magiging bukas ang langit;
Patutuluyin ka N’ya.
3. 
Kung sasarhan mo ’yong puso
At S’ya ay tatanggihan,
Hindi ka makapapasok
Sa Kanyang kaharian.
4. 
Magpasya ka’t tumalima;
Patatawarin ka N’ya.
Magpasakop ka kay Cristo,
At aakbayan ka N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 7
]]>
20150629T020107Z 20150629T020107Z
27: Pag¤ibig N’ya’ng Humanap sa ’Kin
27: Pag¤ibig N’ya’ng Humanap sa ’Kin
1. 
Sa kahabagan ng Dios,
Ako’y hinanap N’ya;
Lipos ng kasalanan,
Sa kawan, dinala
Habang do’n sa kalangitan,
Manga anghel, nagawitan.
Koro
Ang Kanyang pagibig
Ang humanap sa ’kin,
At Kanyang dakilang biyaya,
Sa kawan, naghatid sa akin.
2. 
Ang kamay N’yang napako
At putong na tinik,
Hindi ba ito’y tanda
Ng Kanyang pagibig?
Sa aki’y ano’ng nakita
Na ang dusa’y tiniis N’ya?
3. 
Oras ay lumilipas,
Pahinga’y lubos na;
Ako ay naghihintay
Ng bagong umaga –
Sa pagtawag N’ya sa akin
Upang suma Kanyang piling.
meter→ 7, 6, 7, 6, 8, 8, 6, 6, 9, 9
]]>
20150629T020106Z 20150629T020106Z
28: Naririnig Ko’ng Tawag N’ya
28: Naririnig Ko’ng Tawag N’ya
1. 
Iniibig ng puso ko
Ang daan ni JesuCristo.
Naririnig ko ang samo,
“Dating daan, layuan mo.”
Koro
Naririnig ko ang tawag
Ng aking Dios na may habag,
Kaya ako’y susunod na
Sa daang nilakaran N’ya.
2. 
Mangutya man itong mundo
Walang takot sa ’king puso.
Mayro’n akong kaaliwan
Dahil kapiling si Cristo.
3. 
Dahil sa handog ni Cristo,
May bagong pagasa ako.
Tanging nais ng puso ko,
Ihandog sa Dios, buhay ko.
4. 
Lahat man ay laban sa ’kin,
Tiwala ko’y sa Dios pa rin.
May tagumpay at pahinga
Sa tapat na pangako N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Consolation
]]>
20150629T020105Z 20150629T020105Z
29: Isinugo ng Dios ang Anak N’ya
29: Isinugo ng Dios ang Anak N’ya
1. 
Isinugo ng Dios ang anak N’ya
Upang tayo’y tubusin.
Tanggapin mo S’ya sa iyong puso;
Ika’y palalayain.
Koro
Naghihintay sa ’yong mat’yaga,
Si Jesus, ang Pangino’n.
Ninanais N’yang pagharian ngayon,
Puso mong sasangayon.
2. 
Pagasa’t buhay ay kaloob N’ya;
Ito’y ’di magbabago.
Ang lumalapit, ’di mabibigo
Sa tapat N’yang pangako.
3. 
H’wag mong ipinid ang iyong puso
Kay Jesus na namatay
Upang iligtas ’yong kaluluwa,
At ikaw ay mabuhay.
4. 
Makipagkasundo ka kay Jesus;
Nagdusa dahil sa ’yo.
Tanggapin mo S’ya sa iyong puso;
Kagalaka’y kamtin mo.
Copyright→ ©
meter→ 10, 7, 10, 7, 9, 7, 11, 7
]]>
20150629T020104Z 20150629T020104Z
30: S’ya’ng Aking Kasiyahan
30: S’ya’ng Aking Kasiyahan
1. 
Buong buhay ay humingal
Ang aking kaluluwa
Dahil sa uhaw sa tubig
Na s’yang makasisiya.
Koro
Nasumpungan ko si Jesus!
S’ya’ng aking kasiyahan.
Sa Kanyang mahal na dugo,
Ako’y may katubusan.
2. 
Nagpagal ako nang lubos
At umasa sa mundo,
Nguni’t walang katugunan
Sa gutom at uhaw ko.
3. 
Ninais ko’y manga yaman
Ng sanlibutang ito,
Nguni’t naging kutya lamang
Sa daing ng puso ko.
4. 
S’ya’y bukal ng kasiyahan,
Ang tinapay ng buhay,
At ’dimalirip na yaman –
Manunubos kong tunay.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020103Z 20150629T020103Z
31: Wala Bang Tumutulong?
31: Wala Bang Tumutulong?
1. 
Magisang gumagala
Sa dilim ng gabi,
Kaaliwan ang nais,
Liwanag ang mithi,
Sa manga kabiguan,
Walang makaaliw,
Ganyan ang walang Cristo –
Walang Mangaaliw.
2. 
Wala bang tumutulong
At umaalalay
Sa pasanin at lungkot –
Walang dumaramay?
Kung puso’y nagdurugo
Sa pakikilaban,
May makakanlungan ba?
May mapupuntahan?
3. 
Mayro’n ngang naghihintay,
Ika’y daramayan
Sa manga pasanin mo
At kabalisahan.
S’ya ay laging matapat
At maaasahan,
Kapatid at kaybigan –
Sa iyo’y kanlungan.
4. 
Kadiliman ng ilang,
Bakit ’di takasan?
Bakit ’di mo iwanan
Ang ’yong kalungkutan?
Liwanag ay sundan mo;
Naghihintay na S’ya –
Sa iyo’y nananabik
Nang kalingain ka.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
]]>
20150629T020102Z 20150629T020102Z
32: Anak N’yang Alibugha
32: Anak N’yang Alibugha
1. 
Inaksaya ko ang mana;
Nagkasala nang lubha.
Kay pait nang makilala,
Ang aking pagkadukha.
Nabigo, walang pagasa,
Mata ko’y namulat na:
Sa Ama ako’y lalapit
Upang maging lingkod N’ya.
Koro
Kasalanang ’di mabilang
Ay ipinatawad N’ya;
Kinahabagan N’ya ako –
Anak N’yang alibugha.
2. 
Kahit ako’y malayo pa,
Ako’y nakilala N’ya;
Tinanggap at pinatawad
Bagama’t nagkasala.
Nagsaysay akong may hapis,
Sala’y ipinagtapat;
Hiniling kong maging lingkod
’Di man karapatdapat.
3. 
Sala ko ay ’di pinansin
Ng maibiging Ama.
Agad, sa Kanyang tahanan,
Ako’y pinatuloy N’ya.
Yaman N’ya’y ibinahagi,
Binihisan N’ya ako.
Sa Ama ay nakisalo,
Nalubos ang galak ko.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Land of Beulah
]]>
20150629T020101Z 20150629T020101Z
33: Mahalaga ang Kaligtasan
33: Mahalaga ang Kaligtasan
1. 
Ang Dios ay nagaanyaya
Sa buhay na may Cristo.
Lumapit ka, h’wag tanggihan;
Kaligtasa’y sasa ’yo.
Koro
Walang ibang mahalaga
Kundi ang kaligtasan
Ngayo’t sa hinaharap pa,
Sa kabilang buhay man.
2. 
Dinggin ang manga propeta
Na may payo’t babala;
Nang maligtas, lumapit ka
Habang S’ya’y narito pa.
3. 
Isamo’y kapatawaran;
Ito’y tatanggapin mo.
Kay Cristo’y walang paghatol.
S’ya lang ang kanlungan mo.
4. 
Ang Dios ay nagaanyaya,
Ngayon ay lumapit ka.
Daramtan ka ng kat’wiran;
Buhay ay bibigyan ka.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020100Z 20150629T020100Z
34: May Isa, si Jesus!
34: May Isa, si Jesus!
1. 
Mayro’n bang handang tumulong
At sa ati’y daramay
Kapag ang ating puso’y nasugatan?
Isang, dahil sa pagibig,
Sa ati’y nagbibigay
Ng ating tunay na pangangaylangan?
Koro
May isa, si Jesus!
Walang makatutulad kay Jesus.
Tayong nahihirapan
At nabibigatan,
Makasusumpong ng tulong kay Jesus.
2. 
Mayro’n bang handang tumulong;
Kapayapaa’y gawad,
Sa pusong nabibigatan sa sala?
Isang nagbuhos ng dugo
At may pagpapatawad
Upang dalisayin ang puso’t diwa?
3. 
Mayro’n bang handang tumulong
At aakbay sa atin
Pagtawid sa ilog ng kamatayan?
Maghahandog ng liwanag;
Pangamba’y papawiin
Hanggang makasapit sa kalangitan?
meter→ 8, 7, 11, 8, 7, 11, 6, 10, 7, 6, 11
]]>
20150629T020059Z 20150629T020059Z
35: Dinggin Mo’ng Tinig ni Jesus
35: Dinggin Mo’ng Tinig ni Jesus
1. 
Dinggin mo’ng tinig ni Jesus;
Tinatawag ka.
Dahil sa ’yong kasalanan,
Namatay Siya.
Koro
Dinggin, dinggin,
H’wag mong talikdan;
Si Cristo ay iyong sundin
Magpakaylan man.
2. 
Sa bukal ng kasayahan
Ng sanlibutan
Ay dinanas mo ang hirap
At kalungkutan.
3. 
Tatanggi ka ba kay Jesus,
S’ya, ang matapat?
Sasamahan kang palagi;
S’ya’ng magiingat.
4. 
Puso’y isuko kay Jesus,
Sala’y talikdan;
Sa t’wina, sa iyong buhay,
S’ya’y mananahan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 5, 8, 5, 4, 5, 8, 5
]]>
20150629T020058Z 20150629T020058Z
36: Ako Noo’y Malungkot
36: Ako Noo’y Malungkot
1. 
Ako noo’y malungkot,
Walang kagalakan;
Gumala sa karimlan,
Malayo sa kawan.
Ako ay ginapusan,
Sa sala’y nasadlak.
Sa hapis ng kalul’wa,
Nais ko ay galak.
Koro
Ga’nong galak ng loob –
Cristo’y nasumpungan,
Sala ko’y hinugasan,
Pahinga’y kinamtan.
2. 
Hinanap ko ang yaman
At ang kalayawan;
Nguni’t kabiguan lang
Ang aking nakamtan.
Wala akong pagasa
Ni galak sa buhay;
Ang tangi kong dinanas
Pagsisisi’t lumbay.
3. 
Lumalim pa ang dilim;
Pagasa’y lumabo.
Narito, narinig ko
Ang tinig ni Cristo.
Ang bulong N’ya sa akin
Ay kapatawaran
Ng aking kasalanan
Na Kanyang pinasan.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
]]>
20150629T020057Z 20150629T020057Z
37: Si Cristo’y Siya Rin
37: Si Cristo’y Siya Rin
1. 
Si Cristo’y Siya rin
Kahapon, ngayon din,
Walang hanggan.
S’ya ay naging dukha
At nagpakababa;
Sinugo ng Ama –
S’ya ang Daan.
2. 
“Maghari Ka, Cristo,
Lagi sa buhay ko –
Ito’y sa ’Yo.
Iyong kalooban,
Aking gagampanan;
Dusa’t kahirapan,
Babathin ko.”
3. 
Ang manga hinirang,
Mangagaawitan –
Nagtagumpay.
’Di na malulumbay
At ’di mamamatay;
Tinubos N’yang tunay,
Ating buhay.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4
tune→ Olivet
]]>
20150629T020056Z 20150629T020056Z
38: Panahon ay Nagdaraan
38: Panahon ay Nagdaraan
1. 
Panahon ay nagdaraan,
Kay bilis na maglaho;
Ito’y samantalahin mo
’Pagka’t ika’y yayao.
Maigsi lamang ang buhay,
’Di magbabalik ito;
’Yong lakas h’wag mong gugulin
Sa yaman nitong mundo.
Koro
Bumili ng gintong tunay
At puting kasuotan.
May pangitaing malinaw,
Lumakad ka sa Daan.
2. 
Panahon, nagtutumulin,
’Di maaring pigilin.
Anino ay nagbabadya,
Na gabi’y dumarating.
Hayo na’t samantalahin
Habang may panahon pa –
Hanapin mo’ng yamang tunay
Na hindi masisira.
3. 
Nais ng Dios na gawin ka
Na tulad sa Anak N’ya.
H’wag mo nga S’yang pighatiin
Ni hadlangan, gawa N’ya.
Si Jesus lang ang kat’wiran –
Magaral ka sa Kanya,
S’yang puspos ng kaamuan;
Tatamis ’yong pahinga.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020055Z 20150629T020055Z
39: Mangyari, Dios, ang Kalo’ban Mo
39: Mangyari, Dios, ang Kalo’ban Mo
1. 
Mangyari, Dios, ang kalo’ban Mo –
Magpapal’yok Ka, putik ako.
Sa wangis Mo, ako’y hubugin;
Naghihintay na ’Yong saklawin.
2. 
Mangyari, Dios, ang kalo’ban Mo –
Siyasatin, subukin ako.
Dalisayin Mo ang buhay ko
Habang iniaalay sa ’Yo.
3. 
Mangyari, Dios, ang kalo’ban Mo –
Kapangyariha’y nasa Iyo.
Hipuin at pagalingin Mo,
Hapo at sugatang puso ko.
4. 
Mangyari, Dios, ang kalo’ban Mo –
Nasa kamay Mo ang buhay ko;
Punuin ng ’Yong Espiritu
Nang makita sa ’kin si Cristo.
composer→ Geo C. Stebbins
meter→ 9, 9, 9, 9
]]>
20150629T020054Z 20150629T020054Z
40: ’Di Magtatagal ang Buhay
40: ’Di Magtatagal ang Buhay
1. 
Kay tamis na maalaman
Ang Mabuting Balita.
Pupurihin ko si Cristo
Dahil sa pagibig N’ya.
Koro
’Di magtatagal ang buhay,
Makikita natin S’ya.
Sa langit ay walang hanggan
Ang pakikisama N’ya.
2. 
’Pag daan mo’y nadirimlan,
Masdan mo ang Calvaryo.
Ang Anak ng Dios nagdusa,
Dahil sa ’kin at sa ’yo.
3. 
Ipagpapaliban mo ba
Ang balak ng Dios sa ’yo?
Buhay ay maigsi lamang,
Kalo’ban N’ya’y sundin mo.
4. 
Sa araw ng paghuhukom,
Tayo’y makikilala;
Sa harap ng Panginoon,
Tatayong nagiisa.
Copyright→ ©
composer→ Elsie Ahlwen
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020053Z 20150629T020053Z
41: Kung Batid Natin, Wakas ng Buhay –
41: Kung Batid Natin, Wakas ng Buhay –
1. 
Habang araw ay dumaraan
At ang buhay ay lumilipas,
Tayo’y makinig sa manga payo
Ng maibiging Manliligtas.
Koro
Kung batid lang ang wakas ng buhay,
Gagawin natin ang kalo’ban N’ya,
At hindi natin hahamakin
Ang laang gantimpala.
2. 
Bawa’t hakbang ay naglalapit
Sa ’tin sa dulo ng lakbayin;
Ito’y paalaala sa atin,
Kabilang buhay tutunguhin.
3. 
D’on sa libis ng alinlangan,
Manga buhay ay nasasayang;
Ang abang daan ng Panginoon
Ay kanilang tinatanggihan.
4. 
Papalapit na nga ang araw,
Ang Hari’y ating makikita;
Nasa kanang kamay N’ya ang setro,
Handang tanggapin ang hirang N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 7
]]>
20150629T020052Z 20150629T020052Z
42: “Lumapit Ka,” Anyaya ni Jesus
42: “Lumapit Ka,” Anyaya ni Jesus
1. 
“Lumapit ka,” anyaya ni Jesus,
“Upang ang puso mo ay magalak.
Kahit nabibigatan kang lubha,
May pahinga sa lahat ng hirap.”
Koro
“Halika na, lumapit ka;
Ibibigay Ko sa ’yo ang buhay,
Kapayapaan, kapahingahan.”
2. 
S’ya’y nagaanyayang muli sa ’yo;
Pagal ka man at may kasakitan.
Ang alinlangan mo’y mapapawi;
Magkakamit ka ng kapayapa’n.
3. 
Buhay, pahinga, kapayapaan
Na dito ay tinatanggap natin,
Naglalarawan ng kagalakan
Na sa langit, naghihintay sa ’tin.
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10
]]>
20150629T020051Z 20150629T020051Z
43: Pahinga, Payapa sa Kawan
43: Pahinga, Payapa sa Kawan
1. 
Ang tinig ng Pastor ay tumatawag;
Dulot N’ya’y tunay na yaman.
Bakit gagala sa gitna ng sala?
Pahinga, payapa sa kawan!
Koro
Pahinga, payapa;
Pahinga, payapa
Sa kawan.
2. 
Ang kaligayahan ng kasalanan
Ay panandalian lamang.
Ginto ng langit ay ’di masisira –
Lumapit, lumapit sa kawan.
3. 
Ang tinig N’ya ay muling tumatawag;
Bakit nagaalinlangan?
Ang kasaganaan ay makakamtan –
Pumasok, pumasok sa kawan.
Copyright→ ©
meter→ 11, 8, 11, 9, 6, 6, 3
]]>
20150629T020050Z 20150629T020050Z
44: Susundan kita, Jesus
44: Susundan kita, Jesus
1. 
Nilakaran ni Jesus ang mat’wid na daan –
Patungo sa Amang Dios at sa kalangitan.
Pakinggan, sundin natin ang Kanyang kat’wiran;
Maliwanag, Kanyang manga hakbang.
Koro
Susundan kita, Jesus, tutupdin ang lahat
Ng Iyong kalooban at magiging tapat.
Sapagka’t ang biyaya Mo sa akin ay sapat,
Buo kong kaya ang gagawin ko.
2. 
Inihandog ni Jesus ang buong katawan,
Nagtiis S’ya ng krus at ng kaparusahan,
Ibinuhos ang dugo sa sangkatauhan –
Binayaran N’ya ang katubusan.
3. 
Tayo’y dapat na magpatuloy sa lakbayin,
Kahit mundo’y humadlang at tayo’y kutyain;
Ang magtatagumpay ay Kanyang pupurihin,
“Mabuting gawa, manga alipin.”
meter→ 13, 13, 13, 10, 13, 13, 14, 10
]]>
20150629T020049Z 20150629T020049Z
45: Ang Tinig ng Pastor
45: Ang Tinig ng Pastor
1. 
Ang tinig ng Pastor,
Sa puso’y tumagos;
Sala at kasamaan ko,
Tatalikdang lubos.
Koro
“O, Panginoon,
Ako’y tanggapin;
Buhay at pagibig Mo,
Ihayag sa akin.”
2. 
Ang buo kong buhay
Ay isinusuko.
Pahinga ng kawang tunay
Ang nais ng puso.
3. 
“O, Pastor na tapat,
Ika’y kaylangan ko
Nang sa akin ay magingat
Sa gulo ng mundo.”
4. 
Tinatawag ako
Buhat sa paggala;
Akin S’ya at ligtas ako –
Sumasa puso N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
]]>
20150629T020048Z 20150629T020048Z
46: Kinakailangan Ko si Jesus
46: Kinakailangan Ko si Jesus
1. 
Aking kinakailangan,
Si Jesus makapiling.
Ako’y Kanyang sasamahan
At laging aaliwin.
Koro
’Di ako matatakot –
Si Jesus ang susundan.
S’ya’y aking Tagapatnugot
Sa daang lalakaran.
2. 
Pananampalataya ko
Ay totoong mahina,
Nguni’t ako’y aaliwin
Ng manga salita N’ya.
3. 
Sa karimlan o liwanag,
O sa along malagim,
Ako’y Kanyang aakbayan;
Sa daa’y aakayin.
4. 
Habang ako’y palapit na
Sa aking kamatayan,
Ako’y Kanyang sasamahan
Hanggang sa katapusan.
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7
]]>
20150629T020047Z 20150629T020047Z
47: Buhay na Walang Cristo
47: Buhay na Walang Cristo
1. 
Maari kayang mabuhay
Kung wala si Cristo?
At walang pumapatnubay
Sa buhay na may gulo?
Koro
Kung walang Tagapagligtas
Ni pagasa sa buhay,
Maari bang kahit sino
Mangahas na mamatay?
2. 
Kaylumbay ng iyong buhay
Kung wala si Cristo;
Walang ilaw at pagasa
Na aaliw sa iyo.
3. 
Kaydilim ng paglalakbay
Kung wala si Cristo.
Sa malalagim na unos,
Gawin S’yang kanlungan mo.
4. 
O, lumapit ka kay Cristo,
Puso’y ibigay mo
Bago habag N’ya’y magmaliw
At sabihing, “Lumayo.”
meter→ 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020046Z 20150629T020046Z
48: Anong Bilis na Dumaan ang Buhay
48: Anong Bilis na Dumaan ang Buhay
1. 
Kay bilis, ’Yong padaraan
Dito sa sanlibutan,
Nguni’t hantungan mo’y saan,
Sa Dios ba’t kalangitan?
Panahon ay dumaraan,
Nguni’t tungo mo’y saan?
2. 
Kay bilis ng manga araw,
’Di maaring pigilan.
Kay tamis na maalaman,
May ilang nagdaraan
Na sa kanila, si Cristo,
Tagaakay at daan.
3. 
Anong bilis kung lumipas,
Manga hiram na oras;
Nguni’t iba’y walang ingat
Sa buhay nila’t lakas,
At niyuyurakan nila,
Dugo ng Manliligtas.
4. 
Lumilipas, dumaraan,
Panaho’y mawawala;
Gayon man, ang paanyaya
Ng Dios ay patuloy pa,
“O, halina, lumapit ka
Sa Aki’y may buhay ka.”
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Kingston
]]>
20150629T020045Z 20150629T020045Z
49: Marahan ang Kanyang Tinig
49: Marahan ang Kanyang Tinig
1. 
Marahan ang Kanyang tinig,
“Kalul’wa, gumising ka.”
Maawaing Panginoon,
Ngayo’y dumaraan na.
Koro
Lumapit ka ngayon;
Si Jesus ay dumaraan.
Marahil ito ang huli
Na Niyang pagdaraan.
2. 
S’ya’y nakikiusap sa ’yo,
“Kasalanan ay iwan.
Hanap mong manga aliwan,
Dulot ay kalungkutan.”
3. 
May kapayapaang tunay
Sa pusong sumusuko.
Pagibig N’yang walang kupas
Ay magiingat sa ’yo.
4. 
Kahit ang iba’y nagtaksil,
Si Jesus, tapat pa rin.
Tumindig ka at S’ya’y sundin;
Buhay mo’y h’wag sayangin.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 8, 8, 7
]]>
20150629T020044Z 20150629T020044Z
50: Isang ’Di-Makitang Templo
50: Isang ’Di-Makitang Templo
1. 
Sa hapis at galak, tayo’y nagtatayo
Ng isang ’dimakitang templo.
Ito ay mananatili magpakaylan man,
Kapag itatatag sa bato.
Koro
Bawa’t oras ay ginto –
Gamitin at magtayo
Ng isang templong mananatili.
Ang lahat ng tagumpay,
Tiyak magpapatibay
Nitong templong mamamalagi.
2. 
Ang gusaling ito’y ating binubuo
Sa pagsunod kay JesuCristo.
Dahil sa pagibig, kawanggawa sa kap’wa,
Gagantimpalaan N’ya tayo.
3. 
Mangagpuyat tayo at tibayan natin
Itong templong itinatayo.
“H’wag sa buhanginan,” sabi ng Panginoon,
“Kundi sa ibabaw ng bato.”
meter→ 12, 9, 13, 9, 7, 7, 10, 7, 7, 9
]]>
20150629T020043Z 20150629T020043Z
51: Sa Pagtawag ng Pangino’n Natin
51: Sa Pagtawag ng Pangino’n Natin
1. 
Sa pagtawag ng Pangino’n natin,
Siya ba’y ating sasalubungin?
Marinig kaya, “Pumasok ka
Sa kapahingahang handa na”?
2. 
Tayo ba’y nagtatayo ng bahay
Sa ibabaw ng batong matibay?
’Di mabubuwal, may unos man,
At ito’y lalagi kaylan man.
3. 
Tayo ba’y nagtatayo ng bahay
Sa buhanginang hindi matibay?
Ito’y babagsak kung may unos,
At mabibigo tayong lubos.
4. 
Kaya’t magtayo ayon kay Cristo –
Ang Bato natin, tanging Pangulo.
S’ya’y ating sundan, may kutya man;
Sa Kanya’y may katiwasayan.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 9, 9
]]>
20150629T020042Z 20150629T020042Z
52: Dinggin Mo, sa Oras
52: Dinggin Mo, sa Oras
1. 
Ang buhay ay katulad
Ng dahong nalalagas,
Kaya’t ika’y magnilay
Sa oras.
Lumilipas ang araw;
Buhay ay magwawakas –
Iyong samantalahin
Ang oras.
Koro
Dinggin mo, sa oras,
Habang si Jesus ay tumatawag pa;
Kung mananatili ka
Sa iyong manga sala,
Tangis mo’y mahuhuli
Sa oras.
2. 
Ang lakas, nawawala,
At ganda’y kumukupas;
Buhay ay napaparam
Sa oras.
Inaanyayahan ka;
H’wag lumagi sa labas.
Pumasok ka na ngayon –
Sa oras.
3. 
Pansinin mo’ng babala
Ng ating Manliligtas;
Sa Kanya’y tumalima
Sa oras.
Ikaw ay h’wag maghintay
Na araw ay lumipas;
Buhay mo’y babawiin –
Sa oras.
meter→ 7, 7, 7, 3, 7, 7, 7, 3, 6, 11, 7, 7, 7, 3
]]>
20150629T020041Z 20150629T020041Z
53: H’wag Labanan ang Espiritu
53: H’wag Labanan ang Espiritu
1. 
H’wag mong labanan ang Espiritu;
Kanyang hinihintay ang pas’ya mo.
Makigalak kay Cristo
Sa kaharian ng Dios.
Koro
H’wag mong sadyain,
Manatili sa labas
Ng kaharian ng Dios.
2. 
Magmadali ka, at h’wag sayangin
Panahon ng biyayang dumating
Nang ika’y papasukin
Sa kaharian ng Dios.
3. 
Pababayaan ba ang buhay mo,
Hanggang huli na, pagsisisi mo;
Masumpungang malayo
Sa kaharian ng Dios?
4. 
Pakinggan mo ngayon ang tinig N’ya.
Lumapit na at magpasakop ka
Nang maging tiwasay ka
Sa kaharian ng Dios.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 7, 7, 5, 7, 7
]]>
20150629T020040Z 20150629T020040Z
54: Ika’y Dadalhin sa Paghuhukom
54: Ika’y Dadalhin sa Paghuhukom
1. 
Ikaw ay dadalhin ng Dios
Sa huling paghuhukom.
Pansinin mo at pakinggan
Ang pagtawag N’ya ngayon.
Lumapit ka na kay Jesus;
Naghihintay na Siya.
O, maniwala sa Kanya;
Patatawarin ka N’ya.
2. 
Ikaw ay dadalhin ng Dios
Sa huling paghuhukom.
Kaybilis na lumilipas,
Manga pagkakataon.
H’wag mong sayangin ang buhay;
Dinggin ang Kanyang tinig.
Kanlunga’y matutuklasan
Kung ika’y mananalig.
3. 
Ikaw ay dadalhin ng Dios
Sa huling paghuhukom.
’Di maaring maiwasan,
Pagharap sa Pangino’n.
Ikaw ay mapapahamak
Kung tutuloy sa sala.
Habang awa N’ya’y sagana,
Ngayon ay pasakop ka.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Converse
]]>
20150629T020039Z 20150629T020039Z
55: Jesus, Ako’y ’Yong Turuan
55: Jesus, Ako’y ’Yong Turuan
1. 
Jesus, ako’y ’Yong turuan
Upang pumiling maingat;
May libong pas’ya sa buhay,
May kahihinatnang lahat.
Ika’y pumili rin noon,
At higit pa’ng dinanas Mo
Kaysa aking tinitiis –
Bakit ’di lalapit sa ’Yo?
Koro
Jesus, ako’y ’Yong turuan,
Nang ang pagpili ko ngayon,
Maging gaya ng pili ko
’Pag nagwakas ang panahon.
2. 
Ako’y turuang pumili
Sapagka’t bata pa ako,
At nasa mundong madilim
Na puno ng manga gulo.
Galak na ’di nagtatagal
Na alok ng sanlibutan,
’Di Mo pinansin, O, Jesus;
Ika’y aking tutularan.
3. 
Ako’y turuang pumili;
Iyong nauunawaan
Ang hilig ng kabataan
At silo sa sanlibutan.
’Di ko man mabatid ngayon,
Mahahayag pagkatapos
Kung bakit itinuro Mo
Na sumunod sa ’Yong lubos.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
]]>
20150629T020038Z 20150629T020038Z
56: Si Jesus ay Tumatawag
56: Si Jesus ay Tumatawag
1. 
Si Jesus ay tumatawag,
At ako ay susunod.
H’wag nawa akong hadlangan;
Sabik akong sumunod.
Koro
Paguusig, titiisin
Alangalang kay Jesus;
S’ya’y patuloy sa pagtawag –
Susunod akong lubos.
2. 
Si Jesus ay tumatawag;
Diringgin ko’ng tinig N’ya –
Nagpapagalak sa puso;
Takot pinapawi N’ya.
3. 
Si Jesus ay tumatawag;
Ako’y makikiramay
Sa Kanyang dusa at sakit
Ngayon at habang buhay.
4. 
O, iyo ngang paningasan
Ang taglay mong ilawan.
S’ya ay tumatawag sa ’yo;
Magtindig ka’t S’ya’y sundan.
Copyright→ ©
composer→ Grant Colfax Tullar
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Vision
]]>
20150629T020037Z 20150629T020037Z
57: Iisa ang Buhay
57: Iisa ang Buhay
1. 
Isa lamang ang buhay dito,
Parang singaw na lumilipas.
Kailangang maglingkod ako
Sa Kanya, ngayo’t hanggang wakas.
Koro
Iisa ang buhay –
Ibig kong ibigay kay Cristo.
Iisa ang buhay –
H’wag ko sanang sayangin ito.
2. 
Ang buhay kong ito sa ngayon,
Kung gamitin sa ngalan ng Dios
Ay tutubo ng manga libo
At makalulugod na lubos.
3. 
Iisa lamang ang buhay ko.
Ang bukirin ay maputi na,
Kaya, makikiani ako
Kahit kaunti lang ang kaya.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 9, 9, 6, 9, 6, 9
]]>
20150629T020036Z 20150629T020036Z
58: Wala Bang Ilaw?
58: Wala Bang Ilaw?
1. 
“Wala bang ilaw,” hibik ng kalul’wa,
“Nang tanglawan, aking manga hakbang
’Pagka’t ako ay nanlulupaypay na
Sa kasamaan ng sanlibutan?”
2. 
Kay Jesus, ang ilaw ay nagniningning.
Wika N’ya sa ’yo, “Ako ang Daan.”
’Di kaylangang gumala sa karimlan;
Lumapit ka, ’di ka babayaan.
3. 
Nagniningning na ang Ilaw sa iyo;
Sundan mo ang Kanyang pagaakay,
H’wag kang magluwat, baka dumilim na;
Kung maiwan ka N’ya, anong lumbay!
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T020035Z 20150629T020035Z
59: Buhay na Ukol sa Lupa
59: Buhay na Ukol sa Lupa
1. 
Buhay na ukol sa lupa,
Minsan lang na taglayin.
’Di maluwat, matatapos
Itong ating lakbayin.
Koro
Ano’ng pakinabang
Kung ika’y makakuha
Ng ginto at kasayahan
At buhay mo’y mawala?
2. 
Kukupas ang kagandahan,
Madaling mapaparam.
Tulad sa manga bulaklak,
Ang buhay nating hiram.
3. 
Kung ika’y may kabiguan,
Lubhang nabibigatan,
Magpasakop ka kay Jesus;
Kamtin mo’ng kaligtasan.
4. 
Ikaw ba ay tatalima –
Makikipagkasundo?
Ito ang mabuting pas’ya:
Si Cristo ay sundin mo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
]]>
20150629T020034Z 20150629T020034Z
60: Puso Mo’y Buksan
60: Puso Mo’y Buksan
1. 
Talikdan mo ang ’yong sala –
H’wag magpaliban;
Kalayawan ay iwan mo;
Puso mo’y buksan.
Koro
Habang ikaw ay may buhay,
At ang Dios, nananabik pa,
Sa Kanya ay magbalik ka;
H’wag nang gumala.
2. 
Sa malumanay N’yang samo,
Puso’y h’wag sarhan;
Tinig N’ya’y dinggin mong lubos;
Puso mo’y buksan.
3. 
Sa paanyaya ni Cristo,
Puso’y h’wag sarhan;
Sa kaligtasan N’yang alay,
Puso mo’y buksan.
4. 
Sa galak na ’di kukupas,
Puso’y h’wag sarhan;
Sa kapahingahang tunay,
Puso mo’y buksan.
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 8, 8, 5
]]>
20150629T020033Z 20150629T020033Z
61: Tinatawag Kang Umuwi
61: Tinatawag Kang Umuwi
1. 
Tinatawag kang umuwi sa tahanan;
Malayo ka sa kawan Niya.
Naaanod sa ilog ng kamatayan,
Ikaw ay walang pagasa.
Koro
Tanggapin ang paanyaya
Ng iyong Tagapagligtas.
Inihandog N’ya ang Kanyang buhay
Upang ikaw ay iligtas.
2. 
Landas mo’y may panganib na natatago;
Baka kalul’wa mo’y masilo.
Dinggin mo ang tinig at magpasakop ka
Sa nais ng Pangino’n mo.
3. 
Pasan ng buhay mo’y Kanyang aangatin
Nang lumiwanag ’yong landasin.
Nakaraang sala mo’y papawiin N’ya;
Pagibig N’ya’y ’yong lasapin.
4. 
Kalul’wa mo’y Kanyang pagpapahingahin;
Panahon mo’y samantalahin.
Ang walang Cristo’y may wakas na madilim;
O, ano’ng iyong gagawin?
Copyright→ ©
meter→ 12, 9, 12, 8, 8, 8, 10, 8
]]>
20150629T020032Z 20150629T020032Z
62: Sa Iyo at sa Akin
62: Sa Iyo at sa Akin
1. 
Malumanay ang pagtawag ni Jesus
Sa iyo at sa akin;
Narito’t nagbabantay sa pintuan –
Naghihintay S’ya sa ’tin.
Koro
“Sa tahanan,
Ikaw ay umuwi na.”
Malumanay na tinatawag ka N’ya;
“Ikaw ay umuwi na.”
2. 
Bakit S’ya ay ating paghihintayin?
Sumasamo S’ya sa ’tin.
Bakit wawalingbahala ang awa,
Awa sa ’yo at sa ’kin?
3. 
Oras at sandali’y dumaraan na,
Sa iyo at sa akin;
Lumalapit ang pagsapit ng dilim,
Sa iyo at sa akin.
4. 
O, anong kahangahangang pagibig
Sa atin, pangako N’ya,
Kahit tayo’y puspos ng kasalanan,
Pinatatawad Niya.
meter→ 11, 7, 11, 7, 4, 7, 11, 7
tune→ Thompson
]]>
20150629T020031Z 20150629T020031Z
63: Bakit ’Di Isusuko ang Buhay Mo?
63: Bakit ’Di Isusuko ang Buhay Mo?
1. 
Paminsanminsan, ikaw
Ay nagbubulaybulay,
At iyong nalalaman
Kukunin ’yong buhay.
Koro
Bakit, di mo
Isusuko ang buhay mo?
Lumapit na,
Tanggapin mo S’ya;
Ika’y magiging kay Cristo.
2. 
Malimit kang magbalak,
Dios mo’y paglilingkuran;
Nguni’t sa kalayawan
Ay nagagapusan.
3. 
Nais ka N’yang iligtas;
Bigyan ng kalayaan
At buong kalakasan
Nang S’ya’y paglingkuran.
4. 
O, h’wag ka nang magluwat;
Ngayon S’ya’y paglingkuran.
Ikaw ay bibigyan N’ya
Ng kapayapaan.
Copyright→ ©
meter→ 7, 7, 7, 6, 4, 8, 4, 5, 8
]]>
20150629T020030Z 20150629T020030Z
64: Bakit Aking Lalakaran?
64: Bakit Aking Lalakaran?
1. 
Bakit aking lalakaran
Ang daan ng kadiliman
Na walang kapayapaan?
Si Jesus lang ang Daan.
Koro
Nabihag ang aking puso
Ng katotohanan ng Dios.
Sa langit o sa lupa man,
Walang tulad kay Jesus.
2. 
Dunong ng tao’y patungo
Sa kamalian at gulo;
May galak ang makatanto,
Si Jesus ang kat’wiran.
3. 
Sa sarili’y ’di ko kaya
Na magtagumpay sa sala;
Ang aking tanging pagasa –
Tanggapin ko si Cristo.
4. 
Kahit sala’y naglipana,
Kay Jesus ako aasa;
Walang dungis, dalisay S’ya –
Kaybigan ng maysala.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7
tune→ Hanwell
]]>
20150629T020029Z 20150629T020029Z
65: O, Hari Kong Jesus
65: O, Hari Kong Jesus
1. 
O, Hari kong Jesus,
Ako’y sa ’Yo;
Magpahanggang wakas,
Ako’y sa ’Yo.
Aking tatalikdan,
Manga kalayawan
Nitong sanlibutan.
Ako’y sa ’Yo.
2. 
Iba’y babayaan,
Ako’y sa ’Yo.
Itong aking buhay,
Tanging sa ’Yo.
Yaman, kapurihan,
At karangalan man,
Aking tatanggihan.
Ako’y sa ’Yo.
3. 
Aking tutuparin
Ang nais Mo;
Hirap babathin ko
Dahil sa ’Yo.
Sala’y lalayuan,
Ako’y pagharian;
H’wag Mo akong iwan.
Ako’y sa ’Yo.
meter→ 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 4
tune→ Feast
]]>
20150629T020028Z 20150629T020028Z
66: Kaylapit Mo sa Kaharian
66: Kaylapit Mo sa Kaharian
1. 
Kaylapit mo sa kaharian;
Nasa labas pa ng pintuan.
Tumindig ka ngayon;
Buhay ipaampon
Kay Jesus, Pangino’n –
H’wag magluwat.
2. 
Ngayo’y malapit sa pintuan;
O, h’wag ka nang magalinlangan.
Dapat kang magpasya,
At ’yong italaga
Buhay mo sa Kanya
Buhat ngayon.
3. 
Malapit nguni’t nasa labas;
Pumasok ka at maliligtas.
Si Cristo’y tanggapin;
Ika’y aakayin.
Iyong maaangkin
Pagibig N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 6, 6, 6, 4
]]>
20150629T020027Z 20150629T020027Z
67: Jesus, sa Iyo ang Aking Tiwala
67: Jesus, sa Iyo ang Aking Tiwala
1. 
O, Jesus, tanging sa Iyo,
Aking tiwala,
At sa pagliligtas Mo lang
Aasa.
2. 
O, Jesus, tanging sa Iyo,
Aking tiwala
Na magkamit ng patawad
Sa sala.
3. 
O, Jesus, tanging Ikaw lang,
Aakay sa ’kin;
Kaylangan ko’y ibigay Mo
Sa akin.
4. 
Ikaw lang ang magbibigay
Ng lakas sa ’kin;
Sa tulong Mo ang tagumpay,
Kakamtin.
5. 
O, Jesus, tanging Ikaw lang
Ang tiwala ko;
H’wag Mo akong pabayaan,
Matalo.
meter→ 8, 5, 8, 3
tune→ Bullinger
]]>
20150629T020026Z 20150629T020026Z
68: May Kamay na Nakaunat
68: May Kamay na Nakaunat
1. 
May kamay na nakaunat
Sa pagibig at awa,
Na sa ati’y papatnubay
Sa tahanan ng Ama.
Koro
Nakaunat sa iyo,
Nakaunat sa akin,
Ang kamay ng Pangino’n –
Kamay na mahabagin.
2. 
Kung hindi ko igagalang
Ang anyaya N’ya sa ’kin
Ay hindi mamamalagi
Ang biyaya N’ya sa ’kin.
3. 
Hahawakan kong matibay,
Kamay N’yang umaakay.
Sa Kanya’y isasalalay,
Ang aking buong buhay.
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
]]>
20150629T020025Z 20150629T020025Z
69: Puso Ko’y Naangkin ng Dios
69: Puso Ko’y Naangkin ng Dios
1. 
Puso ko’y naangkin ng Dios
Dahil sa nakilala ko
Ang pagibig N’ya’t layunin
Nang suguin N’ya si Cristo.
Koro
Nabuhay S’ya at namatay
Upang ako ay tubusin.
Ang buhay ko’y isusuko;
Mula ngayon, Kanyang angkin.
2. 
Ang lumalakad sa daan,
Nakikiramay kay Cristo,
May kapayapaa’t galak,
Higit sa dulot ng mundo.
3. 
Dito sa mundong masama,
Jesus ang kaybigang handa.
Papatnubay S’ya sa daan;
Daraanan ay alam N’ya.
Copyright→ ©
composer→ J. M. Black
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T020024Z 20150629T020024Z
70: Tiyak Na ang Aking Pas’ya
70: Tiyak Na ang Aking Pas’ya
1. 
Tiyak na ang aking pas’ya,
Si Cristo ang susundan;
Saan man ako akayin,
S’ya’ng pagtitiwalaan.
Ang Kanyang nagiisang da’n
Ay s’yang lalakaran ko;
Kahit na may kahirapan,
Jesus, sasama ako.
Koro
Si Jesus ay umaakay;
Sa Kanya ang puso ko.
Kung S’ya ay wala sa akin,
Kalunoslunos ako.
2. 
Hindi ako matatakot –
Masidhi man ang tukso,
At ang manga manguuyam
Ay nasa harapan ko;
Palibot ko ma’y karimlan,
Ikaw ang liwanag ko.
Kung ako’y ’Yong aakbayan,
Jesus, sasama ako.
3. 
Kahit mayanig ang lupa,
At araw ay marimlan;
Mabagsik man ang kaaway,
Ika’y pananaligan.
Kahit magpasan pa ng krus
Sa da’ng lalakaran ko,
Maging sa sakit o dusa,
Jesus, sasama ako.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020023Z 20150629T020023Z
71: Nagkakatipon na Kami
71: Nagkakatipon na Kami
1. 
Nagkakatipon na kami,
O, Dios, sa ’Yong ngalan.
Sa salita at dalangin,
Kami ay tulungan.
Koro
Panginoon,
Naghihintay kami
Sa Iyong harapan ngayon;
Nawa’y Iyong pagpalain kami.
2. 
O, kaytamis na sandali
Na walang ligalig
Nang sa ’Yo’y lumapit kami,
Buong puso’t isip.
3. 
O, Dios, kailangan namin
Ang paglilinis Mo;
Sa masamang kaisipan
Kami’y linisin Mo.
4. 
O, Dios, nawa ay maghain
Kami ng papuri –
Isang handog na maaya,
Dalisay, at tangi.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 10
]]>
20150629T020022Z 20150629T020022Z
72: Sa Pangalan ni Jesus
72: Sa Pangalan ni Jesus
1. 
Kami ay nagkakatipon
Sa pangalan ni Jesus;
Nawa ang Espiritu N’ya,
Palaksin kaming lubos.
Koro
Dios, kami’y ’Yong aliwin,
Turuang manalangin,
Makinig sa Iyo lagi,
Magtapat sa layunin.
2. 
Kung Ika’y wala sa amin,
Lahat ay walang saysay;
Kung Ikaw ay nasa amin,
May kalayaa’t buhay.
3. 
Iisa sa puso’t isip,
Kami’y walay sa mundo;
Aming diwa’y ’Yong buhayin
Habang nasa harap Mo.
4. 
Kung pa’nong kinakaylangan,
Sa puno’y manatili
Ang sanga upang magbunga,
Gayon din sa ’Yo, kami.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7
]]>
20150629T020021Z 20150629T020021Z
73: Bumukod Kayo at Magpahinga
73: Bumukod Kayo at Magpahinga
1. 
Bumukod kayo at magpahinga;
Alam Kong kayo’y napapagod na.
Inyong kapaguran ay limutin,
At magpanibagong lakas sa ’Kin.
2. 
Bumukod kayo sa sanlibutan;
Sa tanging pakikipagugnayan,
Kasama Ko at ng Aking Ama,
Tunay na ’di kayo nagiisa.
3. 
Isaysay sa ’Kin, inyong ginawa,
Ang manga pangamba at pagasa,
Inyong tagumpay at pagkatalo –
Lahat ay nauunawaan ko.
4. 
Paglabas sa pagtitipong banal,
Yumaon na kayo at magpagal;
’Di sayang panahong natuto pa
Sa Panginoon at pahinga N’ya.
meter→ 10, 10, 10, 10
tune→ Eventide
]]>
20150629T020020Z 20150629T020020Z
74: Ang Matamis Mong Kalooban
74: Ang Matamis Mong Kalooban
1. 
Dios, matamis Mong kalo’ban,
Sandigan at tahanan ko;
Kumakanlong ako sa ’Yo,
At doo’y tiwasay ako.
2. 
Ang mabuti’y s’yang layon Mo.
Sa akin ay manguna Ka,
At susunod ako sa ’Yo
Na may lubos na tiwala.
3. 
Ang matamis Mong kalo’ban
Ay bumihag sa ’king lubos;
Nakukulong man, may galak
Sa dako ng biyaya, Dios.
4. 
Ang pamatok Mong magaan,
Nagpapasigla sa puso.
Ang akin ngang kalayaan
Ay ang pamamahala Mo.
5. 
Ang dakila Mong kalo’ban,
Ngayon, ay magiging akin.
“Oo,” ang tugon ko sa ’Yo –
Bawa’t utos Mo’y susundin.
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Holley
]]>
20150629T020019Z 20150629T020019Z
75: Sa Aming Pulong
75: Sa Aming Pulong
1. 
Sa aming pulong,
Lumapit, Ama,
Sa abang puso
Ng bawa’t isa.
2. 
Sa ’ming dalangin
Ay hinihiling
Ang ’Yong biyaya
Na lakas sa ’min.
3. 
Sa patotoo
Na galing sa ’Yo,
Ihayag namin
Ang layunin Mo.
4. 
Ang salita Mo
Ay s’yang tinapay –
Taglay ay buhay,
Alay na tunay.
5. 
Sa ’ming paglisan
Sa pagtitipon,
Magtapat sa ’Yo
Ang aming layon.
6. 
Ang aming buhay,
Iyong ugitin
Upang ang iba,
Sa ’Yo’y akayin.
Copyright→ ©
meter→ 5, 5, 5, 5
]]>
20150629T020018Z 20150629T020018Z
76: Panginoon, Suma Amin
76: Panginoon, Suma Amin
1. 
Panginoon, suma amin
Sa Espiritu;
Pawiin Mo’ng aming takot
Habang narito.
Koro
Sa Iyong uliran, Jesus,
Susunod kami.
Tayo, laban sa kaaway
Ay magwawagi.
2. 
Sa aming pananalangin,
Mamagitan Ka;
Nawa, kami’y ’Yong palaksin
Sa pagbabaka.
3. 
H’wag nawa kaming matakot
Sa manga tao,
Habang tinutupad namin
Ang kalo’ban Mo.
4. 
Kahit kami’y humihina
At namamatay,
Kami’y Iyong babaguhin
Sa pagkabuhay.
Copyright→ ©
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5
]]>
20150629T020017Z 20150629T020017Z
77: Narito ang Dios
77: Narito ang Dios
1. 
Narito at nananahan
Sa Kanyang bayan ang Dios;
Alangalang sa kanila
Ay namatay si Jesus.
Koro
Ingatan Mo kami sa da’n
Na tinahak ni Jesus,
At sa ’Yong katotohanan,
Akayin kaming lubos.
2. 
Narito, S’ya’y humahanap
Ng maisusugo N’ya.
Buhay natin ay isuko
Upang tayo’y magbunga.
3. 
Narito ang Dios sa atin;
’Di tayo bibiguin.
Habang mahal natin ang Da’n,
Tayo’y palalakasin.
4. 
Narito S’ya ’pag madilim
At tayo’y nalilito;
Kamay N’ya ang s’yang aakay,
Kahit may pagkabigo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Arch Street
]]>
20150629T020016Z 20150629T020016Z
78: Tulungan Mo Kami, O, Dios
78: Tulungan Mo Kami, O, Dios
1. 
Tulungan Mo kami, O, Dios,
At udyukang manalangin.
Ang kaaway ay malakas;
Kami’y Iyong patatagin.
Koro
Mahihina kami, O, Dios,
Nguni’t minamahal ang Da’n;
2. 
Pangunawa kami’y bigyan
Upang idalangin namin
Ang manga nadirimlan pa,
Nang kanila Kang hanapin.
3. 
Puso nami’y ’Yong puspusin
Ng dunong na galing sa ’Yo
Nang sa pamumuhay namin,
Maitanyag ang buhay Mo.
4. 
Sino sa langit o lupa,
Ang sa ’Yo’y maipapantay –
Maawain, tapat, banal,
Isang kaibigang tunay?
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8
tune→ He Leadeth Me
]]>
20150629T020015Z 20150629T020015Z
79: Dios, ang ’Yong Kinaroro’nan
79: Dios, ang ’Yong Kinaroro’nan
1. 
Dios, ang ’Yong kinaroro’nan
Ay aming iniibig.
Nariyan ang pagibig at pagasa;
D’ya’y may tubig at pagkain
Na s’yang tanging pamatid
Sa uhaw at gutom ng kaluluwa.
2. 
Ilang ulit nangatisod
Sa alinlanga’t takot,
At sa kapighatia’y nanlupaypay.
Kahi’t na maraming luha
Nang makita ang subok,
Kami’y nanalangin nang magtagumpay.
3. 
Lumambot nawa ang puso,
At Ikaw ay pakinggan
Nang ’Yong akayin, aming diwa’t budhi.
Anupa’t ang buhay namin
Na Iyong tinatakan,
Ang sa Iyo ay laging magpupuri.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 11, 8, 7, 11
]]>
20150629T020014Z 20150629T020014Z
80: Sa Dako na Matiwasay
80: Sa Dako na Matiwasay
1. 
Sa dako na matiwasay,
Puso’y mapayapa;
May pahinga sa pagtupad
Ng kalooban N’ya.
Koro
O, ang pahinga ng Dios,
Kaytamis sa akin.
Pagibig N’ya’y ’di malirip;
Tinig N’ya’y aliw sa ’kin.
2. 
Buhay ko ay natatago
Kasama ni Jesus.
Susundan ang Kanyang daan;
Ako’y Kanyang lubos.
3. 
Sa gitna ng manga hirap
At hapis ng buhay,
Tuloy akong kasama N’ya;
Ako ay tiwasay.
4. 
Wala akong katakutan,
Puso’y aaliwin.
Tiyak akong malapit S’ya;
S’ya ay pupurihin.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 7
]]>
20150629T020013Z 20150629T020013Z
81: Dios, Magsalita sa Akin
81: Dios, Magsalita sa Akin
1. 
Dios, magsalita sa akin;
Ako ang alipin Mo.
Ang tinig Mong aliw sa ’kin
Ay inaasahan ko.
Nakikinig na ako,
Ano’ng pagbibilin Mo?
2. 
Dios, magsalita sa akin;
Ikaw ang aking Guro –
Ang Gurong maunawain
Sa aking diwa’t puso.
Pagpalain Mo ako;
Kalo’ban Mo’y ituro.
3. 
Ako’y Iyong ihanda, Dios,
Nang ako’y tumalima
Na may kagalakang lubos
Sa banal Mong salita.
Nakikinig sa Iyo,
Ako ay alipin Mo.
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7
tune→ Ottawa
]]>
20150629T020012Z 20150629T020012Z
82: Anak na Ako ng Dios
82: Anak na Ako ng Dios
1. 
Anak na ako ng Dios,
Si Cristo ang tumubos;
Sa sala’y nilinisan
At ako’y tinatakan.
Isusuko kong lubos
Ang buong buhay sa Dios.
2. 
Dios, ako ay tulungan,
Arawaraw tanggihan
Ang sarili kong daan,
At ako’y pagharian;
O, Dios, na maibigin
Manahan Ka sa akin.
3. 
Buksan ang pakinig ko
Upang makinig sa ’Yo;
Ang pagkamasuwayin
Sa akin ay pawiin;
Banal Mong kalooban
Ay aking gagampanan.
4. 
Ako ay nabihisan
Ng Iyong kaamuan.
Nang Ika’y dumakila,
Ako’y magpakababa.
Iyong hubugin ako
Sa wangis ng Anak Mo.
Copyright→ ©
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
tune→ Ajalon
]]>
20150629T020011Z 20150629T020011Z
83: Gamitin Mo Ako, O, Dios
83: Gamitin Mo Ako, O, Dios
1. 
Magsalita sa akin, Dios,
At uulitin ko naman
Nang sa buhay Mong salita,
Mapatibay ang ’Yong bayan.
2. 
Akayin Mo ako, O, Dios,
Upang ako’y pumatnubay
Sa manga nasa karimlan
Na sa Iyo’y nawawalay.
3. 
Turuan Mo ako, O, Dios,
Upang ako ay magturo –
Ihayag sa bawa’t puso
Ang banal na salita Mo.
4. 
Ako’y Iyong bigyan, O, Dios,
Ng Iyong kapayapaan,
Upang ako’y makaaliw
Sa manga may kahapisan.
5. 
Gamitin Mo ako, O, Dios,
Kahit saan o pa’no man
Hanggang sa makabahagi
Sa Iyong kal’walhatian.
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Mainzer
]]>
20150629T020010Z 20150629T020010Z
84: Tinapay ng Buhay
84: Tinapay ng Buhay
1. 
Tinapay ng buhay, Dios, ibigay
Na pagkain ng kaluluwa ko.
Hanap ko’y salita Mong patnubay;
Sa salitang buhay, gutom ako.
2. 
Tinapay ng buhay, Dios, ibigay
Upang puso ko’y Iyong busugin.
Isip ko’y baguhin, dalisayin;
Bawa’t hakbang ko’y Iyong ugitin.
3. 
Katotohanan Mo, ipahayag
Nang utos Mo’y maunawaan ko.
Sa ’king paglakad na kasama Mo,
Ako ay magiging kawangis Mo.
4. 
Katotohanan Mo, pagpalain
Nang mapatid ang tanikala ko
At matubos sa pagkaalipin;
Kapayapa’n sa ’Yo’y makamit ko.
meter→ 10, 10, 10, 10
tune→ Bread of Life
]]>
20150629T020009Z 20150629T020009Z
85: Panginoon, sa ’Yong Awa
85: Panginoon, sa ’Yong Awa
1. 
Panginoon, sa ’Yong awa,
Sa aki’y magsalita Ka;
Kalul’wa ko’y nauuhaw
Na tulad sa tuyong lupa.
Koro
Panginoon, nasa Iyo,
Pahinga at pagasa ko;
Sapagka’t inaaliw Mo
’Pag may hapis ang puso ko.
2. 
Magbabala Ka man sa ’kin,
Ako’y pinagpapala rin;
’Pagka’t Ikaw na nagtut’wid
Ay umiibig din sa ’kin.
3. 
Pangino’n, linisin ako;
Layunin ko’y pagtibayin;
Pagalingin, kalul’wa ko –
Ako’y muli Mong palaksin.
4. 
Pangino’n, sakupin ako
Sa dakilang kalo’ban Mo;
Tumatalimang may galak,
Ako ay inaakay Mo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T020008Z 20150629T020008Z
86: Ako ay May Alay sa ’Yo
86: Ako ay May Alay sa ’Yo
1. 
Ako ay may alay sa ’Yo,
Jesus na Saserdote ko.
Dukha man at aba ito,
Ito lamang ang kaya ko –
Nawa’y makalugod sa ’Yo.
Koro
Tanggapin Mo,
Buhay na alay ko sa ’Yo –
Sa ’Yo lamang,
Magpakaylankaylan pa man.
2. 
Ang pinakamabuti Mo,
Dahil sa ’ki’y ’binigay Mo;
Tiniis Mo ang Calvaryo
At ang pagkutya ng tao
Nang Ama’y makilala ko.
3. 
Mula ngayon, ang buhay ko,
Gagamitin, ukol sa ’Yo.
Lahat, iniaalay ko –
Narito sa paanan Mo –
Nawa ay samyong mabango.
4. 
Ang buhay ko’y ’Yong gamitin,
Nawawala ay hanapin;
Nang galak, madagdagan pa
Kapag ang ’Yong manga tupa,
Masumpungang isaisa.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8
]]>
20150629T020007Z 20150629T020007Z
87: Dios, Magsalita sa ’Ming Puso
87: Dios, Magsalita sa ’Ming Puso
1. 
Magsalita sa amin, Dios;
Sa ’Yo’y lumalapit.
Kami’y sabik na makinig
Sa tinig ng langit.
Koro
Magsalita, O, Dios,
Arawaraw sa ’ming puso.
O, Dios, magsalita –
Makikinig sa ’Yo.
2. 
Pagpakumbabain, O, Dios,
Diwa’t puso namin.
Nang dahil sa Iyong lakas,
Tagumpay ay amin.
3. 
Hindi kami masisindak
Kung aakayin Mo,
At sa daan ng liwanag
Ay susunod sa ’Yo.
4. 
O, Dios, kami’y ’Yong gamitin
Sa kaharian Mo.
Buhay, aming gugugulin
Ayon sa nais Mo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 6
]]>
20150629T020006Z 20150629T020006Z
88: Nasisiyahan na Ako
88: Nasisiyahan na Ako
1. 
Nasisiyahan na ako
Kay Jesus na Manunubos.
Ang aking pusong balisa
Ay napayapa nang lubos.
Ang awit ng manga awit
Ay nasa aking kalul’wa.
Buhat sa pagkabihag ko,
Ako’y pinalaya na N’ya.
Koro
Anong tamis ng pagibig
At ng pakikisama N’ya.
Buhay ko’y Kanyang tahanan –
S’ya’y sa akin, sa akin na.
2. 
Ang puso ko ay naakit
Ng dakila N’yang pagibig.
S’ya ang tunay kong kanlungan;
Ako’y ligtas sa ligalig.
Nagagalak kong marinig
Marahang tinig N’ya sa ’kin,
Nagbibigay katiyakan
Na S’ya ay tunay kong angkin.
3. 
Susundin ko na si Jesus –
S’ya ang sakdal, walang sala.
S’ya’y gagawin kong uliran
Nang ako’y makawangis N’ya.
Kung ang lakbayi’y tapos na
At sumapit sa hantungan;
Anong galak na sa langit,
Makita ko S’yang mukhaan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
]]>
20150629T020005Z 20150629T020005Z
89: Tapat ang Dios
89: Tapat ang Dios
1. 
Tapat makitungo ang Dios
Sa manga hinirang N’ya;
Sila’y Kanyang sasamahan
Sa paglalakbay nila.
Koro
Panibago t’wing umaga
Ang Kanyang manga awa,
Kung tayo ay maghihintay
Sa harap ng trono N’ya.
2. 
Tapat ang Dios, magliligtas
Sa silo ng kaaway;
Tulong ay ibibigay N’ya
Nang sila’y magtagumpay.
3. 
Tapat ang Dios, tutuparin
Ang manga pangako N’ya;
Sila’y Kanyang iingatan
Sa bawa’t hakbang nila.
4. 
Tapat ang Dios tatawagin
Ang hinirang N’yang bayan
Sa Kanyang pakikisama,
Hanggang sa kalangitan.
Copyright→ ©
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Fully Trusting
]]>
20150629T020004Z 20150629T020004Z
90: Kay Mahal ng Salita N’ya
90: Kay Mahal ng Salita N’ya
1. 
Kay mahal ng salita N’ya
Sa tapat na puso,
At ang manga pangako N’ya
Ay ’di nagbabago.
Koro
Kailangan ko,
Magpakababa
Upang si Cristo
Ay dumakila.
2. 
Bibigyan ng kasiyahan
S’yang mapagkaylangan,
At ang walay sa sarili
Ay bibiyayaan.
3. 
Sa panalanging maningas,
Pumapailanglang
Ang isang samyong mabango –
Haing kalulugdan.
4. 
O, kay yamang paglalaan,
Sasa nagbibigay
Sa Dios ng buhay n’yang taglay,
Upang ’di mamatay.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
]]>
20150629T020003Z 20150629T020003Z
91: Sa Pagpapala ni Jesus
91: Sa Pagpapala ni Jesus
1. 
Sa pagpapala ni Jesus,
Bawa’t saglit kay yaman.
S’ya’y bukal na umaagos,
Dulot ay kaligtasan.
Koro
S’ya ay palaging kasama,
Maningning ang araw N’ya;
Nagbabadya ng pagasa
Sa libis man ng luha.
2. 
Sa pagpapala ni Jesus,
Bawa’t saglit kay tamis;
At sa paghimlay sa Kanya,
Hirap ko’y naaalis.
3. 
Bakit pa manghihimagod,
Diwa’y manlulupaypay;
Hindi ba S’ya ay nangako,
Lakas N’ya’y ibibigay?
4. 
Kahit ulap ay madalas
At daan ko’y marimlan,
Sa Kanyang pakikisama,
Ako’y may kaaliwan.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020002Z 20150629T020002Z
92: Puso Nami’y Puspos ng Papuri
92: Puso Nami’y Puspos ng Papuri
1. 
Jesus, puso nami’y puspos
Ng papuri sa Iyo
Dahil sa Iyong pagibig
At sa Evanghelyo Mo,
Sa buhay Mo’t kamatayan
At muling pagkabuhay –
O, tunay ngang nasa Iyo,
Aming pagasang buhay.
2. 
Ang pakikisamang tunay
Na sa ’mi’y nagbibigkis
Ay totoong tumitibay
At lalong tumatamis.
Pagisahin kami sa ’Yo
Nang pagibig na ito
Na nasa ami’y maghayag,
Pagibig namin sa ’Yo.
3. 
Sa mundo ng kadiliman
At pagaalinlangan,
Buhay nami’y magliwanag
Sa manga nadirimlan.
Turuan kaming tulungan,
Manga nabibigatan;
Magkakasamang maglakbay
Tungo sa ’Yong tahanan.
4. 
Sa ’ming buong paglalakbay,
Kami’y Iyong ingatan
Na tapat hanggang sumapit
Araw na walang hanggan.
Mula sa malayong dako,
Bayan Mo’y titipunin.
Pumarito Ka na, Jesus,
Hirang Mo ay angkinin.
Copyright→ ©
composer→ Annie F.Q. Harrison, Arr. A.W.B.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T020001Z 20150629T020001Z
93: Lumapit na Tayo
93: Lumapit na Tayo
1. 
Lumapit na tayo;
Ang Dios ay narito,
At sa Kanyang Espiritu
Ay mapuspos tayo.
Koro
Lumapit na sa Dios –
Ang daan, si Cristo.
Handa na ang dakong banal;
Manalangin tayo.
2. 
Lumapit na tayo
Upang patawarin.
Dahil sa dugo ni Cristo,
Tayo’y tatanggapin.
3. 
Lumapit na tayo
Sa Ama’t Kaybigan.
S’ya ay ating pupurihin,
Pasasalamatan.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
]]>
20150629T020000Z 20150629T020000Z
94: Tapat na Buhay ni Jesus
94: Tapat na Buhay ni Jesus
1. 
Tapat na buhay ni Jesus,
Laging pagnilayin mo;
Lulunas ito sa lungkot,
Palalaksin ’yong puso.
Koro
Hindi ka pababayaan
Ng tanging Hirang ng Dios;
Makipagtiis sa Kanya,
Putong kamtin mong lubos.
2. 
Ang sala sa bawa’t anyo,
Humahadlang na tunay;
Magtapat sa iyong puso,
Sundan ang Tagaakay.
3. 
Ang walang dungis N’yang buhay
Ay inihandog sa Dios;
Buong galak, inialay,
Nakalugod na lubos.
4. 
Kadiliman, ’yong talikdan,
Liwanag ay lakaran;
Ang sala, ’yong kapootan,
Kat’wiran ay ingatan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Precious Saviour
]]>
20150629T015959Z 20150629T015959Z
95: Ako’y ’Yong Pakinggan
95: Ako’y ’Yong Pakinggan
1. 
Ako’y ’Yong pakinggan;
Pahinga’y nais ko.
Sa ’Yo, Jesus, lumalapit;
Dinggin Mo’ng samo ko.
2. 
Ako’y ’Yong pakinggan;
May hapis, puso ko.
Hanap ko’y kapahingahan
Sa paglapit sa ’Yo.
3. 
Malaon sa ilang
Na gumala ako;
Tatalikdan ko ang sala
At babalik sa ’Yo.
4. 
Kaydaling lumipas,
Manga kalayawan;
Ang hanap kong kasiyahan
Ay ’di nasumpungan.
5. 
Laganap ang dilim,
H’wag akong bayaan;
Taglay ko ay pusong bagbag,
O, h’wag Mong tanggihan.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
tune→ Dennis
]]>
20150629T015958Z 20150629T015958Z
96: Masdan Natin si Jesus
96: Masdan Natin si Jesus
1. 
Masdan natin si Jesus
Na lubhang tinukso;
Dahil sa ’tin ipinako,
Ang mahal na Cristo.
Koro
Magtapat katulad N’ya;
Daan, h’wag talikdan.
Taglayin nati’y layong tapat;
Sa Kanya’y manahan.
2. 
Sa nagiisang daan,
Dios ang nangunguna
Upang ihayag sa atin
Ang pagibig Niya.
3. 
Panganib ay laganap
Sa ating landasin;
Kaya’t kay Jesus tumulad
Sa pananalangin.
4. 
Ang pangakong lupain
Ay nalalapit na;
Tayo ba’y magsisipasok
O sasa labas pa?
Copyright→ ©
composer→ A.M.Kelly
meter→ 7, 6, 8, 6, 7, 6, 9, 6
]]>
20150629T015957Z 20150629T015957Z
97: Pangino’n, Ako’y Ingatan
97: Pangino’n, Ako’y Ingatan
1. 
Panginoon, ako ay akayin
Hanggang matapos aking lakbayin.
Dito’y manlalakbay lamang ako;
Kaylangan ko ang pagaakay Mo.
Koro
Pangino’n, ako’y ingatan
’Pagka’t nais kong manahan sa ’Yo.
Kapag malapit Ka, ako’y nagagalak;
’Di ako matatakot ’pag akay Mo.
2. 
Lumalaganap ang kadiliman
Sa daang aking nilalakaran;
Ito ang sa aki’y binalak Mo,
Nang madama ko, pagaakay Mo.
3. 
Panginoon, akayin Mo ako
Nang ’di magkulang pananalig ko.
Tulungan Mo akong magtagumpay;
Igawad sa ’kin, ’Yong pagaakay.
Copyright→ ©
composer→ C. Austin Miles
meter→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 12, 11
]]>
20150629T015956Z 20150629T015956Z
98: Turuan Kaming Manalangin
98: Turuan Kaming Manalangin
1. 
Pangino’n, kaylangan namin
Ang Iyong awa;
Kami ay nasa sa lagim –
Tulungan nawa.
Koro
Turuan kami
Na manalangin,
Sapagka’t malakas sila
Na laban sa ’min.
2. 
Kami ay Iyong ihanda
Sa pagbabaka;
At maging lakas Ka sa ’min
Nang ’di manghina.
3. 
Pangino’n, Iyong ingatan
Ang Iyong bayan;
Nasa harapan ang silo
At ang kalaban.
4. 
Ang bumubuhay Mong Diwa,
Ibuhos sa ’min.
Dalangin ng pusong bagbag
Ay Iyong dinggin.
Copyright→ ©
meter→ 8, 5, 8, 5, 5, 5, 8, 5
tune→ Tell Him All
]]>
20150629T015955Z 20150629T015955Z
99: Tigib Ako ng Papuri
99: Tigib Ako ng Papuri
1. 
Tigib ang puso ko ng papuri
Sa Dios na S’yang nagbibigay lagi
Ng biyayang aking kailangan,
Upang magtagumpay sa labanan.
Kapahingahan ko ang malaman,
May tugon sa lahat kong kaylangan.
2. 
Sa gitna ng maalab na tukso,
Kanyang itinuturo ang pinto
Upang pasukan sa pagdalangin,
At biyaya ay aking tanggapin.
Doo’y pinapawi ang takot ko,
Lakas ay pinapagiibayo.
3. 
Ibig kong mabuhay na matapat;
Ihayag na biyaya Mo’y sapat
Nang pagasa Yo’y masumpunngan,
Nilang manga nangabibiga tan.
Buhat sa luha at kahapisan,
Tiwala sa Iyo’y matutuhan.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T015954Z 20150629T015954Z
100: Ako’y Turuang Manalangin
100: Ako’y Turuang Manalangin
1. 
Ako’y turuang manalangin;
Ito ang aking hinihiling –
Jesus, nais kong matutuhan
Ang ’Yong daan at kalooban.
2. 
May bisa ang pananalangin
Sa gitna man ng sala’t lagim;
Kapangyarihan sa dalangin,
O, ibigay Mo nawa sa ’kin.
3. 
Ako’y turuang manalangin;
Ikaw ang huwaran sa akin.
Sa ’Yo ako’y may katiyakan;
Sa pagdalangin ’Yong turuan.
4. 
Sa ’Yo, ako ay nabubuhay,
At sumasa akin Kang tunay.
Ito ang maningas kong samo,
Kapangyariha’y igawad Mo.
author→ Albert Simpson Reitz
composer→ Albert Simpson Reitz
meter→ 9, 9, 9, 9
]]>
20150629T015953Z 20150629T015953Z
101: Palaging Nananalangin
101: Palaging Nananalangin
1. 
Nananalangin sa diwa
Nang tayo’y ’di manghina.
Cristo’y makapangyarihan,
Naghahari sa tanan.
Koro
Palaging nananalangin
Hinirang N’ya’y diringgin.
Mahal nga sa paningin N’ya
Ang bawa’t kaluluwa.
2. 
Nananalanging madalas
Nang tayo ay lumakas,
Upang matapos ang lakbay
Na S’ya ang umaakay.
3. 
Nananalanging maningas
’Pag malungkot ang oras,
Kung nagdidilim ang langit,
At gabi’y matahimik.
4. 
Nananalanging palagi
Nang tayo’y manatili
Sa takbuhing sinimulan,
Hanggang sa katapusan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Riverside
]]>
20150629T015952Z 20150629T015952Z
102: Kay Sariwa ng Pastulan
102: Kay Sariwa ng Pastulan
1. 
Kay sariwa ng pastulan
Na ukol sa Kanyang kawan,
May ilog ng kasiyahan
At ligtas sa kaguluhan;
Ang Pastor at manga tupa,
Doo’y may kapahingahan.
Koro
Ang Pastor at manga tupa,
Samasamang nagsasaya
Sa mapayapang pastulan;
Ang Dios ay kasama nila.
2. 
Pumailanglang ang samyo
No’ng nanalangin si Jesus.
Ibig nating tularan S’ya
Sa ating paglapit sa Dios,
Nang ang ating panalangin
Ay makalugod na lubos.
3. 
Buhat sa magulong mundo,
Lumapit tayo kay Jesus.
Ang ating pangangaylangan
Ay ibibigay N’yang lubos;
Sa Kanyang pagsasalita
Galak nati’y nalulubos.
4. 
Kahirapan ay tiisin,
Ito’y hindi kalugihan.
Tayo ma’y magpasan ng krus,
Kung akay N’ya’y nasis’yahan.
Ihayag natin sa lahat,
Pagibig N’ya at pangalan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
]]>
20150629T015951Z 20150629T015951Z
103: Ikaw ang Nais ng Puso
103: Ikaw ang Nais ng Puso
1. 
Ikaw ang nais ng puso;
Araw ko may bilang na.
Ikaw ang hanap ng diwa;
Dinggin Mo ako, Ama.
Dios, kung wala Ka sa akin,
Lahat ay anong lumbay.
O, Ikaw ay magsalita –
Ako ay naghihintay.
2. 
Ikaw ang nais ng puso
At aking kagalakan.
Itulot Mong makita ko,
Ang ’Yong kadakilaan.
Linisin ang aking puso,
At ilayo sa sala.
Ako’y gawin Mong dalisay.
Sa akin ay sapat Ka.
3. 
Ikaw ang nais ng puso,
Ang aking kasiyahan.
Ang Iyong dakilang gawa,
Sa ’kin, ’Yong sinimulan.
Itulot Mong taglayin ko
Ang Iyong kagandahan.
Patnubayan ang buhay ko;
Bilang Iyo’y tatakan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015950Z 20150629T015950Z
104: Espiritu, Suma amin
104: Espiritu, Suma amin
1. 
Espiritu, suma amin
Na tinatakan,
Hanggang sa dakilang araw
Ng katubusan.
Koro
O, Dios, linisin Mo kami
Nang ang Mangaaliw namin,
Ang Banal na Espiritu,
Ay suma amin.
2. 
Espiritu, suma amin,
Tulungan kami,
At sa Amang maibigin,
Ilapit kami.
3. 
Espiritu, suma amin;
Kami’y tanglawan
Upang ang mamasdan namin,
Si Cristo lamang.
4. 
O, Banal na Espiritu,
Kami’y puspusin;
Bunga ang nagpapatunay,
Ika’y nasa ’min.
Copyright→ ©
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 8, 8, 5
]]>
20150629T015949Z 20150629T015949Z
105: Ang Espiritung Banal
105: Ang Espiritung Banal
1. 
Ang Espiritung Banal,
Bulong, malumanay;
Sa umaga, kay Jesus,
Isip ko’y inaakay.
Bumango’t manalangin,
Tugunin mo’ng samo
Nang walang makahadlang;
’Di mahulog sa tukso.
2. 
Ang Espiritung Banal,
Marahan ang saway;
Ako’y muling inakay
Kay Jesus, S’yang namatay.
May tunay na pagsuko
Nawa, sa ’king puso;
Sa ’ming pagkakasundo,
Pagibig N’ya’y matanto.
3. 
Ang Espiritung Banal,
Sa gabi’y may payo,
“Ang ’yong kabalisahan,
Kay Jesus, ilagak mo.”
Kalul’wa, magtiwala
Sa pagibig Niya;
Sa Haring nasa langit,
Lahat ipaubaya.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7
]]>
20150629T015948Z 20150629T015948Z
106: Ama ang Nakaaalam
106: Ama ang Nakaaalam
1. 
Ama ang nakaaalam,
Tamis isipin –
Ang aking ikabubuti,
Kanyang gawain.
Kalo’ban N’yang pagsamahin,
Lungkot at tuwa,
At sa lahat ay kita ko
Ang pagibig N’ya.
2. 
Ama ang nakaaalam,
Tamis isipin
Na ang Kanyang manga anak,
Kakandiliin.
Maging sa pagluha’t unos
At pagkabigo,
Siya pa rin ang tiwala
At kanlungan ko.
3. 
O, sa Kanya ay sumunod
At magtiwala
Nang kamtin ang kasiyahan
Buhat sa Ama.
Nalalaman kong sa akin,
S’ya ang aakay
Sa ikatitiwasay ko,
Pahingang tunay.
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5
]]>
20150629T015947Z 20150629T015947Z
107: Iniibig at Hinirang
107: Iniibig at Hinirang
1. 
Iniibig at hinirang
Ng Dios, tamis isipin;
Sa akin ay naguudyok
Na kalo’ban N’ya’y gawin.
Koro
Magtapat at mahirang N’ya
At Kanyang makalugdan –
Nawa’y naisin ko ito,
Ngayo’t magpakaylan man.
2. 
Kay tamis na gunitain
Nang makilala ko S’ya
At ang Kanyang kapayapa’n –
Aliw sa ’king kalul’wa.
3. 
Ang tahanang may pala N’ya
Ay may liwanag ng Dios;
Arawaraw ay may galak,
’Pagka’t naro’n si Jesus.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Reapers
]]>
20150629T015946Z 20150629T015946Z
108: Tayo ay Tulad sa Bulaklak
108: Tayo ay Tulad sa Bulaklak
1. 
Tayo ay tulad sa bulaklak,
Nalalanta at nalalagas;
Ang anino ng kamatayan
Ay dumaraan sa ating landas.
Koro
O, tayo ay naglalakbay
At lumalapit sa hantungan.
Kay lungkot na kayraming buhay,
Sa walang kabuluha’y nasayang!
2. 
Buhay ay gaya ng anino
Sasa libis ng kamatayan;
Aliw at pagasa sa mundo –
Lahat nito’y walang kabuluhan.
3. 
Sa panahon ng kabataan,
Alalahanin ang Maylalang.
Buhay natin ay may hangganan;
’Di maibabalik ang nagdaan.
4. 
Sa panahon ng kalungkutan,
Si Jesus, dapat nating masdan.
Nagtiis S’yang may kaamuan,
Pagibig ba N’ya’y masasayang lang?
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10
]]>
20150629T015945Z 20150629T015945Z
109: Kaylan Ma’y ’Di Malilimot
109: Kaylan Ma’y ’Di Malilimot
1. 
Kaylan ma’y ’di malilimot
No’ng dumating na si Jesus,
At buhay ko’y pinuno N’ya
Ng tunay na yaman ng Dios.
Koro
Kaylan ma’y ’di malilimot
No’ng tinig N’ya’y narinig ko,
“Kung ikaw nga’y alagad Ko,
Krus pasanin, sundan Ako.”
2. 
Kaylan ma’y ’di malilimot
Ang pagibig N’ya sa akin.
Langit ay Kanyang iniwan,
At ako’y Kanyang pinansin.
3. 
Ngayon ay maliwanag na
Ang kalooban N’ya sa ’kin.
Ang Kanyang katotohanan,
Awit na matamis sa ’kin.
4. 
Kaylan ma’y ’di malilimot
No’ng daan N’ya’y lakaran ko;
Bawa’t hakbang ng pagsunod,
Nagpabago sa buhay ko.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Hannah
]]>
20150629T015944Z 20150629T015944Z
110: Pag-ibig ng Manliligtas
110: Pag-ibig ng Manliligtas
1. 
Pagibig ng Manliligtas,
Sapat at hindi kukupas
Hanggang ako’y maligtas na
At manahang kasama N’ya.
Koro
Pagibig ang s’yang umakay
Sa Kanya hanggang Calvaryo.
Dahil sa ’kin, S’ya’y namatay;
Pagibig N’ya’y nakita ko.
2. 
’Di man dapat ang buhay ko,
Sa langit, may laang dako
Sa Kanyang manga tinubos;
’Di lilipas galak sa Dios.
3. 
Nararamtan ng kat’wiran,
S’ya’y makikitang mukhaan.
Pangalan N’ya’y taglay nila,
At tatayong walang sala.
4. 
Sila’y aaliwin Niya
At ito ang awit nila:
“Ito’y pagibig na tunay;
Dahil sa ’kin, S’ya’y namatay.”
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T015943Z 20150629T015943Z
111: Ibigin Kang Lalo
111: Ibigin Kang Lalo
1. 
Panginoon, dinggin Mo
Ang dalangin ko;
Ang pagibig ko sa ’Yo
Ay dagdagan Mo.
Ikaw na aking buhay,
Manahan Ka sa akin;
O, higit pang pagibig,
Sa ’kin, likhain.
Koro
Ibigin Kang lalo –
Ang pagibig ko sa ’Yo
Ay dagdagan Mo.
2. 
Nilisan Mo ang langit
Dahil sa akin
Upang buhat sa sala,
Ako’y tubusin.
Pagibig Mo at dusa,
Humipo sa puso ko.
Ang pagibig ko sa ’Yo,
O, dagdagan Mo.
3. 
Hanggang sa kamatayan
Ay inibig Mo;
Buhay kong tinataglay,
Handog ko sa ’Yo.
Kahit na tiisin ko,
Hirap Mo’t kalungkutan;
Karangalang taglayin,
Ang ’Yong pangalan.
4. 
Ako ay tinubos Mo
Ng Iyong dugo;
Pagibig, ’di malirip,
Nasa handog Mo.
Kinasasabikan Ka
Ng puso’t kalul’wa ko;
Puspos ng ’Yong pagibig,
Iibig sa ’Yo.
Copyright→ ©
meter→ 7, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 5, 6, 7, 5
]]>
20150629T015942Z 20150629T015942Z
112: Pag-ibig Ko, Dagdagan Mo
112: Pag-ibig Ko, Dagdagan Mo
1. 
Pagibig ko, Cristo, dagdagan Mo;
Dinggin Mo ang samo ng puso ko.
Maalab kong daing,
“Lalo Kang ibigin;
Pagibig ko, dagdagan Mo.”
2. 
Dusa’t sakit, aking sangayunan,
’Pagka’t ito’y Iyong kalooban.
Matamis na awit,
Aking sinasambit,
“Pagibig ko, dagdagan Mo.”
3. 
Pupurihin kita, aking Cristo,
Sa huling sandali ng buhay ko.
Ang samo ng puso
At ang dalangin ko,
“Pagibig ko, dagdagan Mo.”
meter→ 10, 10, 6, 6, 8
]]>
20150629T015941Z 20150629T015941Z
113: Ituro sa ’Kin ang ’Yong Daan
113: Ituro sa ’Kin ang ’Yong Daan
1. 
Dios, ituro sa ’kin
Ang ’Yong daan.
Ako ay akayin
At tulungan;
Magt’wid ng lakad ko,
Manalig sa Iyo.
Sa ’ki’y ituro Mo
Ang ’Yong daan.
2. 
’Pag may kalumbayan
Ang puso ko,
Sa Iyong paraan,
Turuan Mo.
Sa ’king kahapisan
At sa tagumpay man,
Sa ’kin, ang ’Yong daan,
Ituro Mo.
3. 
Kung may alinlangan
At may bagyo,
Sa ’kin, ang ’Yong daan,
Ituro Mo.
Sa kapighatian
At sa kasakitan,
Ang mat’wid Mong daan,
Ituro Mo.
4. 
Habang ako’y buhay,
Turuan Mo.
Kasiyahang tunay,
Nasa Iyo.
Hanggang sa marating,
Dulo ng lakbayin,
Dios, ituro sa ’kin
Ang daan Mo.
meter→ 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 4
tune→ Camacha
]]>
20150629T015940Z 20150629T015940Z
114: Turuan Mo Akong Umibig
114: Turuan Mo Akong Umibig
1. 
Turuan Mo ako
Na kap’wa’y ibigin
Tulad ng pagkaibig Mo
Nang una sa akin.
2. 
Tulungan Mo ako
Na pasakop sa ’Yo.
Ang katigasan, O, Ama,
Sa akin ilayo.
3. 
Ako’y turuan Mo
Na h’wag maging mangmang,
At sala’y aking layuan
Nang ’di katisuran.
4. 
O, ako’y tulungan
Na magpatawad, Dios;
Buhat sa kapalaluan,
Linisin Mong lubos.
5. 
Tulungan Mo ako
Na magtapat sa ’Yo
Nang gawa at salita ko,
Laging kalugdan Mo.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
tune→ Trentham
]]>
20150629T015939Z 20150629T015939Z
115: Ang Lalong Nais Ko
115: Ang Lalong Nais Ko
1. 
Nais kong makilala Kang higit;
Sa pagdalangin, lalong lumapit.
Makinig nang lubos sa ’Yong tinig,
O, Dios, piliin ko ang ’Yong ibig.
2. 
Nais kong higit Kang paglingkuran;
Panaligan ’Yong kapangyarihan.
Kalo’ban Mo’y lalo kong malaman;
Pangako Mo’y higit kong panangnan.
3. 
Nais kong lalong makapiling Mo;
Sumamba’t manatili sa Iyo.
May kapayapaang mamahinga
Sa ’Yong pagliligtas at kalinga.
4. 
Nais kong matuklasan pang lalo
Ang kagandahan sa salita Mo;
Nguni’t higit sa lahat, nais ko –
Ikaw ay mukhaang makita ko.
meter→ 10, 10, 10, 10
tune→ Old 124th (abridged)
]]>
20150629T015938Z 20150629T015938Z
116: Pag-ibig ang Watawat
116: Pag-ibig ang Watawat
1. 
Pagibig ang watawat
Ng kaharian N’ya.
Itaas nating lagi
Sa pagbabaka.
Kahit na may panganib,
Itaas bandila –
Pagasa ng lupain,
Puri sa Kanya.
2. 
Pagibig ang watawat
Ng kaharian N’ya.
Dito’y nakikilala,
Tayo’y bayan N’ya –
Nagiibigang tunay
Na katulad Niya,
Binuklod ng pagibig,
Nagkakaisa.
3. 
Layunin ng kaaway,
Watawat, sirain;
Sa pagibig kay Cristo,
Tagumpay, atin,
At ang Kanyang biyaya
Ay magpapalakas.
Iibigin N’ya tayo
Hanggang sa wakas.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 5
tune→ Diligence
]]>
20150629T015937Z 20150629T015937Z
117: Kumapit Ka sa Anak ng Dios
117: Kumapit Ka sa Anak ng Dios
1. 
Kapag ang puso mo’y nagagalak,
At kalul’wa’y may pagasa,
’Pag nagtagumpay ka’t malapit S’ya,
At hanggana’y kitangkita,
Koro
Kumapit ka sa Anak ng Dios
Saan man akayin,
At sa banal na pamumuhay,
Lakbayi’y tapusin.
2. 
’Pag ang puso mo’y nabibigatan,
At nanlulupaypay ka na,
’Pag naghahasik kang may pagluha,
Pagkatalo’y nakikita,
3. 
Pakikibaka mo’y matatapos,
At magpapasalamat ka
Sa pagsubok na nagturo sa ’yo
Na pahalagahan, da’n N’ya,
Copyright→ ©
meter→ 10, 8, 10, 8, 9, 6, 9, 6
]]>
20150629T015936Z 20150629T015936Z
118: Ang Dios May Yaman sa Langit
118: Ang Dios May Yaman sa Langit
1. 
Ang Dios may yaman sa langit,
Kaylan man ’di masukat,
Walang hanggang kasiyahan –
Cristong mahal N’yang Anak.
Ang Dios may yaman sa lupa,
’Dimatarok na galak –
Cristong ipinahahayag
Ng Kanyang manga anak.
2. 
Dahil sa sisidlanglupa
Na puspos ng biyaya,
Sa pusong nangungulila,
Suminag ang ilaw N’ya.
Sisidlang hamak, nagdala
Nang buong kagalakan
Ng dakilang kaloob N’ya –
Anak N’yang kinalugdan.
3. 
Sinubok ma’t nabigatan,
Tawag N’ya’y mal’walhati;
Malinis upang tahanan
Ng pagibig N’ya lagi.
Hinahamak man sa mundo,
Sisidlang dukha’t aba,
Taglay ang yaman kay Cristo
Na kal’walhatian N’ya.
4. 
’Di kilala at mababa,
Maging banal, maamo;
Sa Dios ay sisidlang handa,
Napupuspos ni Cristo.
Bagay ng sarili’t lupa,
Ilaw nawa’y ’di takpan
Nang ihayag na may galak
Ang Kanyang kasaysayan.
composer→ Annie F.Q. Harrison, Arr. A.W.B.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015935Z 20150629T015935Z
119: O, Dios, Salamat sa Araw
119: O, Dios, Salamat sa Araw
1. 
O, Dios, salamat sa araw
No’ng lakas ay salat;
At una naming natanto,
Pagibig Mo’y sapat.
Sa manga araw ng hirap,
Sa daang maunos,
Noong kami ay lumakad
Kasama ni Jesus.
2. 
Salamat, Dios, sa pahinga,
Nakamtan kay Cristo.
Sa ’ming dapat matutuhan
Na kahabagan Mo;
Sa ’ming pakikipaglakbay
Kasami ni Jesus
Tungo sa pakikisama
Sa luklukan mo Dios.
3. 
Galak na ’di madirimlan,
Dilim ma’y dumating –
Ang Pangino’n, Dios na buhay,
Ay aming kapiling.
Do’n sa kaluwalhatian
Habang sumasamba,
Hirap ma’y maalaala,
Pupurihin din S’ya.
4. 
Aming inaalaala
No’ng sa pagbabaka,
Tubig, dinala N’ya sa ’min,
Bayad ay dugo N’ya.
Ngayo’y lumalakad kami
Sa daan ni Jesus,
At aming natututuhan
Ang layunin ng Dios.
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6 (C.M.D.)
]]>
20150629T015934Z 20150629T015934Z
120: Maglalakbay Kasama ni Jesus
120: Maglalakbay Kasama ni Jesus
1. 
Maglalakbay kasama’ng Manunubos ko;
Hinanap ako’t nasumpungan N’ya.
Ako ay pinatawad nang lubusan,
At Kanyang inakay sa daan N’ya.
Koro
Wala akong kaybigang tulad ni Jesus;
Ako’y maglalakbay na kasama N’ya.
Kami ay hindi kayang paghiwalayin
Ng anuman, sa langit o lupa.
2. 
Wala akong kaybigang tulad ni Jesus;
Dahil sa ’kin, langit, iniwan N’ya
Upang sa ngayon at magpakaylan man
Ay makigalak ako sa Kanya.
3. 
Iniibig akong tunay ng Pangino’n.
Ang Kanyang kat’wiran at biyaya
Ang s’yang magpapagindapat sa akin
Na makatahan sa tahanan N’ya.
4. 
Maglalakbay akong kasama ni Jesus;
Kahit na S’ya’y talikdan ng iba.
Walang kapantay ang kagandahan N’ya.
Ang patnubay ko’y ang pagibig N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 12, 10, 11, 10, 12, 11, 12, 10
]]>
20150629T015933Z 20150629T015933Z
121: ’Di Ko na Mabawi
121: ’Di Ko na Mabawi
1. 
Dios, layunin ng puso ko,
Maging handog ako sa ’Yo.
Ang panata ko sa Iyo,
’Di ko na mabawi.
Koro
Dios, ako’y nangako,
Ito’y narinig Mo;
Ang panata ko sa Iyo,
’Di ko na mabawi.
2. 
Tinutugon ko si Jesus,
Isinusuko kong lubos
Ang buong buhay ko sa Dios;
’Di ko na mabawi.
3. 
Ang buhay ko’y tanging Kanya.
Puso ko ay luklukan N’ya.
Ito ay ukol sa Kanya;
’Di ko na mabawi.
4. 
Magsusumikap nga ako;
Biyaya N’ya ang lakas ko.
Magdusa man, panata ko,
’Di ko na mabawi.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6
]]>
20150629T015932Z 20150629T015932Z
122: Kahanga-hangang Tunay
122: Kahanga-hangang Tunay
1. 
Kahangahangang tunay
Ang gawa Mo sa ’kin;
Nabago yaring buhay
Sa Iyong pagdating
’Pagka’t ang aking lakad
Ay itinuwid Mo.
“Kalayawan, iwan mo,”
Sa ’kin, ang bulong Mo.
Koro
Ako nawa’y lumakad
Na may pusong wagas.
Natatanaw ko’ng ganti;
Mundo’y lumilipas.
2. 
Kaaway ng kalul’wa,
Sa ’kin, humahadlang
Nais n’yang makita ko,
Buhay ko’y sayang lang;
Nguni’t lalong dakila,
Ipinakita Mo –
Putong na naghihintay
Sa manga hirang Mo.
3. 
Ingatang maliwanag
Ang aking paningin
Nang lagi kong makita,
Layunin Mo sa ’kin.
’Di ko nawa pansinin,
Kalayawan dito;
Sa halip na matakot,
Dinggin ko’ng tinig Mo.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
]]>
20150629T015931Z 20150629T015931Z
123: “Dinaig Ko ang Mundo”
123: “Dinaig Ko ang Mundo”
1. 
“Dinaig ko ang mundo,”
Ang wika ni Cristo.
Dulot N’ya’y kalayaan,
Kung susunod ako.
Koro
Sa piling ni Cristo,
Hindi iwawalay;
Inibig N’ya nang lubos,
Ako’y Kanyang tunay.
2. 
Sa dugo ng Pangino’n,
Ang aking tiwala;
May paglilinis doon,
At bagong pagasa.
3. 
Tulong ko’y pagibig N’ya
Sa araw ng hirap.
Awit ko ay papuri
Sa Kanyang paglingap.
4. 
Ang umibig kay Jesus
Hanggang katapusan,
May tagumpay na lubos
At kal’walhatian.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6
tune→ Near the Cross
]]>
20150629T015930Z 20150629T015930Z
124: Lalong Mabuting Lupain
124: Lalong Mabuting Lupain
1. 
Lalong mabuting lupain,
Ang minimithi natin
Manlalakbay lamang dito.
Tawag ng Dios ay dinggin;
Nais N’yang tayo’y sumunod
Sa hakbang ng Pangino’n.
Ang pagibig N’yang dalisay,
Sa atin ay tutulong.
2. 
Malimit may kalungkutan
Sa pagtahak sa ilang,
Nguni’t ating kagalakan
Na alam N’ya ang daan.
Sa Kanyang manga tiisin,
Tayo’y nakikiramay.
Pakikisama sa Kanya,
Nagdudulot ng buhay.
3. 
Maging kawangis ni Jesus –
Ito’ng ating layunin.
Buhay natin ay sa Kanya
Kahit na may tiisin.
Alam nating kalo’ban N’ya
Ang pinakamabuti.
’Pag natapos na ang hirap,
May galak at papuri.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015929Z 20150629T015929Z
125: Mangyari ang Ayon sa Ibig Mo
125: Mangyari ang Ayon sa Ibig Mo
1. 
Sa buhay, minsa’y kalat ang dilim –
Mahirap na unawain;
Alam kong Ikaw ay tumitingin –
May biyaya sa hakbangin.
Koro
Tulungan Mo ako, O, Dios,
Na magpasakop sa Iyo.
Mangyari ang ayon sa ibig Mo –
’Di ang ayon sa ibig ko.
2. 
Pangino’n, ang tulong Mo’y kaylangan
Nang it’wid ang aking hakbang.
Ako’y patnubayan Mo’t ingatan
Nang ’di masinsay sa daan.
3. 
Ako ay tulungan at gawin Mo,
Gaya ng murang pananim;
Hutukin Mo sa ’Yong bawa’t hipo
Nang Ika’y lagi kong sundin.
4. 
Tulungan Mong makita ko ngayon
Kung paano sa hantungan,
At magtutumulin sa hangganan
Nang ako’y gantimpalaan.
Copyright→ ©
composer→ Henry P. Morton
meter→ 10, 8, 10, 8, 8, 8, 10, 8
]]>
20150629T015928Z 20150629T015928Z
126: Hindi sa Mga Tao
126: Hindi sa Mga Tao
1. 
Hindi sa manga tao,
Naglilingkod ako;
Kundi sa harap Mo, Dios,
Lumalakad ako.
Hindi ko pinapansin
Ang sabi ng tao;
Ang pas’ya Mo ay mat’wid
Ukol sa buhay ko.
Koro
Paglilingkod ko’y sa ’Yo, sa ’Yo
Sa lungkot at siphayo,
Makinabang o malugi man,
Paglilingkod ko’y sa ’Yo.
2. 
Ang pagibig Mo nawa
Ang umugit sa ’kin;
Tulad sa Panginoon,
Tapat sa layunin.
Maging sa kadiliman
O sa liwanag man,
Ang diwa ko’y bigyan Mo
Ng kapahingahan.
3. 
Puso’y makasalanan,
H’wag pagtiwalaan;
Hindi kaya ng tao,
It’wid kanyang hakbang.
Siyang may karunungan,
Titingin kay Jesus;
Lalakad sa liwanag,
Susundan S’yang lubos.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 9, 7, 9, 7
]]>
20150629T015927Z 20150629T015927Z
127: Dios, Lagi, Tulungan Mo Ako
127: Dios, Lagi, Tulungan Mo Ako
1. 
H’wag tulutang puso ko ay masidlan
Ng ’dikailangang kalungkutan.
Kapag ang daan ko ay nadirimlan,
Ang pagiingat Mo’y aasahan.
Koro
O, Dios, lagi, tulungan Mo ako,
Na magtiwala sa ’Yo.
2. 
Sa dambana, sa ikalulugod Mo,
Manatili nawa ang buhay ko.
H’wag itulot na manghinawa ako
Sa pagaalay, buhay ko sa ’Yo.
3. 
Pagasa ko kay Cristo’y pagtibayin,
At h’wag tulutang ito’y yanigin.
Kahit sa alabok ako’y mahimbing,
Sa pagbalik N’ya ay gigisingin.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10, 10, 7
tune→ Veglia al Mattino
]]>
20150629T015926Z 20150629T015926Z
128: Mapabilang sa Kanyang Bayan
128: Mapabilang sa Kanyang Bayan
1. 
Dunong o yaman man ay ’di ko hinangad
Upang puri ng tao’y kamtin;
Ang nais ng puso, ako’y mapabilang
Sa manga tapat N’yang alipin.
Koro
Ako ay mapabilang sa Kanyang bayan,
Sa manga magigiting at matatapat;
Ako’y mapabilang,
Mapasama sa manga tapat.
2. 
’Di ko man bahagi, manguna sa laban,
Ako’y sasa dakong kaylangan;
Paninindigan ko ang Kanyang kat’wiran,
Ako’y magtatapat saan man.
3. 
Nasisiyahan na kung nalalaman ko
Na nalulugod ang Dios sa ’kin;
Ako, sa ’king dako, ay mananatili,
At susundan S’ya sa lakbayin.
meter→ 12, 9, 12, 9, 12, 12, 6, 9
]]>
20150629T015925Z 20150629T015925Z
129: May Kapakinabangan
129: May Kapakinabangan
1. 
May kapakinabangan ang maglingkod
Kay Jesus, kung tayo’y tapat sa Kanya.
May kapayapaan at kagalakan
Ang sinumang maglilingkod sa Kanya.
2. 
May kapakinabangan ang magtipon
Ng yaman sa langit, na ’di kukupas.
’Di nanakawin ang natipon doon,
’Pagka’t kay Jesus ang lahat ay ligtas.
3. 
May kapakinabangan ang magalay
Ng buhay anuman ang kawakasan,
At mabuhay ukol sa manga bagay
Na ang dulot sa Dios ay kagalakan.
4. 
May kapakinabangan ang mamatay
Sa ’ting kalo’ban, magtiis man ngayon.
Ang pagbabalik N’ya’y ’di maglalaon –
Nakahanda ba tayong sumalubong?
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 11, 11
tune→ Clarendon Street
]]>
20150629T015924Z 20150629T015924Z
130: Ibigay, Pinakamainam Mo
130: Ibigay, Pinakamainam Mo
1. 
Ibigay mo sa Pangino’n,
Pinakamainam mo.
Lakas ng ’yong kabataan,
Sa Kanya’y ialay mo.
Buhay N’ya ang halimbawa –
Magiting at matapat.
Buongkaya mo’y ibuhos;
Sa Kanya ito’y sapat.
Koro
Ibigay mo sa Pangino’n,
Pinakamainam mo.
Suot ang kagayakan N’ya,
Laban ay harapin mo.
2. 
Ibigay mo sa Pangino’n,
Pinakamainam mo.
Tanging sa Kanya iukol,
Paglilingkod at puso.
Ang sinisinta N’yang Anak,
Sa atin ay kaloob.
S’ya ay iyong papurihan;
Buhay mo ay ihandog.
3. 
Ibigay mo sa Pangino’n
Ang pinakamainam.
Dugo N’ya sa ’yo’y tumubos;
Kalangita’y nilisan,
Buong buhay inihandog –
Kamtin mo’ng kaligtasan.
Pagsamba mo at paggalang,
S’ya ang ’yong paghandugan.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015923Z 20150629T015923Z
131: Mahal Ko ang Pastor
131: Mahal Ko ang Pastor
1. 
Nais kong masundan
Ang daang patungo
Sa Dios at kapayapaan,
Ang daan ni Cristo.
Koro
Mahal ko ang Pastor
At ang pagpili N’ya.
Ngayon, aking susundin na
Ang kalooban N’ya.
2. 
Nang lipos ng sala,
Ako’y nasumpungan;
Pinuspos N’ya ang puso ko
Ng kapayapaan.
3. 
Ang buhay ni Jesus
Ay tulong sa akin
Nang malaman at lakaran
Ang Kanyang landasin.
4. 
Naisukong buhay,
Kanyang uugitin;
Sa pusong may kababaan,
Layon N’ya’y tutupdin.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
]]>
20150629T015922Z 20150629T015922Z
132: Kay Inam na May Pagkakaisa
132: Kay Inam na May Pagkakaisa
1. 
Dios, kay inam na ’Yong bayan
Ay may pagkakaisa;
Tinalian ng pagibig
Sa Anak at sa Ama.
Yumuyukod kami sa ’Yo,
Bigyan Mong kalayaan.
Sa pagkakaisang tunay,
Puso nami’y basbasan.
Koro
Habang kami’y sumasamba
Na may papuring alay,
Dios, kami’y ’Yong pagpalain
Ng walang hanggang buhay.
2. 
Dios, kay inam na ’Yong bayan
Ay may pagkakaisa;
Magkakalayo man sila,
Binigkis ng ’Yong Gawa.
Nawa ang Espiritu Mo,
Ang magbuklod sa amin,
Banayad na nagdudulot
Ng kapayapa’n sa ’min.
3. 
Dios, kay inam na ’Yong bayan
Ay may pagkakaisa;
Magkatulong hanggang kamtin,
Putong na gantimpala.
Binubuklod ng pagibig,
Sila’y lalapit sa ’Yo
Na puso’y naguumapaw
Sa pagpupuri sa ’Yo.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015921Z 20150629T015921Z
133: “Magkaisa Nawa Sila”
133: “Magkaisa Nawa Sila”
1. 
“Magkaisa nawa sila,”
Ang dalangin ni Jesus
Habang S’ya’y kasama nila,
Bago namatay sa krus.
Koro
Nagkakaisa tayo,
Kasama’ng Kanyang bayan
At S’ya’ng umiibig sa ’tin
Sa magpawalang hanggan.
2. 
“Pagisahin nawa sila
Na sa ’Ki’y ’Yong ’binigay.”
Kahit sila ay iilan,
Maging saksi N’yang tunay.
3. 
“Silang sasampalataya
Sa ’Kin – pagisahin Mo;
Dahil dito’y nahahayag
Na sinugo Mo Ako.”
4. 
“Sila’y magkaisa nawa,”
Ngayo’y sinasamo N’ya;
Nais N’yang makita sila,
Buklod sa pagibig N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7
]]>
20150629T015920Z 20150629T015920Z
134: Natatago kay Cristo
134: Natatago kay Cristo
1. 
Pangino’n, sa puso ko,
May isipang ma tamis –
Iyong binigyan ako,
Kapayapaang nais.
Buhay ko ay tiwasay;
Sa ’Yo nakasalalay.
2. 
Ligtas buhat sa mundo,
Kupkop ng Iyong kamay,
Tiwasay ang puso ko,
’Pagka’t alam ko’ng buhay
Na kasama ni Cristo
Ay natatago sa ’Yo.
3. 
Si Cristo na s’yang buhay
At kapayapaan ko,
Do’n sa krus ay namatay
Upang tubusin ako
At makatahan sa ’Yo
Na kasama ni Cristo.
Copyright→ ©
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
tune→ Adoration
]]>
20150629T015919Z 20150629T015919Z
135: Tungkol sa Akin, Pag-iisip Mo
135: Tungkol sa Akin, Pag-iisip Mo
1. 
Sa maraming pagtitiis
Ay may isipang matamis –
O, Dios, ang ’Yong pagiisip
Ay tungkol sa akin.
Koro
Dios, tungkol sa akin
Ang pagiisip Mo.
Hindi ako matatakot
’Pagka’t kasama Mo.
2. 
Kahit may kabalisahan,
Manga tukso at kalaban,
Alam ko ang ’Yong isipan
Ay tungkol sa akin.
3. 
Kahit ang aking lakbayin,
Maliwanag o madilim,
Ako’y nasisiyahan rin
Sa pagiisip Mo.
meter→ 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6
]]>
20150629T015918Z 20150629T015918Z
136: Hanggang Wakas, Susunod
136: Hanggang Wakas, Susunod
1. 
Sasama ako kay Jesus
Kahit may humahadlang;
Hindi ako hihiwalay –
Susundan ko’y S’ya lamang.
Koro
Kay Jesus, susunod –
Hanggang wakas, susunod.
2. 
’Di ko ipagkakanulo
Ang aking Panginoon.
Pagibig N’ya’y mahal sa ’kin;
Ako’y laging susunod.
3. 
Maglalakbay ako t’wina
Na kasama ni Jesus;
Hanggang do’n sa kalangitan,
Susundan ko S’yang lubos.
4. 
Ako at ang Panginoon,
Lalong pagiisahin;
’Di na ako hihiwalay –
S’ya ang tatalimahin.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7
tune→ Geshem
]]>
20150629T015917Z 20150629T015917Z
137: Privilegio Ko’ng Maglingkod
137: Privilegio Ko’ng Maglingkod
1. 
Ako ay binigyan ng Dios,
Isang katawang lupa;
Nais kong isukong lubos
Nang maging tahanan N’ya.
Koro
Privilegio ko’ng maglingkod
Na kasama ni Jesus,
Katulad ng nangauna
Na nagtapat nang lubos.
2. 
’Sinusuko ko na’ng lahat;
Gagawin ko’ng nais N’ya.
Kanyang ikinalulugod,
Sa ’kin, nawa’y tupdin N’ya.
3. 
Aking pinakamabuti,
Iaalay sa Kanya.
Ang marubdob kong hangarin,
Kamtin ang paglingap N’ya.
4. 
Akin ang makibahagi
Sa Kanyang pagkadusta,
Sa manga dusa at sakit,
At kal’walhatian N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015916Z 20150629T015916Z
138: Puso Ko’y May Pahinga
138: Puso Ko’y May Pahinga
1. 
Dios, puso ko’y may pahinga;
Magpupuri ako.
Natagpuan ko ang bukal
Ng pagpapala Mo.
Ikaw lang ang nagbibigay,
Galak, kasiyahan;
Ang tanging dulot ng mundo,
Manga kabiguan.
2. 
Naghahanap ang puso ko
Ng tubig ng buhay
At yaman sa pagibig Mo –
At naritong tunay.
Ako’y may bagong awitin
Ng papuri sa ’Yo
Dahil sa Iyong biyaya
Na ’di pa natamo.
3. 
Magpupuri pa rin sa ’Yo,
Mahina man ako,
At manga pangangaylangan
Ay nadarama ko.
Mayro’n akong kagalakan,
’Di pa hayag sa ’kin;
Iniingatan Mo ito
Alangalang sa ’kin.
4. 
Puso ko’y nagpapahinga
Sa pagkalinga Mo.
Ang tinig ng kagalakan
Ay naririnig ko;
“Ikaw ang aking bahagi,”
Awit ng marami.
Ang himig ng awit nila
Ay mamamalagi.
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6 (C.M.D.)
]]>
20150629T015915Z 20150629T015915Z
139: Mga Pusong Kaylangan ng Mundo
139: Mga Pusong Kaylangan ng Mundo
1. 
Nangangaylangan ang mundo,
Mapagtiwalang puso
Na may mat’wid na hangarin,
Sumusunod kay Cristo.
Manga pusong magigiting
Lubos ang katapatan,
Hangad, Dios lang ang purihin,
Ibigin, at tularan.
Koro
Pusong may paninindigan
Sa masidhing labanan,
’Di takot sa kamatayan,
Dios ang pinakikinggan.
2. 
Manga pusong matatapat,
Madamayin sa kap’wa,
Malayo sa pandaraya,
Puspos ng pagibig N’ya.
Manga pusong, tanging ang Dios,
Ang doo’y naghahari,
Mamatay man, sumasamo,
“Kalo’ban Mo’ng mangyari.”
3. 
Manga pusong may pagibig
Sa nangapapahamak,
Sa hindi wagas na puso,
Dios ay ’di nagagalak.
Pusong isinukong lubos,
Katulad ng kay Jesus
May galak na makiramay
Sa kahirapan ng krus.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015914Z 20150629T015914Z
140: Ang Tanging Layon Ko
140: Ang Tanging Layon Ko
1. 
Ang tanging layon ko ngayon,
Tupdin ang nais ng Ama;
Sa daan ay magpatuloy,
At sa Kanya’y magpahinga.
Koro
Buhay ko’y isinusuko
Upang Kanyang patnubayan;
Kanyang iingatan ito
Magpahanggang sa hantungan.
2. 
Ang daang Kanyang tinahak
Upang buhay ay kamtin ko
Ay aking susundang lubos;
Kalooba’y isusuko.
3. 
Bakit lakas gugugulin
Sa bagay na may hangganan?
Si Jesus, tumubos sa ’kin;
Sa Kanya’y may kasiyahan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T015913Z 20150629T015913Z
141: Bigyan Ako, Pusong Tapat
141: Bigyan Ako, Pusong Tapat
1. 
Bigyan ako, pusong tapat,
Pusong malambot at bago.
Maging tulad nawa sa ’Yo
Sa salita at gawa ko.
Ang pusong matigas ay Iyong alisin;
Sa ’kin ay ibigay, may biyayang puso,
Puspos ng unawa, sa awa ay puno
Pusong tulad sa ’Yo, bigyan ako.
2. 
Bigyan ako, pusong laya
Na sa sala’y kinalagan.
Buhay ko ay ’di man dapat,
Espiritu Mo’y manahan.
Limutin ko’ng mali, sa ’kin ay ginawa
At ipakita ko ang kaamuan Mo.
Lumuha man ako, Iyong dalisayin.
Pusong tulad sa ’Yo, bigyan ako.
3. 
Bigyan ako, pusong tapat,
Pusong handang magpatawad.
Tulong sa nangangaylangan,
Sa t’wina’y aking igawad.
Nais kong madama, damdamin ng iba;
Kaybigan, kaaway, ay aking tulungan.
Makiramay ako sa kanilang dusa –
Taglay pusong tapat, kahit saan.
Copyright→ ©
author→ Ira Stamphill
composer→ Ira Stamphill
meter→ 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 10
]]>
20150629T015912Z 20150629T015912Z
142: Mabuhay Ka Alang-alang sa Iba
142: Mabuhay Ka Alang-alang sa Iba
1. 
Nawa ay mabuhay ka
Alangalang sa iba.
Anak ng Dios, si Cristo,
Nabuhay nang ganito.
Koro
Nawa ang iyong buhay
Ay lagi mong gugulin
Alangalang sa iba,
Nang ika’y pagpalain.
2. 
Nawa ay mabuhay ka
Alangalang sa Kanya
Na nabuhay, namatay,
Upang iba’y mabuhay.
3. 
Nawa ay mabuhay ka
Ayon sa layunin N’ya,
May pusong mapagbigay
At maibiging tunay.
4. 
’Pag buhay mo’y binawi
At sa Dios ay umuwi,
O, anong laking galak,
’Pag ganti mo’y tinanggap.
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
]]>
20150629T015911Z 20150629T015911Z
143: Pangino’n, Nalalaman Mo
143: Pangino’n, Nalalaman Mo
1. 
Pangino’n, nalalaman Mo,
Aking pangangaylangan.
Naghihintay sa harap Mo
Upang Ika’y pakinggan,
Nawa’y sumangayon ako
Sa Iyong kalooban.
Sa buhay na salita Mo,
Ako’y may kasiyahan.
Koro
Kalul’wa ko’y nagnanasa
Ng Iyong kapuspusan.
Tatakan ang aking diwa,
At ako’y ’Yong basbasan.
2. 
Pangino’n, nalalaman Mo,
Aking pangangaylangan.
Ako’y susunod sa Iyo
Sa ’Yong kaliwanagan.
Sa manga kahinaan ko,
Ako ay ’Yong tulungan;
Gawing kawangis ni Cristo,
Sa ’Yong kapangyarihan.
3. 
Pangino’n, nalalaman Mo,
Aking pangangaylangan.
Ang dalangin ko’y dinggin Mo,
At ako’y kaawaan.
Ako’y alalahanin Mo
Sa Iyong kahabagan.
’Yong biyaya, kaylangan ko
Hanggang sa katapusan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015910Z 20150629T015910Z
144: Pasanin Mo ang Iyong Krus
144: Pasanin Mo ang Iyong Krus
1. 
“Kung Ako’y iyong susundin,
Pasanin mo ang iyong krus
At tanggihan ang sarili”,
Ang paanyaya ni Jesus.
2. 
Pasanin mo ang iyong krus,
At sa bigat h’wag mangamba;
Tutulungan ka ni Jesus –
Sapat ang Kanyang biyaya.
3. 
Pasanin mo ang iyong krus,
At h’wag itong ikahiya.
Dahil sa ’yo, S’ya’y namatay
Upang Kanyang iligtas ka.
4. 
Pasanin mo ang iyong krus,
At sumunod ka kay Jesus.
Ikaw ay magtatagumpay
Kung tatalima kang lubos.
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Hesperus
]]>
20150629T015909Z 20150629T015909Z
145: Krus Ko’y Aking Pinapasan
145: Krus Ko’y Aking Pinapasan
1. 
Krus ko’y aking pinapasan;
Cristo, Ika’y susundan.
Hamak, dukha’t binayaan,
’Di kita tatalikdan.
Koro
Susundan kita, O, Cristo –
Dugo Mo’y ibinuhos.
Lahat ma’y magtakwil sa ’Yo,
Ika’y susundan kong lubos.
2. 
Inasam ko’y mawala man
At lahat kong kinamtan,
Ang buhay ko ay kay yaman;
Akin ang Dios kaylan man.
3. 
Iwan man ako ng tao,
Sa ’Yo, sasama ako.
Tapat Ka’t maaasahan;
Walang daya, puso Mo.
4. 
Pinaguusig man ako,
Lalong lalapit sa ’Yo;
Buhay ma’y puno ng subok,
Pahinga ko’y sa Iyo.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8
tune→ Freetown
]]>
20150629T015908Z 20150629T015908Z
146: Puso’y Ingatang Tapat
146: Puso’y Ingatang Tapat
1. 
Sa t’wina’y may bulong sa akin
Mula sa pangakong lupain,
“Ikaw ay kakailanganin
Puso’y ingatang tapat.”
Koro
Panginoon, suma akin
Hanggang langit mamasdan;
Tumulong sa ’king lakbayin,
Puso ko’y ’Yong ingatan.
2. 
Sa loob ko’y may katakutan,
Sa labas ay may humahadlang;
Sa kalul’wa’y may katanungan,
“Tunay ba ang layon ko?”
3. 
Lalakad akong may tiwala;
Papatnubayan ng pagasa.
Pagibig ang magingat nawa
Sa puso’t layunin ko.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 9, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015907Z 20150629T015907Z
147: Buong-Puso Nawa Kami
147: Buong-Puso Nawa Kami
1. 
Buongpuso nawa kami
Sa lakbayin ng buhay.
Sa tapat na paglilingkod,
Aming lakas ay alay.
Koro
O, tulungan Mo kami, Dios,
Maglingkod na matapat –
Buongpuso, kusangloob –
Hindi sumasalungat.
2. 
Buongpuso nawa kami
Sa pagsuko sa Iyo;
Buhay ay inihahandog,
Sa ikalulugod Mo.
3. 
Buongpuso nawa kami
Habang nananalangin;
Nakikinig sa ’Yong tinig,
Ang lahat ay susundin.
4. 
Walang ibang kasiyahan
Kundi maglingkod lagi
Na tapat at buongpuso
Sa Pangino’n at Hari.
Copyright→ ©
composer→ Grant Colfax Tullar
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
tune→ Vision
]]>
20150629T015906Z 20150629T015906Z
148: Puri Ma’y Wala
148: Puri Ma’y Wala
1. 
Puri ma’y wala, si Jesus pa rin,
Buong kagalakan kong susundin.
Sa Espiritu ay magtatanim
Upang ang putong ay aking kamtin.
2. 
Puri ma’y wala, S’ya ma’y wala rin;
Bakit ’di ko ito titiisin?
Dapat na ako’y magpakababa
Upang S’ya naman ay dumakila.
3. 
Puri ma’y wala, kasama ko S’ya
Na humahanap ng pagpapala
At luwalhating walangpagkupas
Na sino ma’y ’di makapipintas.
4. 
Puri ma’y wala, hindi kilala,
At inuusig dito sa lupa,
Ako’y nauunawaan ng Dios –
Sa akin ito’y sapat at lubos.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T015905Z 20150629T015905Z
149: Sa ’King Tiwala sa ’Yo, Dios
149: Sa ’King Tiwala sa ’Yo, Dios
1. 
Sa ’king tiwala sa ’Yo, Dios,
Pahinga ko’y lubos;
Sapagka’t iniisip Mo,
Ikabubuti ko.
2. 
Balak ko man ay masira,
Mithi ko’y mawala,
Sa yaman man ako’y salat,
Sa Iyo may sapat.
3. 
Kahit lakas ko’y mawala
At puso’y balisa,
Dios, sa akin, maghari Ka
Nang maging payapa.
4. 
Bagama’t may pagkabigo,
Mabuti rin ito;
Sa mundo, ako’y ilayo
At ilapit sa ’Yo.
5. 
Sa pananampalataya,
Sa ’Yo’y tatalima.
Iyong kamay ang aakay
Sa ’king paglalakbay.
6. 
Nakikinig, Ama, sa ’Yo –
Sa ikatut’wid ko;
Anong tamis na pahinga,
Sa nagtitiwala.
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
]]>
20150629T015904Z 20150629T015904Z
150: Mahal na Tagapagligtas
150: Mahal na Tagapagligtas
1. 
Mahal na Tagapagligtas,
Ipagkaloob Mo
Ang Iyong kapayapaan,
Pawiin ang kalungkutan;
Ika’y suma akin,
At ako’y akayin.
2. 
Ikaw ang aking kanlungan
Sa unos ng buhay.
Ako ay titingin sa ’Yo
Nang masdan ko’ng pagibig Mo.
Wala nang pangamba,
Aking kaluluwa.
3. 
Sa manga kahapisan ko,
’Pag dumaing sa ’Yo,
Ang samo ko’y ’Yong diringgin;
Ako’y Iyong aaliwin.
Pangangaylangan ko
Ay tinutugon Mo.
4. 
Sa takipsilim ng buhay
At ako’y uuwi,
Doo’y magagalak ako
Kung maririnig ko ito,
“Anak, pumasok ka;
Ika’y magpahinga.”
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
tune→ Spencer
]]>
20150629T015903Z 20150629T015903Z
151: Pag-ibig Mo, O, Dios
151: Pag-ibig Mo, O, Dios
1. 
Nawa ang pagibig Mo,
Sa aki’y magningas
Nang sa Iyo’y manatili;
Sa sala’y umiwas.
Koro
Pagibig Mo, O, Dios,
Sa aki’y magningas
Upang ako’y ’di maglilo,
Masinsay sa landas.
2. 
Nawa ang pagibig Mo,
Magudyok sa akin
Upang ang nais Mo lamang;
Ang aking susundin.
3. 
Habang ang pagibig Mo
Sa ’kin, nagniningas,
Ako ay makikiramay
Sa Iyong dinanas.
4. 
Nawa ay pagisahin
Ng Iyong pagibig
Ang bayan, Mo sa pagtupad
Ng lahat Mong ibig.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6
tune→ Revival
]]>
20150629T015902Z 20150629T015902Z
152: Salita ng Panginoon
152: Salita ng Panginoon
1. 
Salita ng Panginoon –
Ginigising ako ngayon,
“Sa gitna ng sala’t dilim,
Magpuyat ka’t manalangin.”
Koro
Ang daan N’ya’y, susundan ko
Saan man ito tumungo.
Ang nais ko ay magtapat
Nang sa Kanya’y maging dapat.
2. 
Pinagbubulaybulay ko
Ang pagbabalik ni Cristo
Nang tanggapin, manga hirang
Na nagsilakad sa daan.
3. 
Bagama’t may umuuyam
Sa Dios at sa Kanyang daan,
Ang layunin kong maningas –
Magtapat hanggang sa wakas.
4. 
Ang pagibig Niyang tunay
At ang biyaya N’yang alay
Ang sa aki’y kakandili
Hanggang sa magkita kami.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Lacrima
]]>
20150629T015901Z 20150629T015901Z
153: Ang Landas Bukas
153: Ang Landas Bukas
1. 
Ang landas bukas, ’di natin alam;
Tayo’y lalakad lang.
Magtitiwala tayo sa Ama;
Talos N’ya ang daan.
Koro
Sa pagibig ay inililingid N’ya
Ang nasa hinaharap
’Pagka’t alam N’y’ang ating pasanin
Sa arawaraw ay sapat.
2. 
Sa Kanyang pagibig nananangan,
Lumalakad tayo;
Lubos ang pananampalataya,
Sumusunod tayo.
3. 
Manga kapanganiban sa daan,
’Di lingid sa Ama,
At S’ya ang maglilihis sa atin
Sa silo ng sala.
4. 
Kapag langit natin ay maulap,
Dinggin ang wika N’ya,
“Lilipas rin ito, may pagasa
Na magliwanag pa.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 6, 10, 6, 11, 7, 10, 8
]]>
20150629T015900Z 20150629T015900Z
154: Cristo’y Nakikilala Ko
154: Cristo’y Nakikilala Ko
1. 
S’yang sinampalatayanan
Ay aking nakikilala.
Sa araw ng paghuhukom,
Damit ko ay kat’wiran N’ya.
Koro
Cristo’y nakikilala ko,
At ako’y nagtitiwala
Na iingatan N’yang lubos,
Manga tupa’t kordero N’ya.
2. 
S’ya’y aking nakikilala;
Sa Kanya ang tiwala ko.
Kalo’ban N’ya’y tatanggapin
Kahit maging aba ako.
3. 
S’ya’y aking nakikilala;
’Di malirip, pagibig N’ya.
Walang sukat at hangganan
Ang dakilang biyaya N’ya.
4. 
S’ya’y aking nakikilala;
Wala akong katakkutan
Lupa’t langit, lumipas man
S’ya ang tunay kong kanlungan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Starless Crown
]]>
20150629T015859Z 20150629T015859Z
155: Hindi Ko Alam Kung Bakit
155: Hindi Ko Alam Kung Bakit
1. 
Hindi ko alam kung bakit
Inihayag sa ’kin
Ang biyaya’t pagibig N’ya
Na umangkin sa ’kin.
Koro
Nguni’t nakikilala ko S’ya
Na aking pinagkatiwalaan;
Iingatan N’ya ang lahat
Hanggang sa katapusan.
2. 
’Di ko alam kung paano
Sa Kanyang salita,
Ako’y nanampalataya –
Puso’y napayapa.
3. 
’Di ko alam kung paano
Ang Espiritu N’ya
Ay lumikha sa puso ko
Tiwala sa Kanya.
4. 
Hindi ko alam kung kaylan
Ang pagbabalik N’ya
O ang pagtawag N’ya sa ’kin
Upang suma Kanya.
meter→ 8, 6, 8, 6, 9, 10, 8, 7
]]>
20150629T015858Z 20150629T015858Z
156: Ang Sunod Kong Hakbang
156: Ang Sunod Kong Hakbang
1. 
’Di ko makita, hinaharap;
Hindi sapat lakas ko
Nguni’t sa ’Yo nagtitiwala
Ng susunod na hakbang ko.
Koro
O, Jesus, ang sunod kong hakbang,
Ingatan Mo sa balak ng Dios.
Pagasa’t lakas ko’y nasa ’Yo;
Patatagin Mo akong lubos.
2. 
Ipinangako Mo’y biyaya
Na mananaig sa tukso;
Laan Mo ay t’yak na paraan
Nang makailag sa silo.
3. 
Nililimot ang kabiguan
At makasariling daan,
Laging sa harap ang tingin ko –
Ikaw lang, aking susundan.
4. 
Kung sunod kong hakbang, ikubli
Ng karimlan at ng bagyo,
Akay ng Dios, makalalakad –
Itut’wid N’ya ang hakbang ko.
meter→ 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9
tune→ Bellflower
]]>
20150629T015857Z 20150629T015857Z
157: Buhay ng Pananaig
157: Buhay ng Pananaig
1. 
Buhay ng pananaig
At ng pagpupuri,
Maging inyong bahagi,
Ngayon at palagi.
Tagumpay ay binili
Sa krus ng Calvaryo.
Sala’y ’di maghahari –
Malaya na tayo.
2. 
Nais n’yo bang malaman
Lihim ng tagumpay?
Tulutan n’yo si Jesus
Na magharing tunay.
Bagbag n’yong espiritu
Na Kanyang binihag,
Kasama sa tagumpay
’Pag S’ya ay nahayag.
3. 
Kahit ang daan ninyo
Malibot ng dilim,
Ang pangako N’ya’y masdan,
Tagumpay ay kamtin.
Pananampalataya
Ang s’yang umaakay;
Inyong makikita’ng Dios,
At kayo’y titibay.
4. 
Pagbabaka’y sisidhi
Sa huling panahon,
At tatayong matibay
Silang sumangayon
Na puso nila’y buksan
Nang Dios, do’n manahan.
Sila’y magtatagumpay
Na magpakaylan man.
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
tune→ Heber
]]>
20150629T015856Z 20150629T015856Z
158: May Lakas sa Kaamuan
158: May Lakas sa Kaamuan
1. 
May lakas sa kaamuan, pagibig, tiwala,
Nagpapatuloy sa daan kahit na mahina.
Si Jesus ang umaakay, ilaw N’ya ang tanglaw –
Nagliliwanag sa da’n, gabay arawaraw.
2. 
Ang maningning na ilaw N’ya, dulot ay pagasa.
Ang masaganang awa N’ya ang nagpapakita
Ng kayamanan sa langit sa buhay na tapat –
Nagsisikap maglingkod at gawin ang dapat.
3. 
Ang lakas ko’y kaloob N’ya, ako ay sagana;
Tinapay, tubig na buhay ay nakasisiya.
Ibinibigay N’ya ang aking pangangaylangan;
Ang pangako N’ya’y tunay at nagpapayaman.
4. 
Pinahahalagahan ko ang Kanyang pagtawag.
Dapat ngang ako’y subukin habang naglalayag.
Sa bugso ng manga tukso at sariling nasa,
Dinggin, bulong ni Jesus, “O, pumayapa ka.”
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 13
]]>
20150629T015855Z 20150629T015855Z
159: Ikaw ay Magsikap
159: Ikaw ay Magsikap
1. 
Magsumikap ka at magpatuloy
Na laging kasama ni Jesus.
H’wag kang manlupaypay, ni mapagod
Hanggang lakbayin ay matapos.
Koro
Ikaw ay magsikap,
Laging magpagal, manalangin;
Puso at buhay mo,
Sa dambana’y panatilihin.
2. 
Magsikap ka’t h’wag magatubili;
Lumalaganap na ang dilim.
Ligtas ka sa piling ng Pangino’n,
Kahit may silo sa lakbayin.
3. 
Magpatuloy ka at laging sundan
Ang manga hakbang ng Pangino’n,
At ng manga matapat sa langit
Do’n sa walang uhaw at gutom.
4. 
Palagi kang makipagkaybigan
Kay Jesus habang nasa lupa;
Sa langit, S’ya’y naghihintay sa ’yo.
Walang hanggang purihin mo S’ya.
Copyright→ ©
meter→ 10, 9, 10, 9, 6, 9, 6, 9
]]>
20150629T015854Z 20150629T015854Z
160: Maaasahan Ka Ba?
160: Maaasahan Ka Ba?
1. 
Sa ’ting pakikipagbaka
Nang dahil sa kat’wiran,
Matatapat na alipin,
Kanyang kinakaylangan.
Matapat ka ba sa Dios
At maaring asahan?
Koro
Maaasahan ka ba?
Magtapat ka sa Kanya,
At magpakatapang ka
Nang maasahan ka N’ya.
2. 
Tayo ba, tulad sa kawal,
Yayaon sa labanan?
Taglay ang lakas ni Jesus,
Tayo ay lumalaban
Sa manga pandaraya,
Sala, at kadiliman.
3. 
Nakikita tayo ng Dios,
Tulong sa atin ito;
Si Jesus ang nangunguna,
Magtatagumpay tayo.
Puputungan ang tapat –
Umaasa S’ya sa ’yo.
composer→ Ira B. Wilson
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
]]>
20150629T015853Z 20150629T015853Z
161: Ang Kagayaka’y Isuot Mo
161: Ang Kagayaka’y Isuot Mo
1. 
Ang kagayaka’y isuot mo
Sa pakikipagtunggali mo.
Ang namumuno ay si Cristo;
Tuloy sa tagumpay.
Koro
Nagpupuyat, nananalangin,
Nananaig ang dumaraing.
Cristo ang iyong dapat sundin
Habang may buhay ka.
2. 
Taglayin mo ang tabak ng Dios,
At sumunod sa Kanyang utos;
Ang puso mo’y sangayong lubos
Upang magtagumpay.
3. 
Ang turbante ng kaligtasan
At baluti ng katuwiran
Ay isakbat mong pananggalang –
At magtatagumpay.
4. 
Dalangin ang iyong panyapak,
Paniniwala ang kalasag.
Ang matapat ay magagalak
’Pagka’t nagtagumpay.
Copyright→ ©
meter→ 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 6
tune→ Invitation
]]>
20150629T015852Z 20150629T015852Z
162: Salamat sa Mga Kabataan
162: Salamat sa Mga Kabataan
1. 
Salamat sa manga kabataan
Na umiibig sa Iyong daan,
’Di pansin ang pangakit ng mundo,
At pinipiling paakay sa ’Yo.
Koro
Pangino’n, sila’y ingatan
Sa ’Yong dakilang kapangyarihan.
Sa kaharian Mo, tumutulong sila,
At inihahasik ang buhay nila.
2. 
’Pag naghahari ang pagkatao,
Hinahamak ang pagtuturo Mo,
At tiwala nila’y sinisira,
Ipagsanggalang Mo nawa sila.
3. 
’Pag nandaraya ang Manunukso
Hinihikayat silang maglilo,
Sila’y tulungang mapagkilala
Ang malasakit ng Ama nila.
Copyright→ ©
composer→ C. Austin Miles
meter→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 12, 11
]]>
20150629T015851Z 20150629T015851Z
163: Anong Tamis
163: Anong Tamis
1. 
Anong tamis kung sa sala,
Tayo nga ay nawalay na –
Sumunod kay Jesus.
Anong tamis maging laya
Buhat sa ’ting manga nasa –
May tiwala sa Dios.
2. 
Anong tamis masumpungan
Sa atin ang kababaan
Nang malugod ang Dios.
Anong tamis kung makita,
Kaamuan sa ’ting gawa
At angkop na kilos.
3. 
Anong tamis kapag suko,
Ating lakas pati puso
Nang magamit ng Dios.
Anong tamis ipasakop,
Bawa’t isipang ’di angkop
Sa paningin ng Dios.
4. 
Anong tamis kung ang lakas
Ay magugol at sa wakas
Ay umuwi sa Dios.
Kay tamis pumailanglang
Ang diwa sa kalangitan,
At manahan sa Dios.
meter→ 8, 8, 6, 8, 8, 6
tune→ Meribah
]]>
20150629T015850Z 20150629T015850Z
164: Aking Ama ang Nagbalak
164: Aking Ama ang Nagbalak
1. 
Aking Ama ang nagbalak
Sa ’king manga dusa’t galak;
Sa subok sa ’king harapan,
Biyaya N’ya’y nakalaan.
Koro
Sa Kanyang kapangyarihan,
Ako ay iniingatan,
At sa manga humahadlang
Ay ipinagsasanggalang.
2. 
May takot sa aking loob –
Kaaway ay kumukubkob;
Nguni’t ako’y may tiwala
Sa lakas at biyaya N’ya.
3. 
Kahit ano ang darating,
Ako’y sasa Kanyang piling.
Ako’y pasasakop t’wina
Nang sa aki’y mahayag S’ya.
4. 
Habang ako’y naririto,
Siya nawa ang sundan ko.
Kapag tinawag N’ya ako,
Kanyang wangis ang taglay ko.
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
]]>
20150629T015849Z 20150629T015849Z
165: Kaytamis na Kapahingahan
165: Kaytamis na Kapahingahan
1. 
O, kaytamis na kapahingahan,
Paglipas ng manga kabiguan;
Kalooban Mo’y s’yang nagtagumpay.
Ang layon Mo, tupdin sa ’king buhay.
Koro
Yaring pahinga’y ibigay sa ’kin;
Kapayapaan sa Iyo’y kamtin.
2. 
O, kaytamis na kapahingahan
Kung sa sarili’y may kamatayan;
Kay Cristo ay muling mabubuhay
Na kalugodlugod at dalisay.
3. 
O, kaytamis na kapahingahan
’Pag natapos na ang pagpapagal.
Tanging sa ’Yo, papuri’y ialay;
Ikaw ang may bigay ng tagumpay.
4. 
O, kaytamis na kapahingahan
Sa pagsapit sa huling hantungan;
Kasama Mo at ’Yong manga hirang,
Ay manahan magpawalang hanggan.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T015848Z 20150629T015848Z
166: Panginoon, Kung Maunos ang Daan
166: Panginoon, Kung Maunos ang Daan
1. 
Pangino’n, kung maunos ang daan,
Sa pagdalangin, kami’y turuan;
Nawa ang Iyo ngang kalooban,
Ang mangyari.
2. 
Kapag ang sala ay humahadlang,
At sumisidhi, tukso’t labanan,
Tiwala nami’y sa ’Yong kalo’ban.
S’yang mangyari.
3. 
Kahit ang tiisin ay danasin,
At ang kabiguan ay dumating,
Kalo’ban Mo lang ang nais namin
Na mangyari.
4. 
Paglilinis Mo’y aming kaylangan;
Sa paglakad kami’y ’Yong tulungan.
Pangino’n, nawa ang ’Yong kalo’ban –
S’yang mangyari.
5. 
Panginoon, ang tapat Mong buhay,
Sa ’min ay tulong nang magtagumpay.
Kalooban Mo sa aming buhay,
Ang mangyari.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 4
]]>
20150629T015847Z 20150629T015847Z
167: Dios, sa ’King Pangangaylangan
167: Dios, sa ’King Pangangaylangan
1. 
Dios, sa ’king pangangaylangan,
Ako’y ’Yong tulungan
Upang sa araw na ito,
Magtapat sa Iyo.
2. 
Alam kong sa ’Yong kalo’ban,
Walang kalugihan;
Kahit na ang bahagi ko,
Hindi ang pili ko.
3. 
Kung Ikaw ang kasama ko,
Panatag na ako.
Lahat ma’y laban sa akin,
May pahinga pa rin.
4. 
Dios, daan ko ma’y magdilim,
Ako ay akayin;
Ikaw ang sumama sa ’kin
Hanggang takipsilim.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
]]>
20150629T015846Z 20150629T015846Z
168: Sa Batong Dakila Kaysa Akin
168: Sa Batong Dakila Kaysa Akin
1. 
Panginoon, dinggin Mo ang daing ko;
Ako ay bagbag at may tiisin.
Akayin Mo nawa akong patungo
Sa Batong dakila kaysa akin.
2. 
Sa gitna ng hapis, ang pangaliw Mo,
“May pagasa, muli mong subukin.”
Nabigo man, nagtitiwala ako
Sa Batong dakila kaysa akin.
3. 
Ang kataasan, ilayo Mo sa ’kin;
Katigasan, nawa ay alisin.
Tulungan Mo ako upang hanapin
Ang Batong dakila kaysa akin.
4. 
Kapag ako’y puno ng kalumbayan,
’Di matarok ang Iyong layunin,
Nawa, hindi ako magalinlangan
Sa Batong dakila kaysa akin.
5. 
’Pag ako’y tinuksong ipagkaila
Ang Pangino’ng tumubos sa akin,
Patatagin ako sa pananalig
Sa Batong dakila kaysa akin.
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015845Z 20150629T015845Z
169: O, Ako’y Patnubayan
169: O, Ako’y Patnubayan
1. 
O, Jesus, ang tinuntungan
Ng Iyong manga paa,
Ang aking susundang lubos
Na may lugod at tuwa.
Koro
O, ako’y patnubayan
Sa Iyong tinuntungan
Hanggang sa kalangitan.
2. 
Minamahal ko ang landas
At bawa’t karanasan.
May galak kong gagampanan
Ang Iyong kalooban.
3. 
Hindi ko natatalastas
Ang nasa harapan ko,
Nguni’t ako’y aakayin
Ng palatuntunan Mo.
4. 
O, anong tamis isipin
Na S’ya ang papatnubay,
At ako’y kukupkupin N’ya
Hanggang kabilang buhay.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7
tune→ Jura
]]>
20150629T015844Z 20150629T015844Z
170: Panginoon, Akayin Mo Ako
170: Panginoon, Akayin Mo Ako
1. 
Panginoon, akayin Mo ako,
Patnubayan.
Iligtas Mo ang kaluluwa ko
Sa karimlan;
’Pagka’t ako’y totoong mahina,
Nguni’t Ikaw ay mapagbiyaya.
2. 
Panginoon, ako’y ’Yong tulungan
At ingatan.
Alisin Mo’ng aking katigasan,
Kataasan.
Kung gagamitin Mo ang buhay ko,
Ito’y lubos kong isinusuko.
3. 
O, Dios, ako’y Iyong subaybayan
Gabi’t araw.
Sa paglakad ko’y Iyong tanglawan
Ng ’Yong ilaw.
H’wag Mong itulot, ako’y maligaw
Hanggang yaring buhay ay pumanaw.
Copyright→ ©
meter→ 10, 4, 10, 4, 10, 10
tune→ Sandon
]]>
20150629T015843Z 20150629T015843Z
171: Magtatapat Ako
171: Magtatapat Ako
1. 
Magtatapat ako sa aking dako;
May tiwala ang Ama sa akin
Na iingatan ko ang Kanyang yaman –
Nawa, hindi ko ito sirain.
2. 
Magtatapat ako sa aking dako;
Ang bayan N’ya’y may tiwala sa ’kin.
Katotohanan nawa’y panindigan,
Upang hindi ko sila biguin.
3. 
Magtatapat ako sa aking dako;
Naliligaw, may tiwala sa ’kin.
Kung hanapin nila ang Manunubos,
Daan N’ya nawa’y masumpungan din.
4. 
Magtatapat ako sa lahatlahat
Na sa ’ki’y ipinagkatiwala;
Nawa, kaylan ma’y ’di ko S’ya biguin
Hanggang makita ko’ng Kanyang mukha.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015842Z 20150629T015842Z
172: Ang Buhay, O, Anong Dilim
172: Ang Buhay, O, Anong Dilim
1. 
Ang buhay, O, anong dilim
Kung si Jesus ’di nabuhay
At naghayag ng kalo’ban
Ng Dios Ama sa ’ting buhay.
2. 
Aba ang kaluluwa ko
Kung si Jesus ’di namatay.
Sa dugo N’yang ibinuhos,
Ako’y may pagasang tunay.
3. 
’Di ko masundang magisa
Ang landas ng kabuhayan
Kung puso ko’y ’di ginawa
Na sarili N’yang tahanan.
4. 
Buhay ko’y walang pagasa
Kung S’ya’y ’di namamagitan;
Ngayo’y lalapit na ako
Sa mal’walhating luklukan.
5. 
Ang mundo’y ’di ko tahanan –
Ako’y Kanyang babalikan.
Si Cristo ang lahat sa ’kin
’Pag sapit ng kamatayan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Hursley
]]>
20150629T015841Z 20150629T015841Z
173: Sa Paglakad Kong Kasama ng Dios
173: Sa Paglakad Kong Kasama ng Dios
1. 
Nawa sa aking paglakad
Na kasama ng Dios,
Sundin ko ang Kanyang utos,
Pasakop nang lubos.
2. 
Sa pagsunod sa Pangino’n
Ay may kalayaan;
Sa pagpigil sa sarili,
May kapayapaan.
3. 
Ang umiibig sa buhay,
Mawawalan nito;
Mananatiling magisa,
Walang bunga rito.
4. 
Ang paggawa’y nagbibigay
Ng kapangyarihan,
Upang magtagumpay laban
Sa ’king kasamaan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
tune→ Lloyd
]]>
20150629T015840Z 20150629T015840Z
174: Manunubos Ko
174: Manunubos Ko
1. 
Manunubos ko, aking kaligtasan,
Sa ’Yong dugo lang may katubusan.
Ang biyaya Mo ay aking kaylangan,
Nang pagsuko’y aking matutuhan.
2. 
Ang sarili ay lubhang humahadlang,
Na sa sala, ako’y makalagan.
Ipagkaloob Mo ang ’Yong biyaya
Upang Ika’y aking paglingkuran.
3. 
’Pag wala Ka ay matigas ang puso;
Kaylangan ko’ng ’Yong pagibig, awa.
Hinihiling ko ang ’Yong Espiritu
Nang madama, kapangyarihan N’ya.
4. 
Nais kong mapuspos ng ’Yong biyaya;
Linisin at angkinin, puso ko.
Sa ’Yong habag, dugo Mo’y ibinuhos;
Nagtagumpay Ka, Iyo na ako.
5. 
Nawa’y tulungan Mo akong lumakad
Na sakdal at walang kapintasan.
Magulong kaisipa’y pigilan Mo,
Nang l’walhatiin ko, ’Yong pangalan.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015839Z 20150629T015839Z
175: Ang Kalugdan ng Dios, Mahalaga
175: Ang Kalugdan ng Dios, Mahalaga
1. 
Ang kalugdan ng Dios, mahalaga;
Mayro’n bang ibang nanaisin pa?
Ito nawa’y magudyok sa atin,
Sa Kanya’y ihandog, buhay natin.
2. 
Kinalugdan ng Dios, Kanyang Anak.
’Di S’ya nagkulang sa pagsisikap;
Kanyang tinapos ang paglalakbay –
Ngayo’y nasa trono, nabubuhay.
3. 
Nais kong taglayin ang wangis N’ya,
Magbata man akong kasama N’ya,
Tulad sa manga taong nagtapat
Sa pagsusuko sa Dios ng lahat.
4. 
Ang kalugdan ng Dios, pagpapala;
Papuri ng tao’y nawawala.
Pagharian Mo ang puso ko, Dios,
Nang magtapat katulad ni Jesus.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 10
tune→ Old 124th (abridged)
]]>
20150629T015838Z 20150629T015838Z
176: Si Jesus na Manunubos
176: Si Jesus na Manunubos
1. 
Si Jesus na Manunubos,
Sa ati’y nagiwan,
Mangaaliw, Tagaakay,
At Kanlungan.
2. 
Laging tapat at matamis,
Pakikisama N’ya.
Sa pusong may kababaan,
Payapa S’ya.
3. 
Ang tinig N’ya’y nagaalis
Ng ating balisa,
Bawa’t maling pagiisip,
At pangamba.
4. 
Ang bawa’t tagumpay natin,
Ugaling maganda,
At manga isipang banal,
Tanging Kanya.
5. 
Iyong kahabagan kami Espiritung banal
Sa ’ming kahinaan.
Kami’y marapating gawin,
’Yong tahanan.
meter→ 8, 6, 8, 4
tune→ St. Cuthbert
]]>
20150629T015837Z 20150629T015837Z
177: Mapalad ang Walang Dungis
177: Mapalad ang Walang Dungis
1. 
Mapalad ang walang dungis,
Nasa gitna man ng sala,
Lumalakad sa Kanyang da’n,
Inaakay ng kamay N’ya.
Koro
Inilapit sila sa Dios
Ng dugo ni CristoJesus.
2. 
Mapalad ang walang dungis,
Kalo’ban N’ya’y iniibig,
Buongpusong sumusunod,
Dios, S’yang lakas nila’t bisig.
3. 
Mapalad ang walang dungis,
’Di patatalo sa tukso
’Pagka’t sila’y tumitingin
At sumusunod kay Cristo.
4. 
Mapalad ang walang dungis
Na sumasamba sa Kanya,
Puso’t pagibig ay wagas,
May galak sa biyaya N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8
tune→ St. Catherine
]]>
20150629T015836Z 20150629T015836Z
178: Ang Isip ni Cristo
178: Ang Isip ni Cristo
1. 
Ang isip ni Cristo
Ay aking kaylangan
Nang ang Kanyang manga utos,
Aking sangayunan.
Koro
Espiritung Banal,
Patnubayan ako
Upang ako’y makawangis
Ng Panginoon ko.
2. 
Ang isip ni Cristo
Ay aking kaylangan
Nang tupdin kong buongpuso,
Kanyang kalooban.
3. 
Ang isip ni Cristo
Ay aking kaylangan
Nang lumago sa biyaya
At Kanyang kalugdan.
4. 
Ang isip ni Cristo
Ay aking kaylangan
Nang malubos sa pagibig
At sa kabanalan.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
tune→ Leominster
]]>
20150629T015835Z 20150629T015835Z
179: Pag-asa Ko Ay Na Kay Cristo
179: Pag-asa Ko Ay Na Kay Cristo
1. 
Pagasa ko ay na kay Cristo.
S’ya’y aking aliw sa lumbay.
Kahit malayo ang lakbayin,
Alam kong S’ya ang aakay.
Koro
Kahit sala’y pumalibot,
Puso ko’y ’di matatakot.
Si Jesus ang aking kanlungan;
May galak ko S’yang susundan.
2. 
Kamay N’ya ang magsasanggalang
Laban sa aking kaaway.
Tiwala ko’y sa pangalan N’ya;
Tiyak ang aking tagumpay.
3. 
Kaylan man ay ’di iwawalay,
Awa N’ya sa pusong tapat.
Alam N’yang tayo’y mahihina;
Diwa’t lakas N’ya ay sapat.
4. 
S’ya’y nananahan sa maamo;
Ang payo N’ya’y aliw nila.
Sa pusong mayro’ng kababaan,
S’ya’y naghaharing may tuwa.
Copyright→ ©
meter→ 9, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8
]]>
20150629T015834Z 20150629T015834Z
180: O, Dios, Salamat sa Iyo
180: O, Dios, Salamat sa Iyo
1. 
O, Dios, salamat sa Iyo
Dahil sa ’Yong daan
At sa ilaw na tumanglaw
Sa ’king buhay na narimlan.
May tugon, puso ko
Sa bawa’t hipo Mo.
2. 
Ang puso at kalul’wa ko,
Nagpupuri sa ’Yo
Dahil sa pagpapala Mo
At sa Iyong pagtuturo.
Nawa’y piliin ko
Ang kalooban Mo.
3. 
Dios, akong makasalanan,
Sa ’Yo’y sumasamo.
Tulungan Mong daigin ko
Ang sarili at sala ko
Nang maging malaya
Ang aking kalul’wa.
4. 
Nais kong lakarang tapat,
Makitid Mong daan
Nang makita sa ’king buhay
Ang tunay na kagalakan
At ang kasiyahan
Na nasa Iyo lang.
Copyright→ ©
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
tune→ Spencer
]]>
20150629T015833Z 20150629T015833Z
181: O, Dios na Naglalaan Pa
181: O, Dios na Naglalaan Pa
1. 
O, Dios na naglalaan pa
Ngayon sa bayan Mo;
Umakay sa nangauna
Sa daan ding ito.
2. 
Ngayon ang aming dalangin,
Iyo nawang dinggin.
O, Dios ng magulang namin,
Maging Dios din namin.
3. 
Hakbangin namin sa buhay,
Iyong patnubayan;
Kakanin nami’y ibigay,
At kami’y ’Yong damtan.
4. 
Sa aming manga lakbayin,
Kami ay ingatan
Hanggang sa marating namin
Ang Iyong tahanan.
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
tune→ Evan
]]>
20150629T015832Z 20150629T015832Z
182: No’ng Ako ay Nasa Dilim
182: No’ng Ako ay Nasa Dilim
1. 
No’ng ako ay nasa dilim,
’Di ko kilala ang Dios;
Nang tanggapin ko si Jesus,
Kasiyahan ko’y lubos.
Koro
Kay Jesus, kay Jesus,
Nasisiyahan ako;
Pinapatnubayang lagi
Ng Kanyang Espiritu.
2. 
Si Jesus ang aking Hari,
Katotohana’t Daan;
Hindi ako hihiwalay –
S’ya ang aking susundan.
3. 
Sa ’king sala’y pinalaya,
At ako’y tinubos N’ya;
Sa buhay ko arawaraw,
Nais kong sundan Siya.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
]]>
20150629T015831Z 20150629T015831Z
183: Humawak Kang Matibay kay Jesus
183: Humawak Kang Matibay kay Jesus
1. 
Humawak kang matibay kay Jesus, O, kalul’wa;
Dapat dumaan ang gabi bago magumaga.
Daa’y mahirap, nakatatakot;
Tumingala ka, malapit lang S’ya.
2. 
Nalalaman N’yang lubos ang daan, manalig ka,
Masdan mo S’ya; ang iyong pangamba ay alam N’ya.
Pagasa’t kaybigan ma’y mawala,
O, humawak ka pa rin sa Kanya.
3. 
Tumalaga, magpakatapang ka, O, kalul’wa,
Pagbubukangliwayway, sasapit, umasa ka.
Maigsi lamang ang ating buhay;
Humawak kang mahigpit sa Kanya.
4. 
’Pag ang iyong buhay ay maayos, humawak ka.
Panganib ma’y ’di natin mapansin, magtiwala.
Sa liwanag at sa kadiliman,
Kaylangan natin ang biyaya N’ya.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 10, 10
tune→ Sandon
]]>
20150629T015830Z 20150629T015830Z
184: Jesus Kung kita’y Isipin
184: Jesus Kung kita’y Isipin
1. 
Jesus kung kita’y isipin,
Puso’y mapayapa;
Nguni’t lalo ang galak ko,
Mukha Mo’y makita.
2. 
Walang awit o salita
Na kasusumpungan,
Ng higit na katamisan
Kaysa ’Yong pangalan.
3. 
Pagasa Ka’t kaaliwan
Sa pusong bagabag,
Lakas sa nangatitisod –
Sa lahat, may habag.
4. 
Pagibig Mong anong wagas,
’Di kayang ihayag;
Nguni’t sa nakatutuklas,
Ito’y maliwanag.
5. 
Ika’y aking kagalakan,
Tanging kagantihan,
At kal’walhatian ngayon
At magpakaylan man.
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
tune→ St. Agnes
]]>
20150629T015829Z 20150629T015829Z
185: Ilalagak Ko kay Jesus
185: Ilalagak Ko kay Jesus
1. 
Kapag ang aking pasanin,
’Di ko maunawaan,
Ilalagak ko kay Jesus,
Ang ’di kayang mapasan.
Koro
Ilalagak ko kay Jesus,
Lahat ng ’di ko kaya;
’Pagka’t aking nalalaman,
S’ya’y nakauunawa.
2. 
Malimit, tanong ng tao’y,
“Ano ba ang kat’wiran?”
Salita’t buhay ni Jesus
Ang tanging kasagutan.
3. 
Minamasdan kong palagi
Si Jesus na matapat.
Manga bagay nitong mundo,
Iiwanan kong lahat.
4. 
S’ya’y makikita ng lahat –
Na buhay, naghahari.
Sa Kanya, lahat ng bansa,
Luluhod, magpupuri.
Copyright→ ©
composer→ M. J. Babbit
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015828Z 20150629T015828Z
186: Nangako Akong Maging Tapat
186: Nangako Akong Maging Tapat
1. 
Nangako akong maging tapat,
Maglingkod sa Dios kaylan man;
Puso ko’y tunay sa layunin,
Daan ko man, may hadlangan.
Koro
Inihayag ko na ang pagsuko;
May tatak N’ya ang tipan ko.
Aliw ng lupa’y tinakwil na,
Buhay ko ay sa Kanya na.
2. 
Nangako akong maging tapat,
Susundan ko S’ya sa daan;
Pagibig N’ya’y iniingatan,
Mahal man ay babayaran.
3. 
Nangako akong maging tapat;
Panginoo’y S’yang kaybigan,
At ako’y kakapit sa Kanya,
Sa libis ng kamatayan.
4. 
Pangako ko’y ’di magbabago
Kahit may sakit at gulo;
Mabuting mamatay kay Cristo
Kaysa aliw nitong mundo.
Copyright→ ©
meter→ 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 8
]]>
20150629T015827Z 20150629T015827Z
187: Jesus, Ako’y Tulungan Mo
187: Jesus, Ako’y Tulungan Mo
1. 
Jesus ako’y tulungan Mo
Na sumuko sa Iyo;
Arawaraw ay lumakad
Ayon sa Iyong payo.
Koro
Jesus, ako’y tulungan
Magtapat sa ’Yo lagi;
Nawa ang ’Yong kalo’ban,
Sa akin ay mangyari.
2. 
Bawa’t kalaban at hadlang
Ay layon kong daigin;
Sa tulong ng Espiritu,
Ako’y ’Yong palakasin.
3. 
Kapag sinusubok ako,
Jesus, Iyong ingatan;
Bigyan Mo ako ng aliw
Sa aking kalungkutan.
4. 
Taglay ang layuning tapat
At kapangyarihan Mo,
Laban ay haharapin ko
Hanggang magwagi ako.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
]]>
20150629T015826Z 20150629T015826Z
188: Sandaling Oras na Magpuyat
188: Sandaling Oras na Magpuyat
1. 
Sandaling oras na magpuyat tayo,
Kasama ng ating Panginoon;
Upang tayo sa walang hanggang buhay,
Kasama N’yang mananahan doon.
Koro
Kayo’y magpakatapang at magpuyat;
Gumising at ayusin ang buhay.
Ang Tagapagligtas ay sumasamo;
’Di ba kayo makapaghihintay?
2. 
Sandaling oras lamang na magtiis,
Kasama ng bayan ng Dios dito.
Sandaling oras, tapos na ang hirap;
Kasama N’ya’y maghahari tayo.
3. 
Sandaling oras, may manga pagsubok,
Pagkatapos ay pahingang tunay.
Sandali lang, pagtanggi sa sarili,
Pagkatapos, walang hanggang buhay.
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015825Z 20150629T015825Z
189: Samantalahin ang Oras
189: Samantalahin ang Oras
1. 
Sandaling oras, pasanin
Ang krus at sundin si Cristo;
Sa Kanya ay makiramay
Hanggang sa mamatay tayo.
Koro
Lilipas ang buhay natin –
Magpuyat at manalangin.
Samantalahin ang oras –
Maglingkod hanggang sa wakas.
2. 
Sandaling oras, lumaban
Sa manga tukso sa buhay.
Si Cristo’y kakampi natin,
At tayo’y magtatagumpay.
3. 
Sandaling oras, ingatan
Ang pananampalataya,
Sa ikaluluwalhati
Ng dakilang pangalan N’ya.
4. 
Sandaling oras, magtiis
Bago umabot sa langit;
Makikita S’yang mukhaan,
Putong, ating makakamit.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
tune→ Higher Ground
]]>
20150629T015824Z 20150629T015824Z
190: O, Magpatuloy Ka
190: O, Magpatuloy Ka
1. 
O, magpatuloy kang kasama ni Jesus;
May galak na tumatalima sa Ama.
Sa gitna ng sala, dinggin ang tinig N’ya
Na nagsasabi, “Pumayapa ka.”
2. 
“Hindi ka iiwan,” ang wika ni Jesus –
S’yang dumanas ng maraming kahirapan,
“Ako ay sasama sa iyo palagi
Maging sa dilim o liwanag man.”
3. 
Walang tumutulong, katulad ni Jesus,
At magiingat sa ’yo, sa sanlibutan.
Ika’y aakayin hanggang manahin mo,
Ang ’dikukupas na kayamanan.
4. 
O, magpatuloy kang kasama ni Jesus
Sa dakilang labanang ’yong sinimulan.
Nabibilang ka sa manga hinirang N’ya –
Laging tapat at maaasahan.
Copyright→ ©
meter→ 12, 12, 12, 10
tune→ Nicaea
]]>
20150629T015823Z 20150629T015823Z
191: Malapit sa Iyo
191: Malapit sa Iyo
1. 
Jesus, akin Ka kaylan man;
Higit pa sa ’king buhay.
Ikaw ay kaybigang tunay
Sa aking paglalakbay.
Malapit sa Iyo,
Malapit sa Iyo;
Sa buo kong paglalakbay,
Paakay nawa sa ’Yo.
2. 
Sa ’king dalangin, ang samo
Ay ’di ang kabantugan
Kundi ang Iyong pagsama
May manga tiisin man.
Malapit sa Iyo,
Malapit sa Iyo;
Magpapagal na may galak;
Samahan Mo lang ako.
3. 
Sa libis ng kamatayan,
Ako’y Iyong samahan;
Sa akin ay Iyong buksan,
Pinto ng ’Yong tahanan.
Malapit sa Iyo,
Malapit sa Iyo;
Sa walang hanggang tahanan,
Patuluyin Mo ako.
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 6, 8, 7
]]>
20150629T015822Z 20150629T015822Z
192: Bagong Jerusalem
192: Bagong Jerusalem
1. 
Sa bayan ng Bagong Jerusalem,
May luklukang mal’walhati.
Ang isang gintong putong ng buhay,
Ibibigay sa nagwagi.
Koro
Hanggang Ako’y pumariyan,
Magpuyat at magtapat ka.
O, ang sinag ng umaga,
Lumilitaw, magsikap ka.
2. 
“Ingatan mong tapat, pangalan Ko.
Ang panaho’y malapit na;
’Di magtatagal, bibigyan Kita
Ng tunay na gantimpala.”
3. 
Hanggang sa pagbubukangliwayway,
Manatiling saksing tunay
Sa patotoo ni JesuCristo –
Namatay at nabubuhay.
4. 
“Ako ay madaling dumarating”.
Panghawakan mong matibay
Ang pagasa mong nasa kay Cristo –
Putong ng pagtatagumpay.
Copyright→ ©
meter→ 10, 8, 10, 8, 8, 8, 8, 8
]]>
20150629T015821Z 20150629T015821Z
193: Awit ng Kabanalan
193: Awit ng Kabanalan
1. 
O, awitin mo sa akin,
Awit ng kabanalan.
Bayaan sa sanlibutan,
Awit ng saya’t yaman;
Nguni’t kay tamis ng awit
Ng manga anak ng Dios,
Nagpapagalak sa puso,
May pagpupuring lubos.
2. 
Sa pagbubukangliwayway,
Sa aki’y awitin mo
Ang dakilang awa ng Dios,
T’wing umaga ay bago.
Sa pagsapit ng tanghali
At puso’y nabigatan,
Ang kalul’wa ko’y awitan,
Dalhin sa dalanginan.
3. 
O, ako’y iyong awitan
Sa pagsapit ng dilim,
At ako’y papalapit na
Sa dulo ng lakbayin.
Sakaling ako’y matakot,
Minsan pang iparinig
Sa akin ang manga awit,
May pangaliw ang himig.
4. 
O, awitin mo sa akin,
Awit ng pagkabuhay.
Babalik ang Panginoon;
Papawiin ang lumbay.
Hindi mabilang na tinig
Do’n sa tahanan ng Dios,
May ’sang himig, bagong awit –
Awit ng Anak ng Dios.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T015820Z 20150629T015820Z
194: Hanggang Mag-umaga
194: Hanggang Mag-umaga
1. 
Dios, ang Iyong bayan,
Bigyan Mong biyaya
Nang dako’y ingatan
Hanggang magumaga.
2. 
Lingkod Mo’y tulungan
Hanapin ’Yong tupa,
Bantayan ang kawan
Hanggang magumaga.
3. 
Ang tapat Mong lipi
Nawa’y magkaisa,
At mangagibigan
Hanggang magumaga.
4. 
Sa ’ming abang buhay,
Kinakaylangan Ka,
Habang hinihintay
Ang bagong umaga.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 6, 6
tune→ Darak
]]>
20150629T015819Z 20150629T015819Z
195: Binabautismuhan
195: Binabautismuhan
1. 
Sa ngalan ni Jesus,
Binabautismuhan;
Kanyang daa’y susundan ko
Na may kababaan.
2. 
Sa ngalan ni Jesus,
Binabautismuhan;
Ang mamatay sa sarili
Ay may pakinabang.
3. 
Sa ngalan ni Jesus,
Binabautismuhan;
Kanyang ibabangon ako
At paghaharian.
4. 
Sa ngalan ni Jesus,
Binabautismuhan;
S’ya’y aking paglilingkuran
At papupurihan.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
tune→ Trentham
]]>
20150629T015818Z 20150629T015818Z
196: May Galak kay Cristo
196: May Galak kay Cristo
1. 
May galak kay Cristo,
Tinatahak ang da’n,
Iniibig ang utos N’ya –
Aming sinusundan.
Sa ngalan ni Jesus,
Binabautismuhan –
Inihahayag sa lahat,
Kami’y sa Kanya lang.
2. 
No’ng malayo sa Dios,
Kami’y tinawag N’ya;
Ngayo’y sumusukong lubos
At tumatalima.
Sa Kanyang pangalan,
Binabautismuhan –
Aming pinatutunayan,
Na S’ya ang kat’wiran.
3. 
Inaakay kami
Ng kamay ni Jesus;
Mundo’y tinatalikuran,
Nagsisising lubos.
Sa Kanyang pangalan,
Binabautismuhan;
S’ya nga ang katotohanan –
Ang buhay at daan.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
tune→ Nearer Home
]]>
20150629T015817Z 20150629T015817Z
197: Ikaw ay Karapatdapat
197: Ikaw ay Karapatdapat
1. 
Ikaw ay karapatdapat,
Jesus na aming Hari,
Na S’yang aming paghandugan
Ng pinakamabuti.
Kung kahirapa’y danasin,
O, tulungan Mo kami
Upang kami’y magsiawit
Ng banal na papuri.
Koro
Kami’y tinubos Mo,
Ng dugo Mo, Cristo
Do’n sa krus ng Calvaryo
Upang maging Iyo.
2. 
Ikaw ay karapatdapat,
O, Corderong namatay,
Na Siyang muling mabuhay
Dito sa aming buhay.
Sa ’Yo, aming iaalay,
Pagibig at papuri;
Lagi Kang karapatdapat
Sa aming pagl’walhati.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 6, 7, 6
]]>
20150629T015816Z 20150629T015816Z
198: Linisin Mo Ako
198: Linisin Mo Ako
1. 
Linisin Mo ako,
O, Cordero;
Sa mahal Mong dugo,
Hugasan ako.
Ang lahat kong batik
Ay Iyong pawiin,
At sa Iyong anyo,
Ako’y hubugin.
2. 
Linisin Mo ako,
O, Cordero;
Nang ang aking buhay,
Matulad sa ’Yo.
Nawa’y ’Yong tulutan,
Dugo Mo’y mabuhos
Nang pusong masama,
Linising lubos.
3. 
Linisin Mo ako,
O, Cordero;
Habang may tiwala,
Malilinis Mo.
Sa ’Yo, bawa’t araw,
Ay aking dadalhin –
Puso at buhay ko,
Nang dalisayin.
meter→ 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 5
tune→ Bethany
]]>
20150629T015815Z 20150629T015815Z
199: Sa Lahat ng Sala
199: Sa Lahat ng Sala
1. 
Sa lahat ng sala,
Nilinis Mo ako;
Ito na nga, Panginoon,
Ang Iyong pangako.
Ang nagdaang buhay
Tinatalikdan ko;
Sa krus ay iniaalay
Ang buong buhay ko.
2. 
Takot kong itago,
Ang sala ko sa ’Yo.
Kataasa’y iniiwan;
Magtatapat sa ’Yo.
Ako’y tanggapin Mo
Sa ’king kalagayan;
’Pagka’t ang ninanais ko,
Buhay, kalayaan.
3. 
Sa aking sarili,
’Di kayang abutin
Ang paglilinis Mong laan
Na ukol sa akin.
Ang Iyong biyaya
At kapangyarihan
Sapat, na sa bawat oras
Ako’y maingatan.
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
tune→ Nearer Home
]]>
20150629T015814Z 20150629T015814Z
200: Daan ng Calvaryo
200: Daan ng Calvaryo
1. 
Daan ng Calvaryo,
Tinahak ni Jesus;
Ang buhay ay inihandog
Ng Cordero ng Dios.
Koro
Nagpapasalamat
Kami sa tinapay
Na buhay N’ya, at sa saro
Na dugo N’yang alay.
2. 
Ang sala ng mundo
Ay Kanyang pinasan;
Halaga ng katubusan,
Kanyang binayaran.
3. 
Kami’y hinugasan
Buhat sa ’ming sala;
Bigyan kami ng biyaya
Upang ibigin S’ya.
Copyright→ ©
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
tune→ Leominster
]]>
20150629T015813Z 20150629T015813Z
201: Calvaryo’y Inaalaala
201: Calvaryo’y Inaalaala
1. 
Dios, kami’y nagkakatipon
Dito sa paanan Mo;
Calvaryo’y inaala’la
Sa tinapay at saro.
Koro
Inaalaala,
Handog N’ya sa Calvaryo;
Ang tinapay, katawan N’ya –
Ang saro, Kanyang dugo.
2. 
Sa gabi ng kalungkutan,
Nanalanging magisa;
Pinawisan S’ya ng dugo
Dahil sa aming sala.
3. 
S’yang inilabas sa bayan,
Pasan ang sala namin;
Nagbata ng kamatayan
Nang langit, aming kamtin.
4. 
Kay Jesus na S’yang umibig
At naglinis sa amin
Buhat sa ’ming manga sala –
Papuri’y handog namin.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
]]>
20150629T015812Z 20150629T015812Z
202: Dios, Buhay Ko’y Siyasatin
202: Dios, Buhay Ko’y Siyasatin
1. 
Dios, buhay ko’y siyasatin,
Gawa ko’y suriin
Ayon sa Iyong nakita,
Ihayag Mo sa ’kin.
2. 
Siyasatin ang isip ko
At manga layunin.
Ang narurumhan kong puso
Ay Iyong linisin.
3. 
Siyasatin Mong lubusan
Ang buong buhay ko
Hanggang aking matutuhan,
Magsumamo sa ’Yo.
4. 
Tulungan Mong malaman ko
Ang tungkol sa Iyo
At ang Iyong pagibig, Dios,
Na nasa kay Cristo.
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
tune→ Abney
]]>
20150629T015811Z 20150629T015811Z
203: ’Pag Minamasdan Ko ang Krus
203: ’Pag Minamasdan Ko ang Krus
1. 
’Pag minamasdan ko ang krus
Na Kanyang kinamatayan,
Natamo kong kayamanan,
Sa akin, kalugihan lang.
2. 
’Di ako magmamapuri
Maliban sa krus ni Cristo.
Alangalang sa dugo N’ya,
Tinatanggihan ko’ng mundo.
3. 
Masdan mo S’ya doon sa krus,
Kanyang hapis at pagibig;
O, dapat bang pagibig N’ya
Ay masuklian ng tinik?
4. 
Kung akin ang buong mundo,
’Di sapat ialay ito.
Handog na dapat sa Kanya,
Buong buhay at lahat ko.
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Rockingham
]]>
20150629T015810Z 20150629T015810Z
204: Panginoon, Ako’y Siyasatin
204: Panginoon, Ako’y Siyasatin
1. 
Panginoon, ako’y siyasatin,
At yaring puso ko ay tarukin;
Gawin Mong dalisay ang puso ko
Upang malayang maglingkod sa ’Yo.
2. 
Panginoon, puso ko’y suriin
Sa salita Mo, ako’y subukin.
Alamin kung ako’y Iyong tunay;
Pagasa’y sa ’Yo nakasalalay.
3. 
Panginoon, ako ay suriin;
Tulad sa ginto ay dalisayin.
Ang budhi ko’y Iyong siyasatin,
At sa kubling sala ay linisin.
4. 
Panginoon, sa ’Yong kahabagan,
Ako’y akayin sa Iyong daan.
Tinig Mo’y aking tatalimahin
Hanggang katapusan ng lakbayin.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T015809Z 20150629T015809Z
205: Tinubos Tayo ni Cristo
205: Tinubos Tayo ni Cristo
1. 
Tinubos tayo ni Cristo
’Di ng pilak at ginto
Kundi ng mahal N’yang dugo –
S’ya’ng dakilang Cordero.
Koro
Si Jesus ang nagligtas,
S’yang sa ati’y tumubos.
Pagibig na ’di masayod,
Inihayag N’ya do’n sa krus.
2. 
’Di tinubos na mabuhay
Sa walang kabuluhan.
Alam N’ya ang kahinaan,
At may lakas S’yang laan.
3. 
’Di tinubos na mabuhay
Sa manga kalayawan.
Maigsi lang, ating buhay;
Nawa’y Kanyang kalugdan.
4. 
O, anong dakilang awa –
Tayo’y Kanyang tinubos.
Walangsalang Anak ng Dios,
S’ya’ng ating Manunubos.
Copyright→ ©
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8
]]>
20150629T015808Z 20150629T015808Z
206: Sa Dugo ng Iyong Cordero
206: Sa Dugo ng Iyong Cordero
1. 
Dios, sa dugo ng Iyong Cordero,
Nilinis Mo ang buhay ko.
Buhat sa manga pagkakasala,
Linisin Mo ang budhi ko.
Kahit nagkasala at narimlan,
At kabiguan ay naranasan,
Sa pangako Mo ako’y nanangan.
Nilinis Mo ang buhay ko.
2. 
Buhat sa maraming alinlangan,
Nilinis Mo ang puso ko.
Buhat sa lahat ng katakutan,
Nilinis Mo ang loob ko.
Kulang man ako sa pangunawa,
Paaakay na tulad sa bata.
Pagasa ko’y sa Iyong biyaya.
Nilinis Mo ang buhay ko.
3. 
Sa takot sa pagkutya ng tao,
Linisin Mo ang isip ko.
Sa takot magbigaypatotoo,
Linisin Mo ang loob ko.
Sa pagibig Mo’y palaksin ako
Nang ihayag na ako’y sa Iyo.
’Yong pinatawad, aawit ako –
Nilinis Mo ang buhay ko.
meter→ 10, 8, 10, 8, 10, 10, 10, 8
]]>
20150629T015807Z 20150629T015807Z
207: Wala Ngang Kapakinabangan
207: Wala Ngang Kapakinabangan
1. 
Wala ngang kapakinabangan,
Malibang may kalugihan;
Ang binhi upang mamunga,
Kaylangang mamatay muna.
O, iyong tutulutan ba
Na buhay mo’y ’di magbunga?
2. 
S’yang umiibig sa sarili,
Nalulugi nang malaki,
At nagkakait sa iba,
Kaligtasan ng kalul’wa;
Matitiis mo ba sila,
Maiwang walang pagasa?
3. 
’Pag minamasdan mo’ng bukirin
Na nakahandang anihin,
Natitiyak mong may buhay,
Tulad sa binhi’y namatay;
May manga nagpakasakit,
Nanalangin, at nanaig.
meter→ 9, 8, 8, 8, 8, 8
tune→ Stella
]]>
20150629T015806Z 20150629T015806Z
208: Aruga Mo’y Kaylangan Ko
208: Aruga Mo’y Kaylangan Ko
1. 
Aruga Mo’y kaylangan ko;
Wala akong makanlungan.
Sa Iyo’y may kasiyahan,
Tunay na kapahingahan.
2. 
Biyaya Mo’y kaylangan ko
Sa pakikibaka t’wina
Upang matumpak ang hakbang,
At pasanin ko’y madala.
3. 
Si Cristo ay kaylangan ko
Upang payapain ako,
At pigilan ang gawa ko
Kung ’di ayon sa nais Mo.
4. 
Kapatawara’y kaylangan;
Kay limit kong sumalansang.
Paglilinis ng dugo N’ya
Ang aking pagasa lamang.
5. 
Dukha ma’y nasisiyahan
’Pagka’t Iyong nalalaman
At ipinagkakaloob
Ang aking pangangaylangan.
Copyright→ ©
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Hursley
]]>
20150629T015805Z 20150629T015805Z
209: Magpapatuloy Nga Tayo
209: Magpapatuloy Nga Tayo
1. 
Magpapatuloy nga tayo
Na may galak sa paggawa
Ng kalooban ng Ama,
Si Jesus ang halimbawa.
2. 
Magpapatuloy nga tayo
Sa paglilingkod sa Kanya.
May kalugihan man dito,
Tayo ay gagantihan N’ya.
3. 
Manga tao’y namamatay
Sa dilim ng kasalanan;
Ilaw ipakita natin,
Sulo ng katotohanan.
4. 
H’wag nga tayong manlupaypay,
Magpuyat at manalangin.
Yumaon tayo sa mundo,
Gumagala’y pauwiin.
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
tune→ Duke Street
]]>
20150629T015804Z 20150629T015804Z
210: Ang Tawag Mo
210: Ang Tawag Mo
1. 
Ang tawag Mong narinig noong una,
Jesus, muling iparinig sa ’kin.
Tawag upang iwan bayan at lipi,
Ulitin Mo, “Sumunod ka sa ’Kin.”
2. 
Tulutan Mong bukirin ay masdan ko –
Ang nasa malapit o malayo,
At itulot Mong buhay ko’y ihandog
Na maghasik o magani sa ’Yo.
3. 
Jesus, tulungan Mo akong makita
Ang karamihang tulad sa tupa
Na nangangalat at walang aruga;
Namatay Ka dahil sa kanila.
4. 
Hipuin Mo ang puso ko ng awa;
Nawa’y umibig akong tulad Mo.
Marubdob kong layuni’y pagalabin
Nang nawala’y akayin ko sa ’Yo.
5. 
Nawa’y ’di ako manlamig, Pangino’n;
Kundi, ako’y sumipag, sumigla,
At Pangino’n, sa Iyong pagbabalik,
Ako’y datnan Mong nagpapagal pa.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015803Z 20150629T015803Z
211: Inudyukan ng Pag-ibig
211: Inudyukan ng Pag-ibig
1. 
Narinig ko, tawag ng Dios;
Haharapin ’di ko man talos,
Ito’ng tugon ng puso ko,
“O, Dios, suguin Mo ako.”
Koro
Inudyukan ng pagibig,
Ako ay muling yayaon;
Sa puso ko’y nagaalab
Ang pagibig sa Pangino’n.
2. 
Naririnig ko ang daing
Nilang manga nasa dilim;
Muli, ito ang tugon ko,
“O, Dios, suguin Mo ako.”
3. 
Maraming nangangaylangan;
Ako’y walang alinlangan
Na tutugon sa tawag Mo,
“Pangino’n, narito ako.”
4. 
Tataglayin ko’ng ngalan N’ya
Bilang tugon sa awa N’ya.
Cristo’y aking tutularan –
S’yang walang hanggang uliran.
Copyright→ ©
composer→ Elizabeth Pate
meter→ 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8
]]>
20150629T015802Z 20150629T015802Z
212: Lumalalim Pang Lalo ang Gabi
212: Lumalalim Pang Lalo ang Gabi
1. 
Lumalalim pang lalo ang gabi;
Sa piling ko, Dios, ay lumagi Ka.
Mawala man ang tulong ng iba,
Hanggang sa wakas, suma akin Ka.
2. 
Kay bilis lumipas, manga araw.
Napaparam ang puri at tuwa;
Lahat ng bagay ay nagiiba.
O, ’Dinagmamaliw, manahan Ka.
3. 
Bawa’t saglit ay kailangan ko,
Biyaya Mong daraig sa tukso;
Sino’ng maaasahang tulad Mo?
Dios, sa t’wina, akbayan Mo ako.
4. 
Wala akong takot, kung akay Mo.
Kahit may luha at kasakitan,
Magtatagumpay sa kamatayan
Kung ako ay Iyong sasamahan.
meter→ 10, 10, 10, 10
tune→ Eventide
]]>
20150629T015801Z 20150629T015801Z
213: Sa Dios, Ako ay Nag-iisa
213: Sa Dios, Ako ay Nag-iisa
1. 
Sa manga unos ng pagsubok
Na darating sa buhay ko
At sa manga kabagabagan,
Si Cristo ang kanlungan ko.
Koro
Sa Dios, ako, ay nagiisa;
O, kay tamis na pahinga.
Sa Kanya’y may pakikisama;
Pagibig N’ya’y nadarama.
2. 
Madilim man ang karanasan,
Malinaw kong nakikita
Ang sinag ng bagong pagasa
Sa banal na kalo’ban N’ya.
3. 
Kay Jesus ay nasusumpungan
Ang bukal ng bagong lakas;
Habang kami ay magkasama,
Ang ganda N’ya’y namamalas.
4. 
’Pag sa akin ay sumapit na
Ang pagpanaw ko sa mundo
At pagkatawid ko ng ilog,
Sasa Kanyang piling ako.
meter→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
]]>
20150629T015800Z 20150629T015800Z
214: Sa Panahong Madilim
214: Sa Panahong Madilim
1. 
Sa panahong madilim,
Lumalapit ang Dios
Upang magbigaypayo,
Umaliw nang lubos.
Tayo’y iwinawasto
Sa kahabagan N’ya;
Tu matamis pang lalo,
Pakikisama N’ya.
2. 
H’wag tayong mangatakot
Sa kinabukasan;
Pagibig ang nagbalak
Bawa’t karanasan.
Sa pagsampalataya,
Kahit kamatayan
At pagkatakot dito,
Pinagtagumpayan.
3. 
Kalul’wa, magpatuloy,
Langit ang mithiin.
Gawa ng Dios sa iba,
Sa ’yo’y gagawin din.
Pagibig, nagbibigay
Ng pagtatagumpay.
Matatamo kay Cristo,
Walang hanggang buhay.
Copyright→ ©
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
tune→ Rutherford
]]>
20150629T015759Z 20150629T015759Z
215: Maaalaala
215: Maaalaala
1. 
Katulad ng manga tala ang buhay –
Naglalaho sa bukangliwayway.
’Pag ating pagpapagal ay tapos na,
Tanging gawa ang maaalala.
Koro
Maaalala, maaalala,
Maaalala sa ating gawa.
Ganyan ang ating paglisan lupa;
Maaalala lang sa ’ting gawa.
2. 
Tayo kaya’y hanapin kung wala na,
At bukid inaani ng iba?
Oo, manghahasik man ay lilisan,
Inihasik lang ang maiiwan.
3. 
Ang katotohanan sa buhay natin
At ang binhing ating itinanim –
Bunga nito ang maaalaala,
Bagama’t tayo’y nalimutan na.
4. 
’Pag tinipon ng Dios, manga hiyas N’ya,
At putong ay tanggapin na nila,
Sa oras na yao’y maaala’la,
Gawang tapat ng manga lingkod N’ya.
meter→ 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T015758Z 20150629T015758Z
216: Yumao na Upang Magpahinga
216: Yumao na Upang Magpahinga
1. 
Yumao na upang s’ya’y magpahinga –
Ito’y kalo’ban ng ating Ama;
Sa langit ay ligtas na’t mapayapa,
Wala ng kalungkutan at luha.
2. 
May ganting higit sa inaasahan –
Galak sa langit na naghihintay
Sa tagapagmana ng kaligtasan
Na sa lupa’y sinubok na tunay.
3. 
Tinawag na upang s’ya’y magpahinga
At si Jesus makitang mukhaan.
Do’n, kamatayan ay ’di nananaig;
Manga anghel ay nagaawitan.
4. 
Ang tinig Mo ay umaaliw sa ’min,
Dios, Ikaw ang kagalakan namin;
’Pag puspos ng lumbay ang aming puso,
Nadaramang malapit Ka sa ’min.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T015757Z 20150629T015757Z
217: Lalong Malapit sa ’Yong Puso
217: Lalong Malapit sa ’Yong Puso
1. 
Lalong malapit sa ’Yong puso –
Ako’y ilapit, mahal na Cristo,
At alalayan sa dibdib Mo;
Sa pagibig, kanlungan Mo ako.
Sa pagibig, kanlungan Mo ako.
2. 
Paglapit nawa’y makalugod,
Kahit wala akong maihandog
Kundi pusong makasalanan;
Sa dugo Mo, ako ay hugasan.
Sa dugo Mo, ako ay hugasan.
3. 
Lumalapit, Dios, ako’y sa ’Yo;
Sariling daan, iniiwan ko –
Kataasan, maling layunin;
Si Jesus lang ang ibigay sa ’kin.
Si Jesus lang ang ibigay sa ’kin.
4. 
Lumalapit, Dios, nang ilagay
Ang aking lahat sa Iyong kamay;
Lumalapit na sa tahanan
Ng aking Dios at sa kaharian –
Ako’y sa ’Yo magpakailan man.
meter→ 9, 10, 9, 10, 10
tune→ Nearer
]]>
20150629T015756Z 20150629T015756Z
218: ’Pag Sumapit Na Ang Kamatayan
218: ’Pag Sumapit Na Ang Kamatayan
1. 
’Pag sumapit na ang kamatayan,
’Di ko ito katatakutan;
Kung si Jesus ang aking kaakbay,
Paglakad ko’y may katiyakan.
2. 
Kahit palibot ko ay marimlan,
S’ya ang ilaw na nagniningning;
S’ya’ng tumatanglaw sa aking daan
Hanggang matapos ang lakbayin.
3. 
Si Jesus lamang ang patnubay ko;
Dinaig N’ya ang kamatayan
At pinasan ang kasalanan ko.
S’ya lang ang aking kaligtasan.
4. 
Sa pagkabuhay na mal’walhati,
Ako’y babangong kasama N’ya.
S’ya’y buongpuso kong pupurihin;
Kalul’wa ko’y pinalaya N’ya.
Copyright→ ©
composer→ Virgil P. Brock and Blanche Kerr Brock
meter→ 10, 9, 10, 9
]]>
20150629T015755Z 20150629T015755Z
223: Precious Gold
223: Precious Gold
1. 
Precious gold must have its fiery trial,
Clouds must bring the blessing of the rain,
Diamonds owe their light to cruel pressure,
Life is ushered in by death and pain.
Koro
And my life that Thou didst take to Thee
Worthless and formless as clay,
Needeth well to know the fiery trial,
Just to stand approved on that Great Day.
2. 
Ore of earth, the vessel of the finer,
Learns to bless the crucible and flame.
Freed by fire the weak and earthbound vapor
Rises to the sky from whence it came.
3. 
Thou must work a work and who can hinder,
Thou dost let, and who can stay Thy hand.
Wiser, better, truer, for Thy dealings,
Best for me is all Thy heart has planned.
meter→ 10, 9, 10, 9, 9, 7, 10, 9
]]>
20150629T015754Z 20150629T015754Z